Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT" S.A
Siedziba
Województwośląskie
Powiatm.Gliwice
Gminam.Gliwice
MiejscowośćGliwice
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
Powiatm.Gliwice
Gminam.Gliwice
UlicaRobotnicza
Nr domu2
MiejscowośćGliwice
Kod pocztowy44-100
PocztaGliwice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2451Z - odlewnictwo żeliwa
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
2822Z - produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000076626

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rchunkowe prowadzone są według UoR.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

" Środki trwałe w budowie wycenione są według cen nabycia.
" Środki trwałe własne wycenione są według cen nabycia w przypadku, gdy inwestycja wykonana była systemem zleconym oraz według kosztu wytworzenia, w przypadku inwestycji wykonanej systemem własnym.
" Środki trwałe amortyzowane są liniowo .
" Wartości niematerialne i prawne własne wycenione są według cen nabycia i amortyzowane w sposób następujący:
" - podstawowe oprogramowanie komputerowe - 2 lata;
" - pozostałe - 3 lata;
" Udziały oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenione według cen nabycia, pomniejszone lub powiększone o odpisy aktualizujące.
" Materiały na składzie wycenione są według przeciętnych cen zakupu; według tych cen wycenione są również przychody i rozchody.
" Półprodukty, produkty w toku oraz produkty gotowe zostały wycenione według kosztu wytworzenia z tym, że w przypadkach, gdy przewyższał on uzgodnioną w kontrakcie cenę sprzedaży netto, do wyceny przyjęto cenę sprzedaży netto ( art.28 ust.1 pkt. 6 Ustawy o rachunkowości).
" Wycena przychodów i rozchodów tych składników majątku, które wykazywały obrót w 2018 r. została dokonana według kosztu wytworzenia.
" Należności i zobowiązania zostały wykazane w ich wartości nominalnej wymagalnej zapłaty, pomniejszonej o kwotę odpisów aktualizujących.
" Nabyte papiery wartościowe zostały podzielone ze względu na aktywa finansowe utrzymywane do czasu wykupu (długoterminowe) oraz aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży (krótkoterminowe). Ewidencja papierów prowadzona jest według ceny nabycia. Na koniec roku obrotowego dokonywana jest wycena przez aktualizacje wartości i doprowadzenie jej do ceny rynkowej. Wartość aktualizacji dla papierów długoterminowych ponad cenę nabycia odnoszona jest w kapitał z aktualizacji ( poniżej w koszty finansowe), natomiast dla papierów krótkoterminowych - w przychody lub koszty finansowe.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik metodą kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. nr.1 do UoR.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 043 235,0426 234 980,22
IWartości niematerialne i prawne43 749,97258 402,03
1Koszty zakończonych prac rozwojowych243 402,03
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne43 749,9715 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe19 488 513,9119 992 470,33
1Środki trwałe19 340 562,3919 786 633,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 576 063,211 408 417,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 208 534,8014 779 742,12
c) urządzenia techniczne i maszyny3 248 310,683 291 661,28
d) środki transportu101 119,8399 395,70
e) inne środki trwałe206 533,87207 416,84
2Środki trwałe w budowie147 951,52112 421,72
3Zaliczki na środki trwałe w budowie93 415,44
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe4 932 692,165 602 025,86
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 738 406,165 407 739,86
a) w jednostkach powiązanych874 012,00
– udziały lub akcje874 012,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale894 012,0020 000,00
– udziały lub akcje894 012,0020 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach3 844 394,164 513 727,86
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe3 844 394,164 513 727,86
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe194 286,00194 286,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe578 279,00382 082,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego578 279,00382 082,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 766 610,4713 494 726,03
IZapasy2 515 004,192 474 626,88
1Materiały1 246 537,43531 162,45
2Półprodukty i produkty w toku1 095 106,511 484 911,71
3Produkty gotowe0,05109 082,20
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi173 360,20349 467,52
IINależności krótkoterminowe4 019 847,485 278 227,91
1Należności od jednostek powiązanych1 036 691,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 036 891,80
– do 12 miesięcy1 036 891,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale591 855,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:591 855,50
– do 12 miesięcy591 855,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 427 991,984 241 336,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 034 274,514 027 235,82
– do 12 miesięcy3 034 274,514 077 235,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych46 607,3485 546,30
c) inne347 110,1379 553,99
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 215 487,185 729 272,62
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 215 487,185 729 272,62
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 215 464,445 729 272,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 215 464,445 690 822,05
– inne środki pieniężne38 450,57
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 271,6212 598,62
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem38 809 845,5138 729 706,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny33 934 791,1134 297 269,79
IKapitał (fundusz) podstawowy2 480 000,002 480 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 019 450,201 011 590,56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:692 651,17697 513,81
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:27 876 165,4227 341 152,96
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki27 876 165,4227 341 152,96
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 600 566,643 511 012,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-744 000,00-744 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 885 012,085 432 436,46
IRezerwy na zobowiązania710 636,61721 587,27
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 559,009 005,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne682 105,45712 582,27
– długoterminowa564 267,65607 345,62
– krótkoterminowa117 837,80105 236,65
3Pozostałe rezerwy16 972,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe16 972,16
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 014 803,203 131 723,33
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych949 093,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:949 093,82
– do 12 miesięcy949 093,82
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale887 316,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:887 316,54
– do 12 miesięcy887 316,54
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 127 323,722 159 455,51
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:853 428,05816 408,07
– do 12 miesięcy853 428,05816 408,07
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi161 696,92227 376,19
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych581 138,92586 109,21
h) z tytułu wynagrodzeń104 976,05131 024,85
i) inne426 083,78398 537,19
4Fundusze specjalne162,9423 174,00
IVRozliczenia międzyokresowe1 159 572,271 579 125,86
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 159 572,271 579 125,86
– długoterminowe991 255,591 410 250,94
– krótkoterminowe168 316,68168 874,92
Pasywa razem38 809 845,5139 729 706,25
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:27 575 673,0529 231 762,18
– od jednostek powiązanych2 334 122,29
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów27 376 574,6828 938 850,37
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów199 098,37292 911,81
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:21 058 220,7822 407 599,20
– jednostkom powiązanym1 742 241,92
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów20 936 155,8122 199 020,02
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów122 064,97208 579,18
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 517 452,276 824 162,98
DKoszty sprzedaży401 175,70357 123,13
EKoszty ogólnego zarządu2 439 597,472 365 138,53
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 676 679,104 101 901,32
GPozostałe przychody operacyjne1 437 681,67985 776,10
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45,00
IIDotacje354 049,06149 723,10
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych225 001,46225 281,50
IVInne przychody operacyjne858 631,15610 726,50
HPozostałe koszty operacyjne1 486 053,95841 185,61
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych259 873,25
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych757 285,53229 520,28
IIIInne koszty operacyjne468 895,17611 665,33
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 628 306,824 246 491,81
JPrzychody finansowe312 752,64454 750,78
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:70 548,6426 440,81
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:188 511,26
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych239 798,71
VInne242 204,00
KKoszty finansowe676 037,82228 062,13
IOdsetki, w tym:3 004,1220 117,13
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych673 033,70
IVInne207 945,00
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 265 021,644 473 180,46
MPodatek dochodowy664 455,00962 168,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 600 566,643 511 012,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)34 297 269,7032 998 250,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach34 297 269,7932 998 250,33
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 480 000,002 480 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 480 000,002 480 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 011 590,561 011 590,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 859,64
a) zwiększenie (z tytułu)7 859,64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 019 450,201 011 590,56
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości697 513,81677 506,81
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-4 862,6420 007,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 997,0020 007,00
– aktualizacja aktywów finansowych7 859,6420 007,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– skutki likwidacji środków trwałych7 859,64
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu692 651,17697 513,81
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu27 341 152,9626 669 635,26
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych535 012,46671 517,70
a) zwiększenie (z tytułu)535 012,46671 517,70
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu27 876 165,4227 341 152,96
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 511 012,462 903 517,70
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 511 012,462 903 517,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 511 012,462 903 517,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 511 012,462 903 517,70
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 856 566,642 761 012,46
Azysk netto2 600 566,643 511 012,46
Bstrata netto
Codpisy z zysku744 000,00744 000,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)33 924 833,4334 297 269,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)32 446 791,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 600 566,643 511 012,46
IIKorekty razem3 046 412,23295 455,13
1Amortyzacja1 686 691,011 779 697,18
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-30 569,21-6 323,68
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej259 873,25-188 556,26
5Zmiana stanu rezerw-10 950,66-127 955,92
6Zmiana stanu zapasów-40 377,311 272 121,06
7Zmiana stanu należności1 285 980,43-890 848,59
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-116 920,13-1 251 751,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-619 423,59-74 842,65
10Inne korekty672 330,70-216 084,35
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 646 956,133 806 467,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy275 325,732 513 958,22
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych229 194,75225,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:33 508,722 513 733,22
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach33 508,722 513 733,22
– zbycie aktywów finansowych2 487 292,41
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki33 508,7226 440,81
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 457 150,531 675 528,06
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 457 150,531 675 528,06
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 181 824,80838 430,16
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 500,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 500,00
IIWydatki2 978 939,512 282 117,13
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 976 000,002 232 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki2 939,5120 117,13
9Inne wydatki finansowe30 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 978 938,51-2 279 617,13
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 486 214,562 365 280,62
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 486 214,562 365 280,62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 729 272,623 363 992,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 215 487,185 729 272,62
– o ograniczonej możliwości dysponowania15 837,7123 446,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 265 021,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:330 175,70
Dotacje105 174,24art 40
Rozliczona aktualizacja WNiP (NKUP)225 001,46art 28
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:584 157,61
Prawo wieczystego użytkowania gruntów65 633,04art 40
Rozwiązanie aktualizacji NKUP na należności105 711,40art 12
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze153 623,75art 39
Niezrealizowane różnice kursowe189 543,25art 15 lit a
Rozliczenie wycveny produkcji w toku za lata poprzednie69 646,17art 7
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:528 043,19
Odpisy na PFRON40 080,00art 16 ust 1 pkt 36
Odsetki budżetowe2 100,56art 16 ust 1 pkt 21
Amortyzacja ŚT - ulga inwestycyjna6 599,16art 16 ust 1 pkt 48
Amortyzacja samochodu osobowego8 700,72art 16 ust 1 pkt 4
Nie umorzona wartość zlikwidowanych WNiP468 403,49art 16 ust 1 pkt 6
Inne2 159,26art 7
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 792 067,37
Koszty reprezentacji12 796,82art 16 ust 1 pkt 28
Rezerwa na świadczenia pracownicze123 146,93art 16 ust 1 pkt 27
Umorzenie prawa wieczystego gruntów65 633,04art 16 ust 1 pkt 1
Wycena produkcji niezakończonej za 201822 220,33art 7
Różnice kursowe21 960,59art 15 lit a
Amortyzacja ŚT. sfinansowanych z dotacji103 241,95art 16 ust 1 pkt 48
Odpisy aktualizujace należności735 065,20art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Aktualizacja majątku finansowego673 033,70art 28
Rezerwa na koszty16 972,16art 16 ust 1 pkt 27
Świadczenia pracownicze wypłacone w roku bieżacym a stanowiace KUP w roku przyszłym3 715,87art 16 ust 1 pkt 57
Inne koszty14 280,78art 7 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-150 796,01
Wynagrodzenia-28 194,93art 16 ust 1 pkt 57
Składki ZUS-64 609,04art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Umorzone należności-57 992,04art 16 ust 1 pkt 44
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 520 002,88
K. Podatek dochodowy858 801,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018r

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki