Szczegóły spółki

Nazwa GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA
NIP 7371862099
REGON 492044720
KRS 0000077834
Adres Podłopień 303, 34-650
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.24 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.31 0.35
Płynność bieżąca (CR) 1.81 1.52
Płynność szybka (QR) 1.63 1.35
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.31 0.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.79% 4.83%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 21.8% 13.58%
Rentowność aktywów (ROA) 16.67% 10.05%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 209 59586
Poz. 59586. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1845/20/170]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ-
DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 2 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 3 2. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 4 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY
BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 5 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK wykreślić: 9 2. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 10 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZE-
TWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 11 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 12 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻY-
WANYCH DO WYPLATANIA 13 2. 17 23 Z PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 14 2. 18 11 Z DRU-
KOWANIE GAZET 15 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 16 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 17 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 18 2. 23 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 19 2. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKO-
WANEJ 20 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO-
STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 22 2. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 23 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE-
GOWANYCH 24 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEK-
TÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNO-
SZENIEM BUDYNKÓW 25 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL-
NYCH 26 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 27 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI
PODZIEMNEJ 28 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 29 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW


PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 30 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO-
MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
31 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 32 2. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA-
NYCH 34 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 35 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI ELEKTRYCZNYCH 36 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL-
NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 37 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 38 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 39
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
40 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 41 2. 43 34 Z MALOWA-
NIE I SZKLENIE 42 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ-
CZENIOWYCH 43 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KON-
STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 44 2. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 45 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA-
LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO-
NETEK 46 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 47
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 48 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 50 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 51
2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY-
SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 52 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 53 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 54
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 55 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 56 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 57 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 58 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ-
NEGO RODZAJU 59 2. 43 13 Z WYKONYWANIE
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER-
SKICH 60 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWO-
CÓW I WARZYW 61 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 62 2. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 63
2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘ-
CZAKI 64 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK-
TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
65 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLA-
NYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 66 2. 46
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 67 2. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 68 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO-
WEGO 69 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPU-
TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA-
MOWANIA 70 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA


SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA-
CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 71 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻE-
NIA 72 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIA-
REK 73 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOW-
NICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 74
2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA
PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO
SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 75 2. 46 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 76
2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 77 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 78 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 79 2. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 80
2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE-
RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI-
TARNEGO 81 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ-
NEGO I GRZEJNEGO 82 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 83 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO-
DUKTÓW 84 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 85 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 86 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE-
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO-
WYCH 87 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 88 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 89 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 90 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO-
ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 91 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA-
CJACH PALIW 92 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ POD-
ŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 93
2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT
DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 94 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO-
STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 95 2. 47 79
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 96 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO-
WISKACH 97 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI-
SKACH 98 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 99 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
100 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 101 2. 49 10 Z TRANS-
PORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
102 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
103 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 104 2. 49 32 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 105 2. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 106 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 107 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 108 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 109 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 110 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 111 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 112 2. 52
22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 113 2. 52 23
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LOTNICZY 114 2. 52 24 A PRZEŁADU-
NEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 115 2. 52
24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 116 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 117 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MOR-
SKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 118 2. 52 29
B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 119 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 120 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 121
2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA
DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO-
TOWE 122 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA-
NIE 123 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 124 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 125
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 126 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 127
2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 128 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
129 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST
(NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 130 2. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 131 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 132
2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI-
CZA 133 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 134
2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 135 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
136 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO-
ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 137 2. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 138 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI 139 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA-
ŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 140 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI-
CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN-
GÓW FINANSOWYCH 141 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI-
KACJA 142 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 143 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 144
2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU
I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE-
WIZJI 145 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 146 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 147
2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ-
SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 148 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 149 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO-
WANIA 150 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA-
FICZNA 151 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 152 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 153 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 154
2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 155 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
156 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 157 2. 77 33 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO-
WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 158 2. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS-
PORTU WODNEGO 159 2. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI-


CZEGO 160 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 161 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 162 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW TURYSTYCZNYCH 163 2. 79 11 B DZIAŁAL-
NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 164 2. 79
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
165 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK
I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 166 2. 79 90
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURY-
STYCZNEJ 167 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 168 2. 80 20
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE
OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 169 2. 82
11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 170 2. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY-
WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI-
STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO-
WADZENIE BIURA 171 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 172
2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA-
CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 173 2. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGEN-
CJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 174 2. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 175
2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
176 2. 85 32 A TECHNIKA 177 2. 85 32 B ZASADNI-
CZE SZKOŁY ZAWODOWE 178 2. 85 52 Z POZASZ-
KOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 179
2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU-
KACJĘ 180 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 181 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 182 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 183 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 59586. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1845/20/170]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ-
DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 2 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 3 2. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 4 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY
BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 5 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK wykreślić: 9 2. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 10 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZE-
TWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 11 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 12 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻY-
WANYCH DO WYPLATANIA 13 2. 17 23 Z PRODUK-
CJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 14 2. 18 11 Z DRU-
KOWANIE GAZET 15 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 16 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 17 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 18 2. 23 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 19 2. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKO-
WANEJ 20 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO-
STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 22 2. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 23 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE-
GOWANYCH 24 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEK-
TÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNO-
SZENIEM BUDYNKÓW 25 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL-
NYCH 26 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 27 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI
PODZIEMNEJ 28 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 29 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW


PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 30 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO-
MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
31 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 32 2. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA-
NYCH 34 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 35 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI ELEKTRYCZNYCH 36 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL-
NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 37 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 38 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 39
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
40 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 41 2. 43 34 Z MALOWA-
NIE I SZKLENIE 42 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ-
CZENIOWYCH 43 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KON-
STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 44 2. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 45 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA-
LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO-
NETEK 46 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 47
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 48 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 50 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 51
2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY-
SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 52 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH 53 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 54
2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ-
CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 55 2. 46 16 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZA-
NYCH 56 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 57 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 58 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ-
NEGO RODZAJU 59 2. 43 13 Z WYKONYWANIE
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER-
SKICH 60 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWO-
CÓW I WARZYW 61 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 62 2. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 63
2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘ-
CZAKI 64 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK-
TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
65 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLA-
NYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 66 2. 46
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 67 2. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 68 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO-
WEGO 69 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPU-
TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA-
MOWANIA 70 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA


SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA-
CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 71 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻE-
NIA 72 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIA-
REK 73 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOW-
NICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 74
2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA
PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO
SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 75 2. 46 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 76
2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 77 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 78 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 79 2. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 80
2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE-
RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI-
TARNEGO 81 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ-
NEGO I GRZEJNEGO 82 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 83 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO-
DUKTÓW 84 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 85 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 86 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE-
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO-
WYCH 87 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA-
NYCH SKLEPACH 88 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 89 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO-
WYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 90 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO-
ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 91 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA-
CJACH PALIW 92 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ POD-
ŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 93
2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT
DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 94 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO-
STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 95 2. 47 79
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 96 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO-
WYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO-
WISKACH 97 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI-
SKACH 98 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 99 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
100 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 101 2. 49 10 Z TRANS-
PORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
102 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
103 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 104 2. 49 32 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 105 2. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 106 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 107 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 108 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 109 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 110 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 111 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 112 2. 52
22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
JĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 113 2. 52 23
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LOTNICZY 114 2. 52 24 A PRZEŁADU-
NEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 115 2. 52
24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 116 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA-
DUNKOWYCH 117 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MOR-
SKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 118 2. 52 29
B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 119 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 120 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 121
2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA
DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO-
TOWE 122 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA-
NIE 123 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 124 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 125
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 126 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 127
2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 128 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
129 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST
(NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 130 2. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 131 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 132
2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI-
CZA 133 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 134
2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 135 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
136 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO-
ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 137 2. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 138 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI 139 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA-
ŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 140 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI-
CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN-
GÓW FINANSOWYCH 141 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI-
KACJA 142 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 143 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 144
2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU
I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE-
WIZJI 145 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZE-
DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 146 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 147
2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ-
SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 148 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 149 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO-
WANIA 150 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA-
FICZNA 151 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 152 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 153 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 154
2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 155 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
156 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 157 2. 77 33 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO-
WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 158 2. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS-
PORTU WODNEGO 159 2. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI-


CZEGO 160 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 161 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 162 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW TURYSTYCZNYCH 163 2. 79 11 B DZIAŁAL-
NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 164 2. 79
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
165 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK
I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 166 2. 79 90
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURY-
STYCZNEJ 167 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 168 2. 80 20
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE
OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 169 2. 82
11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 170 2. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY-
WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI-
STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO-
WADZENIE BIURA 171 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 172
2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA-
CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 173 2. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGEN-
CJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 174 2. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 175
2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
176 2. 85 32 A TECHNIKA 177 2. 85 32 B ZASADNI-
CZE SZKOŁY ZAWODOWE 178 2. 85 52 Z POZASZ-
KOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 179
2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU-
KACJĘ 180 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 181 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA-
JĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ-
NYCH 182 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 183 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2019-07-12 134/2019 273 651832
Poz. 651832. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/409]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651832. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/409]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 273 651833
Poz. 651833. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/810]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651833. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/810]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 273 651834
Poz. 651834. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/211]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651834. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143256/19/211]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 273 651835
Poz. 651835. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143257/19/923]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 651835. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/143257/19/923]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-26 187/2018 167 480076
Poz. 480076. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311622/18/363]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 480076. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311622/18/363]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 167 480077
Poz. 480077. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311623/18/764]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 480077. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311623/18/764]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 167 480078
Poz. 480078. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311624/18/165]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 480078. GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077834. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.01.2002.
[RDF/311624/18/165]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki