Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPST TRANSGÓR S.A.
Siedziba
Województwośląskie
PowiatRybnik
GminaRybnik
MiejscowośćRybnik
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatRybnik
GminaRybnik
UlicaJankowicka
Nr domu9
MiejscowośćRybnik
Kod pocztowy44-201
PocztaRybnik
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4931Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000083865

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

. Metody wyceny:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2. Stawki amortyzacyjne ustala się uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i WNiP, z wykorzystaniem stawek amortyzacji zawartych w przepisach podatkowych, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nominalnych pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- materiały - w cenach zakupu,
- towary - w cenach zakupu,
- wycena rozchodu materiałów i towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych nie występują.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagalnej zapłaty.
Różnice kursowe
Na dzień bilansowy nie wystąpiły salda wyrażone w walutach obcych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności, odsetek od należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, straty na sprzedaży udziałów i ujemne różnice kursowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe26 122 264,6825 300 015,25
IWartości niematerialne i prawne27 390,0364 529,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne27 390,0364 529,67
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe25 376 823,3724 189 771,58
1Środki trwałe24 590 872,7623 250 942,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)866 737,81896 387,84
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 243 243,867 260 446,89
c) urządzenia techniczne i maszyny2 389 372,371 161 337,36
d) środki transportu14 069 716,0613 880 729,86
e) inne środki trwałe21 802,6652 040,75
2Środki trwałe w budowie785 950,61938 828,88
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe14,0014,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe14,0014,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach14,0014,00
– udziały lub akcje14,0014,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe718 037,281 045 700,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego708 002,281 045 700,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe10 035,00
BAktywa obrotowe5 010 424,786 612 853,83
IZapasy289 823,25326 983,68
1Materiały213 108,92214 952,53
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary76 714,33112 031,15
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 762 370,514 473 376,51
1Należności od jednostek powiązanych196 457,51247 573,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:196 457,51247 573,47
– do 12 miesięcy196 457,51247 573,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 565 913,004 225 803,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 433 171,663 939 762,88
– do 12 miesięcy3 433 171,663 939 762,88
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych81 319,7357 170,00
c) inne51 421,61228 870,16
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe194 154,9956 635,42
1Krótkoterminowe aktywa finansowe194 154,9956 635,42
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne194 154,9956 635,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach194 154,9956 635,42
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe764 076,031 755 858,22
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem31 132 689,4631 912 869,08
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 688 884,1010 067 137,69
IKapitał (fundusz) podstawowy779 140,00779 140,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 706 788,248 399 959,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:581 209,45590 316,28
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 277 137,82
VIZysk (strata) netto-1 101 115,77297 721,72
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 443 805,3621 845 731,39
IRezerwy na zobowiązania2 302 071,621 248 513,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego823 141,28
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 478 930,341 248 513,00
– długoterminowa997 930,00907 263,00
– krótkoterminowa481 000,34341 250,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe7 586 773,608 528 009,56
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek7 586 773,608 528 009,56
a) kredyty i pożyczki3 925 704,31113 563,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 661 069,298 414 446,54
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 514 271,2610 676 344,58
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych27 121,37280 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:27 121,37
– do 12 miesięcy27 121,37
– powyżej 12 miesięcy
b) inne280 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 429 100,6710 338 536,04
a) kredyty i pożyczki3 455 338,372 210 249,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe5 073 999,882 411 637,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 145 376,954 114 375,67
– do 12 miesięcy3 145 376,954 114 375,67
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych813 154,79773 509,75
h) z tytułu wynagrodzeń503 676,51477 230,00
i) inne437 554,17351 533,77
4Fundusze specjalne58 049,2257 808,54
IVRozliczenia międzyokresowe40 688,881 392 864,25
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe40 688,881 392 864,25
– długoterminowe
– krótkoterminowe40 688,881 392 864,25
Pasywa razem31 132 689,4631 912 869,08
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 171 467,0751 054 092,73
– od jednostek powiązanych2 595 312,492 478 259,86
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów47 517 656,6848 815 993,63
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)61 829,01563 972,75
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki81 937,9567 473,29
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 510 043,431 606 653,06
BKoszty działalności operacyjnej50 795 926,1751 520 025,99
IAmortyzacja5 415 292,675 802 089,09
IIZużycie materiałów i energii9 816 660,788 981 157,45
IIIUsługi obce19 632 790,5521 084 181,41
IVPodatki i opłaty, w tym:1 276 044,261 733 910,69
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 073 526,269 534 596,49
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 316 488,222 187 348,60
– emerytalne945 909,18889 744,09
VIIPozostałe koszty rodzajowe858 900,42705 622,89
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 406 223,011 491 119,37
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 624 459,10-465 933,26
DPozostałe przychody operacyjne1 771 454,282 835 038,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych406,5021 652,78
IIDotacje1 327 290,401 824 648,99
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych111 942,38
IVInne przychody operacyjne331 815,00988 736,39
EPozostałe koszty operacyjne739 117,441 368 451,87
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych75 164,72
IIIInne koszty operacyjne739 117,441 293 287,15
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-592 122,261 000 653,03
GPrzychody finansowe73 694,2524 375,17
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:10 030,8312 343,91
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne63 663,4212 031,26
HKoszty finansowe762 707,31786 964,48
IOdsetki, w tym:694 094,49719 101,68
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne68 612,8267 862,80
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 281 135,32238 063,72
JPodatek dochodowy-180 019,55-59 658,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 101 115,77297 721,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 067 137,699 538 560,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 277 137,82
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 789 999,879 538 560,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu779 140,00779 140,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu779 140,00779 140,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 399 959,698 169 104,13
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego306 828,55230 855,56
a) zwiększenie (z tytułu)306 828,55230 855,56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)297 721,72230 855,56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)9 106,83
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 706 788,248 399 959,69
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości590 316,28590 316,28
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny9 106,83
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)9 106,83
– zbycia środków trwałych9 106,83
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu581 209,45590 316,28
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-979 416,10
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu297 721,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach297 721,72
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)297 721,72
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 277 137,82
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 277 137,82
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 277 137,82
6Wynik netto-1 101 115,77297 721,72
Azysk netto297 721,72
Bstrata netto-1 101 115,77
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 688 884,1010 067 137,69
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 688 884,1010 067 137,69
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 101 115,77297 721,72
IIKorekty razem5 524 982,764 211 453,58
1Amortyzacja5 415 292,675 802 089,09
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)687 764,54719 101,68
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-406,5021 652,78
5Zmiana stanu rezerw445 377,45409 092,00
6Zmiana stanu zapasów37 160,4339 630,05
7Zmiana stanu należności774 726,73310 742,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 069 524,72-1 783 655,07
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-765 407,84-1 307 199,49
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 423 866,994 509 175,30
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy406,5025 200,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych406,5025 200,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 565 204,82266 755,15
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 565 204,82266 755,15
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 564 798,32-241 555,15
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 057 230,442 340 649,29
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki5 057 230,442 340 649,29
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 778 779,546 694 507,85
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 350 439,36
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 091 015,00
8Odsetki687 764,54719 101,68
9Inne wydatki finansowe2 624 966,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 278 450,90-4 353 858,56
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)137 519,57-86 238,41
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:137 519,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu56 635,42142 873,83
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:194 154,9956 635,42
– o ograniczonej możliwości dysponowania169 665,3025 563,54
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 281 135,32238 063,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 501 336,541 501 336,5467 043,31
ZARACHOWANE ODSETKI OD NALEŻNOŚCI art 0 ust 0 pkt 0 lit 0-4 542,79
ODSETKI UMORZONE OD ZOBOWIĄZAŃ 51 911,2651 911,26art 12 ust 1 pkt 4 lit 8b
ZARACHOWANE KOSZTY SĄDOWE 10 192,5010 192,50art 0 ust 0 pkt 0 lit 08 318,00
ROZWIĄZANE REZERWY 111 942,38111 942,38art 12 ust 1 pkt 4 lit e13 542,83
DOTACJE 1 327 290,401 327 290,40art 12 ust 1 pkt 4 lit 1449 725,27
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 921 877,281 921 877,284 504 658,17
PFRON 151 184,00151 184,00art 16 ust 1 pkt 36 lit 0157 073,00
RÓŻNICE POMIĘDZY AMORT.PODATKOWĄ A KSIĘGOWĄ -436 158,07-436 158,07art 17b ust 1 pkt 0 lit 02 863 825,18
REPREZENTACJA I REKLAMA 4 364,374 364,37art 0 ust 0 pkt 0 lit 03 018,59
ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ 16 917,3516 917,35art 0 ust 0 pkt 0 lit 034,00
ODSETKI OD NALEŻNOŚCI art 0 ust 0 pkt 0 lit 0457,21
KARY, GRZYWNY 91 040,0091 040,00art 16 ust 1 pkt 22 lit 0530 365,20
DAROWIZNY 500,00500,00art 0 ust 0 pkt 0 lit 01 300,00
NALEŻNOŚCI UMORZONE 125 164,14125 164,14art 16 ust 1 pkt 20 lit 03 100,87
REZERWY NA NALEŻNOŚCI 60 051,3160 051,31art 16 ust 1 pkt 25 lit 062 250,16
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 3 800,003 800,00art 0 ust 0 pkt 0 lit 03 800,00
VAT W KOSZTY 5 920,085 920,08art 0 ust 0 pkt 0 lit 0942,37
NIEDOBORY ZAWINIONE 5 799,075 799,07art 0 ust 0 pkt 0 lit 02 336,06
KOSZTY SĄDOWE 7 700,507 700,50art 0 ust 0 pkt 0 lit 08 318,00
REZERWA NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 230 417,34230 417,34art 16 ust 1 pkt 27 lit 0498 513,00
KOSZTY KALKULOWANE art 0 ust 0 pkt 0 lit 012 700,00
ZUS 326 184,83326 184,83art 16 ust 1 pkt 57 lit a305 238,26
KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ 1 327 290,401 327 290,40art 12 ust 4 pkt 14 lit 049 725,27
RACHUNKI 888,80888,80art 0 ust 0 pkt 0 lit 01 661,00
KAUCJE 813,16813,16art 0 ust 0 pkt 0 lit 0
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:967 620,80967 620,803 233 718,00
KOSZTY ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH - KOSZTY BĘDĄCE KOSZTEM DANEGO ROKU 2018 -59 984,06-59 984,06art 0 ust 0 pkt 0 lit 0-86 403,82
KOSZTY ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH - KOSZTY BĘDĄCE KOSZTEM PRZYSZŁEGO ROKU 2019 31 246,1831 246,18art 0 ust 0 pkt 0 lit 059 984,06
RATY LEASINGU OPERACYJNEGO 673 946,57673 946,57art 17b ust 1 pkt 0 lit 02 956 997,78
WYNAGRODZENIA- UM.ZLECENIA 64 272,0364 272,03art 16 ust 1 pkt 57 lit 044 248,03
WYNAGRODZENIA- UM.ZLECENIA -47 098,18-47 098,18art 16 ust 1 pkt 57 lit 0-41 328,74
ZUS 305 238,26305 238,26art 16 ust 1 pkt 57 lit a300 220,69
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:878 612,76
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 828 215,38563 347,82
K. Podatek dochodowy107 036,09
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

-

INFORMACJA DODATKOWA

-

ZALACZNIK 1

-

ZALACZNIK 2

-

ZALACZNIK 3

-

ZALACZNIK 4

-

ZALACZNIK 5

-

ZALACZNIK 6

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki