Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySzczecińska Centrala Materiałów Budowlanych S.A.
Siedziba
Województwozachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaM.Szczecin
MiejscowośćSzczecin
Adres
Kod krajuPL
Województwozachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaM.Szczecin
UlicaSantocka
Nr domu39
MiejscowośćSzczecin
Kod pocztowy71-083
PocztaSzczecin
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000080419

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółka stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek małych, sporządza sprawozdanie wg załącznika 5 ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Składniki majątu o cenie nabycia niższej niż 10.000 ujmuje sie w momencie zakupu jako koszt zakupu materiałów.
2. Środki trwałe w cenie nabycia niższej niż 10.000 są objęte jednorazowym odpisem amortyzacjnym w miesiącu przyjęcia.
3. Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg. stawek określonych w przepisach podatkowych.
4. Rozliczenia międzyokresowe, których miesięczny odpis jest niskiej wartości, ujmuje się jako jednorazowy wydatek w kosztach okresu bieżącego.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Spółka dysponuje tylko środkami finansowymi w walucie polskiej i wycenia je w wartości nominalnej.
2. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
3 Spółka tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
4. Należności wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności.
5. Towary wycenia się w cenach nabycia, rozchód wycenia się metodą FIFO.
6. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpis aktualizujący.
7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub rynkowej, zależnie która jest niższa.

8. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka wycenia wg. zasad określonych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Jednostka prowadzi ewidencję w układzie rodzajowym - na kontach zespołu 4 i 5.
- Sprawozdanie tworzone jest w formie uproszczonej, obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 754 073,203 168 263,03
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:50 676,6255 542,50
– środki trwałe50 676,6255 542,50
IIINależności długoterminowe2 043 750,0020 000,00
IVInwestycje długoterminowe, w tym:1 659 646,583 092 720,53
– długoterminowe aktywa finansowe1 659 646,583 092 720,53
BAktywa obrotowe601 876,631 300 224,88
IINależności krótkoterminowe, w tym:216 161,19967 888,50
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:7 845,0011 070,00
– do 12 miesięcy7 845,0011 070,00
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:382 512,27332 134,88
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:169 312,2711 008,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach169 312,2711 008,83
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 203,17201,50
Aktywa razem4 355 949,834 468 487,91
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 898 343,644 010 566,81
IKapitał (fundusz) podstawowy2 082 800,002 082 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 286 113,913 286 113,91
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 358 347,10-1 372 477,15
VIZysk (strata) netto-112 223,1714 130,05
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania457 606,19457 921,10
IRezerwy na zobowiązania, w tym:50 128,0050 439,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 339,004 650,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:33 059,0233 062,93
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:238,561 704,86
– Do 12 miesięcy238,561 704,86
IVRozliczenia międzyokresowe374 419,17374 419,17
Pasywa razem4 355 949,834 468 487,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 925,0813 752,73
IPrzychody netto ze sprzedaży17 447,1614 912,25
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 477,92-1 159,52
BKoszty działalności operacyjnej163 847,03185 142,94
IAmortyzacja4 865,884 865,88
IIZużycie materiałów i energii1 963,1211 752,26
IIIUsługi obce19 564,9515 212,14
IVWynagrodzenia90 095,66101 102,29
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:10 689,9210 823,76
VIPozostałe koszty, w tym:36 667,5041 386,61
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-142 921,95-171 390,21
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:28 899,1441 154,60
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych24 210,3313 143,97
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:376 345,5080 853,67
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych370 034,2180 000,00
FPrzychody finansowe, w tym:378 145,14225 283,27
IIOdsetki, w tym:169 145,1498 283,27
– od jednostek powiązanych169 145,1498 272,32
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:209 000,00
– w jednostkach powiązanych209 000,00
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych127 000,00
GKoszty finansowe, w tym:63,94
IOdsetki, w tym:63,94
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-112 223,1714 130,05
JZysk (strata) netto (H - I)-112 223,1714 130,05
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-112 223,1714 130,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:24 210,3324 210,33140 143,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:378 401,92378 401,9282 853,64
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:209 000,00209 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:29 490,5029 490,50
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 477,92-3 477,921 159,52
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
- Spółka w 2018 roku udzieliła spółce ZCB Sp. o.o. pożyczkę w kwocie 500.000. ogółem zadłużenie tej spółki z tytułu udzielonej jej pożyczek na koniec 2018 wynosiło 1.872.846,58.
Dwie z pożyczek na kwotę 213.200,00 mają zostać spłacone 04.2019, z pozostałych zapłacone zostały odsetki, kapitał winien zostać spłacony zg. zawartymi umowami do końca 2020.
- Spółka sprzedała nieruchomość spółce ZCB Sp. z o.o.z czego zadłużenie na koniec 2018 roku wynosiło 456.000, spólki zawarły dodatkowe porozumienie w kwestii spłaty zadłużenia.
- Spółka 10.12.2018 sprzedała udziały w spółce ZCB Sp. z o.o. na rzecz swoich akcjonariuszy Dariusza Filipowskiego oraz Sławomira Sarbaka po 1.125 udziałów dla każdego, zobowiązanie wobec SCMB S.A. zgodnie z umowami

spłacane jest w ratach.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki