Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STILNA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy STILNA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.BYTOM
Gmina M.BYTOM
Miejscowość BYTOM
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat M.BYTOM
Gmina M.BYTOM
Ulica SZYBY RYCERSKIE
Nr domu 4
Miejscowość BYTOM
Kod pocztowy 41-909
Poczta BYTOM
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4339Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000075683

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Załącznik - Zasady rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załącznik - Zasady rachunkowości

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Załącznik - Zasady rachunkowości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Załącznik - Zasady Rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 8 032 365,60 8 048 906,83
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 22 153,96 38 695,19
1 Środki trwałe 22 153,96 38 695,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17 053,96 19 913,56
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 100,00 18 781,63
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 7 991 915,77 7 991 915,77
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 7 991 915,77 7 991 915,77
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 295,87 18 295,87
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 295,87 18 295,87
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 10 245 771,42 9 643 077,14
I Zapasy 422 986,40
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 422 986,40
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 9 382 281,19 9 192 876,34
1 Należności od jednostek powiązanych 455 106,07 466 241,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 56 134,71 3 690,00
– do 12 miesięcy 56 134,71 3 690,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 398 971,36 462 551,36
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 8 927 175,12 8 726 634,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 154 522,37 614,88
– do 12 miesięcy 154 522,37 614,88
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39 655,93 1 994,46
c) inne 8 732 996,82 8 724 025,64
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 415 564,54 427 915,78
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 415 564,54 427 915,78
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 415 564,54 427 915,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 65 683,08 26 636,85
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne 349 881,46 401 278,93
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 939,29 22 285,02
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 18 278 137,02 17 691 983,97
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 4 336 301,48 4 365 457,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 12 256 403,76 12 256 403,76
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 246 900,42 1 246 900,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11 997,18 11 997,18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 149 844,28 -8 963 946,01
VI Zysk (strata) netto -29 155,60 -185 898,27
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 941 835,54 13 326 526,89
I Rezerwy na zobowiązania 7 514 845,32 7 514 845,32
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 936,00 77 936,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 7 436 909,32 7 436 909,32
– długoterminowe
– krótkoterminowe 7 436 909,32 7 436 909,32
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 822 807,03 1 207 668,70
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 466 049,43 865 075,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 618 088,78 17 114,40
– do 12 miesięcy 618 088,78 17 114,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 847 960,65 847 960,65
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 356 453,02 342 289,07
a) kredyty i pożyczki 165,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 182 805,17 137 717,75
– do 12 miesięcy 182 805,17 137 717,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 166 986,00 198 936,87
h) z tytułu wynagrodzeń 3 033,51 2 204,72
i) inne 3 463,34 3 429,73
4 Fundusze specjalne 304,58 304,58
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 604 183,19 4 604 012,87
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 604 183,19 4 604 012,87
– długoterminowe 14 004,28 16 863,88
– krótkoterminowe 4 590 178,91 4 587 148,99
Pasywa razem 18 278 137,02 17 691 983,97
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 291 836,98 880 728,88
– od jednostek powiązanych 182 873,80 880 728,88
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 202 754,48 880 728,88
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89 082,50
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 246 828,09 555 607,84
– jednostkom powiązanym
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 178 630,84 555 607,84
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68 197,25
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 45 008,89 325 121,04
D Koszty sprzedaży
E Koszty ogólnego zarządu 130 521,17 576 374,65
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -85 512,28 -251 253,61
G Pozostałe przychody operacyjne 58 491,62 62 873,06
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53 980,31 56 500,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 4 511,31 6 373,06
H Pozostałe koszty operacyjne 1 847,35 12 883,20
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1 847,35 12 883,20
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -28 868,01 -201 263,75
J Przychody finansowe 4 902,48
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 342,62
– od jednostek powiązanych 342,62
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 4 559,86
K Koszty finansowe 287,59 1 846,87
I Odsetki, w tym: 287,59 1 750,87
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 96,00
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -29 155,60 -198 208,14
M Podatek dochodowy -12 309,87
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -29 155,60 -185 898,27
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 365 457,08 4 551 355,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 365 457,08 4 551 355,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12 256 403,76 12 256 403,76
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
..
..
..
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12 256 403,76 12 256 403,76
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 246 900,42 1 246 900,42
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
..
..
..
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 246 900,42 1 246 900,42
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
..
..
..
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11 997,18 11 997,18
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
..
..
..
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11 997,18 11 997,18
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 963 946,01 -8 332 875,76
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
..
..
..
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8 963 946,01 -8 332 875,76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8 963 946,01 -8 332 875,76
a) zwiększenie (z tytułu) -185 898,27 -631 070,25
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 185 898,27 631 070,25
..
..
..
b) zmniejszenie (z tytułu)
..
..
..
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 149 844,28 -8 963 946,01
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 149 844,28 -8 963 946,01
6 Wynik netto -29 155,60 -185 898,27
A zysk netto
B strata netto 29 155,60 185 898,27
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 336 301,48 4 365 457,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 336 301,48 4 365 457,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -50 718,78 13 326,53
I Zysk (strata) netto -29 155,60 -185 898,27
II Korekty razem -21 563,18 199 224,80
1 Amortyzacja 2 811,94 4 158,48
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53 980,31 56 500,00
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów -422 986,40
7 Zmiana stanu należności -162 757,39 66 977,47
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 614 973,33 93 198,05
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 483,95 -21 609,20
10 Inne korekty 2 859,60
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -50 718,78 13 326,53
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 89 600,01 85 414,72
I Wpływy 89 600,01 85 414,72
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 202,54 55 414,72
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 51 397,47 30 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 51 397,47 30 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych 51 397,47 30 000,00
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 89 600,01 85 414,72
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 165,00 -136 041,44
I Wpływy 165,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 165,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 136 041,44
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe 136 041,44
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 165,00 -136 041,44
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 39 046,23 -37 300,19
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 39 046,23 -37 300,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 26 636,85 465 215,97
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 65 683,08 427 915,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -29 155,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 135,17 135,17
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 244,68 2 244,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 19 352,50 19 352,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -7 693,59
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Zasady rachunkowości

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki