Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEFFECT GLASS SA
Siedziba
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
MiejscowośćKIELCE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
UlicaHAUKE BOSAKA
Nr domu2
MiejscowośćKIELCE
Kod pocztowy25-214
PocztaKIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2312Z - kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000077755

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ROK OBROTOWY JEST OKRES KOLEJNYCH 12 MIESIECY ZACZYNAJACY SIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA. W SKŁAD ROKU OBROTOWEGO WCHODZĄ OKRESY SPRAWOZDAWCZE-PRZYJĘTE 1-MIESIAC.KSIĘGI JEDNOSTKI PROWADZI SIE W SIEDZIBIE JEDNOSTKI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZA SIE WEDŁUG WARIANTU PIRÓWNAWCZEGO.RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH -WEDŁUG METODY POŚREDNIEJ.PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOSCI SĄ PROWADZONE ZGODNIE Z USTAWĄ RACHUNKOWOSCI

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP WYCENANE SĄ W CENIE NABYCIA LUB KOSZTU WYTWORZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM DOTYCHCZASOWEGO UMORZENIA.ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE WYCENIANE SA W/G RZECZYWISCIE PONIESIONYCH NAKŁADOW . INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE WYCENIA SIE W/G CEN NABYCIA POMNIEJSZONE O ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI.NALEZNOSCI WYCENIA SIE W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOSCI CZYLI PO UWZGLĘDNIENIU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH.ZOBOWIĄZANIA WYCENIA W KWO9CIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.KRAJOWE SRODKI PIENIĘZNE WYKAZUJE SIE W/G WARTOŚCI NOMINALNEJ.WALUTY OBCE WYCENIA SIE W/G KURSU USTALONEGO PRZEZ NBP NA OSTATNI DZIEŃ BILANSOWY. REZERWY NA ZOBOWIAZANIA WYCENIA SIĘ W UZASDNIONEJ ,WIARYGODNIE OSZACOWANEJ WARTOSCI. UDZIELONE POZYCZKI WYCENIA SIE W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY Z ZACHOWNIEM ZASADY OSTROŻNOSCI.KAPITAŁY ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIE W/G WARTOSCI NOMINALNEJ.RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH WYCENIA SIĘ: MATERIAŁY-CENA ZAKUPU. TOWARY NABYTE-CENA ZAKUPU , PRODUKTY GOTOWE I PÓŁPRODUKTY-KOSZT WWYTWORZENIA.PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW DO MAGAZYNU NASTEPUJE WEDŁUG CEN ZAKUPU .ROZCHÓD MATERIAŁÓW-W/G ZASADY /FIFO/PIERWSZE PRZYSZŁO PIERWSZE WYSZŁO. LEASING RZECZOWYCH ARTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKA JAKO KORZYSTAJACY PONOSI ZASADNICZO WSZYSTKIE RYZYKA I CZERPIE WSZYSTKIE KORZYSCI ZWIAZANE Z PRAWEM WŁASNOSCI KWALIFIKOWANY JEST JAKO LEASING FINANSOWY ,JEST AKTYWOWANY Z CHWILĄ ROZPOCZĘCIA LEASINGU W/G NIŻSZEJ Z DWÓCH KWOT: WARTOŚCI GODZIWEJ OBJĘTEGO LEASINGIEM I AKTUALNEJ WARTOSCI NOMINALNEJ OPŁAT Z TYTUŁU LEASINGU.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

SPÓŁKA SPORZADZA RACHUNEK ZYSKU I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH METODĄ POŚREDNIĄ. WYNIK OBEJMUJE WSZYSTIE OSIAGNIETE I PRZYPADAJĄCE NAJEJ RZECZ PRZYCHODY ORAZ ZWIAZANE Z TYMI PRZYCHODAMI KOSZTY ZGODNIE Z ZASADAMI MEMORIAŁU , WSPÓLMIERNOSCI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ OSTROŻNEJ WYCENY.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

SPÓŁKA PREZENTUJE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ROZPOCZYNAJACY SIE 1 STYCZNIA 2018 I KOŃCZY SIE 31 GRUDNIA 2018 ROKU. SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W DJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEC PRZYSZŁOSCI OBEJMUJĄCEJ OKRES NIE KRÓTSZY NIZ JEDEN ROK OD DNIA BILANSOWEGO W NIE ZMNIEJSZONYM ISTOTNIE ZAKRESIE. NIE ISTNIEJA OKOLICZNOSCI WSKAZUJACE NA ZAGROZENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE FINANSOWE ZA ROK 2018 ORAZ PORÓWNYWALNY OKRES POPRZEDNI. PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZYJĘTE ZOSTAŁY ZASADY ODPOWIEDNIE DO DZAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZASADY RACHUNKOWOSCI, KTÓRE STOSOWANE BYŁY W SPOSÓB CIĄGŁY.SPRAWOZDANIE WYKAZUJE ZDARZENIA GOSPODARCZE ZGODNE Z ICH TREŚCIĄ EKONOMICZNĄ.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe125 350 780,16133 610 390,01
IWartości niematerialne i prawne212 012,90293 011,15
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne186 012,90293 011,15
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne26 000,00
IIRzeczowe aktywa trwałe118 869 118,26125 571 650,78
1Środki trwałe103 744 722,44113 150 348,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)13 408 414,1513 408 414,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej39 013 401,2341 549 659,40
c) urządzenia techniczne i maszyny41 795 555,4052 360 691,97
d) środki transportu9 259 837,825 440 908,34
e) inne środki trwałe267 513,84390 674,17
2Środki trwałe w budowie12 188 675,6311 133 905,61
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 935 720,191 287 397,14
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe130 600,00252 571,92
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe130 600,00252 571,92
a) w jednostkach powiązanych130 600,00252 571,92
– udziały lub akcje130 600,00252 571,92
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 139 049,007 493 156,16
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 139 049,007 482 205,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe10 951,16
BAktywa obrotowe64 575 387,5846 972 639,73
IZapasy14 339 297,3313 550 082,94
1Materiały11 996 607,7712 244 130,06
2Półprodukty i produkty w toku52 758,5440 478,56
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe701 623,84682 641,83
4Towary49 775,3327 765,76
5Zaliczki na dostawy i usługi1 538 531,85555 066,73
IINależności krótkoterminowe32 041 620,6528 853 697,63
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek32 041 620,6528 853 697,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:31 942 044,8928 474 863,03
– do 12 miesięcy31 942 044,8928 474 863,03
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych99 144,16378 451,00
c) inne431,60383,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe17 302 554,783 529 459,03
1Krótkoterminowe aktywa finansowe17 302 554,783 529 459,03
a) w jednostkach powiązanych116 624,65353 517,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe116 624,65353 517,80
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 185 930,133 175 941,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach838 501,573 175 941,23
– inne środki pieniężne16 347 428,56
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe891 914,821 039 400,13
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem189 926 167,74180 583 029,74
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny112 256 696,2391 457 578,00
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:36 095 334,0036 095 334,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:55 262 244,0046 409 907,77
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto20 799 118,238 852 336,23
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 669 471,5189 125 451,74
IRezerwy na zobowiązania8 237 431,089 760 668,42
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 895 775,008 415 739,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne981 425,541 011 979,61
– długoterminowa171 310,6081 179,50
– krótkoterminowa810 114,94930 800,11
3Pozostałe rezerwy360 230,54332 949,81
– długoterminowe
– krótkoterminowe360 230,54332 949,81
IIZobowiązania długoterminowe22 961 873,7728 653 660,69
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek22 961 873,7728 653 660,69
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe22 375 268,7728 018 171,94
d) zobowiązania wekslowe
e) inne586 605,00635 488,75
IIIZobowiązania krótkoterminowe46 466 551,8450 704 345,27
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych28 354 523,6330 606 615,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 985 157,741 546 263,52
– do 12 miesięcy1 985 157,741 546 263,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne26 369 365,8929 060 351,97
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 842 081,2019 855 610,92
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 642 355,879 897 406,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 962 014,276 658 784,05
– do 12 miesięcy6 962 014,276 658 784,05
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi272 572,93126 641,77
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 120 377,731 472 450,98
h) z tytułu wynagrodzeń1 795 876,651 651 434,56
i) inne48 883,7548 892,75
4Fundusze specjalne269 947,01242 118,86
IVRozliczenia międzyokresowe3 614,826 777,36
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 614,826 777,36
– długoterminowe3 614,82
– krótkoterminowe3 614,823 162,54
Pasywa razem189 926 167,74180 583 029,74
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:224 975 454,23214 760 714,97
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów223 001 427,74209 710 651,54
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)31 261,99299 311,60
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 942 764,504 750 751,83
BKoszty działalności operacyjnej207 593 945,88211 681 063,46
IAmortyzacja17 450 910,6016 960 783,32
IIZużycie materiałów i energii139 661 978,68144 451 229,10
IIIUsługi obce21 346 317,4720 715 351,72
IVPodatki i opłaty, w tym:1 036 058,881 007 816,12
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia20 838 959,1719 463 027,79
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 163 497,594 635 975,00
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 133 812,671 174 356,11
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów962 410,823 272 524,30
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 381 508,353 079 651,51
DPozostałe przychody operacyjne1 079 810,161 159 264,38
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych22 230,10
IIDotacje3 162,543 162,54
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych207 612,91624 165,00
IVInne przychody operacyjne869 034,71509 706,74
EPozostałe koszty operacyjne1 259 215,13951 881,80
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 941,81
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych380 330,86319 363,97
IIIInne koszty operacyjne865 942,46632 517,83
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 202 103,383 287 034,09
GPrzychody finansowe9 100 476,369 142 575,26
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:5 714 671,865 445 046,50
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:5 714 671,865 445 046,50
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 714 671,865 445 046,50
IIOdsetki, w tym:76 824,32154 453,03
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne3 308 980,183 543 075,73
HKoszty finansowe1 594 336,512 162 260,12
IOdsetki, w tym:1 575 146,802 111 816,16
– dla jednostek powiązanych827 130,271 257 360,39
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne19 189,7150 443,96
IZysk (strata) brutto (F+G–H)24 708 243,2310 267 349,23
JPodatek dochodowy3 909 125,001 415 013,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)20 799 118,238 852 336,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)91 457 578,0082 605 241,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach91 457 578,0082 605 241,77
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu36 095 334,0036 095 334,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu36 095 334,0036 095 334,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu46 409 907,7734 179 894,80
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych8 852 336,2312 230 012,97
a) zwiększenie (z tytułu)8 852 336,2312 230 012,97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …8 852 336,2312 230 012,97
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu55 262 244,0046 409 907,77
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 852 336,2312 230 012,97
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 852 336,2312 230 012,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 852 336,2312 230 012,97
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)8 852 336,2312 230 012,97
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego8 852 336,2312 230 012,97
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto20 799 118,238 852 336,23
Azysk netto20 799 118,238 852 336,23
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)112 256 696,2391 457 578,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto20 799 118,238 852 336,23
IIKorekty razem8 138 167,6911 770 742,27
1Amortyzacja17 450 910,6016 960 783,32
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-4 216 349,38-3 487 683,37
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej12 941,81-22 230,10
5Zmiana stanu rezerw-1 523 237,34-405 000,79
6Zmiana stanu zapasów-789 214,3956 394,53
7Zmiana stanu należności-3 187 923,02-297 511,57
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 107 390,52-2 072 579,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 498 429,931 038 560,52
10Inne korekty9,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)28 937 285,9220 623 078,50
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy358 865,071 796 410,93
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych22 230,10
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:358 865,071 774 180,83
a) w jednostkach powiązanych121 971,92950 000,00
– zbycie aktywów finansowych950 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych121 971,92
b) w pozostałych jednostkach236 893,15824 180,83
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych236 893,15824 180,83
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki17 460 071,8019 050 225,74
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych17 447 129,9919 050 225,74
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne12 941,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-17 101 206,73-17 253 814,81
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy14 421 496,1814 229 499,53
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki8 630 000,008 630 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe5 791 496,185 599 499,53
IIWydatki12 247 586,4714 787 632,44
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 628 598,0212 675 816,28
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7 043 841,65
8Odsetki1 575 146,802 111 816,16
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 173 909,71-558 132,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)14 009 988,902 811 130,78
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:14 009 988,902 811 130,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 175 941,23364 810,45
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:17 185 930,133 175 941,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok24 708 243,2310 267 349,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 717 834,405 714 671,863 162,545 448 209,04
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych5 714 671,865 714 671,86art 22 ust 45 445 046,50
…INNE-DOTACJE3 162,543 162,54art 17 ust 1 pkt 213 162,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:250 862,77250 862,77701 833,39
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);3 106,853 106,85art 12 ust 4 pkt 233 298,62
przychody bilansowe nie uznane podatkowo247 755,92247 755,92art 12 ust 3a668 534,77
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:90 000,0090 000,007 479,45
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym90 000,0090 000,00art 12 ust 4 pkt 27 479,45
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 356 670,641 356 670,64993 100,63
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 43,0043,00art 16 ust 1 pkt 217,59
odpisów aktualizujących wartość należności365 024,46365 024,46art 16 ust 1 pkt 26a275 848,62
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych74 276,1174 276,11art 16 ust 1 pkt 2838 930,51
wpłat na PFRON309 003,00309 003,00art 16 ust 1 pkt 36227 386,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro520,26520,26art 16 ust 1 pkt 49
…INNE KOSZTY OPERACYJNE607 803,81607 803,81art …450 927,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:12 801 945,3512 801 945,3513 077 960,17
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)1 385 861,201 385 861,20art 16 ust 1 pkt 111 549 823,29
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi9 889 358,929 889 358,92art 1610 144 488,96
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h360 230,54360 230,54art 16 ust 1 pkt 57a332 949,81
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 124 368,96124 368,96art 16 ust 1 pkt 57b95 429,90
wartość utworzonych rezerw na koszty1 042 125,731 042 125,73art 15 ust 4e955 268,21
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:11 521 199,0811 521 199,0813 678 627,87
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek501 984,95501 984,95art 16 ust 1 pkt 11675 410,92
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego95 429,9095 429,90art 15 ust 4g54 083,70
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego332 949,81332 949,81art 15 ust 4h304 897,36
– ...koszty SP TORO APARTAMENTS122 751,74122 751,74art -1 042 901,44
…RATYLEASINGOWE9 395 402,889 395 402,88art 17…10 821 214,00
pozostałe 1 072 679,801 072 679,80780 120,45
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:37 948,8437 948,841 020 889,02
darowizny-80 000,00-80 000,00art 18 ust 1-25 000,00
PRZYCHODY SP TOROO APARTAMENTS117 948,84117 948,84art …1 045 889,02
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym21 504 912,005 538 108,00
K. Podatek dochodowy4 085 933,001 052 241,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Opis załącznika SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

-

INFORMACJE DODATKOWE

-

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki