Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WORK SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WORK SERVICE SA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica GWIAŹDZISTA
Nr domu 66
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 53-413
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7810Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7820Z - działalność agencji pracy tymczasowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000083941

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowe informacje dotyczace przyjetych zasad (polityki) rachunkowości zostaly omówione w pkt. 7 Informacji Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego stanowiącej załacznik do niniejszego sprawozdania.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Szczególowe informacje na temat przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów zostały przedstawione w nocie 7 Informacji Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego stanowiącego załacznik do niniejszego sprawozdania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

szczegółowe zasadu ustalania wyniku finansowego zostaly opisane w nocie 7 Informacji Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego stanowiącego załącznik do nieniejszego sprawozdania.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wszystkie zasady dotyczace sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostaly omówione w nocie 7 Informacji Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego stanowiacego załącznik do niniejszego sprawozdania.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 579 730 413,80 625 497 905,86
I Wartości niematerialne i prawne 34 057 152,60 39 450 632,65
3 Inne wartości niematerialne i prawne 28 979 626,15 31 997 077,92
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5 077 526,45 7 453 554,73
II Rzeczowe aktywa trwałe 6 195 939,03 11 053 239,92
1 Środki trwałe 5 987 054,56 10 371 651,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 969 657,53 5 897 672,24
c) urządzenia techniczne i maszyny 370 160,88 1 230 460,44
d) środki transportu 453 089,90 2 688 573,40
e) inne środki trwałe 194 146,25 554 945,12
2 Środki trwałe w budowie 208 884,47 681 588,72
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 506 833 922,67 563 742 499,62
1 Nieruchomości 2 495 938,00 2 495 938,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 504 337 984,67 561 246 561,62
a) w jednostkach powiązanych 504 327 984,67 561 236 561,62
– udziały lub akcje 504 327 984,67 501 236 561,62
– udzielone pożyczki 60 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 10 000,00 10 000,00
– udziały lub akcje 10 000,00 10 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 643 399,50 11 251 533,67
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 643 399,50 11 122 033,02
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 129 500,65
B Aktywa obrotowe 188 839 274,60 234 169 897,30
I Zapasy 704 789,85 7 595 570,11
1 Materiały 103 168,85 19 935,21
2 Półprodukty i produkty w toku 601 621,00 7 390 309,90
4 Towary 185 325,00
II Należności krótkoterminowe 87 197 199,96 114 381 809,78
1 Należności od jednostek powiązanych 7 449 393,40 29 770 609,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 390 666,72 21 198 922,93
– do 12 miesięcy 6 390 666,72 21 198 922,93
b) inne 1 058 726,68 8 571 686,74
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 79 747 806,56 84 611 200,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64 301 535,67 31 106 939,51
– do 12 miesięcy 64 301 535,67 31 106 939,51
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 760 429,07
c) inne 15 446 270,89 52 743 831,53
III Inwestycje krótkoterminowe 100 250 756,37 110 649 788,31
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 100 250 756,37 110 649 788,31
a) w jednostkach powiązanych 59 787 734,90 80 161 565,15
– udziały lub akcje 7 000 000,00
– udzielone pożyczki 59 787 734,90 73 161 565,15
b) w pozostałych jednostkach 40 161 807,28 29 951 438,66
– udzielone pożyczki 40 161 807,28 29 951 438,66
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 301 214,19 536 784,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 246 886,12 523 508,60
– inne aktywa pieniężne 54 328,07 13 275,90
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 686 528,42 1 542 729,10
Aktywa razem 768 569 688,40 859 667 803,16
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 228 673 835,22 227 959 174,20
I Kapitał (fundusz) podstawowy 6 509 482,30 6 509 482,30
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 283 163 767,96 285 678 830,86
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5 664 115,29
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 5 664 115,29
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -79 136 302,17
VI Zysk (strata) netto 12 472 771,84 -64 229 138,96
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 539 895 853,18 631 708 628,96
I Rezerwy na zobowiązania 24 803 586,63 3 611 171,36
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 792 972,93 1 187 349,53
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 617 796,51 1 011 049,60
– krótkoterminowa 617 796,51 1 011 049,60
3 Pozostałe rezerwy 20 392 817,19 1 412 772,23
– krótkoterminowe 20 392 817,19 1 412 772,23
II Zobowiązania długoterminowe 164 248 042,85 3 959 831,67
1 Wobec jednostek powiązanych 7 750 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 156 498 042,85 3 959 831,67
a) kredyty i pożyczki 108 256 275,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 43 988 109,50
c) inne zobowiązania finansowe 4 253 657,76 3 959 831,67
III Zobowiązania krótkoterminowe 340 636 771,91 624 118 071,78
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 120 879 119,05 176 651 724,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 41 472 367,43 33 117 272,29
– do 12 miesięcy 41 472 367,43 33 117 272,29
b) inne 79 406 751,62 143 534 451,92
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 219 757 652,86 447 466 347,57
a) kredyty i pożyczki 1 500 000,00 216 560 390,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 44 285 509,42
c) inne zobowiązania finansowe 1 776 418,88 5 227 443,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 533 216,04 10 128 851,11
– do 12 miesięcy 15 533 216,04 10 128 851,11
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 105 215 859,95 64 787 926,99
h) z tytułu wynagrodzeń 15 705 183,74 21 550 129,43
i) inne 80 026 974,25 84 926 096,78
IV Rozliczenia międzyokresowe 10 207 451,79 19 554,15
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 10 207 451,79 19 554,15
– krótkoterminowe 10 207 451,79 19 554,15
Pasywa razem 768 569 688,40 859 667 803,16
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 580 944 657,18 588 976 118,76
– od jednostek powiązanych 53 594 438,50 77 311 587,10
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 581 340 217,58 594 204 483,50
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -395 560,40 -5 228 364,74
B Koszty działalności operacyjnej 612 415 442,17 607 696 319,46
I Amortyzacja 6 443 137,47 5 758 972,48
II Zużycie materiałów i energii 1 612 058,02 2 368 197,75
III Usługi obce 115 216 072,73 123 792 553,63
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 041 318,89 1 010 632,20
V Wynagrodzenia 403 802 353,40 393 058 105,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 80 305 631,95 76 655 604,53
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 994 869,71 5 052 253,07
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -31 470 784,99 -18 720 200,70
D Pozostałe przychody operacyjne 10 385 368,19 16 851 366,05
II Dotacje 800,00
IV Inne przychody operacyjne 10 385 368,19 16 850 566,05
E Pozostałe koszty operacyjne 57 565 567,90 20 733 406,95
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 332 353,26 1 550 529,70
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 936 258,94 7 168 963,77
III Inne koszty operacyjne 44 296 955,70 12 013 913,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -78 650 984,70 -22 602 241,60
G Przychody finansowe 118 607 448,13 95 632 594,18
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 47 892 872,68
A Od jednostek powiązanych, w tym: 47 892 872,68
II Odsetki, w tym: 6 867 342,34 8 170 550,43
– od jednostek powiązanych 4 843 264,63 7 408 938,46
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 111 733 605,59 26 355 879,07
V Inne 6 500,20 13 213 292,00
H Koszty finansowe 46 399 434,67 137 016 733,99
I Odsetki, w tym: 27 332 088,34 22 933 953,42
– dla jednostek powiązanych 6 534 406,32 8 379 353,60
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 597 124,93 101 905 127,08
IV Inne 14 470 221,40 12 177 653,49
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 442 971,24 -63 986 381,41
J Podatek dochodowy -18 915 743,08
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 12 472 771,84 -63 986 381,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 227 959 174,20 291 275 509,88
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 227 959 174,20 291 275 509,88
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6 509 482,30 6 509 482,30
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6 509 482,30 6 509 482,30
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 283 163 767,96 287 458 678,33
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1 779 847,47
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 779 847,47
– pokrycia straty 1 779 847,47
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 283 163 767,96 285 678 830,86
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5 207 713,65
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 456 401,64
a) zwiększenie (z tytułu) 456 401,64
program managerski 456 401,64
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 664 115,29
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -66 921 789,71
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -66 921 789,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -10 206 367,32
– korekty błędów -2 008 145,14
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -79 136 302,17
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -79 136 302,17
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -79 136 302,17
6 Wynik netto 12 472 771,84 -64 229 138,96
A zysk netto 12 472 771,84
B strata netto 64 229 138,96
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 228 673 835,22 227 959 174,20
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 35 927 252,24 8 322 400,93
I Zysk (strata) netto 12 472 771,84 -64 229 138,96
II Korekty razem 23 454 480,40 72 551 539,89
1 Amortyzacja 6 443 137,47 5 758 972,48
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1 063 426,72
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20 464 746,00 -35 631 074,14
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -91 816 765,72 -5 431 796,13
5 Zmiana stanu rezerw 21 192 415,27 -273 641,23
6 Zmiana stanu zapasów 6 890 780,26 7 958 411,09
7 Zmiana stanu należności 27 184 609,82 -788 778,55
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 43 443 324,81 101 750 888,52
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 347 767,51 1 401 099,97
10 Inne korekty -1 129 115,40
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 35 927 252,24 8 322 400,93
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 145 607 237,71 473 773 260,66
I Wpływy 169 716 672,85 502 740 785,94
3 Z aktywów finansowych, w tym: 169 716 672,85 502 740 785,94
a) w jednostkach powiązanych 73 373 830,25 399 757 666,82
b) w pozostałych jednostkach 96 342 842,60 102 983 119,12
– zbycie aktywów finansowych 96 342 842,60
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 102 955 960,00
– odsetki 27 159,12
II Wydatki 24 109 435,14 28 967 525,28
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 164 711,49 7 807 625,28
3 Na aktywa finansowe, w tym: 20 301 791,67 21 159 900,00
a) w jednostkach powiązanych 7 000 000,00 21 159 900,00
b) w pozostałych jednostkach 13 301 791,67
– nabycie aktywów finansowych 3 091 423,05
– udzielone pożyczki długoterminowe 10 210 368,62
4 Inne wydatki inwestycyjne 1 642 931,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 145 607 237,71 473 773 260,66
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -181 770 060,25 481 719 896,65
I Wpływy 20 826 430,33 533 051 094,83
2 Kredyty i pożyczki 501 051 094,83
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 13 373 830,25 32 000 000,00
4 Inne wpływy finansowe 7 452 600,08
II Wydatki 202 596 490,58 1 014 770 991,48
4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 388 629,93 898 598 398,81
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 174 585 916,12 100 000 000,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 157 198,53
8 Odsetki 16 156 630,56
9 Inne wydatki finansowe 20 464 746,00 15 962,11
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -181 770 060,25 -481 719 896,65
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -235 570,30 375 764,94
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -216 922,98
F Środki pieniężne na początek okresu 536 784,50 161 019,56
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 301 214,20 536 784,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 442 971,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 14 143 419,19 14 143 419,19
różnice kursowe bilansowe 11 578 919,24 11 578 919,24 art 15
rozwiązanie rezerw na należności (były NKUP) 2 000 132,67 2 000 132,67 art 12
odsetki nie otrzymane 240 119,59 240 119,59 art 12
SOD nie otrzymany 324 247,69 324 247,69 art 12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 5 984 619,23 5 984 619,23
odsetki uzyskane księgowane w 2018 1 291 586,66 1 291 586,66 art 12
SOD otrzymany z 2017r 760 429,07 760 429,07 art 12
przychody opodatkowane, ale księgowo zmniejszone 3 932 603,50 3 932 603,50 art 12
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 14 309 758,03 14 309 758,03
usługi obce 1 938 030,64 1 938 030,64 art 16
świadczenia na rzecz pracowników 139 969,36 139 969,36 art 16
opłaty karne na rzecz budżetu 7 275 634,92 7 275 634,92 art 16
pozostałe koszty rodzajowe 1 353 634,03 1 353 634,03 art 16
podatki i opłaty 100 883,18 100 883,18 art 16
amortyzacja 2 871 424,55 2 871 424,55 art 15
zużycie materiałów 221 477,43 221 477,43 art 16
koszty reprezentacji 408 703,92 408 703,92 art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 116 542 089,58 116 542 089,58
nie zapłacony ZUS z 2018 45 196 769,94 45 196 769,94 art 16
opłata prolongacyjna 2 695 216,00 2 695 216,00 art 16
wynagrodzenia bezosobowe nie wypłacone w 2018 2 065 721,03 2 065 721,03 art 16
różnice kursowe bilansowe 15 017 995,70 15 017 995,70 art 15
odpisy aktualizujące nalezności 8 693 869,47 8 693 869,47 art 16
nie zapłacone odsetki za 2018 7 931 388,59 7 931 388,59 art 16
aktualizacja wartosci inwestycji 4 567 124,93 4 567 124,93 art 16
utworzenie rezerw pozostałych 29 897 609,55 29 897 609,55 art 16
inne koszty finansowe 476 394,37 476 394,37 art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 83 861 743,95 59 939 525,93 23 922 218,02
wynagrodzenia bezosobowe 2017 wypłacone w 2018 4 865 938,06 4 865 938,06 art 16
zapłacone odsetki z 2017 586 375,82 586 375,82 art 16
rata kapitałowa leasingowa 2 588 781,62 2 588 781,62 art 16
ZUS 2017 zapłacony w 2018 15 881 122,52 15 881 122,52 art 16
koszt zbycia udziałów (wcześniej objętych odpisem) 59 939 525,93 59 939 525,93 art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 32 388 332,46 32 388 332,46
strata za rok 2013
strata za rok 2014
strata za rok 205
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

sprawozdanie finansowe

-

sprawozdanie zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki