Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat M.GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Miejscowość GDYNIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat M.GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Ulica HUTNICZA
Nr domu 3
Miejscowość GDYNIA
Kod pocztowy 81-212
Poczta GDYNIA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2630Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000074029

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.
Rok obrotowy i podatkowy przyjęty w spółce RADMOR S.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Sprawozdanie finansowe spółki Radmor S.A. podlega obowiązkowi corocznego badania na
podstawie art. 64 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono, według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia, umarzając zgodnie z ustawą. Ponadto należy nadmienić, że będące w ewidencji wartości niematerialne i prawne a dotyczące oprogramowań komputerowych umarzane są w ciągu 2 lat, natomiast licencje z firmy THALES Communications oraz koszty zakończonych prac rozwojowych umarzane są w ciągu 5 lat.
2. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenione są według cen nabycia lub według kosztów wytwarzania bądź wartości po aktualizacji pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z ustawą – według ustalonego we własnym zakresie przez jednostkę planu amortyzacyjnego, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Podstawą dokonywania odpisów umorzeniowych środków trwałych jest wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Dla środków trwałych używanych lub ulepszanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne wyliczone według poniższego wzoru:
So = 100/Es
gdzie :
So – roczna stawka amortyzacyjna w %,
Es – przewidywany okres użytkowania środka trwałego w latach,
Stawki amortyzacyjne ustalone według wyliczenia stosuje się z ograniczeniem okresu amortyzacji, zgodnie z § art. 16j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Stawki amortyzacji dla środków trwałych stosuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 27.07.2002. poz. 1182 (Dz. U. Nr 141).

W przypadku, gdy wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych była równa lub niższa niż 10.000,00 zł odpisy amortyzacyjne dokonywane były jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Jeżeli wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej jest równa lub niższa niż 1.500,00 zł i okres użytkowania przekracza jeden rok to te składniki majątku księgowane były na koncie pozabilansowym jako przedmioty długotrwałego użytku.

3. Środki trwałe w budowie wycenione są w cenie nabycia lub według kosztów wytworzenia, z tym, że obejmują one ogół dotyczących danej inwestycji kosztów poniesionych przez jednostkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego.
4. Udziały i akcje są wycenione według cen nabycia tzn. w wartości składników majątkowych przekazanych jako udział określony w umowie stron oraz pomniejszone o odpisy spowodowane utratą ich wartości.
5. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się:
– materiały według ewidencyjnych cen zakupu, w bilansie skorygowane o ewentualne odchylenia od cen zakupu i odpisy aktualizujące z powodu utraty wartości.
– wyroby według technicznego kosztu ich wytworzenia, jednak nie wyżej jak cena sprzedaży. Występujące odchylenia od cen ewidencyjnych ujmowane są na koncie „odchyleń od cen ewidencyjnych produktów”. Produkty gotowe wycenia się z uwzględnieniem zasady ostrożności a mianowicie tworzy się odpisy aktualizujące z powodu utraty wartości.
– produkcję niezakończoną objętą kalkulacją zleceniową wycenia się po planowanym koszcie.
W przypadku częściowego wykonania produkcji gotowej w ramach otwartego zlecenia wartość produkcji niezakończonej ustala się według technicznego kosztu wytworzenia.
6. Należności w tym również z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności urealniono tworząc odpisy aktualizujące na dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, jeżeli oce
na ich sytuacji gospodarczej i finansowej wykazała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy. Należności wyrażone w walucie obcej na dzień bilansowy ustala się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustawowym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7. Krajowe środki pieniężne według wartości nominalnej.
8. Pozostałe aktywa według wartości nominalnej.
9. Zobowiązania w tym również z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania z tytułu importu usług i materiałów oraz z tytułu zaciągniętych kredytów wyrażone w walucie obcej, przelicza się na dzień bilansowy na walutę polską, stosując średni kurs ustalony dla danej waluty oraz Narodowy Bank Polski.
10. Kapitały według wartości nominalnej.
11. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenione są po średnim kursie dla danej waluty ustalonym przez Narodowy Bank Polski.
12. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
13. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie ustalonej oszacowanej wartości. Dotyczy to rezerw na: niewykorzystane urlopy z lat ubiegłych, świadczenia emerytalno – rentowe i nagrody jubileuszowe.
14. Pozostałe pasywa według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wynik finansowy według rachunku zysków i strat w układzie porównawczym,
który wymagany jest w sprawozdaniach statystycznych. Dodatkowo sporządzany jest
rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, niezbędny do zarządzania i analizy
finansowo - księgowej Spółki.

1. Na wynik finansowy netto składa się:

a. wynik działalności operacyjnej Spółki,
b. wynik operacji finansowych,
c. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych i ewentualnie płatności z nim zrównanych - wynikających z odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka RADMOR S.A. sporządza:
- Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 68 768 213,30 72 710 512,27
I Wartości niematerialne i prawne 5 503 790,51 8 584 043,11
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 092 542,57 7 400 121,63
3 Inne wartości niematerialne i prawne 411 247,94 1 183 921,48
II Rzeczowe aktywa trwałe 24 894 825,43 23 224 442,82
1 Środki trwałe 21 100 322,66 22 318 540,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 283 123,41 377 498,13
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 794 828,00 14 612 711,18
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 706 262,54 6 856 799,86
d) środki transportu 198 465,50 294 404,28
e) inne środki trwałe 117 643,21 177 127,23
2 Środki trwałe w budowie 1 527 695,55 905 902,14
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 2 266 807,22
III Należności długoterminowe 10 267 703,55 10 108 068,61
1 Od jednostek powiązanych 10 000 000,00 10 000 000,00
3 Od pozostałych jednostek 267 703,55 108 068,61
IV Inwestycje długoterminowe 25 630 568,97 26 671 675,82
3 Długoterminowe aktywa finansowe 25 630 568,97 26 671 675,82
a) w jednostkach powiązanych 25 568 895,29 26 610 002,14
– udziały lub akcje 10 507 872,00 1 507 872,00
– udzielone pożyczki 15 061 023,29 25 102 130,14
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 61 673,68 61 673,68
– udziały lub akcje 61 673,68 61 673,68
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 471 324,84 4 122 281,91
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 383 864,00 2 945 805,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 87 460,84 1 176 476,91
B Aktywa obrotowe 133 826 308,56 102 823 218,95
I Zapasy 52 965 851,92 54 639 660,61
1 Materiały 20 697 830,03 14 153 275,25
2 Półprodukty i produkty w toku 15 544 551,56 14 816 955,39
3 Produkty gotowe 9 749 345,97 19 754 538,77
4 Towary 1 160 225,10 960 553,68
5 Zaliczki na dostawy i usługi 5 813 899,26 4 954 337,52
II Należności krótkoterminowe 6 763 729,35 3 961 395,46
1 Należności od jednostek powiązanych 966 332,85 625 768,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 966 332,85 625 707,41
– do 12 miesięcy 966 332,85 625 707,41
b) inne 60,98
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 5 797 396,50 3 335 627,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 529 970,14 2 595 307,57
– do 12 miesięcy 5 529 970,14 2 595 307,57
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 428 730,00
c) inne 267 426,36 311 589,50
III Inwestycje krótkoterminowe 57 250 229,57 33 455 956,80
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 250 229,57 33 455 956,80
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 250 229,57 33 455 956,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 48 081 150,66 29 248 809,31
– inne środki pieniężne 9 168 867,81 4 206 871,03
– inne aktywa pieniężne 211,10 276,46
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 846 497,72 10 766 206,08
Aktywa razem 202 594 521,86 175 533 731,22
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 135 746 681,01 134 076 037,90
I Kapitał (fundusz) podstawowy 10 082 830,00 10 082 830,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 109 123 216,29 106 441 043,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 46 721 392,47 46 721 392,47
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4 473 786,35 4 492 453,89
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 402 320,90 1 402 320,90
VI Zysk (strata) netto 10 664 527,47 11 657 389,42
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 847 840,85 41 457 693,32
I Rezerwy na zobowiązania 7 131 464,72 8 242 167,13
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 004,00 30 933,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 073 460,72 8 211 234,13
– długoterminowa 6 195 809,41 7 043 442,62
– krótkoterminowa 877 651,31 1 167 791,51
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 53 609 013,42 25 697 490,99
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 827 757,87 19 400,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 812 397,86 19 400,69
– do 12 miesięcy 812 397,86 19 400,69
b) inne 15 360,01
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 52 649 827,50 25 604 280,43
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 068 755,29 3 032 735,98
– do 12 miesięcy 3 068 755,29 3 032 735,98
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7 128 438,00 2 722 171,86
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 981 779,23 1 752 791,87
h) z tytułu wynagrodzeń 89,35 192 828,63
i) inne 40 470 765,63 17 903 752,09
4 Fundusze specjalne 131 428,05 73 809,87
IV Rozliczenia międzyokresowe 6 107 362,71 7 518 035,20
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 107 362,71 7 518 035,20
– długoterminowe 973 281,25 1 163 173,79
– krótkoterminowe 5 134 081,46 6 354 861,41
Pasywa razem 202 594 521,86 175 533 731,22
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 88 175 910,50 114 212 097,06
– od jednostek powiązanych 11 714 319,64 3 200 120,99
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 72 278 847,80 93 602 522,79
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3 146 717,46 8 018 283,48
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 426 265,23 3 028 552,77
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17 617 514,93 9 562 738,02
B Koszty działalności operacyjnej 91 138 870,89 109 446 570,96
I Amortyzacja 7 085 145,55 6 728 956,89
II Zużycie materiałów i energii 26 774 839,60 33 650 544,79
III Usługi obce 6 599 263,66 20 078 475,13
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 135 350,51 1 242 463,12
V Wynagrodzenia 31 185 551,95 33 829 006,86
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6 052 221,74 6 945 037,14
– emerytalne 2 548 596,33 2 271 928,15
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 182 395,63 2 183 017,36
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 124 102,25 4 789 069,67
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 962 960,39 4 765 526,10
D Pozostałe przychody operacyjne 18 471 823,60 11 734 110,53
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 560 910,74 77 799,25
II Dotacje 13 167 829,05 9 501 077,94
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 711 258,17 642 794,61
IV Inne przychody operacyjne 2 031 825,64 1 512 438,73
E Pozostałe koszty operacyjne 3 309 197,25 3 098 310,25
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 241 806,56 962 551,40
III Inne koszty operacyjne 2 067 390,69 2 135 758,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12 199 665,96 13 401 326,38
G Przychody finansowe 1 239 735,26 1 548 945,51
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 150 000,00 150 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 150 000,00 150 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 150 000,00 150 000,00
II Odsetki, w tym: 980 443,46 1 398 945,51
– od jednostek powiązanych 950 103,67 1 206 455,40
V Inne 109 291,80
H Koszty finansowe 203 352,75 749 145,47
I Odsetki, w tym: 129 749,15 13 991,23
IV Inne 73 603,60 735 154,24
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13 236 048,47 14 201 126,42
J Podatek dochodowy 2 571 521,00 2 543 737,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 664 527,47 11 657 389,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 134 076 037,90 134 689 548,58
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 134 076 037,90 134 689 548,58
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 082 830,00 10 082 830,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 082 830,00 10 082 830,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 106 441 043,69 104 434 295,98
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 682 172,60 2 006 747,71
a) zwiększenie (z tytułu) 2 682 172,60 2 006 747,71
– podziału zysku (ustawowo) 2 663 505,06 2 002 066,30
różnic z aktualizcji wyceny rozchodowych środków trwałych 18 667,54 4 681,41
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 109 123 216,29 106 441 043,69
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4 492 453,89 4 497 135,30
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -18 667,54 -4 681,41
b) zmniejszenie (z tytułu) 18 667,54 4 681,41
– zbycia środków trwałych 18 667,54 4 681,41
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 473 786,35 4 492 453,89
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 402 320,90 1 402 320,90
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 402 320,90 1 402 320,90
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 657 389,42 14 272 966,40
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 657 389,42 14 272 966,40
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11 657 389,42 14 272 966,40
b) zmniejszenie (z tytułu) 11 657 389,42 14 272 966,40
podział zysku - na kapitał zapasowy 2 663 505,06 2 002 066,30
podział zysku - wypłata dywidendy 8 993 884,36 10 143 326,98
podział zysku - fundusz nagród z zysku dla załogi 2 127 573,12
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 10 664 527,47 11 657 389,42
A zysk netto 10 664 527,47 11 657 389,42
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 135 746 681,01 134 076 037,90
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 125 082 153,54 125 082 153,54
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 10 664 527,47 11 657 389,42
II Korekty razem 11 792 925,20 -47 856 974,69
1 Amortyzacja 7 085 145,55 6 728 956,89
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -33 650,49 83 985,11
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -982 156,00 -1 352 500,04
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -560 910,74 -77 799,25
5 Zmiana stanu rezerw -1 110 702,41 534 458,17
6 Zmiana stanu zapasów 1 673 808,69 -8 945 932,05
7 Zmiana stanu należności -2 961 968,83 -9 900 874,95
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 27 617 264,07 -23 460 712,26
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 840 007,06 -2 260 737,97
10 Inne korekty -13 093 897,58 -9 205 818,34
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22 457 452,67 -36 199 585,27
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 11 697 473,76 1 479 655,32
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 560 910,74 127 155,28
3 Z aktywów finansowych, w tym: 11 136 563,02 1 352 500,04
a) w jednostkach powiązanych 11 136 563,02 1 352 500,04
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 14 381 017,20 6 257 040,96
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 381 017,20 6 257 040,96
3 Na aktywa finansowe, w tym: 9 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 9 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 683 543,44 -4 777 385,64
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 13 093 897,58 9 205 818,34
4 Inne wpływy finansowe 13 093 897,58 9 205 818,34
II Wydatki 9 107 184,53 12 280 224,78
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 9 324,68
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8 993 884,36 10 143 326,98
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 127 573,12
8 Odsetki 113 300,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3 986 713,05 -3 074 406,44
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 23 760 622,28 -44 051 377,35
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 23 794 272,77 -44 135 362,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 33 650,49 -83 985,11
F Środki pieniężne na początek okresu 33 486 078,05 77 537 455,40
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 57 246 700,33 33 486 078,05
– o ograniczonej możliwości dysponowania 10 914 235,75 24 665 847,41
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 13 236 048,47
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 249 710,19 249 710,19
dywidendy otrzymane 150 000,00 150 000,00 art 22 ust 4
przychody w wysokości amortyzacji z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu 94 374,72 94 374,72 art 16 ust 1 pkt 63
pozostałe 5 335,47 5 335,47
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 3 741 495,01 3 741 495,01
odsetki należne, lecz nie zapłacone 945 667,27 945 667,27 art 12 ust 4 pkt 2
rozwiązanie odpisów aktualizujących 2 721 491,20 2 721 491,20 art 12 ust 1
niezrealizowane różnice kursowe 74 336,54 74 336,54 art 15a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 988 550,66 988 550,66
odsetki uzyskane 986 839,48 986 839,48 art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 1 711,18 1 711,18
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 13 927 558,77 13 927 558,77
amortyzacja od samochodu osobowego powyżej 20.000 euro 57 145,80 57 145,80 art 16 ust 1 pkt 4
amortyzacja ŚT i WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji 187 653,88 187 653,88 art 16 ust 1 pkt 63
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu 94 374,72 94 374,72 art 16 ust 1 pkt 63
PFRON 165 436,00 165 436,00 art 16 ust 1 pkt 36
przeszacowanie wartości majątku obrotowego 183 118,07 183 118,07 art 16 ust 1 pkt 26a
koszty dotyczące dotacji otrzymanych z budżetu państwa 13 093 897,58 13 093 897,58 art 16 ust 1 pkt 58
składki na rzecz organizacji nieobowiązkowe 20 968,59 20 968,59 art 16 ust 1 pkt 37
koszty lat ubiegłych 58 364,93 58 364,93 art 15 ust 4b
darowizny 25 122,15 25 122,15 art 16 ust 1 pkt 14
pozostałe 41 477,05 41 477,05
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -138 325,99 -138 325,99
rezerwy na świadczenia pracownicze -1 137 773,41 -1 137 773,41 art 16 ust 1 pkt 27
odpisy aktualizujące zapasy 1 036 939,90 1 036 939,90 art 16 ust 1 pkt 26a
odpisy aktualizujące należności 18 727,29 18 727,29 art 16 ust 1 pkt 26a
różnice kursowe -56 219,77 -56 219,77 art 15a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 293 120,43 293 120,43
koszty ZUS dotyczące roku ubiegłego 169 097,86 169 097,86 art 15 ust 4h
koszty wynagrodzeń dotyczące roku ubiegłego 32 909,62 32 909,62 art 15 ust 4g
korekta kosztów wystawiona w 2019 r., a dotycząca 2018 roku 90 117,61 90 117,61 art 15 ust 4i
pozostałe 995,34 995,34
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 13 295 251,46 13 295 251,46
dotacje 13 281 551,46 13 281 551,46 art 17 ust 1
darowizny 13 700,00 13 700,00 art 17 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 10 434 254,82
K. Podatek dochodowy 1 982 509,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki