Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6420000151
REGON 272193436
KRS 0000083865
Adres ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik
Telefon 0327555442
Faks 0327555442
E-mail sekretariat@transgor.rybnik.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4931Z — transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.68 0.75
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.17 3.05
Płynność bieżąca (CR) 0.62 0.37
Płynność szybka (QR) 0.59 0.35
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.17 3.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.58% -2.24%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.96% -14.32%
Rentowność aktywów (ROA) 0.93% -3.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 487 361238
Poz. 361238. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6769/20/670]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WAWRZYNIAK 2. SŁAWOMIR 3. 66011800637
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WAWRZYNIAK 2. SŁAWOMIR
3. 66011800637 wpisać: 2 1. GRZESIK 2. CZESŁAW
3. 69031100792
Poz. 361238. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6769/20/670]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WAWRZYNIAK 2. SŁAWOMIR 3. 66011800637
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WAWRZYNIAK 2. SŁAWOMIR
3. 66011800637 wpisać: 2 1. GRZESIK 2. CZESŁAW
3. 69031100792
2020-02-24 37/2020 277 83861
Poz. 83861. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/2533/20/815]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAINCZYK 2. ANTONI 3. 48061303513 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARKITON
2. MARIA 3. 57081416763 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 83861. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/2533/20/815]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAINCZYK 2. ANTONI 3. 48061303513 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARKITON
2. MARIA 3. 57081416763 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
2020-02-03 22/2020 261 49646
Poz. 49646. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/1366/20/708]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
TRANSGOR.RYBNIK.PL 4. Adres strony interneto-
wej WWW.TRANSGOR.RYBNIK.PL 
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.01.2020
R. - REP.A NR 307/2020, NOTARIUSZ JACEK OSTA-
LECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU
- ZMIENIONO ART.15 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 49646. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/1366/20/708]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
TRANSGOR.RYBNIK.PL 4. Adres strony interneto-
wej WWW.TRANSGOR.RYBNIK.PL 
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.01.2020
R. - REP.A NR 307/2020, NOTARIUSZ JACEK OSTA-
LECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU
- ZMIENIONO ART.15 STATUTU SPÓŁKI
2019-12-13 241/2019 18 64673
Poz. 64673. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-64728/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na pod-
stawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 stycz-
nia 2020 r., o godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Janko-
wickiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zmiany w Statucie Spółki.
 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy różne
 9. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM S.A.
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 3.01.2020 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, od godz. 900 do godz. 1300, w dni
robocze, w pok. nr 107.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 64673. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-64728/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na pod-
stawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 stycz-
nia 2020 r., o godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Janko-
wickiej 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zmiany w Statucie Spółki.
 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy różne
 9. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM S.A.
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 3.01.2020 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki, od godz. 900 do godz. 1300, w dni
robocze, w pok. nr 107.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-11-18 222/2019 340 1127621
Poz. 1127621. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/13491/19/942]

W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIK 2. CZE-
SŁAW 3. 69031100792 2 1. GREGORCZYK 2.TOMASZ
3. 67052301695 wpisać: 3 1. BINEK CERVANTES
2. BRONISŁAWA 3. 76012417682 4 1. HALIKOWSKA
2. BARBARA 3. 81100600622
Poz. 1127621. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/13491/19/942]

W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIK 2. CZE-
SŁAW 3. 69031100792 2 1. GREGORCZYK 2.TOMASZ
3. 67052301695 wpisać: 3 1. BINEK CERVANTES
2. BRONISŁAWA 3. 76012417682 4 1. HALIKOWSKA
2. BARBARA 3. 81100600622
2019-07-26 144/2019 13 38919
Poz. 38919. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-38815/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na pod-
stawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 sierp-
nia 2019 r., o godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Janko-
wickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  7. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzor-
    czej
  8. Sprawy różne
  9. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia, wystawione przez Dom Maklerski BDM S.A.
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 26.08.2019 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300, w dni robo-
cze, w pok. nr 107.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 38919. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-38815/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na pod-
stawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 sierp-
nia 2019 r., o godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Janko-
wickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  7. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzor-
    czej
  8. Sprawy różne
  9. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia, wystawione przez Dom Maklerski BDM S.A.
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 26.08.2019 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300, w dni robo-
cze, w pok. nr 107.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-07-24 142/2019 1028 830128
Poz. 830128. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/9887/19/850]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GRUSZKA 2. ANDRZEJ 3. 63020106413 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 830128. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/9887/19/850]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GRUSZKA 2. ANDRZEJ 3. 63020106413 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-16 136/2019 1109 710001
Poz. 710001. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/9558/19/985]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEPTA 2. MAŁGO-
RZATA URSZULA 3. 55030200786 2 1. GRUSZKA
2. GRZEGORZ 3. 64041508510 wpisać: 3 1. WAW-
RZYNIAK 2. SŁAWOMIR 3. 66011800637 4 1. DZI-
WOK 2. MARIAN 3. 38041600992 5 1. GREGORCZYK
2. TOMASZ 3. 67052301695
Poz. 710001. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/9558/19/985]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEPTA 2. MAŁGO-
RZATA URSZULA 3. 55030200786 2 1. GRUSZKA
2. GRZEGORZ 3. 64041508510 wpisać: 3 1. WAW-
RZYNIAK 2. SŁAWOMIR 3. 66011800637 4 1. DZI-
WOK 2. MARIAN 3. 38041600992 5 1. GREGORCZYK
2. TOMASZ 3. 67052301695
2019-07-11 133/2019 1137 649882
Poz. 649882. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/373]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649882. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/373]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1137 649883
Poz. 649883. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/774]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649883. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/774]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1137 649884
Poz. 649884. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/175]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649884. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/175]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1137 649885
Poz. 649885. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/576]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649885. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[RDF/141661/19/576]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-31 105/2019 363 343796
Poz. 343796. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6355/19/367]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. GREGORCZYK 2. TOMASZ 3. 67052301695
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DZIWOK 2. MARIAN
3. 38041600992
Poz. 343796. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDY-
CYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6355/19/367]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. GREGORCZYK 2. TOMASZ 3. 67052301695
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DZIWOK 2. MARIAN
3. 38041600992
2019-05-28 102/2019 22 27507
Poz. 27507. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-27146/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
27 czerwca 2019 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jan-
kowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz
   zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
   za 2018 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za 2018 r.
  8. Powzięcie uchwał o pokryciu straty.
  9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.  10. Sprawy różne.
  11. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć wła-
ściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.
Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 19.06.2019 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9, w Rybniku, wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
dostępne będą w siedzibie Spółki, od godz. 900 do godz. 1300,
w dni robocze w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisem-
nego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh). Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów, z których wynika uprawnienie do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby
uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać
rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed
salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 27507. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-27146/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
27 czerwca 2019 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jan-
kowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz
   zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
   za 2018 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za 2018 r.
  8. Powzięcie uchwał o pokryciu straty.
  9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.  10. Sprawy różne.
  11. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć wła-
ściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.
Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 19.06.2019 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9, w Rybniku, wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
dostępne będą w siedzibie Spółki, od godz. 900 do godz. 1300,
w dni robocze w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisem-
nego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh). Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów, z których wynika uprawnienie do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby
uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać
rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed
salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.
W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-05-15 93/2019 13 24794
Poz. 24794. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-24103/2019]

Akcjonariusz Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TARNSGÓR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 9, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - Wydział
X Gospodarczy KRS, pod numerem 83865, Polho sp. z o.o.
z siedzibą w Czerwionce Leszczynach, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gli-
wicach - Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem 76779,posiadający 92,74% akcji na okaziciela, na podstawie art. 399
§ 3 związku z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2019 r., na
godzinę 1000.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie akcjonariusza w Czer-
wionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12, na podstawie
art. 24 Statutu.

Porządek obrad obejmuje:

 1) otwarcie Zgromadzenia,
 2) wybór Przewodniczącego,
 3) stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał,
 4) przyjęcie porządku obrad,
 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6) podjęcie uchwał o odwołaniu i powołaniu członków
   Rady Nadzorczej,
 7) zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusz PST „Transgór” S.A. w Rybniku, tj. Polho
sp. z o.o. informuje, że w NWZA mogą uczestniczyć właściciele
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynikające z art. 406
§ 1, 2 k.s.h. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia
wystawione przez Beskidzki Dom Maklerski w Bielsku Białej,
który prowadzi rachunek inwestycyjny, stwierdzający ilość
posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na
rachunku do czasu zakończenia NWZA. Zaświadczenie należy
złożyć w siedzibie Akcjonariusza Polho sp. z o.o. - adres jak
wyżej, do dnia 7 czerwca 2019 r., w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia w miejscu wyznaczonym na odbycie
Zgromadzenia (adres wyżej) wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w miej-
scu wyznaczonym na odbycie Zgromadzenia (adres wyżej),
od godz. 900 do godz. 1300, w dni robocze.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 k.s.h.).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygo-
rem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualne wypisy z rejestrów lub odpisy uchwał, z których
wynika uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpo-
średnio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu NWZA prosi się o przybycie na
30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.Akcjonariu-
sze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okaza-
niu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Zarząd akcjonariusza Polho sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-
-Leszczynach: Małgorzata Depta, Krystyna Kiermaszek, Grze-
gorz Gruszka.
Poz. 24794. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-24103/2019]

Akcjonariusz Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TARNSGÓR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 9, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - Wydział
X Gospodarczy KRS, pod numerem 83865, Polho sp. z o.o.
z siedzibą w Czerwionce Leszczynach, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gli-
wicach - Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem 76779,posiadający 92,74% akcji na okaziciela, na podstawie art. 399
§ 3 związku z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2019 r., na
godzinę 1000.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie akcjonariusza w Czer-
wionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12, na podstawie
art. 24 Statutu.

Porządek obrad obejmuje:

 1) otwarcie Zgromadzenia,
 2) wybór Przewodniczącego,
 3) stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał,
 4) przyjęcie porządku obrad,
 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6) podjęcie uchwał o odwołaniu i powołaniu członków
   Rady Nadzorczej,
 7) zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusz PST „Transgór” S.A. w Rybniku, tj. Polho
sp. z o.o. informuje, że w NWZA mogą uczestniczyć właściciele
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynikające z art. 406
§ 1, 2 k.s.h. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia
wystawione przez Beskidzki Dom Maklerski w Bielsku Białej,
który prowadzi rachunek inwestycyjny, stwierdzający ilość
posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na
rachunku do czasu zakończenia NWZA. Zaświadczenie należy
złożyć w siedzibie Akcjonariusza Polho sp. z o.o. - adres jak
wyżej, do dnia 7 czerwca 2019 r., w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia w miejscu wyznaczonym na odbycie
Zgromadzenia (adres wyżej) wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w miej-
scu wyznaczonym na odbycie Zgromadzenia (adres wyżej),
od godz. 900 do godz. 1300, w dni robocze.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 k.s.h.).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygo-
rem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni oka-
zać aktualne wypisy z rejestrów lub odpisy uchwał, z których
wynika uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpo-
średnio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu NWZA prosi się o przybycie na
30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.Akcjonariu-
sze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okaza-
niu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Zarząd akcjonariusza Polho sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-
-Leszczynach: Małgorzata Depta, Krystyna Kiermaszek, Grze-
gorz Gruszka.
2019-05-15 93/2019 21 24807
Poz. 24807. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-24323/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
”TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
12 czerwca 2019 r., o godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożonezaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 5.06.2019 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300, w dni robo-
cze, w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisem-
nego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh). Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów, z których wynika uprawnienie do reprezentowa-
nia tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpo-
średnio przed salą obrad od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 24807. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-24323/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
”TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
12 czerwca 2019 r., o godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie
   regulaminu Zgromadzenia.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nad-
zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć
właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożonezaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 5.06.2019 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300, w dni robo-
cze, w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadze-
niu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisem-
nego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh). Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów, z których wynika uprawnienie do reprezentowa-
nia tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpo-
średnio przed salą obrad od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2018-10-31 212/2018 1239 873461
Poz. 873461. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/11900/18/12]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIK 2. MARIAN
3. 38120801678 wpisać: 2 1. GRZESIK 2. CZESŁAW
3. 69031100792
Poz. 873461. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/11900/18/12]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIK 2. MARIAN
3. 38120801678 wpisać: 2 1. GRZESIK 2. CZESŁAW
3. 69031100792
2018-05-22 98/2018 24 21379
Poz. 21379. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-20975/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 czerwca 2018 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jan-
kowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz
    zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
    2017 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2017 r.
  8. Powzięcie uchwał o podziale zysku.
  9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
  10. Wybór Rady Nadzorczej.
  11. Sprawy różne.
  12. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć wła-ściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia, wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 21.06.2018 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300,
w dni robocze, w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 21379. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANS-
PORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Ryb-
niku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-20975/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego
„TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku, działając na
podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 czerwca 2018 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jan-
kowickiej 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz
    zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
    2017 rok.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za 2017 r.
  8. Powzięcie uchwał o podziale zysku.
  9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
  10. Wybór Rady Nadzorczej.
  11. Sprawy różne.
  12. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć wła-ściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, jeżeli spełniają warunki wynika-
jące z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz ich
zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia, wystawione przez Dom Maklerski BDM SA
w Bielsku-Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A.
w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, w dni robocze, od godz. 900
do godz. 1300, w pok. nr 107, do dnia 21.06.2018 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyło-
żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 900 do godz. 1300,
w dni robocze, w pok. nr 107.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualne wypisy z rejestrów, z których wynika upraw-
nienie do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewy-
mieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym peł-
nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 800 do godz. 900.

W celu sprawnego przebiegu WZA Zarząd Spółki prosi o przy-
bycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2018-01-31 22/2018 280 29090
Poz. 29090. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/24305/17/628]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARKITON
2. MARIA 3. 57081416763 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 29090. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-
-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/24305/17/628]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARKITON
2. MARIA 3. 57081416763 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki