Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiebiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatNOWY SĄCZ
GminaNOWY SĄCZ
MiejscowośćNOWY SĄCZ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatNOWY SĄCZ
GminaNOWY SĄCZ
UlicaJAGODOWA
Nr domu55
MiejscowośćNOWY SĄCZ
Kod pocztowy33-300
PocztaNOWY SĄCZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
4212Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4222Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4331Z - tynkowanie
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2363Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej
2370Z - cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
2399Z - produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
4941Z - transport drogowy towarów
4520Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
7712Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
1610Z - produkcja wyrobów tartacznych
1623Z - produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
7111Z - działalność w zakresie architektury
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
0812Z - wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3821Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
3832Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych
3900Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
8129Z - pozostałe sprzątanie
8130Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
2016Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
2511Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2561Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2593Z - produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
2599Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
3311Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
3312Z - naprawa i konserwacja maszyn
3314Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
5629Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000079696

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 z poźniejszymi zmianami.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości spółka stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne o cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie przekraczającym 3 500,00 zł umarza się jednorazowo w całości w miesiącu oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową w okresach miesięcznych. Dla środków trwałych o wartości powyżej 1 500,00 a poniżej 3 500,00 prowadzona jest odrębna ewidencja wyposażenia nisko cennego.
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- inwestycje długoterminowe – wycenia się według ceny rynkowej, albo według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie która z nich jest niższa, albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.
- rzeczowe składniki aktywów wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- kapitały (fundusze) własne ujmuje się w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek wyników jednostka sporządza w wariancie porównawczym. Wynik finansowy zostal sporządzony zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, m.in: współmierności kosztów i przychodów, rzetelnego obrazu, istotności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 505 676,605 405 956,51
IWartości niematerialne i prawne6 191,2911 653,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 191,2911 653,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 843 011,851 007 081,64
1Środki trwałe1 843 011,85977 735,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej224 123,02238 595,33
c) urządzenia techniczne i maszyny1 320 046,79250 326,30
d) środki transportu160 060,26315 146,00
e) inne środki trwałe138 781,78173 668,13
2Środki trwałe w budowie29 345,88
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 888 617,903 888 617,90
1Nieruchomości3 888 617,903 888 617,90
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe767 855,56498 603,97
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego767 855,56498 603,97
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 463 676,477 564 110,05
IZapasy1 498 760,621 682 704,74
1Materiały936 563,051 149 978,91
2Półprodukty i produkty w toku522 699,83482 578,70
3Produkty gotowe25 890,5425 251,70
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi13 607,2024 895,43
IINależności krótkoterminowe1 611 845,521 649 792,48
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 611 845,521 649 792,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 572 304,431 627 010,35
– do 12 miesięcy434 172,37719 207,83
– powyżej 12 miesięcy1 138 132,06907 802,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych39 541,0922 782,13
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 009 821,273 834 450,34
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 009 821,273 834 450,34
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 009 821,273 834 450,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 009 821,273 834 450,34
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe343 249,06397 162,49
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem13 969 353,0712 970 066,56
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 564 718,797 352 287,31
IKapitał (fundusz) podstawowy1 846 300,001 846 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 249 480,795 217 485,90
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:256 506,52256 506,52
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki256 506,52256 506,52
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto212 431,4831 994,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 404 634,285 617 779,25
IRezerwy na zobowiązania1 391 142,9242 922,99
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego991 916,9219 330,99
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy399 226,0023 592,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe399 226,0023 592,00
IIZobowiązania długoterminowe799 984,6214 647,73
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek799 984,6214 647,73
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne799 984,6214 647,73
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 200 999,005 537 631,71
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 813 179,205 086 926,63
a) kredyty i pożyczki1 046 051,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe233 805,3826 679,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 353 218,152 660 979,73
– do 12 miesięcy2 203 887,082 520 267,11
– powyżej 12 miesięcy149 331,07140 712,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych943 083,111 081 608,85
h) z tytułu wynagrodzeń267 905,68250 885,00
i) inne15 166,8820 721,95
4Fundusze specjalne387 819,80450 705,08
IVRozliczenia międzyokresowe12 507,7422 576,82
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 507,7422 576,82
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 507,7422 576,82
Pasywa razem13 969 353,0712 970 066,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 331 013,2721 107 101,76
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów25 717 003,0120 184 033,57
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-398 373,70890 963,23
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 383,9632 104,96
BKoszty działalności operacyjnej24 644 842,0921 113 484,21
IAmortyzacja460 513,50511 257,69
IIZużycie materiałów i energii14 368 585,0111 195 145,40
IIIUsługi obce3 493 244,072 807 007,35
IVPodatki i opłaty, w tym:326 625,91480 931,35
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 765 673,804 777 985,98
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:941 652,58905 735,10
– emerytalne436 721,48428 095,04
VIIPozostałe koszty rodzajowe276 182,22392 733,35
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów12 365,0042 687,99
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)686 171,18-6 382,45
DPozostałe przychody operacyjne439 376,37204 827,23
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych18 022,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne439 376,37186 805,23
EPozostałe koszty operacyjne60 426,2112 407,57
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne60 426,2112 407,57
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 065 121,34186 037,21
GPrzychody finansowe9 172,802 892,78
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:8 953,982 892,78
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne218,82
HKoszty finansowe158 528,32102 868,82
IOdsetki, w tym:158 408,62101 821,16
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne119,701 047,66
IZysk (strata) brutto (F+G–H)915 765,8286 061,17
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)703 334,3454 066,28
LZysk (strata) netto (I–J–K)212 431,4831 994,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 352 287,317 320 292,42
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 846 300,001 846 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 846 300,001 846 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 217 485,906 370 958,13
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego31 994,89-1 153 472,23
a) zwiększenie (z tytułu)31 994,89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)31 994,89
b) zmniejszenie (z tytułu)1 153 472,23
– pokrycia straty1 153 472,23
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 249 480,795 217 485,90
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu256 506,52256 506,52
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu256 506,52256 506,52
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
pokrycie straty z kapitału zapasowego
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto212 431,4831 994,89
Azysk netto212 431,4831 994,89
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 564 718,797 352 287,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 564 718,797 352 287,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 375 872,75-1 320 248,55
IZysk (strata) netto212 431,4831 994,89
IIKorekty razem1 150 933,53-1 352 243,44
1Amortyzacja460 513,50511 257,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)149 454,6498 928,38
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-293 523,65-107 452,89
5Zmiana stanu rezerw1 348 219,93-198 521,87
6Zmiana stanu zapasów183 944,12-573 816,77
7Zmiana stanu należności37 946,96-850 309,43
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-497 706,99-59 086,18
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych43 844,35-226 312,52
10Inne korekty-269 251,5953 070,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 375 872,75-1 320 248,55
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej298 462,63-20 084,10
IWpływy302 477,6320 914,78
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych293 523,6518 022,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:8 953,982 892,78
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach8 953,982 892,78
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki8 953,982 892,78
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 015,0040 998,88
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 015,0040 998,88
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)298 462,63-20 084,10
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 498 964,45919 003,64
IWpływy1 046 051,25
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 046 051,25
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 498 964,45127 047,61
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 046 051,25
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego294 504,5825 226,45
8Odsetki158 408,62101 821,16
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 498 964,45919 003,64
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)175 370,93-421 329,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:175 370,93-421 329,01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 834 450,344 255 779,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 009 821,273 834 450,34
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok915 765,8286 061,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:61 470,19137 596,45
Ulgi PFRON61 262,14art 12 ust 4 pkt 6 lit b
Różnice kursowe bilansowe208,05art 9b ust 1
pozostałe 61 470,19137 596,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:506 206,86648 860,92
Amortyzacja96 896,82art 16 ust 1 pkt 4254 167,91
Wynagrodzenia3 075,18art 16 ust 1 pkt 57292,80
Składki ZUS277 250,33art 16 ust 1 pkt 57a245 253,78
Opłaty PFRON128 458,66art 16 ust 1 pkt 36138 183,49
Odsetki budżetowe525,87art 16 ust 1 pkt 2110 962,94
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:272 167,16135 320,48
Wynagrodzenia292,80art 16 ust 1 pkt 57
Składki ZUS245 253,78art 16 ust 1 pkt 57a
Amortyzacja26 620,58art 16 ust 1 pkt 4
pozostałe 135 320,48
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-1 476 477,07-262 487,16
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-375 634,00199 518,00
pozostałe -375 634,00199 518,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki