Szczegóły spółki

Nazwa "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8550004125
REGON 000288260
KRS 0000075180
Adres ul. Feliksa Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.38 0.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.61 0.77
Płynność bieżąca (CR) 1.77 0.51
Płynność szybka (QR) 1.76 0.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.61 0.77
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 18.86% 3.93%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 15.61% 3.07%
Rentowność aktywów (ROA) 9.7% 1.73%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 423 401974
Poz. 401974. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/884]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401974. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/884]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 423 401975
Poz. 401975. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/285]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401975. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/285]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 423 401976
Poz. 401976. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/686]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401976. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/686]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 423 401977
Poz. 401977. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/87]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401977. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/212871/20/87]

W dniu 21.12.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-12-05 235/2019 272 1157060
Poz. 1157060. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22695/19/684]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
UZDROWISKO.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.UZDROWISKO.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 86
10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 1 2. 86 21 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA OGÓLNA 2 2. 86 90 A DZIA-
ŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 3 2. 86 90
C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 4 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 7 2. 08
99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET wykreślić: 10 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 11 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA
OGÓLNA 12 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPE-
CJALISTYCZNA 13 2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKAR-
SKA DENTYSTYCZNA 14 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA 15 2. 86 90 C PRAKTYKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 16 2. 86 90 D DZIA-
ŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 17 2. 86 90 E POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
18 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 19 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 20 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 21 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 22
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 23 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 24 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
25 2. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDO-
BYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
26 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDO-
BYWANIE 27 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 28 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 29 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
30 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 31 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 32 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 33 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE-
ACYJNEGO I SPORTOWEGO 35 2. 77 39 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 2. 79 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 37 2. 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 38 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 39 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 40 2. 93 29 Z POZOSTAŁA


DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
41 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 42 2. 35
30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA-
DÓW KLIMATYZACYJNYCH 43 2. 43 31 Z TYN-
KOWANIE 44 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 45 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 46 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 47 2. 43 39 Z WYKO-
NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
Poz. 1157060. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22695/19/684]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
UZDROWISKO.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.UZDROWISKO.PL
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 86
10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 1 2. 86 21 Z PRAK-
TYKA LEKARSKA OGÓLNA 2 2. 86 90 A DZIA-
ŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 3 2. 86 90
C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 4 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56 21 Z PRZY-
GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 7 2. 08
99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET wykreślić: 10 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 11 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA
OGÓLNA 12 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPE-
CJALISTYCZNA 13 2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKAR-
SKA DENTYSTYCZNA 14 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ
FIZJOTERAPEUTYCZNA 15 2. 86 90 C PRAKTYKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 16 2. 86 90 D DZIA-
ŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 17 2. 86 90 E POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
18 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 19 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 20 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 21 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 22
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 23 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 24 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
25 2. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDO-
BYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
26 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO-
MAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDO-
BYWANIE 27 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 28 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 29 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
30 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 31 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 32 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 33 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34 2. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE-
ACYJNEGO I SPORTOWEGO 35 2. 77 39 Z WYNA-
JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 2. 79 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 37 2. 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 38 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 39 2. 93 13 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 40 2. 93 29 Z POZOSTAŁA


DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
41 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 42 2. 35
30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA-
DÓW KLIMATYZACYJNYCH 43 2. 43 31 Z TYN-
KOWANIE 44 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 45 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 46 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 47 2. 43 39 Z WYKO-
NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
2019-10-02 191/2019 392 1051711
Poz. 1051711. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14932/19/993]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOCLIK 2. JERZY
3. 40090302794 wpisać: 2 1. ŻMURKIEWICZ
2. JANUSZ 3. 48072502295
Poz. 1051711. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14932/19/993]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOCLIK 2. JERZY
3. 40090302794 wpisać: 2 1. ŻMURKIEWICZ
2. JANUSZ 3. 48072502295
2019-10-02 191/2019 392 1051712
Poz. 1051712. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17401/19/337]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PACHIS 2. BAR-
TŁOMIEJ 3. 80092911273 wpisać: 2 1. SOBCZYK
2. MIROSŁAW 3. 57080806158
Poz. 1051712. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17401/19/337]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PACHIS 2. BAR-
TŁOMIEJ 3. 80092911273 wpisać: 2 1. SOBCZYK
2. MIROSŁAW 3. 57080806158
2019-07-04 128/2019 1078 550258
Poz. 550258. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/375]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550258. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/375]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1078 550259
Poz. 550259. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/776]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550259. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/776]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1078 550260
Poz. 550260. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/177]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550260. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/177]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1078 550261
Poz. 550261. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/578]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550261. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/132706/19/578]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-04 44/2019 357 95672
Poz. 95672. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/188/19/905]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POSŁUSZNY
2. ANDRZEJ PIOTR 3. 53082206972 wpisać: 2 1. KRU-
POWICZ 2. ROBERT WIESŁAW 3. 67071911655
Poz. 95672. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/188/19/905]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POSŁUSZNY
2. ANDRZEJ PIOTR 3. 53082206972 wpisać: 2 1. KRU-
POWICZ 2. ROBERT WIESŁAW 3. 67071911655
2018-11-19 223/2018 1644 1072491
Poz. 1072491. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16059/18/672]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĘSIK 2. PIOTR
3. 68051202833 wpisać: 2 1. GOCLIK 2. JERZY
3. 40090302794
Poz. 1072491. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16059/18/672]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĘSIK 2. PIOTR
3. 68051202833 wpisać: 2 1. GOCLIK 2. JERZY
3. 40090302794
2018-08-23 163/2018 238 329612
Poz. 329612. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11132/18/969]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 25 MAJA 2018R., REPERTO-
RIUM A NUMER 2284/2018, NOTARIUSZ MARCIN
NAWROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWI-
NOUJŚCIU ZMIANA TREŚCI § 5, § 16 UST. 1, § 21
UST. 5, § 26, § 27 UST. 1, § 29 UST. 3 PKT 3, § 31
UST. 2, § 44 UST. 3, § 53 UST. 2 PKT 5, § 57. DODANO
§ 24(1), § 24(2), § 26(1), § 32(1) § 32(2), § 32(3).
SKREŚLONO W § 32 UST. 4. W § 33 ZMIENIA SIĘ
KOLEJNOŚĆ NUMERACJI I DOTYCHCZASOWY
UST. 2 STAJE SIĘ NOWYM UST. 3, UST. 3 STAJE
SIĘ UST. 4, UST. 4 STAJE SIĘ UST. 5 ORAZ WPRO-
WADZA SIĘ NOWIE BRZMIENIE UST. 2.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ROMAŃSKA
2. KAROLINA 3. 85052515201 wpisać: 2 1. DMOW-
SKA 2. ANNA 3. 80020401867
Poz. 329612. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11132/18/969]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 25 MAJA 2018R., REPERTO-
RIUM A NUMER 2284/2018, NOTARIUSZ MARCIN
NAWROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWI-
NOUJŚCIU ZMIANA TREŚCI § 5, § 16 UST. 1, § 21
UST. 5, § 26, § 27 UST. 1, § 29 UST. 3 PKT 3, § 31
UST. 2, § 44 UST. 3, § 53 UST. 2 PKT 5, § 57. DODANO
§ 24(1), § 24(2), § 26(1), § 32(1) § 32(2), § 32(3).
SKREŚLONO W § 32 UST. 4. W § 33 ZMIENIA SIĘ
KOLEJNOŚĆ NUMERACJI I DOTYCHCZASOWY
UST. 2 STAJE SIĘ NOWYM UST. 3, UST. 3 STAJE
SIĘ UST. 4, UST. 4 STAJE SIĘ UST. 5 ORAZ WPRO-
WADZA SIĘ NOWIE BRZMIENIE UST. 2.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ROMAŃSKA
2. KAROLINA 3. 85052515201 wpisać: 2 1. DMOW-
SKA 2. ANNA 3. 80020401867
2018-07-05 129/2018 394 244041
Poz. 244041. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100078/18/550]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244041. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100078/18/550]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-05 129/2018 394 244042
Poz. 244042. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100079/18/951]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244042. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100079/18/951]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-05 129/2018 394 244043
Poz. 244043. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100080/18/663]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244043. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100080/18/663]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-05 129/2018 394 244044
Poz. 244044. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100081/18/64]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244044. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.12.2001.
[RDF/100081/18/64]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 400 206131
Poz. 206131. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/25452/17/202]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOMAN 2. JAN MARIAN 3. 68090810930
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 206131. „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000075180. SĄD REJO-
NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/25452/17/202]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOMAN 2. JAN MARIAN 3. 68090810930
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki