Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Defalin Group SA
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatŚWIDNICA
GminaŚWIEBODZICE
MiejscowośćŚWIEBODZICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatŚWIDNICA
GminaŚWIEBODZICE
UlicaTOWAROWA
Nr domu16
MiejscowośćŚWIEBODZICE
Kod pocztowy58-160
PocztaŚWIEBODZICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1394Z - produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000076310

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Prezesa Zarządy Spółki, wprowadzającego z dniem 01.01.2002 roku:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

A. Wartości niematerialne i prawne
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła następujące progi wartościowe:
◦ cena nabycia aktywów od 500zł - 3.500 zł
◦ cena nabycia aktywów powyżej 3.500 zł
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiędzy 500 zł a 3.500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.

Spółka zalicza nabyte składniki do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w odniesieniu do wszystkich tytułów.
Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
B. Środki trwałe
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych Spółka przyjęła następujące progi wartościowe:
• cena nabycia aktywów od 200 zł do 1.000 zł
• cena nabycia aktywów od 1.001 zł do 3.500 zł
• cena nabycia aktywów powyżej 3.500 zł
Wyceniając je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł do 1.000 zł

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużytych materiałów.

Środki trwałe o wartości początkowej od 1.001 zł do 3.500 zł

Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów.
W momencie oddania do użytkowania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł

Nabyte składniki aktywów Spółka zalicza do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego, po miesiącu oddania środka trwałego do używania.

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. W odniesieniu do używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stosuje się indywidualną stawkę amortyzacyjną.
Środki trwałe, prezentowane w bilansie, wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
C)Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
D) Inwestycje długoterminowe
Na dzień bilansowy wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
E) Zapasy
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Spółka wyceniła wart
ość rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień bilansowy w następujący sposób:
- podstawowe surowce do produkcji - według cen nabycia, przy wykorzystaniu metody FIFO do wyceny rozchodu.
- pomocnicze surowce do produkcji i materiały pozostałe wg cen zakupu przy wykorzystaniu metody FIFO do wyceny rozchodu.
- towary – wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
- wyroby gotowe w wartości ewidencyjnej tj wg planowanego technicznego kosztu wytworzenia na dzień bilansowy nie wyższego od cen sprzedaży
- produkcję w toku, w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich.
F) Należności
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
G) Zobowiązania
Spółka wykazała swoje zobowiązania długo i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień, chyba że, w zgłoszeniu celnym ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień.
H)Inwestycje krótkoterminowe -krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień.
I) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wyceniane w wartości nominalnej, dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.
K). Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.
L). Kapitały własne – w wartości nominalnej.
Ł) Rezerwy na zobowiązania wyceniane są w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania pracownikom spółki przysługują odprawy emerytalne.
Na podstawie miarodajnego szacunku ustala się zobowiązania spółki wynikające z praw nabytych przez pracowników spółki do dnia bilansowego.

M) Fundusze specjalne - wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik Finansowy ustalany jest w wiarygodnie ustalonej wysokości przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych
- wynik na operacjach nadzwyczajnych
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania
finansowego:
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe26 553 922,8424 523 195,52
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe26 456 194,0324 416 462,35
1Środki trwałe24 869 468,379 910 770,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 460 145,5230 148,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 647 889,243 684 447,43
c) urządzenia techniczne i maszyny9 568 644,676 008 669,30
d) środki transportu119 140,14121 203,56
e) inne środki trwałe73 648,8066 301,43
2Środki trwałe w budowie1 586 725,6612 874 508,54
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 631 183,52
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe97 728,81106 733,17
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego97 728,81106 733,17
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe27 371 576,1128 716 709,16
IZapasy14 893 314,2614 995 912,50
1Materiały4 509 493,997 345 966,82
2Półprodukty i produkty w toku547 228,35680 688,57
3Produkty gotowe9 836 591,926 969 257,11
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe9 642 695,8611 425 523,32
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek9 642 695,8611 425 523,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 547 658,417 349 201,81
– do 12 miesięcy8 547 658,417 349 201,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 020 124,003 999 845,00
c) inne74 913,4576 476,51
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 792 056,742 267 200,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 792 056,742 267 200,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 792 056,742 267 200,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 147 358,761 297 791,92
– inne środki pieniężne1 644 697,98969 408,65
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe43 509,2528 072,77
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem53 925 498,9553 239 904,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny43 220 915,7943 054 962,23
IKapitał (fundusz) podstawowy6 500 000,006 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 167 242,301 877 242,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:34 367 719,9332 283 927,76
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki34 367 719,9332 283 927,76
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto185 953,562 393 792,17
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 704 583,1610 184 942,45
IRezerwy na zobowiązania387 081,40355 060,55
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 532,912 696,98
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne385 548,49352 363,57
– długoterminowa318 669,63350 715,56
– krótkoterminowa66 878,861 648,01
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 317 501,769 826 825,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 220 363,209 721 526,39
a) kredyty i pożyczki350,00785,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 470 598,078 998 936,50
– do 12 miesięcy9 470 598,078 998 936,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych639 538,94620 933,65
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne109 876,19100 870,26
4Fundusze specjalne97 138,56105 299,51
IVRozliczenia międzyokresowe3 056,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 056,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem53 925 498,9553 239 904,68
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:64 819 332,9474 306 652,95
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów63 980 828,8473 446 207,90
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów838 504,10860 445,05
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:56 788 807,1863 814 424,52
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów56 259 006,4763 411 744,02
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów529 800,71402 680,50
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 030 525,7610 492 228,43
DKoszty sprzedaży2 119 233,182 525 166,24
EKoszty ogólnego zarządu5 666 001,714 567 441,15
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)245 290,873 399 621,04
GPozostałe przychody operacyjne331 575,67197 359,28
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych71 661,80
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne331 575,67125 697,48
HPozostałe koszty operacyjne185 988,63169 105,07
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne185 988,63169 105,07
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)390 877,913 427 875,25
JPrzychody finansowe104 710,6614 840,64
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 092,3114 840,64
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne95 618,35
KKoszty finansowe13 956,72433 336,58
IOdsetki, w tym:13 956,7222 198,32
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne411 138,26
LZysk (strata) brutto (I+J–K)481 631,853 009 379,31
MPodatek dochodowy287 838,00615 587,14
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)7 840,29
OZysk (strata) netto (L–M–N)185 953,562 393 792,17
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)43 054 962,2337 181 170,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach43 054 962,2337 181 170,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu6 500 000,001 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego5 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)5 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)5 000 000,00
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
0.00
0.00
0.00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 500 000,006 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 877 242,301 877 242,30
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego290 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)290 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)290 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
0.00
0.00
0.00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 167 242,301 877 242,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
0.00
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu32 283 927,7629 227 246,14
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 083 792,173 056 681,62
a) zwiększenie (z tytułu)2 083 792,173 056 681,62
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0.00
0.00
0.00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu34 367 719,9332 283 927,76
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 393 792,174 576 681,62
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 393 792,174 576 681,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 393 792,174 576 681,62
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)2 393 792,174 576 681,62
0.00
0.00
0.00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0.00
0.00
0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0.00
0.00
0.00
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto185 953,562 393 792,17
Azysk netto185 953,562 393 792,17
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)43 220 915,7943 054 962,23
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)43 220 915,7943 054 962,23
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 244 190,238 813 551,19
IZysk (strata) netto185 953,562 393 792,17
IIKorekty razem5 058 236,676 419 759,02
1Amortyzacja2 669 769,442 364 988,53
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-16 515,22-421 070,91
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5 912,187 406,54
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw32 020,8530 046,14
6Zmiana stanu zapasów102 598,24147 841,64
7Zmiana stanu należności1 782 827,46153 099,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów491 111,844 113 067,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-9 488,1224 380,13
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 244 190,238 813 551,19
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-4 709 501,12-13 239 765,18
IWpływy71 661,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych71 661,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 709 501,1213 311 426,98
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 709 501,1213 311 426,98
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 709 501,12-13 239 765,18
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-9 832,943 764 865,03
IWpływy20 959,765 022 053,35
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 000 000,00
2Kredyty i pożyczki350,00785,98
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe20 609,7621 267,37
IIWydatki30 792,701 257 188,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 214 990,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku20 000,0020 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek785,98
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki7 356,7222 198,32
9Inne wydatki finansowe2 650,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-9 832,943 764 865,03
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)524 856,17-661 348,96
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:524 856,17-661 348,96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 267 200,572 928 549,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 792 056,742 267 200,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok481 631,853 009 379,31
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:10 996 133,3710 996 133,37126 257,61
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 129 118,0312 129 118,03579 688,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:99 681,0899 681,0899 267,38
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:7 840,297 840,29-23 485,86
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 514 935,433 363 542,60
K. Podatek dochodowy295 678,29615 587,14
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki