Szczegóły spółki

Nazwa STILNA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6440011850
REGON 272488730
KRS 0000075683
Adres ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4339Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.05 3.22
Płynność bieżąca (CR) 7.98 5.62
Płynność szybka (QR) 7.98 5.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.05 3.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -21.11% -9.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.26% -0.67%
Rentowność aktywów (ROA) -1.05% -0.16%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-09 154/2019 15 41418
Poz. 41418. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-41479/2019]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 paź-
dziernika 2019 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. SzybyRycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 41418. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-41479/2019]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 paź-
dziernika 2019 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. SzybyRycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
2019-05-24 100/2019 23 26854
Poz. 26854. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-27082/2019]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych („KSH”) oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 17 czerwca 2019 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki,
ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem
obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomo-
   ści, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział
   Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o nume-
   rach KW KA1S/00029822/6 i KW KA1S/00000753/2.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 26854. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-27082/2019]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych („KSH”) oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 17 czerwca 2019 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki,
ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem
obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
   Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy.  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomo-
   ści, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział
   Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o nume-
   rach KW KA1S/00029822/6 i KW KA1S/00000753/2.
  8. Zamknięcie obrad.
2018-06-12 112/2018 17 24949
Poz. 24949. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-24518/2018]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Han-
dlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
4 lipca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. Szyby
Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
    Komisji Skrutacyjnej.
   3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
   4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
   5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   6. Przyjęcie porządku obrad.
   7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
    z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za
    rok 2017 i sprawozdania z działalności Spółki w roku
    2017 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej
    co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty lub
    podziału zysku.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostko-
    wego sprawozdania finansowego za rok 2017.  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania
   przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.
Poz. 24949. STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu.
KRS 0000075683. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-24518/2018]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Han-
dlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
4 lipca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. Szyby
Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze
    Komisji Skrutacyjnej.
   3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skruta-
    cyjnej.
   4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy.
   5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   6. Przyjęcie porządku obrad.
   7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
    z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za
    rok 2017 i sprawozdania z działalności Spółki w roku
    2017 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej
    co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty lub
    podziału zysku.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostko-
    wego sprawozdania finansowego za rok 2017.  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania
   przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia
   Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki