Szczegóły spółki

Nazwa INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
NIP 6750005418
REGON 000288024
KRS 0000080810
Adres Aleja Sosnowa 8, 30-224 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.12 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.14 0.12
Płynność bieżąca (CR) 13.64 12.61
Płynność szybka (QR) 8.74 8.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.14 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 24.07% 25.86%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.38% 7.56%
Rentowność aktywów (ROA) 4.74% 6.73%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-20 76/2020 389 183378
Poz. 183378. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10226/20/259]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKOŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. FLIS 2. ANNA 3. 74120302566
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 183378. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10226/20/259]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKOŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. FLIS 2. ANNA 3. 74120302566
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-01-29 19/2020 271 42882
Poz. 42882. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2047/20/235]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZKOLNICKI 2. TADEUSZ 3. 77103000910
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZARA-
FIN 2. SYLWESTRA 3. 76121013364 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 42882. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2047/20/235]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZKOLNICKI 2. TADEUSZ 3. 77103000910
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZARA-
FIN 2. SYLWESTRA 3. 76121013364 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-31 105/2019 21 28447
Poz. 28447. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28130/2019]

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
        I PORZĄDEK OBRAD

Zarząd spółki pod nazwą Instytut Biotechnologii Surowic
i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Kra-
kowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr. KRS 0000080810, wpisanej do Rejestru 18.01.2002 r.
(kapitał zakładowy 8.032.700 w całości wpłacony), działając
na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz § 22
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 1000, w sali kon-
ferencyjnej Spółki, w Krakowie przy al. Sosnowej 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do
    31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
    ków w 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady
    Nadzorczej - powołanie członków Rady Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawi-
cieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania
aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wska-
zujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi
z Kodeksu spółek handlowych.
Poz. 28447. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28130/2019]

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
        I PORZĄDEK OBRAD

Zarząd spółki pod nazwą Instytut Biotechnologii Surowic
i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Kra-
kowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr. KRS 0000080810, wpisanej do Rejestru 18.01.2002 r.
(kapitał zakładowy 8.032.700 w całości wpłacony), działając
na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz § 22
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 1000, w sali kon-
ferencyjnej Spółki, w Krakowie przy al. Sosnowej 8.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do
    31.12.2018 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
    ków w 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od
    1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady
    Nadzorczej - powołanie członków Rady Nadzorczej.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawi-
cieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania
aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wska-
zujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi
z Kodeksu spółek handlowych.
2019-03-04 44/2019 351 95613
Poz. 95613. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5075/19/635]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZKOLNICKI 2. TADEUSZ 3. 77103000910
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 95613. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5075/19/635]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZKOLNICKI 2. TADEUSZ 3. 77103000910
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-18 13/2019 285 30832
Poz. 30832. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/341/19/16]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TRONOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 68120602597
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIKO-
ŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 30832. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/341/19/16]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TRONOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 68120602597
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIKO-
ŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-26 187/2018 554 488408
Poz. 488408. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20534/18/111]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKOŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 488408. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20534/18/111]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKOŁAJCZYK CICHOŃSKA 2. ALEKSANDRA
MARIA 3. 70041500582 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
2018-09-13 178/2018 544 398605
Poz. 398605. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19550/18/781]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.06.2018 R. REP. A NR 6890/2018, NOTARIUSZ
JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 13 UST. 4 LIT. E) STA-
TUTU SPÓŁKI
Poz. 398605. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA
AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19550/18/781]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.06.2018 R. REP. A NR 6890/2018, NOTARIUSZ
JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 13 UST. 4 LIT. E) STA-
TUTU SPÓŁKI
2018-07-18 138/2018 349 282390
Poz. 282390. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132928/18/17]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282390. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132928/18/17]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 349 282391
Poz. 282391. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132929/18/418]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282391. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132929/18/418]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 349 282392
Poz. 282392. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132930/18/130]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282392. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132930/18/130]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-18 138/2018 349 282393
Poz. 282393. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132931/18/531]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282393. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT
FIRMY IBSS BIOMED S.A. KRS 0000080810. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/132931/18/531]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-08 88/2018 14 19025
Poz. 19025. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-18438/2018]

Zarząd spółki pod nazwą Instytut Biotechnologii Surowic
i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Kra-
kowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr KRS 0000080810, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 395 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2018 r.
roku, godz. 1000, w sali konferencyjnej Spółki, w Krakowie przy
al. Sosnowej 8.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do
    31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
    ków w 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania w Statucie
    Spółki następujących zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 4 lit. e):
 „e) zaciąganie zobowiązań, zbywanie i nabywanie
 majątku trwałego oraz podejmowanie wszelkich innych
 czynności rozporządzających lub zobowiązujących o war-
 tości przekraczającej równowartość w złotych polskich
 30.000 EUR.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 4 lit. e):
 „e) zaciąganie zobowiązań, zbywanie i nabywanie majątku
 trwałego oraz podejmowanie wszelkich innych czynności
 rozporządzających lub zobowiązujących:
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR przy jednostkowej czynności
    prawnej,
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR, rozumianej jako suma kwot zobo-
    wiązań za 12 miesięcy przy czynnościach o charakterze
    okresowym na czas nieoznaczony,
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR, rozumianej jako suma kwot zobo-
    wiązań za cały okres w przypadku czynności o charak-
    terze okresowym zawartych na czas oznaczony.”

  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednoli-
    tego Statutu.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obo-
wiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego
Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione
do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi
z Kodeksu spółek handlowych.
Poz. 19025. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000080810. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-18438/2018]

Zarząd spółki pod nazwą Instytut Biotechnologii Surowic
i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Kra-
kowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr KRS 0000080810, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 395 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2018 r.
roku, godz. 1000, w sali konferencyjnej Spółki, w Krakowie przy
al. Sosnowej 8.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do
    31.12.2017 r.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absoluto-
    rium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
    w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiąz-
    ków w 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od
    01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania w Statucie
    Spółki następujących zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 4 lit. e):
 „e) zaciąganie zobowiązań, zbywanie i nabywanie
 majątku trwałego oraz podejmowanie wszelkich innych
 czynności rozporządzających lub zobowiązujących o war-
 tości przekraczającej równowartość w złotych polskich
 30.000 EUR.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 4 lit. e):
 „e) zaciąganie zobowiązań, zbywanie i nabywanie majątku
 trwałego oraz podejmowanie wszelkich innych czynności
 rozporządzających lub zobowiązujących:
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR przy jednostkowej czynności
    prawnej,
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR, rozumianej jako suma kwot zobo-
    wiązań za 12 miesięcy przy czynnościach o charakterze
    okresowym na czas nieoznaczony,
   - o wartości przekraczającej równowartość w złotych
    polskich 30.000 EUR, rozumianej jako suma kwot zobo-
    wiązań za cały okres w przypadku czynności o charak-
    terze okresowym zawartych na czas oznaczony.”

  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednoli-
    tego Statutu.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obo-
wiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego
Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione
do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne
będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi
z Kodeksu spółek handlowych.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki