Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyUZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.
Siedziba
Województwozachodniopomorskie
PowiatŚwinoujście
GminaŚwinoujście
MiejscowośćŚwinoujście
Adres
Kod krajuPL
Województwozachodniopomorskie
PowiatŚwinoujście
GminaŚwinoujście
UlicaNowowiejskiego
Nr domu2
MiejscowośćŚwinoujście
Kod pocztowy72-600
PocztaŚwinoujście
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8610Z - działalność szpitali
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000075180

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ciągłości według zasad określonych ustawą o rachunkowości, w tym:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł odpisuje się w miesiącu ich oddania do użytkowania jednorazowo w koszty. Dopuszcza się dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), w roku obrotowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zaliczek na nabycie tych środków trwałych, których dostawa zostanie dokonana w następnych latach obrotowych, do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku obrotowym 100 000,00 zł, pod warunkiem, że: a. wartość początkowa jednego fabrycznie nowego środka trwałego, opisanego jak wyżej, nabytego w roku obrotowym, wynosi co najmniej 10 000,00 zł, b. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch fabrycznie nowych środków trwałych, opisanych jak wyżej, nabytych w roku obrotowym, wynosi co najmniej 10 000,00 zł, a wartość każdego z nich przekracza 3 500,00 zł.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 1. lit.b. wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, pomniejsza się o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Powyższą zasdę stosuje się z zachowaniem art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości. 2. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: - materiały do bezpośredniego użytku: w momencie zakupu są bezpośrednio kierowane na miejsce przeznaczenia według cen zakupu, -pozostałe materiały: według cen zakupu, -towary: według cen zakupu. W przypadku gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu, podlegają odpisom aktualizującym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. Spółka przyjęła zasadę ustalenia wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło". 3. Wartość należności urealniono tworząc odpisy aktualizujące wartość niezaspokojonych należności, których zapłata jest zagrożona, w szczególności należności dochodzonych na drodze sądowej i skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego. Na tę grupę należności utworzono odpisy aktualizujące w wysokości 100% zaległości niezabezpieczonej wierzytelności.

4.Wyrażone w walucie obcej transakcje sprzedaży i zakupu są księgowane po przeliczeniu na walutę polską po kursie średnim dla danej waluty, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji. Rozchód środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego wycenia się według metody "ostatnie przyszło-pierwsze wyszło". 5. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy oraz tworzy rezerwy na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne oraz na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, w szczególności na: -świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, - inne wynikające ze zdarzeń gospodarczych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe jednostki zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości składa się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysku i strat; 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaś

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe65 550 318,7850 533 820,17
IWartości niematerialne i prawne286 540,11184 205,56
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne286 540,11184 205,56
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe64 948 101,5850 054 210,27
1Środki trwałe45 668 436,4247 965 949,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 836 379,004 867 815,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej38 682 038,7140 021 797,26
c) urządzenia techniczne i maszyny1 511 215,841 946 085,67
d) środki transportu163 066,92216 545,87
e) inne środki trwałe475 735,95913 705,77
2Środki trwałe w budowie19 279 665,162 088 260,70
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe315 677,09295 404,34
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego315 145,00295 273,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe532,09131,34
BAktywa obrotowe3 744 646,7010 602 574,15
IZapasy208 515,12109 159,84
1Materiały129 949,0071 354,80
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary74 864,2935 922,38
5Zaliczki na dostawy i usługi3 701,831 882,66
IINależności krótkoterminowe1 770 292,801 866 009,32
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 770 292,801 866 009,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 418 298,161 563 792,45
– do 12 miesięcy1 418 298,161 563 792,45
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych127 230,1470 856,54
c) inne224 764,50231 360,33
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 731 754,508 609 510,90
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 731 754,508 609 510,90
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach180 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe180 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 551 754,508 609 510,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach701 285,55284 708,40
– inne środki pieniężne850 468,958 324 802,50
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 084,2817 894,09
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem69 294 965,4861 136 394,32
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny39 148 726,4437 979 708,29
IKapitał (fundusz) podstawowy13 260 000,0013 260 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:19 851 893,2913 924 168,02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:4 836 379,004 867 815,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 200 454,155 927 725,27
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 146 239,0423 156 686,03
IRezerwy na zobowiązania1 658 650,791 554 068,13
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 390 771,581 305 550,69
– długoterminowa992 286,58927 863,19
– krótkoterminowa398 485,00377 687,50
3Pozostałe rezerwy267 879,21248 517,44
– długoterminowe
– krótkoterminowe267 879,21248 517,44
IIZobowiązania długoterminowe14 018 220,318 199 677,63
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek14 018 220,318 199 677,63
a) kredyty i pożyczki14 018 220,318 199 677,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 406 892,405 976 420,35
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 924 200,845 518 959,18
a) kredyty i pożyczki1 901 996,341 470 915,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 730 413,671 423 373,75
– do 12 miesięcy1 730 413,671 423 373,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi113 236,1392 672,93
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych563 236,531 661 327,11
h) z tytułu wynagrodzeń3 239,89
i) inne2 612 078,28870 669,87
4Fundusze specjalne482 691,56457 461,17
IVRozliczenia międzyokresowe7 062 475,547 426 519,92
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 062 475,547 426 519,92
– długoterminowe7 062 475,547 426 519,92
– krótkoterminowe
Pasywa razem69 294 965,4861 136 394,32
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 582 081,0431 422 185,63
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów30 503 279,1131 249 308,60
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-79 141,3744 473,51
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów157 943,30128 403,52
BKoszty działalności operacyjnej30 151 018,8130 388 428,52
IAmortyzacja2 830 450,503 027 032,35
IIZużycie materiałów i energii5 608 948,465 610 943,08
IIIUsługi obce6 429 270,676 999 971,02
IVPodatki i opłaty, w tym:1 195 718,771 242 196,16
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia11 174 621,4210 691 216,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 367 820,782 243 370,60
– emerytalne1 007 396,28954 815,91
VIIPozostałe koszty rodzajowe455 160,81497 794,50
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów89 027,4075 904,40
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)431 062,231 033 757,11
DPozostałe przychody operacyjne1 250 979,606 554 817,52
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 562 605,05
IIDotacje363 618,15377 103,27
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 832,78
IVInne przychody operacyjne887 361,45611 276,42
EPozostałe koszty operacyjne46 860,2146 914,32
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 012,46
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 891,241 429,20
IIIInne koszty operacyjne21 956,5145 485,12
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 635 181,627 541 660,31
GPrzychody finansowe113 339,16123 137,88
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:113 339,16123 137,88
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe261 253,63328 373,92
IOdsetki, w tym:252 992,56301 403,44
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne8 261,0726 970,48
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 487 267,157 336 424,27
JPodatek dochodowy286 813,001 408 699,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 200 454,155 927 725,27
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)37 979 708,2932 210 103,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach37 979 708,2932 210 103,02
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu13 260 000,0013 260 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu13 260 000,0013 260 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 924 168,0211 979 358,07
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego5 927 725,271 944 809,95
a) zwiększenie (z tytułu)5 927 725,271 944 809,95
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)5 927 725,271 944 809,95
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu19 851 893,2913 924 168,02
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości4 867 815,005 025 935,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-31 436,00-158 120,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)31 436,00158 120,00
– zbycia środków trwałych31 436,00158 120,00
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4 836 379,004 867 815,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 927 725,771 944 809,95
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 927 725,271 944 809,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 927 725,271 944 809,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)5 927 725,271 944 809,95
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 200 454,155 927 725,27
Azysk netto1 200 454,155 927 725,27
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)39 148 726,4437 979 708,29
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)39 148 726,4437 979 708,29
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 200 454,155 927 725,27
IIKorekty razem3 768 537,37-1 399 091,18
1Amortyzacja2 830 450,503 027 032,35
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)218 236,68241 687,35
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej21 012,46-5 531 615,73
5Zmiana stanu rezerw104 582,66-27 665,57
6Zmiana stanu zapasów-99 355,28-16 279,69
7Zmiana stanu należności95 716,52-164 255,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów999 391,231 480 294,75
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-401 497,40-408 289,43
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 968 991,524 528 634,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy337 657,726 060 152,40
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych337 657,726 060 152,40
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki18 216 782,543 211 139,71
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18 216 782,543 211 139,71
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-17 879 124,822 849 012,69
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy7 721 529,102 364 892,28
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki7 720 539,022 300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe990,0864 892,28
IIWydatki1 689 152,201 637 670,19
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 470 915,521 395 982,84
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki218 236,68241 687,35
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)6 032 376,90727 222,09
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-6 877 756,408 104 868,87
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 609 510,90504 642,03
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 731 754,508 609 510,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania180 000,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 487 267,157 336 424,27
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:392 227,22392 227,22928 638,63
<dotacje-równowartość odpisu amortyzacyjnego środków dotowanych>363 618,15363 618,15art <17> ust <1> pkt <21> lit <Lit>377 103,27
<rozwiązanie odpisów aktualizujących należności utworzenie których w latach ubiegych nie stanowilo kosztu uzyskania przychodu>28 609,0728 609,07art <12> ust <4> pkt <6> lit <a>15 167,36
<par.2 rozporzadzenia OWU-dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez pielęgniarki rozliczane przez NFZ>art <12> ust <4> pkt <6> lit <a>536 368,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:24 387,5324 387,5331 104,24
<naliczone, lecz nie uzyskane odsetki>20 509,3120 509,31art <12> ust <4> pkt <2> lit <Lit>30 799,74
pozostałe 3 878,223 878,22304,50
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:11 504,8511 504,852 642,51
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:431 428,48431 428,48985 513,25
<darowizny>20 000,0020 000,00art <16> ust <1> pkt <14> lit <Lit>24 950,00
<amortyzacja środków trwaych dotowanych>363 618,15363 618,15art <16> ust <1> pkt <48> lit <Lit>377 103,27
<par.2 rozporzadzenia OWU-dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez pielęgniarki rozliczane przez NFZ>art <12> ust <4> pkt <6> lit <a>536 367,37
pozostałe 47 810,3347 810,3347 092,61
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:174 003,04174 003,04103 660,29
<odpisy aktualizujace wartość należności>19 057,0319 057,03art <16> ust <1> pkt <26> lit <a>20 447,05
<nieoplacone do Zakladu Ubezpieczeń Spoecznych skladki określone w ustawie z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń spolecznych, w części finansowanej przez platnika skladek>46 363,3546 363,35art <16> ust <1> pkt <57> lit <a>38 332,63
<utworzone rezerwy>104 582,66104 582,66art <16> ust <1> pkt <27> lit <Lit>19 361,77
pozostałe 4 000,004 000,0025 518,84
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:58 069,4558 069,4564 601,98
<zmniejszenie rezerwy na świadczenia pracownicze>art <16> ust <1> pkt <27> lit <Lit>47 027,34
<zaplacone w 2018 roku nieoplacone w 2017 roku do Zakadu Ubezpieczeń Spolecznych skladki określone w ustawie z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń spolecznych, w części finansowanej przez platnika skladek>38 332,6338 332,63art <16> ust <1> pkt <57> lit <a>
pozostałe 19 736,8219 736,8217 574,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:15 388,2315 388,2317 360,00
<korekta faktur otrzymanych w roku następnym>2 488,232 488,23art <15> ust <4i> pkt <Pkt> lit <Lit>810,00
<odliczenie darowizn na cele wymienione w art.18 ust.1 pkt.1 ustawy>12 900,0012 900,00art <18> ust <1> pkt <1> lit <Lit>16 550,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 614 131,007 386 535,00
K. Podatek dochodowy306 685,001 403 442,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Informacja uzupełniająca

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki