Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków-Podgórze
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków-Podgórze
UlicaPółłanki
Nr domu80
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-740
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1511Z - wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000084137

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały opisane w załączniku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września o rachunkowości. Rachunek zysków i strat został przygotowany w układzie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe10 602 331,418 034 171,34
IIRzeczowe aktywa trwałe9 905 528,418 034 171,34
1Środki trwałe9 860 431,967 472 695,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 253 693,112 284 204,67
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 350 368,251 459 503,45
c) urządzenia techniczne i maszyny5 823 069,883 238 859,36
d) środki transportu357 496,43385 450,51
e) inne środki trwałe75 804,29104 677,53
2Środki trwałe w budowie200 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie45 096,45361 475,82
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe696 803,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe696 803,00
BAktywa obrotowe7 360 174,148 877 695,97
IZapasy3 821 008,245 343 753,47
1Materiały445 617,83488 819,23
2Półprodukty i produkty w toku3 182 400,134 558 867,95
3Produkty gotowe132 604,29229 918,59
4Towary60 385,9966 147,70
IINależności krótkoterminowe2 413 422,032 612 581,02
3Należności od pozostałych jednostek2 413 422,032 612 581,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 199 443,032 399 669,42
– do 12 miesięcy2 199 443,032 399 669,42
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych213 979,00212 911,60
IIIInwestycje krótkoterminowe1 072 014,35905 843,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 072 014,35905 843,48
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 072 014,35905 843,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 072 014,35905 843,48
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe53 729,5215 518,00
Aktywa razem17 962 505,5516 911 867,31
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-27 358 442,46-28 029 229,86
IKapitał (fundusz) podstawowy9 466 780,009 466 780,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-37 496 009,86-38 507 683,31
VIZysk (strata) netto670 787,401 011 673,45
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 320 948,0144 941 097,17
IIIZobowiązania krótkoterminowe45 162 859,5444 919 523,50
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek45 141 164,2744 891 538,95
a) kredyty i pożyczki8 018 255,597 232 006,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 955 634,596 614 884,55
– do 12 miesięcy4 955 634,596 614 884,55
f) zobowiązania wekslowe4 668 385,383 800 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych26 962 521,3526 813 120,55
h) z tytułu wynagrodzeń203 654,41
i) inne332 712,95431 527,46
4Fundusze specjalne21 695,2727 984,55
IVRozliczenia międzyokresowe158 088,4721 573,67
2Inne rozliczenia międzyokresowe158 088,4721 573,67
– krótkoterminowe158 088,4721 573,67
Pasywa razem17 962 505,5516 911 867,31
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:28 602 657,8927 808 051,36
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów28 555 456,1627 471 146,06
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów47 201,73336 905,30
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:23 498 601,8521 721 503,59
– jednostkom powiązanym867,0036 420,13
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów23 489 827,8021 445 010,76
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów8 774,05276 492,83
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 104 056,046 086 547,77
DKoszty sprzedaży239 374,88136 621,57
EKoszty ogólnego zarządu2 856 737,112 640 384,50
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 007 944,053 309 541,70
GPozostałe przychody operacyjne9 066,2788 143,59
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 441,94
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych867,0036 420,13
IVInne przychody operacyjne8 199,2716 281,52
HPozostałe koszty operacyjne127 852,59890 273,98
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 290,32
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych63 640,81486 572,65
IIIInne koszty operacyjne39 921,46403 701,33
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 889 157,732 507 411,31
JPrzychody finansowe64 948,781 563,62
IIOdsetki, w tym:12 364,371 563,62
VInne52 584,41
KKoszty finansowe994 112,11944 517,48
IOdsetki, w tym:994 112,11878 448,79
IVInne66 068,69
LZysk (strata) brutto (I+J–K)959 994,401 564 457,45
MPodatek dochodowy289 207,00552 784,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)670 787,401 011 673,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-28 029 229,86-29 040 903,31
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-28 029 229,86-29 040 903,31
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu9 466 780,009 466 780,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu9 466 780,009 466 780,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-38 507 683,31-39 472 683,47
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu38 507 683,3139 472 683,47
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach38 507 683,3139 472 683,47
b) zmniejszenie (z tytułu)670 787,401 011 673,45
pokrycie straty670 787,401 011 673,45
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu37 496 009,8638 507 683,31
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-37 496 009,86-38 507 683,31
6Wynik netto670 787,401 011 673,45
Azysk netto670 787,401 011 673,45
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-27 358 442,46-28 029 229,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-27 358 442,46-28 029 229,86
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto670 787,401 011 673,45
IIKorekty razem2 079 811,41-36 005,67
1Amortyzacja1 199 687,69867 371,70
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)273 842,06252 953,20
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej24 290,32-35 441,94
6Zmiana stanu zapasów1 522 745,23-1 043 506,77
7Zmiana stanu należności199 158,991 929,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-541 413,16-77 870,18
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-598 499,72-1 441,14
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 750 598,81975 667,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy55 731,5437 500,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych55 731,5437 500,00
IIWydatki3 151 066,621 694 441,78
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 105 970,171 332 965,96
4Inne wydatki inwestycyjne45 096,45361 475,82
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 095 335,08-1 656 941,78
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy650 000,00100 000,00
2Kredyty i pożyczki650 000,00100 000,00
IIWydatki139 092,86118 200,00
8Odsetki139 092,86118 200,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)510 907,14-18 200,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)166 170,87-699 474,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:166 170,87-699 474,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu905 843,481 605 317,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 072 014,35905 843,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok959 994,401 564 457,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:72 200,5251 545,37
Wycena bilansowa59 260,40art 15a
Odsetki od należności9 604,12art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 028 118,151 708 257,76
Odsetki budżetowe699 467,83art 16 ust 1 pkt 21
Odsetki od kredytów i pożyczek145 947,30art 16 ust 1 pkt 11
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntu30 511,46art 16 ust 1 pkt 63 lit a
Odpis aktualizujący należności63 640,81art 16 ust 1 pkt 26a
Nieopłacone składki ZUS-część płatnika54 926,21art 16 ust 1 pkt 57a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:6 289,28106 887,63
Wypłacone świadczenie z ZFŚS z lat poprzednich6 289,28art 16 ust 1 pkt 9 lit b
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-387 480,24-204 895,30
Przyspieszona amortyzacja podatkowa nowych środków trwałych-100 000,00art 16k ust 14
Koszty kwalifikowane z tyt. Badania i Rozwój-287 480,24art 18d ust 7 pkt 3
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 522 142,512 909 386,91
K. Podatek dochodowy289 207,00552 784,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawierające politykę rachunkowości i zasady wyceny aktywów i pasywów w 2018r.

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki