Szczegóły spółki

Nazwa KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6750001515
REGON 351145420
KRS 0000084137
Adres ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków
Telefon 123 982 265
Faks 123 982 265
E-mail a.patyna@kzgsa.com
WWW b.d.
PKD
 • 1511Z — wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.66 2.52
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.6 -1.66
Płynność bieżąca (CR) 0.2 0.16
Płynność szybka (QR) 0.08 0.08
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.6 -1.66
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.64% 2.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.61% -2.45%
Rentowność aktywów (ROA) 5.98% 3.73%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-21 98/2020 16 22409
Poz. 22409. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 lutego 2002 r.
[BMSiG-22059/2020]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. z siedzibą
w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 8 lutego 2002 r. pod nume-
rem KRS 0000084137, działając na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na
dzień 22 czerwca 2020 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki,
w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
  rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Poz. 22409. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 lutego 2002 r.
[BMSiG-22059/2020]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. z siedzibą
w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 8 lutego 2002 r. pod nume-
rem KRS 0000084137, działając na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na
dzień 22 czerwca 2020 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki,
w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
  rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
2019-09-27 188/2019 77 50102
Poz. 50102. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-49766/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, prowadzący przyśpieszone postę-
powanie układowe dłużnika Krakowskie Zakłady Garbar-
skie Spółka Akcyjna w Krakowie podaje do publicznej wia-
domości, że postanowieniem z dnia 15.07.2019 r. sygn. akt
VIII GRp 7/17 zatwierdzono układ częściowy zawarty przez
dłużnika z wierzycielem Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychOddział w Krakowie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu
27 czerwca 2019 roku o następującej treści:
„1. Spłata wierzytelności w pełnej wysokości Sumy Układo-
  wej, która stanowi całkowite zobowiązanie wobec wierzy-
  ciela wchodzące do układu (należność główną, odsetki
  i inne koszty);
 2. Rozłożenie wierzytelności na 96 (słownie: dziewięćdziesiąt
  sześć) miesięcznych Rat Układowych, każda stanowiąca
  iloczyn Sumy Układowej oraz wielkości wyrażonej pro-
  centowo w wysokości:
   - dla rat od 1 do 12 wynoszącej 0,5136%
   - dla rat od 13 do 36 wynoszącej 0,5778%
   - dla rat od 37 do 48 wynoszącej 0,6420%
   - dla rat od 49 do 76 wynoszącej 1,1171%
   - dla rat od 77 do 95 wynoszącej 2,0544%
   - dla raty 96 wynoszącej 1,9532%;
 3. Pierwsza Rata Układowa płatna będzie do ostatniego dnia
  miesiąca listopada 2019 r., jednak nie wcześniej niż do
  ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
  po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie
  Sądu o zatwierdzeniu układu;
 4. Kolejne Raty Układowe płatne będą do ostatniego dnia
  każdego miesiąca;
 5. Dłużnik może dokonać spłaty Sumy Układowej w termi-
  nach wcześniejszych niż wynikających z pkt 4 powyżej;
 6. Układ uznaje się za wykonany w chwili spłaty całej Sumy
  Układowej, niezależnie od liczby wypłaconych Rat Ukła-
  dowych.”

Zgodnie z art. 165 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na
postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysłu-
guje zażalenie w terminie dwóch tygodni od daty obwieszcze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Poz. 50102. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-49766/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, prowadzący przyśpieszone postę-
powanie układowe dłużnika Krakowskie Zakłady Garbar-
skie Spółka Akcyjna w Krakowie podaje do publicznej wia-
domości, że postanowieniem z dnia 15.07.2019 r. sygn. akt
VIII GRp 7/17 zatwierdzono układ częściowy zawarty przez
dłużnika z wierzycielem Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychOddział w Krakowie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu
27 czerwca 2019 roku o następującej treści:
„1. Spłata wierzytelności w pełnej wysokości Sumy Układo-
  wej, która stanowi całkowite zobowiązanie wobec wierzy-
  ciela wchodzące do układu (należność główną, odsetki
  i inne koszty);
 2. Rozłożenie wierzytelności na 96 (słownie: dziewięćdziesiąt
  sześć) miesięcznych Rat Układowych, każda stanowiąca
  iloczyn Sumy Układowej oraz wielkości wyrażonej pro-
  centowo w wysokości:
   - dla rat od 1 do 12 wynoszącej 0,5136%
   - dla rat od 13 do 36 wynoszącej 0,5778%
   - dla rat od 37 do 48 wynoszącej 0,6420%
   - dla rat od 49 do 76 wynoszącej 1,1171%
   - dla rat od 77 do 95 wynoszącej 2,0544%
   - dla raty 96 wynoszącej 1,9532%;
 3. Pierwsza Rata Układowa płatna będzie do ostatniego dnia
  miesiąca listopada 2019 r., jednak nie wcześniej niż do
  ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
  po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie
  Sądu o zatwierdzeniu układu;
 4. Kolejne Raty Układowe płatne będą do ostatniego dnia
  każdego miesiąca;
 5. Dłużnik może dokonać spłaty Sumy Układowej w termi-
  nach wcześniejszych niż wynikających z pkt 4 powyżej;
 6. Układ uznaje się za wykonany w chwili spłaty całej Sumy
  Układowej, niezależnie od liczby wypłaconych Rat Ukła-
  dowych.”

Zgodnie z art. 165 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na
postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysłu-
guje zażalenie w terminie dwóch tygodni od daty obwieszcze-
nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2019-05-23 99/2019 86 26802
Poz. 26802. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-26271/2019]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego prowa-
dzonego w trybie przyśpieszonego postępowania układo-
wego wobec dłużnika Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.w Krakowie w restrukturyzacji (GRp 7/17) orzeczeniem z dnia
26.04.2019 r. postanawia:

  I. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad
   układem częściowym;
 II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na
   dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 1300, w budynku Sądu
   Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K,
   sala nr K-222;
 III. określić, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli prze-
   prowadzone zostanie pisemnie na kartach do głosowa-
   nia przygotowanych i przekazanych wraz z propozycjami
   układowymi przez nadzorcę sądowego.
Poz. 26802. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-26271/2019]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego prowa-
dzonego w trybie przyśpieszonego postępowania układo-
wego wobec dłużnika Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.w Krakowie w restrukturyzacji (GRp 7/17) orzeczeniem z dnia
26.04.2019 r. postanawia:

  I. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad
   układem częściowym;
 II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na
   dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 1300, w budynku Sądu
   Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K,
   sala nr K-222;
 III. określić, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli prze-
   prowadzone zostanie pisemnie na kartach do głosowa-
   nia przygotowanych i przekazanych wraz z propozycjami
   układowymi przez nadzorcę sądowego.
2019-05-20 96/2019 21 25679
Poz. 25679. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r.
[BMSiG-25256/2019]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w restruk-
turyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu
8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000084137, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2019 r., o godz.1500, w sie-
dzibie Spółki w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
    oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2018.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
  10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
Poz. 25679. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r.
[BMSiG-25256/2019]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w restruk-
turyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu
8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000084137, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2019 r., o godz.1500, w sie-
dzibie Spółki w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
    oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2018.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
  10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
2019-04-18 77/2019 313 223173
Poz. 223173. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBAR-
SKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10294/19/730]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRKA 2. TOMASZ
3. 75020207957
Poz. 223173. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBAR-
SKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10294/19/730]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRKA 2. TOMASZ
3. 75020207957
2019-04-05 68/2019 72 18338
Poz. 18338. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GR 39/17, VIII GRp 7/17.
[BMSiG-17720/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomo-
ści, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt
VIII GR 39/17:
 I. Otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   - Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie (KRS:
   0000084137), adres: ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków;
 II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu
   Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Kata-
   rzyny Szymskiej;
III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Mateusza Ładygę (nr
   licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781);
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1574) oraz upa-
   dłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3
   ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
  powania upadłościowego, ustalając, że postępowanie ma
  charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.
Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie
pod sygnaturą VIII GRp 7/17.
Poz. 18338. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GR 39/17, VIII GRp 7/17.
[BMSiG-17720/2019]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomo-
ści, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt
VIII GR 39/17:
 I. Otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   - Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie (KRS:
   0000084137), adres: ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków;
 II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu
   Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Kata-
   rzyny Szymskiej;
III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Mateusza Ładygę (nr
   licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781);
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1574) oraz upa-
   dłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3
   ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
  powania upadłościowego, ustalając, że postępowanie ma
  charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.
Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie
pod sygnaturą VIII GRp 7/17.
2018-07-19 139/2018 66 32015
Poz. 32015. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-31575/2018]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego pro-
wadzonego wobec Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A.
w Krakowie w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 7/17) ogła-
sza, że nadzorca sądowy w dniu 10 maja 2018 r. złożył spis
wierzytelności wraz z zerowym spisem wierzytelności spor-
nych oraz że spisy te można przeglądać w sekretariacie SąduRejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy
Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K” (bez pouczenia o sprzeci-
wie).
Poz. 32015. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17.
[BMSiG-31575/2018]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego pro-
wadzonego wobec Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A.
w Krakowie w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 7/17) ogła-
sza, że nadzorca sądowy w dniu 10 maja 2018 r. złożył spis
wierzytelności wraz z zerowym spisem wierzytelności spor-
nych oraz że spisy te można przeglądać w sekretariacie SąduRejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy
Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K” (bez pouczenia o sprzeci-
wie).
2018-05-17 95/2018 19 20695
Poz. 20695. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r.
[BMSiG-20245/2018]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w restruk-
turyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu
8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000084137, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1500,
w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników

    oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017.
  10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  12. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
Poz. 20695. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r.
[BMSiG-20245/2018]

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w restruk-
turyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu
8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000084137, działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1500,
w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników

    oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017.
  10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  12. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
2018-01-26 19/2018 64 4015
Poz. 4015. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GR 39/17, VIII GRp 7/17.
[BMSiG-3333/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że
postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt (VIII GR
39/17):

 I. Otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   - Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie (KRS:
   0000084137), adres: ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków;
 II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu
   Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Kata-
   rzyny Szymskiej;III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Mateusza Ładygę
   (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781);
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016, poz. 1574) oraz upadło-
   ściowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3
   ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
   (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
   powania upadłościowego, ustalając, że postępowanie ma
   charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie
pod sygnaturą VIII GRp 7/17.
Poz. 4015. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie.
KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GR 39/17, VIII GRp 7/17.
[BMSiG-3333/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że
postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt (VIII GR
39/17):

 I. Otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   - Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie (KRS:
   0000084137), adres: ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków;
 II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu
   Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Kata-
   rzyny Szymskiej;III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Mateusza Ładygę
   (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781);
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
   restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016, poz. 1574) oraz upadło-
   ściowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3
   ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
   (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
   powania upadłościowego, ustalając, że postępowanie ma
   charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie
pod sygnaturą VIII GRp 7/17.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki