Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "POSNET POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaMUNICYPALNA
Nr domu33
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-281
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2823Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000082030

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne, majątek trwały, amortyzacja
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności tych składników majątkowych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wyjątek stanowią formy wtryskowe z grupy 5 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, które amortyzowane są metodą degresywną.
2. Zapasy
Materiały, towary handlowe oraz wyroby ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia, natomiast wyroby według cen ewidencyjnych ustalonych na podstawie planowanych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych. Towary handlowe z importu wycenia się według cen zakupu powiększonych o cło. Rozchód materiałów i towarów wycenia się po cenie tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.
Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów, jak również powstałe odchylenia od cen zakupu materiałów i towarów, rozliczane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do wartości zapasów na koniec okresu sprawozdawczego i wartości rozchodu w tym okresie.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
3. Inwestycje długoterminowe
Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości.
Pozostałe aktywa finansowe klasyfikowane są do odpowiednich kategorii i wyceniane według zasad określonych w przepisach o instrumentach finansowych .
W przypadku braku aktywnego rynku wycena przeprowadzana jest w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki dodatniej wyceny aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępne do sprzedaży odnoszone są na wynik.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka wycenia według zasad określonych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
4. Przychody ze sprzedaży i koszty
Przychody ze sprzedaży obejmują należne i uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, finansowych. Do kosztów własnych sprzedaży zalicza się wykazywane koszty sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów gotowych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Obejmują one głównie przychody i koszty sprzedanych składników majątku trwałego, tworzenia i rozwiązywania rezerw.
Przychody i kos
zty finansowe obejmują odsetki oraz różnice kursowe. Koszty i przychody finansowe są zaksięgowane w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty zapłaty.
Spółka ewidencjonuje koszty w układzie funkcjonalnym przypisując każdej operacji gospodarczej pozycję rodzajową kosztów. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych obejmuje koszty: - materiałów bezpośrednich, - robocizny bezpośredniej, - inne koszty pośrednie produkcji. Koszty pośrednie produkcji rozliczane są proporcjonalnie do poniesionych kosztów bezpośrednich. Wartość kosztów materiałowych korygowana jest do poziomu kosztów rzeczywistych poprzez rozliczenie zaksięgowanych w danym miesiącu odchyleń materiałów i towarów zużytych do produkcji.
5. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Należności i roszczenia są wykazywane w bilansie w wartości netto, zaktualizowane poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy.
Zobowiązania wobec budżetu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają ze złożonych deklaracji i innych stosownych dokumentów.
Należności i zobowiązania w walutach obcych, wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji.
Na dzień bilansowy, należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej, wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałą z tego tytułu nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, zalicza się do kosztów operacji finansowych.
Spólka posiada zobowiązania klasyfikowane jako instrumenty finansowe z tytułu otrzymanych pożyczek i wycenia je w kwocie wymagającej zapłaty, która nie odbiega istotnie od wyceny według skorygowanej ceny nabycia.
6. Kapitał własny
Kapitały własne Spółki wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej ujmując je w księgach według ich rodzajów. Kapitał podstawowy wykazany jest w wysokości zgodnej z umową Spółki oraz wpisem do rejestru handlowego.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, przychody przyszłych okresów
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów:
a) czynnych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
b) biernych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, których kwotę zobowiązania można wiarygodnie oszacować.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych odbywają się stosownie do okresu, którego dotyczą.
8. Rezerwy
Na rezerwy składają się pewne lub prawdopodobne zobowiązania, których kwota jest w sposób wiarygodny oszacowana. Rezerwy ulegają rozwiązaniu w przypadku ustania przyczyny, dla której je utworzono.
9. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Część odroczona podatku dochodowego jest różnicą pomiędzy stanem rezerw a aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszło
ści do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystę
Wysokość rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.
10. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykazywany na dzień bilansowy według wartości nominalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości na wynik finansowy jednostki składa się wynik z działalności operacyjnej, w tym z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynik z operacji finansowych.
Składniki te dają wynik brutto, który podlega pomniejszeniu o obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka,oraz obciążenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z wyjątkiem zmian odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
Wszystkie przychody i koszty ujmowane są w księgach rachunkowych w okresie którego dotyczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkową w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (art. 48 ust.1-2 Ustawy)
2. Bilans jednostki w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (art. 46 ust. 5 pkt. 1 Ustawy)
3. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym w zakresie dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ustalonym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (art. 47 ust. 4 pkt 1 Ustawy)
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym o zmianach składników kapitału w okresie bieżącym i poprzednim w zakresie wymienionym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (art. 48a ust. 1 pkt 1 Ustawy)
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (art. 48b ust.1 pkt 1 Ustawy)

Jednostka przygotowuje Sprawozdanie z działalności zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe53 157 124,5752 910 149,62
IWartości niematerialne i prawne1 071 194,031 615 329,47
1Koszty zakończonych prac rozwojowych411 703,71776 269,35
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne659 490,32839 060,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe29 321 330,2628 724 077,87
1Środki trwałe27 844 420,0327 729 915,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 181 210,452 222 192,85
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej22 553 477,9823 267 858,24
c) urządzenia techniczne i maszyny1 679 129,871 146 410,15
d) środki transportu1 334 886,63979 133,68
e) inne środki trwałe95 715,10114 320,86
2Środki trwałe w budowie1 476 910,23733 449,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie260 712,87
IIINależności długoterminowe9 900,00200,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek9 900,00200,00
IVInwestycje długoterminowe22 218 973,2822 084 604,84
1Nieruchomości3 748 461,943 887 676,05
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe18 470 511,3418 196 928,79
a) w jednostkach powiązanych16 969 868,2216 825 975,37
– udziały lub akcje11 262 842,589 522 842,58
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 331 579,447 177 281,92
– inne długoterminowe aktywa finansowe375 446,20125 850,87
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 500 643,121 370 953,42
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 179 767,14810 553,43
– inne długoterminowe aktywa finansowe320 875,98560 399,99
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe535 727,00485 937,44
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego535 727,00485 937,44
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe98 562 627,5576 572 629,99
IZapasy63 378 779,4432 821 791,73
1Materiały43 352 496,0317 254 458,43
2Półprodukty i produkty w toku4 934 189,975 694 635,30
3Produkty gotowe6 531 299,095 385 459,89
4Towary5 855 305,704 452 940,34
5Zaliczki na dostawy i usługi2 705 488,6534 297,77
IINależności krótkoterminowe30 662 721,6530 266 763,58
1Należności od jednostek powiązanych1 208 949,1499 456,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 208 949,1499 456,79
– do 12 miesięcy1 208 949,1499 456,79
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek29 453 772,5130 167 306,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 589 797,8029 227 036,12
– do 12 miesięcy27 589 797,8029 227 036,12
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 063 847,33325 626,01
c) inne800 127,38614 644,66
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 275 775,1912 858 789,65
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 275 775,1912 858 789,65
a) w jednostkach powiązanych1 443 177,39246 215,60
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 337 891,52206 405,48
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe105 285,8739 810,12
b) w pozostałych jednostkach1 313 344,442 184 827,45
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki834 553,421 049 668,50
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe478 791,021 135 158,95
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne519 253,3610 427 746,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach519 253,3610 397 746,60
– inne środki pieniężne30 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 245 351,27625 285,03
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem151 719 752,12129 482 779,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny123 468 175,12105 230 126,62
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 080,001 000 080,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:22 323 155,0022 323 155,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:81 906 891,6266 648 682,17
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto18 238 048,5015 258 209,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 251 110,0024 252 652,99
IRezerwy na zobowiązania1 643 284,431 429 216,82
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego175 520,00122 345,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne952 567,39911 027,20
– długoterminowa
– krótkoterminowa952 567,39911 027,20
3Pozostałe rezerwy515 197,04395 844,62
– długoterminowe
– krótkoterminowe515 197,04395 844,62
IIZobowiązania długoterminowe9 799 603,2821 418,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek9 799 603,2821 418,00
a) kredyty i pożyczki9 774 126,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne25 477,0021 418,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe16 796 419,8522 788 129,28
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych609 939,7843 616,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:609 939,7843 616,67
– do 12 miesięcy609 939,7843 616,67
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek15 380 048,7521 994 475,96
a) kredyty i pożyczki537 435,9713 758 650,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 950 104,145 373 332,69
– do 12 miesięcy12 950 104,145 373 332,69
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi553,50141,45
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 891 254,632 861 983,24
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne700,51368,46
4Fundusze specjalne806 898,32750 036,65
IVRozliczenia międzyokresowe11 802,4413 888,89
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe11 802,4413 888,89
– długoterminowe
– krótkoterminowe11 802,4413 888,89
Pasywa razem151 719 752,12129 482 779,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:133 853 913,86112 710 629,05
– od jednostek powiązanych3 020 066,55492 481,61
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów106 200 121,2799 502 827,19
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)844 567,50-2 235 808,87
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki400 632,46347 044,66
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 408 592,6315 096 566,07
BKoszty działalności operacyjnej111 007 026,4092 586 359,11
IAmortyzacja3 048 587,012 658 678,10
IIZużycie materiałów i energii54 384 352,0147 531 087,66
IIIUsługi obce7 340 235,926 995 919,04
IVPodatki i opłaty, w tym:958 119,38812 144,35
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia18 275 764,0716 459 319,70
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 814 100,823 497 452,19
– emerytalne1 743 040,511 450 418,66
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 581 378,431 337 994,42
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów21 604 488,7613 293 763,65
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 846 887,4620 124 269,94
DPozostałe przychody operacyjne1 121 006,89893 239,36
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych164 414,73
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych758,52
IVInne przychody operacyjne956 592,16892 480,84
EPozostałe koszty operacyjne1 205 374,471 571 044,02
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych22 837,18
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych175 524,50272 251,50
IIIInne koszty operacyjne1 029 849,971 275 955,34
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 762 519,8819 446 465,28
GPrzychody finansowe461 276,78420 929,44
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:461 276,78403 766,18
– od jednostek powiązanych258 764,79232 047,96
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne17 163,26
HKoszty finansowe504 317,72444 425,71
IOdsetki, w tym:237 458,83406 954,79
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne266 858,8937 470,92
IZysk (strata) brutto (F+G–H)22 719 478,9419 422 969,01
JPodatek dochodowy4 481 430,444 164 759,56
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)18 238 048,5015 258 209,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)105 230 126,6289 971 917,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach105 230 126,6289 971 917,17
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 080,001 000 080,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 080,001 000 080,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu22 323 155,0022 323 155,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu22 323 155,0022 323 155,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu66 648 682,1752 787 310,02
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych15 258 209,4513 861 372,15
a) zwiększenie (z tytułu)15 258 209,4513 861 372,15
zwiększenie z podziału zysku15 258 209,4513 861 372,15
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu81 906 891,6266 648 682,17
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu15 258 209,4513 861 372,15
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu15 258 209,4513 861 372,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach15 258 209,4513 861 372,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)15 258 209,4513 861 372,15
przeznaczenie na kapitał rezerwowy15 258 209,4513 861 372,15
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto18 238 048,5015 258 209,45
Azysk netto18 238 048,5015 258 209,45
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)123 468 175,12105 230 126,62
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)123 468 175,12105 230 126,62
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 060 303,8920 876 894,06
IZysk (strata) netto18 238 048,5015 258 209,45
IIKorekty razem-21 298 352,395 618 684,61
1Amortyzacja3 048 587,012 658 678,10
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-135 249,08-97 619,41
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-164 414,7322 837,18
5Zmiana stanu rezerw214 067,6120 641,78
6Zmiana stanu zapasów-30 556 987,715 484 294,65
7Zmiana stanu należności-405 658,075 445 576,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 234 030,72-8 071 752,04
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-671 942,2516 814,13
10Inne korekty139 214,11139 214,11
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 060 303,8920 876 894,06
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 165 625,32-4 586 920,90
IWpływy4 661 580,823 031 722,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych244 378,15152 091,11
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 417 202,672 879 631,69
a) w jednostkach powiązanych3 050 317,811 400 222,74
b) w pozostałych jednostkach1 366 884,861 479 408,95
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki80 525,24235 179,65
– inne wpływy z aktywów finansowych1 286 359,621 244 229,30
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki7 827 206,147 618 643,70
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 181 667,382 163 196,12
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 645 538,765 455 447,58
a) w jednostkach powiązanych4 239 363,854 240 000,00
-nabycie aktywów finansowych2 139 363,851 740 000,00
-udzielone pozyczki krótkoterminowe/długoterminowe2 100 000,002 500 000,00
b) w pozostałych jednostkach406 174,911 215 447,58
– nabycie aktywów finansowych306 174,911 215 447,58
– udzielone pożyczki długoterminowe100 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 165 625,32-4 586 920,90
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 682 564,03-9 200 000,00
IWpływy537 435,97
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki537 435,97
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 220 000,009 200 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 220 000,009 200 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 682 564,03-9 200 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-9 908 493,247 089 973,16
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-9 908 493,247 089 973,16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 427 746,603 337 773,44
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:519 253,3610 427 746,60
– o ograniczonej możliwości dysponowania23 668,85147 107,27
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok22 719 478,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:299 884,27
Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek290 200,00art 12 ust 4 pkt 2
Rozwiązanie odpisów na należności, nie stanowiących wcześniej kosztów uzyskania, na podstawie art. 16 ust.1 pkt 26a18 544,07art 12 ust 1 pkt 4e
Rozwiązanie odpisów dotyczących wyceny nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 6 UoR72 027,60art 12 ust 1 pkt 4e
Zwrot składek AC, OC, NNW3 957,10art 12 ust 4 pkt 6a
Korekty in minus sprzedaży 2018 roku, wystawione w 2019 roku (ujęte wyniku finansowym 2018 roku)-84 844,50art 12 ust 3j
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 184 670,19
Zrealizowane odsetki od należności, odsetki od lokat10 317,81art 12 ust 1 pkt 1
Przychody uzyskane z tyt. leasingu operacyjnego (nie ujęte w wyniku finansowym roku bieżącego)1 286 359,62art 17b ust 1
Korekty sprzedaży 2017 roku, wystawione w 2018 roku-112 007,24art 12 ust 3j
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:836 188,64
PFRON257 560,00art 16 ust 1 pkt 36
Koszty reprezentacji i marketingu9 882,36art 16 ust 1 pkt 28
Składki na ubezpieczenie samochodów ponad limit 20.000 EUR14 336,12art 16 ust 1 pkt 49
Odsetki budżetowe i odsetki od zobowiązań65,65art 16 ust 1 pkt 21
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek 235 476,16art 16 ust 1 pkt 11
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów według art. 32 UoR124 138,85art 16c pkt 1
Amortyzacja samochodów ponad limit 20.000 EUR184 766,27art 16 ust 1 pkt 4
Podatek od towarów i usług (VAT)1 827,57art 16 ust 1 pkt 46
Przeterminowane należności1 644,46art 16 ust 1 pkt 20
Amortyzacja jednorazowa terminala płatniczego pokryta dofinansowaniem642,28art 16 ust 1 pkt 48
pozostałe 5 848,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:699 057,48
Rezerwa na badanie bilansu24 000,00art 16 ust 1 pkt 27
Rezerwa na premie, świadczenia urlopowe, ZUS382 714,15art 16 ust 1 pkt 27
Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 6 UoR170 571,14art 16 ust 1 pkt 27
Niezapłacone składki ZUS128 094,55art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Koszt wlasny sprzedazy produktów z rozliczenia OCE produkcji33 323,43art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Odpisy aktualizujące wartość należności4 027,12art 16 ust 1 pkt 26a
Koszty dotyczące korekt in minus sprzedaży 2018 roku, wystawionych w 2019 roku-45 172,91art 15 ust 4
pozostałe 1 500,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 569 351,21
Amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing (nie ujęte w wyniku finansowym roku bieżącego)680 512,66art 16a ust 1
Wartość netto sprzedanego środka trwałego (nie ujęte w wyniku finansowym roku bieżącego)482 127,14art 17c
Wypłacone premie objęte rezerwą w 2017 roku309 049,36art 15 ust 4d
Opłacone składki ZUS z 2017 roku132 024,90art 15 ust 4h
Koszty badania, na które utworzono rezerwę w 2017 roku26 000,00art 15 ust 4d
Koszty dotyczące korekt sprzedaży 2017 roku (nie ujętych w wyniku finansowym roku bieżącego)-60 437,85art 15 ust 4
pozostałe 75,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 500,00
pozostałe -1 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym23 568 659,77
K. Podatek dochodowy4 478 045,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok - Posnet Polska S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki