Szczegóły spółki

Nazwa "SEKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1130122021
REGON 011445452
KRS 0000082102
Adres ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa
Telefon 225 178 888
Faks 225 178 888
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.12 0.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.14 0.2
Płynność bieżąca (CR) 4.93 2.81
Płynność szybka (QR) 4.93 2.81
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.14 0.2
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.17% 6.68%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.67% 9.3%
Rentowność aktywów (ROA) 6.75% 7.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-22 58/2019 14 15282
Poz. 15282. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-14766/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek hand-
lowych, ogłasza unieważnienie 1820000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, o numerach od 2.000.001 do 3.820.000, oraz
180000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
3.820.001 do 4.000.000, unieważnionych Uchwałą Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A.
z dn. 05.03.2019 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych na
okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju akcji
Spółki.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
Poz. 15282. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-14766/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek hand-
lowych, ogłasza unieważnienie 1820000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, o numerach od 2.000.001 do 3.820.000, oraz
180000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
3.820.001 do 4.000.000, unieważnionych Uchwałą Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A.
z dn. 05.03.2019 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych na
okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju akcji
Spółki.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
2019-02-08 28/2019 15 7097
Poz. 7097. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-6584/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości)
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
5 marca 2019 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji zwykłych na
   okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
   wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju
   akcji Spółki.
  6. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Statutu. 7. Podjęcie uchwały z sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
 8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. § 7.1. lit. b) i c) Statutu Spółki w brzmieniu:
  „§ 7.1. b) 1.820.000 (słownie: jeden milion osiemset
  dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o numerach od 2.000.001 do 3.820.000,
  c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwy-
   kłych na okaziciela serii C o numerach od 3.820.001 do
   4.000.000.”

- otrzymuje brzmienie:
  „§ 7.1. b) 1.820.000 (słownie: jeden milion osiemset dwa-
  dzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o nume-
  rach od 2.000.001 do 3.820.000,
  c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwy-
   kłych imiennych serii C o numerach od 3.820.001 do
   4.000.000.”

2. § 9 Statutu Spółki w brzmieniu:
  㤠9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo
  odwrotnie może być dokonana pod warunkiem wyrażenia
  zgody przez Radę Nadzorczą.”

- otrzymuje brzmienie:
  㤠9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo
  odwrotnie na żądanie akcjonariusza nie jest dopuszczalna.”

3. § 36 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki - w przy-
  padku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek
  samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego
  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

- otrzymuje brzmienie:
  „§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki - w przy-
  padku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek
  samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego
  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku
  ustanowienia prokurenta samoistnego jest on uprawniony
  do samodzielnej reprezentacji Spółki.”

               Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Maciej Sekunda
                    Łukasz Zaczkowski
Poz. 7097. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-6584/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości)
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
5 marca 2019 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji zwykłych na
   okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
   wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju
   akcji Spółki.
  6. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Statutu. 7. Podjęcie uchwały z sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
 8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. § 7.1. lit. b) i c) Statutu Spółki w brzmieniu:
  „§ 7.1. b) 1.820.000 (słownie: jeden milion osiemset
  dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o numerach od 2.000.001 do 3.820.000,
  c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwy-
   kłych na okaziciela serii C o numerach od 3.820.001 do
   4.000.000.”

- otrzymuje brzmienie:
  „§ 7.1. b) 1.820.000 (słownie: jeden milion osiemset dwa-
  dzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o nume-
  rach od 2.000.001 do 3.820.000,
  c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwy-
   kłych imiennych serii C o numerach od 3.820.001 do
   4.000.000.”

2. § 9 Statutu Spółki w brzmieniu:
  㤠9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo
  odwrotnie może być dokonana pod warunkiem wyrażenia
  zgody przez Radę Nadzorczą.”

- otrzymuje brzmienie:
  㤠9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo
  odwrotnie na żądanie akcjonariusza nie jest dopuszczalna.”

3. § 36 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki - w przy-
  padku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek
  samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego
  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

- otrzymuje brzmienie:
  „§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki - w przy-
  padku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek
  samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego
  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku
  ustanowienia prokurenta samoistnego jest on uprawniony
  do samodzielnej reprezentacji Spółki.”

               Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Maciej Sekunda
                    Łukasz Zaczkowski
2018-11-19 223/2018 20 50473
Poz. 50473. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-50320/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał zakładowy
w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 grud-
nia 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w sie-
dzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady
   Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
  8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. Usuwa się § 10 ust. 2 Statutu.
2. W związku z usunięciem § 10 ust. 2 Statutu zmienia się
  numerację § 10 ust. 1 na § 10.
3. Usuwa się § 25 ust. 4 Statutu.
               Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                     Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
Poz. 50473. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-50320/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał zakładowy
w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 grud-
nia 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w sie-
dzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady
   Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
  8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. Usuwa się § 10 ust. 2 Statutu.
2. W związku z usunięciem § 10 ust. 2 Statutu zmienia się
  numerację § 10 ust. 1 na § 10.
3. Usuwa się § 25 ust. 4 Statutu.
               Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                     Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
2018-06-04 106/2018 16 23442
Poz. 23442. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-22977/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności Rady w roku 2017 oraz oceny
    sprawozdania finansowego za rok 2017, oceny spra-
    wozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz oceny
    wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
    oraz wypłaty dywidendy.  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Statutu.
 12. Podjęcie uchwały z sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
 13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:
„Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej
zgody Zarządu Spółki.”

Projektowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:
„Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga uprzed-
niego poinformowania Zarządu Spółki”.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
Poz. 23442. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-22977/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności Rady w roku 2017 oraz oceny
    sprawozdania finansowego za rok 2017, oceny spra-
    wozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz oceny
    wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
    oraz wypłaty dywidendy.  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Statutu.
 12. Podjęcie uchwały z sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu.
 13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:
„Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej
zgody Zarządu Spółki.”

Projektowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:
„Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga uprzed-
niego poinformowania Zarządu Spółki”.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Elżbieta Zadrożna
                     Łukasz Zaczkowski
2018-04-17 75/2018 17 16020
Poz. 16020. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-15351/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
10 maja 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści Regula-
    minu oferowania akcji SEKA S.A.
  6. Zamknięcie obrad.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Łukasz Zaczkowski
                      Elżbieta Zadrożna
Poz. 16020. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-15351/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
10 maja 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści Regula-
    minu oferowania akcji SEKA S.A.
  6. Zamknięcie obrad.

                Członkowie Zarządu SEKA S.A.
                      Łukasz Zaczkowski
                      Elżbieta Zadrożna

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki