Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "J.T.C." SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJ.T.C. S.A.
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatBędzin
GminaBędzin
MiejscowośćBędzin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatBędzin
GminaBędzin
UlicaSiemońska
Nr domu25
MiejscowośćBędzin
Kod pocztowy42-500
PocztaBędzin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3320Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000077308

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Wszystkie środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności.

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.

Materiały i towary wycenia się wg cen nabycia lub cen zakupu, przy rozchodach stosuje się metodę FIFO.

Kontrakty długoterminowe rozliczane są metodą zysku zerowego.

Należności wycenia się w wysokości wymagającej zapłaty.
Na dzień 31 grudnia wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto, jako różnicę między stanem należności, a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.
Rozliczenia Międzyokresowe Czynne dotyczące rozliczenia kosztów umów rozliczanych
w czasie, wycenia się w wysokości poniesionych kosztów do rozliczenia w przyszłych okresach.
Na dzień 31 grudnia wartość RMK Czynnych aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty w kwocie nie niższej niż poniesione koszty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
W bilansie RMK Czynne dotyczące rozliczenia umów długoterminowych dot. usług wykazuje się w kwocie netto, jako różnicę między stanem kosztów związanych z realizacją tych umów, a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

Odpisy aktualizujące należności i rozliczenia międzyokresowe są tworzone według indywidualnej oceny Zarządu po uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności oraz prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty w kwocie nie niższej niż poniesione koszty.

Inwestycje długoterminowe w udziały i akcje wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej trwałej utraty wartości.

Inwestycje w inne papiery wartościowe wycenia się w wartości godziwej, a wartość
z przeszacowania odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Udzielone pożyczki długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, lub w kwocie wymagalnej zapłaty, jeśli nie zniekształca to w sposób istotny sprawozdania finansowego.

Rezerwy na usługi gwarancyjne tworzy się proporcjonalnie do oszacowanego ryzyka wystąpienia kosztów napraw gwarancyjnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy spodziewanego ryzyka wystąpienia kosztów napraw gwarancyjnych na 31.12.2018 wyznaczono ich poziom jako 60% wartości krótkoterminowych i długoterminowych:
- udzielonych/wystawionych gwarancji naprawy wad i usterek oraz
- zatrzymanych kwot z tytułu zabezpieczenia pokrycia kosztów napraw gwarancyjnych dla umów zakończonych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe11 347 106,429 034 919,31
IWartości niematerialne i prawne8 169,3822 773,48
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 169,3822 773,48
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 219 024,40602 832,57
1Środki trwałe1 218 034,40575 034,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)105 538,00105 538,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej86 069,42143 702,83
c) urządzenia techniczne i maszyny153 177,46198 136,08
d) środki transportu846 386,15101 567,27
e) inne środki trwałe26 863,3726 090,14
2Środki trwałe w budowie990,0027 798,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe253 176,9361 540,57
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek253 176,9361 540,57
IVInwestycje długoterminowe9 106 874,858 044 278,71
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe9 106 874,858 044 278,71
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale7 632 300,007 632 300,00
– udziały lub akcje7 632 300,007 632 300,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 474 574,85411 978,71
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki950 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe524 574,85411 978,71
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe759 860,86303 493,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego668 995,00244 600,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe90 865,8658 893,98
BAktywa obrotowe23 243 179,9117 760 725,26
IZapasy114 755,2760 357,45
1Materiały43 324,72
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary46 817,3354 162,53
5Zaliczki na dostawy i usługi24 613,226 194,92
IINależności krótkoterminowe14 740 020,276 279 652,55
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale56 629,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:56 629,20
– do 12 miesięcy56 629,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek14 740 020,276 223 023,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:14 464 247,156 054 987,17
– do 12 miesięcy14 464 247,156 054 987,17
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych196 790,0669 206,63
c) inne78 983,0698 829,55
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 240 168,2810 183 243,17
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 240 168,2810 183 243,17
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 240 168,2810 183 243,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 782 200,379 727 572,66
– inne środki pieniężne457 967,91455 670,51
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 148 236,091 237 472,09
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem34 590 286,3326 795 644,57
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny24 086 787,8921 833 620,79
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:333 767,19333 767,19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:56 965,5446 762,67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:20 453 090,9320 071 871,19
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 242 964,23381 219,74
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 503 498,444 962 023,78
IRezerwy na zobowiązania2 570 073,36414 715,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego23 709,7710 962,40
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne663 660,0065 100,00
– długoterminowa579 060,00
– krótkoterminowa84 600,0065 100,00
3Pozostałe rezerwy1 882 703,59338 653,12
– długoterminowe886 514,54122 747,09
– krótkoterminowe996 189,05215 906,03
IIZobowiązania długoterminowe649 885,7541 160,58
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek649 885,7541 160,58
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe602 385,75
d) zobowiązania wekslowe
e) inne47 500,0041 160,58
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 264 403,124 486 594,95
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 221 056,664 449 581,87
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe182 704,2249 051,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 854 748,992 178 208,99
– do 12 miesięcy3 854 748,992 178 208,99
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi560 375,46
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 329 928,221 049 613,88
h) z tytułu wynagrodzeń645 974,41506 031,61
i) inne207 700,82106 300,41
4Fundusze specjalne43 346,4637 013,08
IVRozliczenia międzyokresowe19 136,2119 552,73
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe19 136,2119 552,73
– długoterminowe24,86
– krótkoterminowe19 136,2119 527,87
Pasywa razem34 590 286,3326 795 644,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 172 825,5818 154 752,02
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów37 126 459,4717 089 566,22
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 131 404,89908 214,70
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki7 000,00
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów177 771,00149 971,10
BKoszty działalności operacyjnej32 943 880,8617 653 989,51
IAmortyzacja445 906,79232 540,27
IIZużycie materiałów i energii9 042 943,454 296 275,75
IIIUsługi obce10 638 493,422 582 256,87
IVPodatki i opłaty, w tym:116 925,09137 977,64
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia9 813 896,637 874 399,43
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 118 098,481 873 124,47
– emerytalne849 537,02720 902,90
VIIPozostałe koszty rodzajowe609 139,98533 932,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów158 477,02123 482,54
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 228 944,72500 762,51
DPozostałe przychody operacyjne710 959,2220 639,73
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 000,004 908,03
IIDotacje416,52416,52
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych286 184,91
IVInne przychody operacyjne423 357,7915 315,18
EPozostałe koszty operacyjne280 108,34131 461,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych249 654,53118 447,86
IIIInne koszty operacyjne30 453,8113 013,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 659 795,60389 940,53
GPrzychody finansowe139 236,16114 328,07
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:125 716,56114 328,07
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13 519,60
HKoszty finansowe33 721,4321 263,91
IOdsetki, w tym:33 721,434 381,74
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne16 882,17
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 765 310,33483 004,69
JPodatek dochodowy522 346,10101 784,95
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 242 964,23381 219,74
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)21 833 620,7921 437 772,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach21 833 620,7921 437 772,22
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu333 767,19333 767,19
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu333 767,19333 767,19
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości46 762,6732 133,84
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny10 202,8714 628,83
a) zwiększenie (z tytułu)12 596,1418 060,28
b) zmniejszenie (z tytułu)2 393,273 431,45
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu56 965,5446 762,67
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu20 071 871,1919 495 181,64
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych381 219,74576 689,55
a) zwiększenie (z tytułu)381 219,74576 689,55
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu20 453 090,9320 071 871,19
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 242 964,23381 219,74
Azysk netto2 242 964,23381 219,74
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)24 086 787,8921 833 620,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)22 586 787,8921 833 620,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 646 839,68-253 353,62
IZysk (strata) netto2 242 964,23381 219,74
IIKorekty razem-3 889 803,91-594 573,36
1Amortyzacja445 906,79232 540,27
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-71 220,86
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 000,00-4 908,03
5Zmiana stanu rezerw2 152 964,57-592 933,60
6Zmiana stanu zapasów-54 397,8237 835,51
7Zmiana stanu należności-8 652 004,08-479 658,57
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 650 494,89563 964,42
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-367 547,40-351 413,36
10Inne korekty7 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 646 839,68-253 353,62
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 932 273,66-149 615,65
IWpływy72 220,864 908,03
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 000,004 908,03
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach71 220,86
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki71 220,86
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 004 494,52154 723,68
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 054 494,52154 723,68
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:950 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach950 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe950 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 932 273,66-149 615,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej636 038,45-66 015,47
IWpływy1 144 537,62
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 144 537,62
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki508 499,1766 015,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego408 499,1766 015,47
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe100 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)636 038,45-66 015,47
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 923 074,89-429 184,74
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 943 074,89-429 184,74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 183 243,171 061 427,91
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 240 168,2810 183 243,17
– o ograniczonej możliwości dysponowania501 325,37492 683,59
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 765 310,33483 004,69
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:416,52416,52416,52
Rozliczenie dotacji416,52416,52art 12 ust 4 pkt 14 lit <Lit>416,52
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:340 680,61340 680,61446 058,52
Rozwiązanie rezerw na gwarancjeart 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>445 906,13
Rozwiązanie odpisu aktualizaującego należnosci3 690,003 690,00art 12 ust 1 pkt 4d lit <Lit>
Naliczenie odsetek nieotrzymanych54 495,7054 495,70art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>152,39
Rozwiąznie rezerwy na aktywa niefinansowe282 494,91282 494,91art 12 ust 1 pkt 4e lit <Lit>
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 671 052,471 671 052,473 720,69
Utworzenie rezerw na koszty gwarancji1 671 052,471 671 052,47art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
pozostałe 3 720,69
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:217 512,62217 512,6297 739,32
Koszty reprezentacji12 986,2712 986,27art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>3 079,93
Skladki oplacone przez pracodawcę z tytulu umów na rzecz pracowników12 804,5012 804,50art 16 ust 1 pkt 59 lit <Lit>15 441,64
Darowizna6 000,006 000,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>7 000,00
Wplaty na PFRON29 042,0029 042,00art 16 ust 1 pkt 36 lit <Lit>48 709,00
Odpisy amortyzacyjne od środków trwalych z umów leasingu133 155,01133 155,01art 16l ust 4 pkt <Pkt> lit <Lit>
Odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego powyżej 20.000 EUR13 729,2513 729,25art 16 ust 1 pkt 4 lit <Lit>13 729,51
Odpisy amortyzacyjne środków trwalych sfinansowane dotacją416,52416,52art 16 ust 1 pkt 48 lit <Lit>416,52
Ubezpieczenie samochodu powyżej 20.000 EUR3 962,573 962,57art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>
Skladki czlonkowskie5 050,005 050,00art 16 ust 1 pkt 37 lit <Lit>7 550,00
pozostałe 366,50366,501 812,72
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 398 860,561 398 860,56467 155,77
Umorzenie należności3 690,003 690,00art 16 ust 1 pkt 44 lit <Lit>
Opisy aktualizujące należności238 765,80238 765,80art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>102 204,18
Utworzenie rezerwy na jubileusze669 960,00669 960,00art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>3 100,00
Odpisy aktualizujące zapasy7 198,737 198,73art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>16 243,68
Wynagrodzenie dotyczące 2018 wyplacone 2019163 183,84163 183,84art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>81 918,75
ZUS dotyczący 2018 wyplacony 2019315 219,26315 219,26art 16 ust 1 pkt 57a lit <Lit>256 567,63
pozostałe 842,93842,937 121,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:777 285,04777 285,04434 758,44
Różnice kursowe7 121,537 121,53art 9b ust 2 pkt <Pkt> lit <Lit>
Koszty gwarancji rozliczone z rezerw126 928,72126 928,72art 15 ust 4d pkt <Pkt> lit <Lit>17 040,70
Oplaty leasingowe ponoszone przez korzystającego233 348,41233 348,41art 17b ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>66 015,47
Wynagodzenie dotyczące 2017 wyplacone w 2018153 318,75153 318,75art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>132 800,00
ZUS dotyczący 2017 wyplacony 2018256 567,63256 567,63art 16 ust 1 pkt 57a lit <Lit>218 902,27
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:6 000,006 000,007 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 928 353,81163 386,99
K. Podatek dochodowy936 387,0031 044,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki