Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "INTER - CONSULT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINTER CONSULT S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatMIASTO POZNAŃ
GminaGRUNWALD
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatMIASTO POZNAŃ
GminaGRUNWALD
UlicaSŁONECZNA
Nr domu20
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy60-286
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4666Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000074079

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowści oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nie objętym ustawą o rachunkowści Spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości. W zakresie nie objętym powyższymi aktami Spółka stosuje Międzynarodowe Standard Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień powyższymi aktami, kierownik decyduje w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasową amortyzację. Wartość początkowa środków trwałych w cenie nabycia lub modernizacji i pomniejsza się ją do wartości netto o skumulowane odpisy amortyzacyjne. Roczne stawki amortyzacyjne wynoszą; budynki 1,5%-10,0%; maszyny i urządzenia 10,0%-30,0%; środki transportu 20,0%; pozostałe środki trwałe 20,0%. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 PLN umarzane są jednorazowo. Środki trwałe w budowie wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów. Inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości godziwej. Zapasy według cen nabycia. Należności i zobowiązania w kwocie wymagjącej zapłaty. Nalęzności i zobowiązanie w walucie obcej przeliczone są według kursu średniego NBP z 31.12.2018. Środki pieniężne według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenione są według kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 tabela 252/A/NBP/2018. Rozliczenia . międzyokresowe czynne ustalone są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze w wartości nominalnej. Spółka tworzy rezerwę i nalicza aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego od przejściowych różnic między wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego tworzone są w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku w związku z ujemnymi przejściowymi różnicami kursowymi. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego tworzona jest do wysokości kwoty podatku dochodowego wymagająccego zapłaty w związku z dodatnimi różnicami kursowymi. Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów tworzone są do wysokości kosztów nieponiesionych lecz przypadających do bieżącego okresu sprawozdawczego i ujmowane są według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmowane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z zasadą memoriału przychody i koszty dotyczące roku 2018 ujęte są w rachunku zysków i strat roku obrotowego bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W bieżącym roku nie dokonano zmian w sposobie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz kontynuowano przyjęte zasady wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 286 774,5217 441 799,10
IWartości niematerialne i prawne60 042,03122 328,39
3Inne wartości niematerialne i prawne60 042,03122 328,39
IIRzeczowe aktywa trwałe3 820 492,767 611 491,98
1Środki trwałe3 670 122,153 794 863,25
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 700 780,532 825 684,51
c) urządzenia techniczne i maszyny527 287,57643 412,51
d) środki transportu428 729,53298 633,12
e) inne środki trwałe13 324,5227 133,11
2Środki trwałe w budowie150 370,613 816 628,73
IVInwestycje długoterminowe14 263 269,739 626 769,73
1Nieruchomości14 263 269,739 626 769,73
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe142 970,0081 209,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego142 970,0081 209,00
BAktywa obrotowe28 133 038,4532 653 474,09
IZapasy11 036 943,9312 400 354,72
4Towary11 036 943,9312 400 354,72
IINależności krótkoterminowe16 128 531,0013 091 478,34
3Należności od pozostałych jednostek16 128 531,0013 091 478,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 608 851,3611 319 067,36
– do 12 miesięcy15 608 851,3611 319 067,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych78 361,291 462 317,00
c) inne441 318,35310 093,98
IIIInwestycje krótkoterminowe824 433,72908 019,22
1Krótkoterminowe aktywa finansowe824 433,72908 019,22
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne824 433,72908 019,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach694 636,55815 301,51
– inne środki pieniężne129 797,1792 717,71
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe143 129,806 253 621,81
Aktywa razem46 419 812,9750 095 273,19
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny17 288 511,6517 568 713,83
IKapitał (fundusz) podstawowy4 742 000,004 742 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 572 205,607 572 205,60
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:7 245 071,927 245 071,92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki7 245 071,927 245 071,92
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 990 563,69-2 821 378,72
VIZysk (strata) netto-280 202,18830 815,03
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 131 301,3232 526 559,36
IRezerwy na zobowiązania870 579,00701 012,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego870 579,00701 012,00
IIZobowiązania długoterminowe147 001,8435 564,49
3Wobec pozostałych jednostek147 001,8435 564,49
c) inne zobowiązania finansowe147 001,8435 564,49
IIIZobowiązania krótkoterminowe28 113 720,4831 783 800,07
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek28 015 926,4331 686 006,02
a) kredyty i pożyczki8 920 049,998 758 281,44
c) inne zobowiązania finansowe100 845,4820 037,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:16 732 497,0819 012 836,92
– do 12 miesięcy16 732 497,0819 012 836,92
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 055 434,513 626 149,68
i) inne207 099,37268 700,76
4Fundusze specjalne97 794,0597 794,05
IVRozliczenia międzyokresowe6 182,80
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 182,80
– krótkoterminowe6 182,80
Pasywa razem46 419 812,9750 095 273,19
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:156 003 610,06151 860 648,05
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów48 112 875,4450 811 191,46
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów107 890 734,62101 049 456,59
BKoszty działalności operacyjnej156 084 839,15152 974 953,52
IAmortyzacja1 137 753,991 166 642,12
IIZużycie materiałów i energii1 715 086,321 896 539,93
IIIUsługi obce39 179 411,4340 068 142,20
IVPodatki i opłaty, w tym:588 616,01576 961,87
VWynagrodzenia6 908 156,947 366 492,70
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 499 105,531 444 146,12
– emerytalne616 256,05655 788,97
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 619 196,691 520 607,50
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów103 437 512,2498 935 421,08
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-81 229,09-1 114 305,47
DPozostałe przychody operacyjne1 337 702,153 811 482,46
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 512,408 292,68
IIDotacje6 182,807 675,20
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych971 899,733 668 719,22
IVInne przychody operacyjne354 107,22126 795,36
EPozostałe koszty operacyjne840 568,79518 501,85
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych282 638,00111 170,41
IIIInne koszty operacyjne557 930,79407 331,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)415 904,272 178 675,14
GPrzychody finansowe13 430,2014 260,51
IIOdsetki, w tym:13 430,2014 260,50
HKoszty finansowe601 730,65686 346,62
IOdsetki, w tym:574 255,55596 544,91
IVInne27 475,1089 801,71
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-172 396,181 506 589,03
JPodatek dochodowy107 806,00675 774,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-280 202,18830 815,03
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)17 568 713,8316 737 898,80
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach17 568 713,8316 737 898,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 742 000,004 742 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 742 000,004 742 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 572 205,607 572 205,60
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 572 205,607 572 205,60
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu7 245 071,927 245 071,92
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu7 245 071,927 245 071,92
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 990 563,69-2 821 378,72
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu830 815,03
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach830 815,03
b) zmniejszenie (z tytułu)830 815,03
zmniejszenie z tytułu podziału zysku830 815,03
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 821 378,72-2 821 378,72
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 821 378,72-2 821 378,72
b) zmniejszenie (z tytułu)-830 815,03
zmniejszenie z tytułu podziału zysku-830 815,03
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 990 563,69-2 821 378,72
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 990 563,69-2 821 378,72
6Wynik netto-280 202,18830 815,03
Azysk netto830 815,03
Bstrata netto-280 202,18
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)17 288 511,6517 568 713,83
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 288 511,6517 568 713,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 081 757,65-3 425 804,45
IZysk (strata) netto-280 202,18830 815,03
IIKorekty razem1 361 959,83-4 256 619,48
1Amortyzacja1 147 101,931 199 324,21
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)511 032,95502 085,11
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-921 991,99-3 624 152,73
5Zmiana stanu rezerw169 567,00697 316,00
6Zmiana stanu zapasów1 363 410,792 837 373,28
7Zmiana stanu należności-3 037 052,666 163 131,80
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 912 656,40-11 558 342,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych6 042 548,21-473 354,50
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 081 757,65-3 425 804,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-719 977,07-1 414 422,59
IWpływy19 512,198 292,65
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych19 512,198 292,65
IIWydatki739 489,261 422 715,27
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych706 086,831 422 715,27
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne33 402,43
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-719 977,07-1 414 422,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-445 366,082 580 666,90
IWpływy161 768,554 925 910,52
2Kredyty i pożyczki161 768,554 925 910,52
IIWydatki607 134,63505 955,77
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego96 101,683 870,66
8Odsetki511 032,95502 085,11
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-445 366,084 419 954,75
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-83 585,50-420 272,29
FŚrodki pieniężne na początek okresu908 019,221 328 291,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:824 433,72908 019,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania110 450,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-172 396,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:136 007,80
amortyzacja środków trwałych z dotacji6 182,806 182,80art 17 ust 1 pkt 21
ulga za złe długi97 444,2697 444,26art 12 ust 4 pkt 6 lit a
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności32 380,7432 380,74art 12 ust 1 pkt 4 lit e
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:923 450,40136 007,80
pozostałe różnice kursowe wycena bilansowa 31.12.20186 970,816 970,81art 9 lit b
aktualizacja inwestycji w nieruchomości916 479,59916 479,59art 12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:758 275,72758 275,72
inne koszty operacyjne NKUP122 788,09122 788,09art 16,15 ust 1 pkt 17,37
inne koszty NKUP (konto 480)13 786,6313 786,63art 16 ust 1 pkt 18,28
odsetki23 371,4123 371,41art 16 ust 1 pkt 21
odpisy aktualizujące wartość należności52 851,0152 851,01art 16 ust 1 pkt 26 lit a
amortyzacja środków trwałych przyjętych z leasingu69 932,1069 932,10art 16 ust 1 pkt 4,48
reprezentacja11 957,4211 957,42art 16 ust 1 pkt 28
odpis na PFRON463 589,06463 589,06art 16 ust 1 pkt 36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:412 523,64412 523,64
ujemne różnice kursowe-wycena bilansowa 31.12.201810 760,6210 760,62art 9
odpis aktualizujący należności229 786,99229 786,99art 16 ust 1 pkt 26 lit a
utylizacja towarów51 751,4351 751,43art 15 ust 1
składki ZUS niezapłacone w 2018 roku120 224,60122 224,60art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki