Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Śródmieście
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Śródmieście
Ulica EMILII PLATER
Nr domu 18
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-688
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000077976

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 12 kolejnych miesięcy tj. styczeń – grudzień 2018 rok, zgodnie z zasadą kosztów historycznych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 r., poz 351).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Udziały i akcje w jednostach notowanych wyceniane są wg wartości rynkowej. Pozostałe udziały i akcje w cenie nabycia. Pożyczki udzielone i otrzymane oraz podobne instrumenty finansowe wyceniane są z uwględnieniem odsetek naliczonych do dnia bilansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników i strat w wersji porównawczej, ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 oraz 5

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 r., poz 351).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 109 523,41 112 513,45
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 44 757,41 44 757,41
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 44 757,41 44 757,41
IV Inwestycje długoterminowe 64 766,00 67 756,04
1 Nieruchomości 64 766,00 67 756,04
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 978 468,49 73 865,75
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 15 392,46 12 839,76
1 Należności od jednostek powiązanych 9 341,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 341,06
– do 12 miesięcy 9 341,06
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 15 392,46 3 498,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 473,46 319,66
– do 12 miesięcy 473,46 319,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 919,00 3 179,04
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 962 801,03 60 838,49
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 962 801,03 60 838,49
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 962 801,03 60 838,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 968,75 26 467,21
– inne środki pieniężne 920 000,00
– inne aktywa pieniężne 31 832,28 34 371,28
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275,00 187,50
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 087 991,90 186 379,20
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 989 312,38 -381 030,36
I Kapitał (fundusz) podstawowy 12 281 622,00 12 281 622,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12 125 226,94 12 125 226,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 787 879,30 -24 638 161,69
VI Zysk (strata) netto 1 370 342,74 -149 717,61
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98 679,52 567 409,56
I Rezerwy na zobowiązania 19 643,00 15 509,80
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 19 643,00 15 509,80
– długoterminowe
– krótkoterminowe 19 643,00 15 509,80
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 14 270,52 484 143,72
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14 270,52 484 143,72
a) kredyty i pożyczki 471 792,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 875,22 10 464,93
– do 12 miesięcy 2 263,88 2 853,59
– powyżej 12 miesięcy 7 611,34 7 611,34
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 556,00 1 821,41
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 2 839,30 64,76
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 64 766,00 67 756,04
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 64 766,00 67 756,04
– długoterminowe
– krótkoterminowe 64 766,00 67 756,04
Pasywa razem 1 087 991,90 186 379,20
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 154 637,82 187 310,19
– od jednostek powiązanych 4 050,19 16 769,12
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 158 683,52 187 537,64
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4 045,70 -227,45
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 303 823,37 305 424,58
I Amortyzacja 2 990,04 2 990,04
II Zużycie materiałów i energii 19 654,66 19 867,08
III Usługi obce 209 767,30 219 335,67
IV Podatki i opłaty, w tym: 18 252,79 19 544,79
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 43 700,00 37 200,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6 771,18 5 418,00
– emerytalne 6 771,18 5 418,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 687,40 1 069,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -149 185,55 -118 114,39
D Pozostałe przychody operacyjne 3 003,38 3 016,76
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 3 003,38 3 015,76
E Pozostałe koszty operacyjne 41,62 240,47
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 41,62 240,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -146 223,79 -115 338,10
G Przychody finansowe 1 578 792,75 4 561,73
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 31 575,25 151,68
– od jednostek powiązanych 26 476,82
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 1 547 217,50 4 410,05
H Koszty finansowe 62 226,22 38 941,24
I Odsetki, w tym: 10 558,17 19 871,24
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 539,00 16 770,00
IV Inne 49 129,05 2 300,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 370 342,74 -149 717,61
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 370 342,74 -149 717,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -231 312,75 176 015,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -231 312,75 176 015,37
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12 281 622,00 12 281 622,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12 281 622,00 12 281 622,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 125 226,94 12 125 226,94
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12 125 226,94 12 125 226,94
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -24 638 161,69 -24 230 833,57
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24 638 161,69 24 230 833,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 24 638 161,69 24 230 833,57
a) zwiększenie (z tytułu) 149 717,61 407 328,12
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 149 717,61 407 328,12
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24 787 879,30 24 638 161,69
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24 787 879,30 -24 638 161,69
6 Wynik netto 1 370 342,74 -149 717,61
A zysk netto 1 370 342,74
B strata netto -149 717,61
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 989 312,38 -381 030,36
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 989 312,38 -381 030,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 1 370 342,74 -149 717,61
II Korekty razem -1 509 469,88 35 102,74
1 Amortyzacja 2 990,04 2 990,04
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 47 733,92 130 965,14
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15 937,72 -91 256,62
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 544 678,50 -3 069,53
5 Zmiana stanu rezerw 4 133,20 227,45
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -2 552,70 4 448,77
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 919,42 -6 212,47
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 077,54 -2 990,04
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -139 127,14 -114 614,87
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 525 960,40 1,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych 1 525 960,40
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 525 960,40 1,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 70 000,00 115 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 70 000,00 115 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 552 331,72
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 515 000,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 37 331,72
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -482 331,72 115 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 904 501,54 386,13
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 904 501,54 386,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 26 467,21 26 081,08
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 930 968,75 26 467,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 370 342,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -1 726 944,34 -1 726 944,34
Rozwiązanie rezerwy na należności i ryzyko finansowe -1 547 217,50 -1 547 217,50 art 12 ust 1
różnice kursowe -150 184,22 -150 184,22 art 15a ust 1
zarachowane odsetki od pozyczek -26 552,58 -26 552,58 art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe -2 990,04 -2 990,04
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 1 525 961,04 1 525 961,04
Przychody ze zbycia udziałów, wierzytelności 1 525 960,40 1 525 960,40 art 12 ust 1
pozostałe 0,64 0,64
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -269 782,49 -269 782,49
ujemne róznice kursowe -252 552,79 -252 552,79 art 15a ust 1
pozostałe -17 229,70 -17 229,70
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 8 544 014,29 8 544 014,29
Koszty zbycia udziałów, wierzytelności 8 517 221,67 8 517 221,67 art 15
Zrealizowane odsetki od pożyczek 26 792,62 26 792,62 art 16 ust 1 pkt 11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -7 104 872,36
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki