Szczegóły spółki

Nazwa SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8521918006
REGON 811056139
KRS 0000080419
Adres ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
Telefon 0914848341
Faks 0914848341
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-22 141/2020 14 35822
Poz. 35822. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-35887/2020]

Zarząd Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A.
w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39, KRS 80419, ogłasza, że
w dniu 24 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło m.in. następującą uchwałę:

          UCHWAŁA NR 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Szczecińska
  Centralna Materiałów Budowlanych Spółka Akcyjna
        z siedzibą w Szczecinie
        z dnia 24 czerwca 2020 r.

  w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
      reprezentujących nie więcej niż 5%
        kapitału zakładowego Spółki

               §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Szczecińska
Centrala Materiałów Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Szczecinie, działając na podstawie art. 418 KSH, uchwala
przymusowy wykup 7.449 (siedem tysięcy czterysta czterdzie-
ści dziewięć) akcji Szczecińskiej Centrali Materiałów Budow-
lanych Spółka Akcyjna, wymienionych szczegółowo w § 2
niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszo-
ściowych Spółki reprezentujących łącznie nie więcej niż 5%
kapitału zakładowego Spółki.

              §2
Przymusowy wykup obejmuje 7.449 akcji stanowiących łącz-
nie 3,576435568% kapitału zakładowego Spółki, na które skła-
dają się akcje:

a) serii A o numerach:
od      1   do     20
od     21   do     60
od     61   do    260
od     261   do    280
od     281   do    290
od     291   do    315
od     366   do    385
od     386   do    405
od     406   do    425
od     451   do    460
od     461   do    480
od    2681   do    2690
od    2691   do    2710
od    2731   do    2740
od    2741   do    2840
od    2841   do    2860
od    2861   do    2880
od    2881   do    2900
od    2901   do    2910
od    2911   do    2915
od    2916   do    2925
od    46972   do   49745od   49746    do   49760
od   49761    do   49785
od   49806    do   49840
od   49841    do   49890
od   49891    do   49910
od   49991    do   50000
od   50041    do   50060
od   50076    do   50095
od   50096    do   50145
od   50146    do   50155
od   50156    do   50160
od   50201    do   50205
od   50206    do   50210
od   50211    do   50215
od   50761    do   50770
od   50801    do   50805
od   50816    do   50830
od   50831    do   50860
od   50861    do   50880
od   51011    do   51030
od   51031    do   51055
od   51061    do   51080
od   51081    do   51100
od   51101    do   51105
od   51186    do   51205
od   51211    do   51230
od   51231    do   51240
od   51241    do   51270

b) seria B o numerach:
od   59501   do   63000

c) seria C o numerach:
od   47071   do   47090

              §3
1. Dariusz Filipowski dokona wykupu akcji w łącznej ilości
3724, to jest:

a) seria A o numerach:
od      1   do     20
od     21   do     60
od     61   do    260
od    261   do    280
od    281   do    290
od    291   do    315
od    366   do    385
od    386   do    405
od    406   do    425
od    451   do    460
od    461   do    480
od    2681   do    2690
od    2691   do    2710
od    2731   do    2740
od    2741   do    2840
od    2841   do    2860
od    2861   do    2880
od    2881   do    2900
od    2901   do    2910
od    2911   do    2915
od    2916   do    2925
od   46972   do   48305b) seria B o numerach:
od   59501   do    61250

c) seria C o numerach:
od   47071   do    47080

2. Dorota Sarbak - Kuś dokona wykupu akcji w łącznej ilości
3725, to jest:

a) seria A o numerach:
od   48306   do    49745
od   49746   do    49760
od   49761   do    49785
od   49806   do    49840
od   49841   do    49890
od   49891   do    49910
od   49991   do    50000
od   50041   do    50060
od   50076   do    50095
od   50096   do    50145
od   50146   do    50155
od   50156   do    50160
od   50201   do    50205
od   50206   do    50210
od   50211   do    50215
od   50761   do    50770
od   50801   do    50805
od   50816   do    50830
od   50831   do    50860
od   50861   do    50880
od   51011   do    51030
od   51031   do    51055
od   51061   do    51080
od   51081   do    51100
od   51101   do    51105
od   51186   do    51205
od   51211   do    51230
od   51231   do    51240
od   51241   do    51270

b) seria B o numerach:
od   61251   do    63000

c) seria C o numerach:
od   47081   do    47090


              §4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Szczecińska
Centrala Materiałów Budowalnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia
procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia Zarząd
Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycz-
nych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzania.

W związku z powyższym Zarząd wzywa akcjonariuszy mniej-
szościowych, których akcje podlegają przymusowemu wyku-
powi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww.
uchwały, w spółce Szczecińska Centrala Materiałów Budowal-
nych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (ul. Santocka 39,
71-083 Szczecin), dokumentów akcji lub dowodów ich złoże-
nia do rozporządzenia Spółki.W przypadku niezłożenia dokumentu akcji w terminie mie-
siąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd unieważni ją
w trybie art. 358 KSH.
Poz. 35822. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-35887/2020]

Zarząd Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A.
w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39, KRS 80419, ogłasza, że
w dniu 24 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło m.in. następującą uchwałę:

          UCHWAŁA NR 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Szczecińska
  Centralna Materiałów Budowlanych Spółka Akcyjna
        z siedzibą w Szczecinie
        z dnia 24 czerwca 2020 r.

  w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
      reprezentujących nie więcej niż 5%
        kapitału zakładowego Spółki

               §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Szczecińska
Centrala Materiałów Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Szczecinie, działając na podstawie art. 418 KSH, uchwala
przymusowy wykup 7.449 (siedem tysięcy czterysta czterdzie-
ści dziewięć) akcji Szczecińskiej Centrali Materiałów Budow-
lanych Spółka Akcyjna, wymienionych szczegółowo w § 2
niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszo-
ściowych Spółki reprezentujących łącznie nie więcej niż 5%
kapitału zakładowego Spółki.

              §2
Przymusowy wykup obejmuje 7.449 akcji stanowiących łącz-
nie 3,576435568% kapitału zakładowego Spółki, na które skła-
dają się akcje:

a) serii A o numerach:
od      1   do     20
od     21   do     60
od     61   do    260
od     261   do    280
od     281   do    290
od     291   do    315
od     366   do    385
od     386   do    405
od     406   do    425
od     451   do    460
od     461   do    480
od    2681   do    2690
od    2691   do    2710
od    2731   do    2740
od    2741   do    2840
od    2841   do    2860
od    2861   do    2880
od    2881   do    2900
od    2901   do    2910
od    2911   do    2915
od    2916   do    2925
od    46972   do   49745od   49746    do   49760
od   49761    do   49785
od   49806    do   49840
od   49841    do   49890
od   49891    do   49910
od   49991    do   50000
od   50041    do   50060
od   50076    do   50095
od   50096    do   50145
od   50146    do   50155
od   50156    do   50160
od   50201    do   50205
od   50206    do   50210
od   50211    do   50215
od   50761    do   50770
od   50801    do   50805
od   50816    do   50830
od   50831    do   50860
od   50861    do   50880
od   51011    do   51030
od   51031    do   51055
od   51061    do   51080
od   51081    do   51100
od   51101    do   51105
od   51186    do   51205
od   51211    do   51230
od   51231    do   51240
od   51241    do   51270

b) seria B o numerach:
od   59501   do   63000

c) seria C o numerach:
od   47071   do   47090

              §3
1. Dariusz Filipowski dokona wykupu akcji w łącznej ilości
3724, to jest:

a) seria A o numerach:
od      1   do     20
od     21   do     60
od     61   do    260
od    261   do    280
od    281   do    290
od    291   do    315
od    366   do    385
od    386   do    405
od    406   do    425
od    451   do    460
od    461   do    480
od    2681   do    2690
od    2691   do    2710
od    2731   do    2740
od    2741   do    2840
od    2841   do    2860
od    2861   do    2880
od    2881   do    2900
od    2901   do    2910
od    2911   do    2915
od    2916   do    2925
od   46972   do   48305b) seria B o numerach:
od   59501   do    61250

c) seria C o numerach:
od   47071   do    47080

2. Dorota Sarbak - Kuś dokona wykupu akcji w łącznej ilości
3725, to jest:

a) seria A o numerach:
od   48306   do    49745
od   49746   do    49760
od   49761   do    49785
od   49806   do    49840
od   49841   do    49890
od   49891   do    49910
od   49991   do    50000
od   50041   do    50060
od   50076   do    50095
od   50096   do    50145
od   50146   do    50155
od   50156   do    50160
od   50201   do    50205
od   50206   do    50210
od   50211   do    50215
od   50761   do    50770
od   50801   do    50805
od   50816   do    50830
od   50831   do    50860
od   50861   do    50880
od   51011   do    51030
od   51031   do    51055
od   51061   do    51080
od   51081   do    51100
od   51101   do    51105
od   51186   do    51205
od   51211   do    51230
od   51231   do    51240
od   51241   do    51270

b) seria B o numerach:
od   61251   do    63000

c) seria C o numerach:
od   47081   do    47090


              §4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Szczecińska
Centrala Materiałów Budowalnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia
procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia Zarząd
Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycz-
nych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzania.

W związku z powyższym Zarząd wzywa akcjonariuszy mniej-
szościowych, których akcje podlegają przymusowemu wyku-
powi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww.
uchwały, w spółce Szczecińska Centrala Materiałów Budowal-
nych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (ul. Santocka 39,
71-083 Szczecin), dokumentów akcji lub dowodów ich złoże-
nia do rozporządzenia Spółki.W przypadku niezłożenia dokumentu akcji w terminie mie-
siąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd unieważni ją
w trybie art. 358 KSH.
2020-05-28 103/2020 23 23730
Poz. 23730. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-23552/2020]

Zarząd Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A.
w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39, KRS 80419, działając na
podstawie art. 398, art. 402 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r.,
o godz. 1100, w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodni-
    czącego Zgromadzenia.
  2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2019.
  6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności za rok 2019.
  7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2019.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku.
  9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nych przez nich obowiązków za rok 2019.
  10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2019.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu upraw-
    nionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
    akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5%
    kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418
    KSH.
  13) Wybór biegłego rewidenta celem wyceny akcji będą-
    cych przedmiotem przymusowego wykupu.
  14) Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 23730. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-23552/2020]

Zarząd Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A.
w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39, KRS 80419, działając na
podstawie art. 398, art. 402 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r.,
o godz. 1100, w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, z następują-
cym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodni-
    czącego Zgromadzenia.
  2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności za rok 2019.
  6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności za rok 2019.
  7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2019.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku.
  9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykona-
    nych przez nich obowiązków za rok 2019.
  10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
    z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2019.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu upraw-
    nionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
    akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5%
    kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418
    KSH.
  13) Wybór biegłego rewidenta celem wyceny akcji będą-
    cych przedmiotem przymusowego wykupu.
  14) Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-05-31 105/2019 26 28459
Poz. 28459. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28040/2019]

Zarząd SCMB SA zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Szczecin, ul. Santocka 39,
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SCMB SA z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skruta-
    cyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego za 2018 rok oraz sposobu pokrycia straty.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści Spółki w 2018 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu
    Spółki z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Rady Nadzor-
    czej z wykonania obowiązków.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 28459. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28040/2019]

Zarząd SCMB SA zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Szczecin, ul. Santocka 39,
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SCMB SA z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skruta-
    cyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    finansowego za 2018 rok oraz sposobu pokrycia straty.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści Spółki w 2018 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu
    Spółki z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Rady Nadzor-
    czej z wykonania obowiązków.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-06-13 113/2018 18 25212
Poz. 25212. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-24860/2018]

Zarząd SCMB SA zwołuje na dzień 6 lipca 2018 r., o godz. 1100,
w siedzibie Spółki: Szczecin, ul. Santocka 39, Zwyczajne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy SCMB SA z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skruta-
    cyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania finansowego za 2017 rok oraz sposobu podziału
    zysku.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści Spółki w 2017 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu
    Spółki z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Rady Nadzor-
    czej z wykonania obowiązków.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie
    udziałów w ZCB Sp. z o.o.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 25212. SZCZECIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000080419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-24860/2018]

Zarząd SCMB SA zwołuje na dzień 6 lipca 2018 r., o godz. 1100,
w siedzibie Spółki: Szczecin, ul. Santocka 39, Zwyczajne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy SCMB SA z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skruta-
    cyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania finansowego za 2017 rok oraz sposobu podziału
    zysku.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
    ści Spółki w 2017 roku.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Zarządu
    Spółki z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie skwitowania Rady Nadzor-
    czej z wykonania obowiązków.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie
    udziałów w ZCB Sp. z o.o.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki