Szczegóły spółki

Nazwa CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJA W LIKWIDACJI
NIP 5211065453
REGON 011612878
KRS 0000077976
Adres ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Telefon 3923300
Faks 3923300
E-mail concorde@concorde.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.04 0.09
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.49 0.1
Płynność bieżąca (CR) 0.15 68.57
Płynność szybka (QR) 0.15 68.57
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.49 0.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -79.93% 886.16%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 39.29% 138.51%
Rentowność aktywów (ROA) -80.33% 125.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-22 141/2020 13 35820
Poz. 35820. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-35987/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych w związku z art. 466 Kodeksu spółek handlowych,
Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwi-
dacji w Warszawie zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwidacji
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Concorde Investissement S.A. w likwidacji, stwierdzenie
  jego zdolności do podejmowania uchwał, wybór Przewod-
  niczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  finansowego sporządzonego przez Likwidatora na dzień
  poprzedzający podział między akcjonariuszy pozostałego
  majątku Spółki (sprawozdanie likwidacyjne).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osoby/podmiotu
  u którego zostaną złożone księgi i dokumenty spółki po jej
  rozwiązaniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwi-
  datorowi.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Sprawozdanie Finansowe (sprawozdanie likwidacyjne) będzie
wyłożone w siedzibie Spółki.
Sprawozdanie Finansowe (sprawozdanie likwidacyjne) po
jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zostanie ogło-
szone w siedzibie Spółki.

                          Likwidator
                     Andrzej Karczykowski
Poz. 35820. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-35987/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych w związku z art. 466 Kodeksu spółek handlowych,
Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwi-
dacji w Warszawie zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwidacji
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Concorde Investissement S.A. w likwidacji, stwierdzenie
  jego zdolności do podejmowania uchwał, wybór Przewod-
  niczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
  finansowego sporządzonego przez Likwidatora na dzień
  poprzedzający podział między akcjonariuszy pozostałego
  majątku Spółki (sprawozdanie likwidacyjne).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osoby/podmiotu
  u którego zostaną złożone księgi i dokumenty spółki po jej
  rozwiązaniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwi-
  datorowi.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Sprawozdanie Finansowe (sprawozdanie likwidacyjne) będzie
wyłożone w siedzibie Spółki.
Sprawozdanie Finansowe (sprawozdanie likwidacyjne) po
jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zostanie ogło-
szone w siedzibie Spółki.

                          Likwidator
                     Andrzej Karczykowski
2020-07-14 135/2020 17 34195
Poz. 34195. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJA
W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-34332/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w likwidacji w Warszawie, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 r.,
o godz. 930, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwidacji,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Concorde Investissement S.A. w likwidacji, stwierdzenie
  jego zdolności do podejmowania uchwał, wybór Przewod-
  niczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Likwidatora i Rady
  Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
  za 2019 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  Likwidatora Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat
  za rok 2019.
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwi-
  datorowi i członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność
  w 2019 r.
5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
  podziału zysku Spółki za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla
  Likwidatora Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby nie wymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
Poz. 34195. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJA
W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-34332/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w likwidacji w Warszawie, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 r.,
o godz. 930, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Concorde Investissement Spółka Akcyjna w likwidacji,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Concorde Investissement S.A. w likwidacji, stwierdzenie
  jego zdolności do podejmowania uchwał, wybór Przewod-
  niczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Likwidatora i Rady
  Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
  za 2019 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  Likwidatora Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat
  za rok 2019.
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwi-
  datorowi i członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność
  w 2019 r.
5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
  podziału zysku Spółki za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla
  Likwidatora Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby nie wymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
2019-10-04 193/2019 19 51181
Poz. 51181. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-51210/2019]

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w likwidacji w Warszawie zwołuje na dzień 31 paździer-
nika 2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Concorde Investisse-
ment Spółka Akcyjna w likwidacji z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia Akcjonariuszy Concorde Investissement S.A.
   w likwidacji, stwierdzenie jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
   oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji.
  3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
Poz. 51181. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-51210/2019]

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, Likwidator Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w likwidacji w Warszawie zwołuje na dzień 31 paździer-
nika 2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Concorde Investisse-
ment Spółka Akcyjna w likwidacji z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia Akcjonariuszy Concorde Investissement S.A.
   w likwidacji, stwierdzenie jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
   oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji.
  3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
2019-06-18 117/2019 17 32179
Poz. 32179. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-28597/2019]

Likwidator ogłasza, że uchwałą Walnego Zgromadzenia pod-
jętą w dniu 24 maja 2019 r. przez akcjonariuszy Concorde
Investissement Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Emilii Plater nr 18, wpisanej w dniu 8.01.2002 r. do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kra-jowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000077976,
otwarto likwidację Spółki.

Wobec otwarcia likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki
do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby
Spółki: Concorde Investissement S.A. ul. Emilii Plater nr 18,
00-688 Warszawa, w terminie sześciu miesięcy od daty ostat-
niego (drugiego) ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.

                          Likwidator
                     Andrzej Karczykowski
Poz. 32179. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-28597/2019]

Likwidator ogłasza, że uchwałą Walnego Zgromadzenia pod-
jętą w dniu 24 maja 2019 r. przez akcjonariuszy Concorde
Investissement Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Emilii Plater nr 18, wpisanej w dniu 8.01.2002 r. do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kra-jowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000077976,
otwarto likwidację Spółki.

Wobec otwarcia likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki
do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby
Spółki: Concorde Investissement S.A. ul. Emilii Plater nr 18,
00-688 Warszawa, w terminie sześciu miesięcy od daty ostat-
niego (drugiego) ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.

                          Likwidator
                     Andrzej Karczykowski
2019-06-04 107/2019 686 355489
Poz. 355489. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/299]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355489. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/299]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 686 355490
Poz. 355490. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/700]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355490. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/700]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 686 355491
Poz. 355491. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/101]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355491. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/101]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 686 355492
Poz. 355492. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/502]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355492. CONCORDE INVESTISSEMENT
SPÓŁKA AKCYJA. KRS 0000077976. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.01.2002.
[RDF/115931/19/502]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 20 28770
Poz. 28770. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-28596/2019]

Likwidator ogłasza, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia
podjętą w dniu 24 maja 2019 r. przez akcjonariuszy Concorde
Investissement Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Emilii Plater nr 18, wpisanej w dniu 8.01.2002 r. do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000077976,
otwarto likwidację Spółki.

Wobec otwarcia likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki
do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby
Spółki: Concorde Investissement S.A. ul. Emilii Plater nr 18,
00-688 Warszawa, w terminie sześciu miesięcy od daty ostat-
niego (drugiego) ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
Poz. 28770. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-28596/2019]

Likwidator ogłasza, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia
podjętą w dniu 24 maja 2019 r. przez akcjonariuszy Concorde
Investissement Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Emilii Plater nr 18, wpisanej w dniu 8.01.2002 r. do Reje-
stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000077976,
otwarto likwidację Spółki.

Wobec otwarcia likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki
do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby
Spółki: Concorde Investissement S.A. ul. Emilii Plater nr 18,
00-688 Warszawa, w terminie sześciu miesięcy od daty ostat-
niego (drugiego) ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.

                         Likwidator
                    Andrzej Karczykowski
2019-04-26 82/2019 14 22027
Poz. 22027. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-21630/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek hand-
lowych, Zarząd Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w Warszawie zwołuje na dzień 24 maja 2019 r., o godz. 930,
w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie, Al. Jero-
zolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Concorde Investissement Spółka Akcyjna z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   Concorde Investissement S.A., stwierdzenie jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał, wybór Przewodniczą-
   cego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady
   Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
   za 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   rok 2018.  4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za działal-
   ność w 2018 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
   podziału zysku Spółki za 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o powołanie likwidatora.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 22027. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-21630/2019]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek hand-
lowych, Zarząd Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w Warszawie zwołuje na dzień 24 maja 2019 r., o godz. 930,
w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie, Al. Jero-
zolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Concorde Investissement Spółka Akcyjna z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   Concorde Investissement S.A., stwierdzenie jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał, wybór Przewodniczą-
   cego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady
   Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
   za 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   rok 2018.  4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za działal-
   ność w 2018 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
   podziału zysku Spółki za 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o powołanie likwidatora.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-01-10 07/2019 225 18302
Poz. 18302. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJA. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86653/18/921]

W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ALPHANDERY 2. JEAN JACQUES) wykreślić:
2. JEAN JACQUES wpisać: 2. JEAN-JACQUES
3. 45072511098
Poz. 18302. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJA. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86653/18/921]

W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ALPHANDERY 2. JEAN JACQUES) wykreślić:
2. JEAN JACQUES wpisać: 2. JEAN-JACQUES
3. 45072511098
2018-08-13 156/2018 12 35180
Poz. 35180. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-35055/2018]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w Warszawie zwołuje na dzień 7 września 2018 r., o godz. 930,
w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie, Al. Jero-
zolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Concorde Investissement Spółka Akcyjna z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   Concorde Investissement S.A., stwierdzenie jego zdolno-
   ści do podejmowania uchwał, wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady
   Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
   za 2017 rok.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   rok 2017.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za działal-
   ność w 2017 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
   pokrycia straty Spółki za 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowaniatych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 35180. CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000077976. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
[BMSiG-35055/2018]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd Concorde Investissement Spółka Akcyjna
w Warszawie zwołuje na dzień 7 września 2018 r., o godz. 930,
w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie, Al. Jero-
zolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Concorde Investissement Spółka Akcyjna z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   Concorde Investissement S.A., stwierdzenie jego zdolno-
   ści do podejmowania uchwał, wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady
   Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat
   za 2017 rok.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   rok 2017.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za działal-
   ność w 2017 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie
   pokrycia straty Spółki za 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedsta-
wicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412
Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawi-
ciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z reje-
strów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowaniatych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki