Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7342728990
REGON 492001410
KRS 0000079696
Adres ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 4212Z — roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 4213Z — roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 4222Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 4331Z — tynkowanie
 • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 2363Z — produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 2370Z — cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 2399Z — produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 4520Z — konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 7711Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 7712Z — wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 7732Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 1610Z — produkcja wyrobów tartacznych
 • 1623Z — produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 7111Z — działalność w zakresie architektury
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 0812Z — wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 4673Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 3811Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 3821Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 3832Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 3900Z — działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 8129Z — pozostałe sprzątanie
 • 8130Z — działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 2016Z — produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 2561Z — obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 2593Z — produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 2599Z — produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 3311Z — naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
 • 3314Z — naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 3320Z — instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.43 0.46
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.76 0.85
Płynność bieżąca (CR) 1.37 1.78
Płynność szybka (QR) 1.06 1.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.76 0.85
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.15% 0.84%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.44% 2.81%
Rentowność aktywów (ROA) 0.25% 1.52%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-16 136/2019 15 36914
Poz. 36914. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-36886/2019]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 9 sierp-
nia 2019 r., godz. 1600, w sali konferencyjnej Hotelu Beskid,
ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300), Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków z Rady Nadzor-
   czej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o powołaniu członków do Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                       Grzegorz Dobosz
Poz. 36914. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-36886/2019]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 9 sierp-
nia 2019 r., godz. 1600, w sali konferencyjnej Hotelu Beskid,
ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300), Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków z Rady Nadzor-
   czej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o powołaniu członków do Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                       Grzegorz Dobosz
2019-06-04 107/2019 26 29110
Poz. 29110. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28949/2019]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Wal-
nego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 r., godz. 1600, w sali konferencyjnej HoteluBeskid, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy,
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy,
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał,
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
   5. Przyjęcie porządku obrad,
   6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
   7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, przesyła
w załączeniu do niniejszego zawiadomienia projekt uchwały
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, obejmujący dotych-
czas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych
zmian.

                        Grzegorz Dobosz
                        Prezes Zarządu

Załącznik:
projekt uchwały o zmianie Statutu Spółki.

           UCHWAŁA NR 1
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
        z siedzibą w Nowym Sączu
        z dnia 28 czerwca 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
działającej pod firmą; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu zmie-
nia Statut Spółki w następujący sposób:

I.

1) zmienia § 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠6
 1. Akcje Spółki są zbywalne.
 2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu, a w przy-
  padku zbycia akcji przez członka Zarządu wymagana jest
  zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda winna być wyrażona na
  piśmie, pod rygorem nieważności w terminie trzydziestu
  (30) dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku
  zgody wyżej wymienionych organów na zbycie akcji —
  organy te winny wskazać nabywcę w terminie czternastu
  (14) dni od daty wydania decyzji. Akcje muszą być nabyte
  przez wskazanego nabywcę w ciągu czternastu (14) dni od
  daty decyzji. Cena za akcje równa jest wynegocjowanej
  między zbywcą a nabywcą.
 3. W ciągu dwóch (2) pierwszych lat trwania Spółki można
  zbywać akcje imienne jedynie akcjonariuszom Spółki.
 4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeń-
  stwo w nabywaniu zbywanych akcji.”

poprzez uchylenie ust. 4.2) zmienia § 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

                㤠8
 1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
  zbycia ich akcjonariuszowi posiadającemu akcje uprzywi-
  lejowane serii A lub B, a także jego małżonkowi, dzieciom,
  wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
 2. Zbycie akcji uprzywilejowanych innym osobom niż wymie-
  nionym w pkt I lub zamiana akcji imiennych na okaziciela
  powoduje utratę uprzywilejowania.
 3. Akcje imienne można zamienić na akcje na okaziciela tylko
  za pisemną zgodą Zarządu Spółki.”

poprzez nadanie ust. 1 i 2 nowego, następującego brzmienia:

               㤠8
 1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
  zbycia ich akcjonariuszowi, a także jego małżonkowi, dzie-
  ciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
 2. Zamiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę
  uprzywilejowania.”

3) zmienia § 15 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubie-
  gły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom
  organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub
  pokryciu strat;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
  Spółki lub udziału w nieruchomości;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji
  Spółki;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierża-
  wienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczo-
  wego;
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu, w tym obniża-
  nia lub podwyższania kapitału zakładowego;
 8. podejmowanie uchwał dotyczących wcześniejszego, niż
  to wynika z umowy, nabycia przez Spółkę majątku Skarbu
  Państwa oddanego Spółce do odpłatnego korzystania;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających
  ze statutu.”

poprzez dodanie ust. 10-11 i nadaje im następujące brzmienie:

              㤠15
10. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania poręczeń
  oraz wystawiania weksli,
11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziałów
  Spółki.

4) zmienia § 19 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

             㤠19
 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków wybiera-
  nych przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczą-
   cego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną,
   pięcioletnią kadencję.
 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem
   odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego spra-
   wozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy peł-
   nienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 5. Ustępujący członkowie mogą być wybrani ponownie.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indy-
   widualnego wykonywania nadzoru nie mogą uczestniczyć
   w organach innych spółek, bądź organizacji prowadzących
   działalność podobną lub konkurencyjną w stosunku do
   działalności Spółki, ani pozostawać z nimi w stosunku
   pracy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia
   Rady i przewodniczy na nich.
   Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
   zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej
   Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru
   przewodniczącego.
 8. W razie nieobecności przewodniczącego - zastępca lub
   sekretarz zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady.”

poprzez nadanie ust. 1 nowego, następującego brzmienia:

              㤠19
 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków wybiera-
   nych przez Walne Zgromadzenie.

5) zmienia § 25 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠25
 1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
 2. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnie,
   wspólne kadencje.”

poprzez nadanie ust. 1-2 nowego, następującego brzmienia:

               㤠25
 1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) człon-
   ków.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.”

6) zmienia § 35 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠35
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego
zysku Spółki, nie mniej jednak niż osiem procent (8%) czy-
stego zysku przypadającego za dany rok.
Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą
dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3) części kapi-
tału zakładowego.”

poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści oraz nadaje mu
nowe, następujące brzmienie:

               㤠35
 1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czy-
   stego zysku Spółki, nie mniej jednak niż dziesięć procent
   (10%) czystego zysku przypadającego za dany rok. 2. Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane
  będą dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3)
  części kapitału zakładowego.”

II.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
z wyjątkiem zmiany § 19 ust. 1 Statutu, która wchodzi w życie
z momentem wyboru członków Rady Nadzorczej na nową,
wspólną kadencję.
Poz. 29110. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28949/2019]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Wal-
nego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 r., godz. 1600, w sali konferencyjnej HoteluBeskid, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy,
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy,
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał,
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
   5. Przyjęcie porządku obrad,
   6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
   7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, przesyła
w załączeniu do niniejszego zawiadomienia projekt uchwały
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, obejmujący dotych-
czas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych
zmian.

                        Grzegorz Dobosz
                        Prezes Zarządu

Załącznik:
projekt uchwały o zmianie Statutu Spółki.

           UCHWAŁA NR 1
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
        z siedzibą w Nowym Sączu
        z dnia 28 czerwca 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
działającej pod firmą; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu zmie-
nia Statut Spółki w następujący sposób:

I.

1) zmienia § 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠6
 1. Akcje Spółki są zbywalne.
 2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu, a w przy-
  padku zbycia akcji przez członka Zarządu wymagana jest
  zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda winna być wyrażona na
  piśmie, pod rygorem nieważności w terminie trzydziestu
  (30) dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku
  zgody wyżej wymienionych organów na zbycie akcji —
  organy te winny wskazać nabywcę w terminie czternastu
  (14) dni od daty wydania decyzji. Akcje muszą być nabyte
  przez wskazanego nabywcę w ciągu czternastu (14) dni od
  daty decyzji. Cena za akcje równa jest wynegocjowanej
  między zbywcą a nabywcą.
 3. W ciągu dwóch (2) pierwszych lat trwania Spółki można
  zbywać akcje imienne jedynie akcjonariuszom Spółki.
 4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeń-
  stwo w nabywaniu zbywanych akcji.”

poprzez uchylenie ust. 4.2) zmienia § 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

                㤠8
 1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
  zbycia ich akcjonariuszowi posiadającemu akcje uprzywi-
  lejowane serii A lub B, a także jego małżonkowi, dzieciom,
  wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
 2. Zbycie akcji uprzywilejowanych innym osobom niż wymie-
  nionym w pkt I lub zamiana akcji imiennych na okaziciela
  powoduje utratę uprzywilejowania.
 3. Akcje imienne można zamienić na akcje na okaziciela tylko
  za pisemną zgodą Zarządu Spółki.”

poprzez nadanie ust. 1 i 2 nowego, następującego brzmienia:

               㤠8
 1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
  zbycia ich akcjonariuszowi, a także jego małżonkowi, dzie-
  ciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
 2. Zamiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę
  uprzywilejowania.”

3) zmienia § 15 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubie-
  gły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom
  organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub
  pokryciu strat;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
  Spółki lub udziału w nieruchomości;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji
  Spółki;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierża-
  wienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczo-
  wego;
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu, w tym obniża-
  nia lub podwyższania kapitału zakładowego;
 8. podejmowanie uchwał dotyczących wcześniejszego, niż
  to wynika z umowy, nabycia przez Spółkę majątku Skarbu
  Państwa oddanego Spółce do odpłatnego korzystania;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających
  ze statutu.”

poprzez dodanie ust. 10-11 i nadaje im następujące brzmienie:

              㤠15
10. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania poręczeń
  oraz wystawiania weksli,
11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziałów
  Spółki.

4) zmienia § 19 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

             㤠19
 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków wybiera-
  nych przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczą-
   cego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną,
   pięcioletnią kadencję.
 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem
   odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego spra-
   wozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy peł-
   nienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 5. Ustępujący członkowie mogą być wybrani ponownie.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indy-
   widualnego wykonywania nadzoru nie mogą uczestniczyć
   w organach innych spółek, bądź organizacji prowadzących
   działalność podobną lub konkurencyjną w stosunku do
   działalności Spółki, ani pozostawać z nimi w stosunku
   pracy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia
   Rady i przewodniczy na nich.
   Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
   zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej
   Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru
   przewodniczącego.
 8. W razie nieobecności przewodniczącego - zastępca lub
   sekretarz zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady.”

poprzez nadanie ust. 1 nowego, następującego brzmienia:

              㤠19
 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków wybiera-
   nych przez Walne Zgromadzenie.

5) zmienia § 25 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠25
 1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
 2. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnie,
   wspólne kadencje.”

poprzez nadanie ust. 1-2 nowego, następującego brzmienia:

               㤠25
 1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) człon-
   ków.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.”

6) zmienia § 35 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

               㤠35
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego
zysku Spółki, nie mniej jednak niż osiem procent (8%) czy-
stego zysku przypadającego za dany rok.
Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą
dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3) części kapi-
tału zakładowego.”

poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści oraz nadaje mu
nowe, następujące brzmienie:

               㤠35
 1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czy-
   stego zysku Spółki, nie mniej jednak niż dziesięć procent
   (10%) czystego zysku przypadającego za dany rok. 2. Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane
  będą dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3)
  części kapitału zakładowego.”

II.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
z wyjątkiem zmiany § 19 ust. 1 Statutu, która wchodzi w życie
z momentem wyboru członków Rady Nadzorczej na nową,
wspólną kadencję.
2019-06-04 107/2019 29 29115
Poz. 29115. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28964/2019]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień
29 czerwca 2019 r., godz. 1100, w sali konferencyjnej Hotelu
Beskid, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300), Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
    zysku za rok obrotowy 2018.  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z oceny:
    1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
     obrotowym 2018,
    2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
     2018,
    3) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
     za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał
     zapasowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
   obrotowym 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 14. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                      Grzegorz Dobosz
Poz. 29115. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-28964/2019]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień
29 czerwca 2019 r., godz. 1100, w sali konferencyjnej Hotelu
Beskid, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300), Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
    ności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
    zysku za rok obrotowy 2018.  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z oceny:
    1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
     obrotowym 2018,
    2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
     2018,
    3) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
     za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał
     zapasowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
   2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
   obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
   obrotowym 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2018.
 14. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                      Grzegorz Dobosz
2019-01-17 12/2019 17 2812
Poz. 2812. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-2158/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek han-
dlowych, akcjonariusze Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-
-Mostowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul. Jagodowej 55, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, pod numerem KRS 0000079696, reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego zawiadamiają
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień
13 lutego 2019 roku, na godzinę 1800, i wyznaczeniu na Prze-
wodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Romana Gła-
dyszowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Nowym
Sączu, w Sali konferencyjnej Hotelu Ibis Styles Nowy Sącz,
ul. 1 Brygady 2a, 33-300 Nowy Sącz.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Odwołanie członków zarządu spółki.
  4. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej
   Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w try-
   bie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  5. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania Nadzwy-
   czajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę PRDM
   S.A.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lutego 2019 roku
zostanie złożona przez akcjonariuszy zwołujących NWZ do
depozytu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusz
Stanisław Ciągło, Notariusz Ewelina Ciągło S.C. przy ul. Duna-
jewskiego 7, 33-300 Nowy Sącz w dniu 7 lutego 2019 roku.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach
8, 11 i 12 lutego 2019 roku, w godzinach od 800 do 1500,
ww. Kancelaria Notarialna będzie wydawała na podstawie
protokołu podpisanego przez każdego ze stawiających się
akcjonariuszy odpis Listy akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 13 lutego 2019 roku.

Konieczne jest okazanie ważnego dowodu tożsamości
(wyłącznie dowód osobisty lub paszport polski).
Poz. 2812. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-2158/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek han-
dlowych, akcjonariusze Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-
-Mostowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul. Jagodowej 55, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, pod numerem KRS 0000079696, reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego zawiadamiają
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień
13 lutego 2019 roku, na godzinę 1800, i wyznaczeniu na Prze-
wodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Romana Gła-
dyszowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Nowym
Sączu, w Sali konferencyjnej Hotelu Ibis Styles Nowy Sącz,
ul. 1 Brygady 2a, 33-300 Nowy Sącz.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Odwołanie członków zarządu spółki.
  4. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej
   Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w try-
   bie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  5. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania Nadzwy-
   czajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę PRDM
   S.A.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lutego 2019 roku
zostanie złożona przez akcjonariuszy zwołujących NWZ do
depozytu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusz
Stanisław Ciągło, Notariusz Ewelina Ciągło S.C. przy ul. Duna-
jewskiego 7, 33-300 Nowy Sącz w dniu 7 lutego 2019 roku.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach
8, 11 i 12 lutego 2019 roku, w godzinach od 800 do 1500,
ww. Kancelaria Notarialna będzie wydawała na podstawie
protokołu podpisanego przez każdego ze stawiających się
akcjonariuszy odpis Listy akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 13 lutego 2019 roku.

Konieczne jest okazanie ważnego dowodu tożsamości
(wyłącznie dowód osobisty lub paszport polski).

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki