Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGrupa UCHACZ Spółka Akcyjna Spółka Jawna
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatlimanowski
GminaTymbark
MiejscowośćPodłopień
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatlimanowski
GminaTymbark
Ulica
Nr domu303
MiejscowośćPodłopień
Kod pocztowy34-650
PocztaTymbark
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000077834

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie przez biuro rachunkowe pod firmą GRUPA UCHACZ Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy pomocy programu komputerowego Firmy COMARCH w Krakowie, program spełnia wymogi określone art.13 25 ustawy o rachunkowości.
Firma posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady polityki rachunkowości . Dokumentacja ta spełnia wymagania art. 10 ustawy o rachunkowości.
W przedsiębiorstwie stosowana jest wycena składników majątkowych wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Podstawę ewidencji w księgach rachunkowych stanowiły dowody księgowe wg. art.21 ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a mianowicie:
• Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się zgodnie z decyzją kierownika jednostki.
• Środki trwałe zaliczane do grupy 3 6 KŚT oraz środki transportu amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki zgodnie z decyzją kierownika jednostki.
• Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w
GRUPA UCHACZ S.A. SP. JAWNA
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
2
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Przedmioty długotrwałego użytku o wartości 1500 zł do 10 000 zł, zaliczane są bezpośrednio do kosztów materialnych w dacie ich nabycia.
• Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się:
a) Zapasy magazynowe towarów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Rozchód towarów wycenia się po cenach tych składników majątku, które zostały nabyte najwcześniej.
b) Gospodarka magazynowa nie obejmuje drobnych materiałów biurowych oraz materiałów związanych z zakupem towarów i utrzymaniem ruchu, którymi obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one poniesione.
Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.
c) W zakresie gospodarki zapasami materiałowymi, z wyłączeniem materiałów, o których mowa w pkt b), prowadzi się ewidencje analityczną:
wartościowa w komórce księgowości,
ilościowo wartościową w magazynie.
d) Koszt wytworzenia robót (produkcji) w toku obejmuje koszty bezpośrednio poniesione na roboty oraz przypadającą na okres ich wykonywania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji.
Jeśli stopień zaawansowania niezakończonej usługi budowlanej lub przewidywany całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne, zgodnie z art. 34a ust. 4 ustawy o rachunkowości.
• Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej zgodnie z zasadą ostrożności o dokonane odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe oraz należności od dłużników zalegających z zapłatą na dzień bilansowy ponad 6 miesięcy.
Kwalifikacji umów leasingowych spółka dokonuje zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości.
Podstawę ewidencji w księgach rachunkowych stanowiły dowody księgowe wg. art.21 ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
Przychody i koszty są rozpoznawalne według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych towarów i usług wycenionych w cenach zakupu albo kosztach wytworzenia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów operacyjnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Spółki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wycena inwestycji długoterminowych

Udziały w innych jednostkach, zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się m. in. udziały, wycenia się na dzień bilansowy stosując art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, a więc według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a te, dla których nie istnieje aktywny rynek (co ma zastosowanie przede wszystkim do udziałów) – w inny sposób określonej wartości godziwej.

Dane strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów w spółkach osobowych.

Na podstawie umowy z dnia 30.12.2013 r. „Umowa sprzedaży akcji” jednostka nabyła 50000 akcji imiennych w spółce pod firmą II KEMERLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Krakowie, za cenę w kwocie 100.000 zł. W dniu 30.12.2013 r. aktem notarialnym 4698/2016 uchwałą nr 3 spółka II KEMERLING odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna zamieniła nazwę na UCHACZ BUDOWNICTWO spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A.
W dniu 19.12.2014 r. aktem notarialnym Rep A nr 4490/2014 Umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku handlowousługowego w Wadowicach tytułem wkładu do spółki komandytowo akcyjnej UCHACZ BUDOWNICTWO spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. w wykonaniu zobowiązania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.368.541 zł w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
W dniu 29.07.2015r. Aktem notarialnym 1195/2015 uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki UCHACZ BUDOWNICTWO spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A została przekształcona na UCHACZ BUDOWNICTWO spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ( KRS: 00000571712).
W dniu 31 marca 2017 r. wspólnicy spółki pod firmą Uchacz Budownictwo spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa podjęli uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Zgodnie z uchwałą majątek Spółki w postaci: wierzytelności, z tytułu zwrotu pożyczki przysługującej względem Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „UCHACZ” spółka jawna Marek i Rafał Uchacz, w wysokości 8.900.000,00 zł, ogół praw i obowiązków Jakie Spółce z tytułu bycia wspólnikiem – komandytariuszem Spółki Uchacz Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rabka Zdrój Spółka komandytowa z siedzibą Podłopień KRS 0000438451, środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku w wysokości 604.139,76 zł, Wspólnicy decydują przekazać wspólnikowi większościowemu Spółki tj. spółce GRUPA UCHACZ” S. A. Spółka Jawna.
Udziały w innych jednostkach, zaliczono do długoterminowych aktywów finansowych wyceniając je na dzień bilansowy stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2.1 Struktura własności kapitału podstawowego: Uchwałą z dnia 21.12.2015 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe UCHACZ Marek Uchacz, Rafał Uchcz Spółka Jawna, w związku ze zbyciem ogółu praw i obowiązków wspólników spółki na rzecz spółki RMU INVEST S.A. Sp. K. została zmieniona umowa spółki. W dniu 01.07.2016 r. zmianie uległy nazwy nazwy spółek odpowiednio podane poniżej w tabeli. Struktura wartości udziałów przedstawia tabela:
1. GRUPA UCHACZ S. A. 100
2. GRUPA UCHACZ S. A. Sp. k. 10.000,00
.

Dane o stanie rezerw

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Decyzją właścicieli jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze w związku z dużą rotacją oraz młodą kadrą pracowniczą.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe34 293 321,1932 811 988,11
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe26 803 303,1124 314 671,40
1Środki trwałe22 290 625,9222 980 733,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)11 312 293,9711 366 221,24
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 494 789,366 367 749,68
c) urządzenia techniczne i maszyny1 406 683,631 756 453,84
d) środki transportu2 983 617,153 423 116,41
e) inne środki trwałe93 241,8167 192,02
2Środki trwałe w budowie1 384 629,73568 473,21
3Zaliczki na środki trwałe w budowie3 128 047,46765 465,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe7 490 018,088 497 316,71
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe7 490 018,088 497 316,71
a) w jednostkach powiązanych7 490 018,088 497 316,71
– udziały lub akcje1 203 000,001 203 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki6 287 018,087 294 316,71
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe18 766 447,5416 782 714,54
IZapasy2 188 882,901 596 840,22
1Materiały330 705,2089 757,81
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 856 377,701 505 282,41
5Zaliczki na dostawy i usługi1 800,001 800,00
IINależności krótkoterminowe3 858 290,904 672 528,83
1Należności od jednostek powiązanych604 139,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne604 139,76
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 858 290,904 068 389,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 740 875,973 761 355,46
– do 12 miesięcy3 740 875,973 761 355,46
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych98 378,26275 296,81
c) inne19 036,6731 736,80
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe12 615 851,6410 433 458,18
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 615 851,6410 433 458,18
a) w jednostkach powiązanych2 000 000,002 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 000 000,002 000 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 615 851,648 433 458,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 338 736,307 075 866,90
– inne środki pieniężne277 115,341 357 591,28
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe103 422,1079 887,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem53 059 768,7349 594 702,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny39 272 242,6537 937 916,95
IKapitał (fundusz) podstawowy27 102 810,9927 102 810,99
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 835 105,962 566 294,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)6 835 105,962 566 294,85
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto5 334 325,708 268 811,11
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 787 526,0811 656 785,70
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 383 223,512 226 933,31
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 383 223,512 226 933,31
a) kredyty i pożyczki626 120,001 565 240,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe757 103,51661 693,31
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 324 047,569 295 119,78
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 324 047,569 295 119,78
a) kredyty i pożyczki2 146 018,592 651 807,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe494 568,00692 958,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 283 963,073 728 317,23
– do 12 miesięcy3 283 963,073 728 317,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi18 113,8711 169,75
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych311 311,1260 996,41
h) z tytułu wynagrodzeń1 530,00
i) inne6 068 542,912 149 870,08
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe80 255,01134 732,61
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe80 255,01134 732,61
– długoterminowe
– krótkoterminowe80 255,01134 732,61
Pasywa razem53 059 768,7349 594 702,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:110 533 436,4894 120 729,61
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów14 958 501,7210 550 208,67
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)23 534,7930 300,05
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów95 551 399,9783 540 220,89
BKoszty działalności operacyjnej105 707 263,0890 669 526,71
IAmortyzacja3 216 550,673 013 959,59
IIZużycie materiałów i energii5 183 973,203 207 250,36
IIIUsługi obce4 272 042,683 258 780,05
IVPodatki i opłaty, w tym:333 823,73361 623,33
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 180 379,751 725 174,69
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:430 975,54344 182,12
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe372 489,09262 132,59
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów89 717 028,4278 496 423,98
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 826 173,403 451 202,90
DPozostałe przychody operacyjne623 787,585 238 757,49
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych387 174,755 078 123,14
IIDotacje16 387,507 734,54
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne220 225,33152 899,81
EPozostałe koszty operacyjne327 022,29229 102,66
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych76 945,23
IIIInne koszty operacyjne250 077,06229 102,66
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 122 938,698 460 857,73
GPrzychody finansowe347 375,21353 920,58
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:347 375,21353 920,58
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe135 988,20545 967,20
IOdsetki, w tym:135 242,80545 008,38
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne745,40958,82
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 334 325,708 268 811,11
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)5 334 325,708 268 811,11
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego27 102 810,9927 102 810,99
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu27 102 810,9927 102 810,99
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 566 294,851 766 294,85
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 268 811,11800 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)4 268 811,11800 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)4 268 811,11800 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 835 105,962 566 294,85
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
wyksięgowanie odpisów aktualizacyjnych udziałów6 755 233,50
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 268 811,112 659 774,26
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)8 268 811,112 659 774,26
...8 268 811,112 659 774,26
podział zysku dla właścicieli4 000 000,001 859 774,26
zwiększenie kapitału zapasowego4 268 811,11800 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto5 334 325,708 268 811,11
Azysk netto5 334 325,708 268 811,11
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)39 272 242,6537 937 916,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)39 272 242,6537 937 916,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 262 454,429 560 505,07
IZysk (strata) netto5 334 325,708 268 811,11
IIKorekty razem6 928 128,721 291 693,96
1Amortyzacja3 216 550,673 013 959,59
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-745,40585,02
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej17 036,35
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-592 042,6897 799,23
7Zmiana stanu należności814 237,93-2 696 993,31
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 534 716,74819 411,97
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-78 012,3956 759,25
10Inne korekty16 387,50172,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 262 454,429 560 505,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 236 035,43-2 037 563,23
IWpływy883 228,78566 257,22
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych529 585,37478 784,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:353 643,4187 472,42
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach353 643,4187 472,42
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki353 643,4187 472,42
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 119 264,212 603 820,45
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 119 264,212 603 820,45
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 236 035,43-2 037 563,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-6 844 025,53-5 184 661,93
IWpływy1 000 000,002 500 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 000 000,002 500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki7 844 025,537 684 661,93
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli4 000 000,003 508 132,50
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 444 908,962 101 320,95
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 270 245,081 922 628,21
8Odsetki128 871,49152 580,27
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-6 844 025,53-5 184 661,93
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 182 393,462 338 279,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 433 458,186 095 178,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 615 851,648 433 458,18
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 334 325,708 268 811,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:348 625,798 911 053,58
pozostałe 348 625,798 911 053,58
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 925 745,061 139 019,00
pozostałe 2 925 745,061 139 019,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:423 649,595 649 114,47
pozostałe 423 649,595 649 114,47
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:76 945,23
pozostałe 76 945,23
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 790 060,98782 905,32
pozostałe 2 790 060,98782 905,32
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym5 621 978,815 362 985,68
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki