Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FRAC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFRAC SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopodkarpackie
PowiatM. Rzeszów
GminaM. Rzeszów
MiejscowośćRzeszów
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
PowiatM. Rzeszów
GminaM. Rzeszów
UlicaLwowska
Nr domu6
MiejscowośćRzeszów
Kod pocztowy35-959
PocztaRzeszów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4711Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000073837

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości.
Przy wycenie bilansowej aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego kierowano się następującymi metodami wyceny:
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zapasy są wyceniane w cenach sprzedaży detalicznej, a więc łącznie z marżą handlową i należnym VAT. Różnicę między rzeczywistą ceną zakupu, a ceną ewidencyjną wylicza się za pomocą odchyleń od cen ewidencyjnych.
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania. Amortyzacja jednorazowa dokonywana jest w miesiącu oddania do używania.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%-10%
- urządzenia techniczne i maszyny 10,%- 30%
- środki transportu 7%- 20%
- pozostałe środki trwałe 20%
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
- programy komputerowe 20%-50%
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisany w rejestrze sądowym. Rezerwy tworzone są na:
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
- ujemną wartość firmy.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe40 215 066,2529 458 366,39
IWartości niematerialne i prawne5 946,87
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy5 946,87
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 660 597,543 697 323,39
1Środki trwałe4 660 597,54349 545,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)453 262,4219 462,42
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 931 270,86273 382,09
c) urządzenia techniczne i maszyny57 126,0027 834,46
d) środki transportu6 137,80
e) inne środki trwałe218 938,2622 729,17
2Środki trwałe w budowie3 335 113,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie12 664,23
IIINależności długoterminowe5 188,005 188,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek5 188,005 188,00
IVInwestycje długoterminowe35 463 997,8425 676 492,00
1Nieruchomości3 648,003 648,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe35 460 349,8425 672 844,00
a) w jednostkach powiązanych35 460 349,8425 672 844,00
– udziały lub akcje35 460 349,8425 672 844,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe79 336,0079 363,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego79 336,0079 363,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 399 907,835 945 339,19
IZapasy283 106,27258 620,95
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary278 106,27258 620,95
5Zaliczki na dostawy i usługi5 000,00
IINależności krótkoterminowe289 777,83497 988,15
1Należności od jednostek powiązanych68 031,3646 668,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:68 031,3646 668,06
– do 12 miesięcy68 031,3646 668,06
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek221 746,47451 320,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:187 035,78299 038,84
– do 12 miesięcy187 035,78299 038,84
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 590,69134 428,75
c) inne16 120,0017 852,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe141 470,261 414 032,05
1Krótkoterminowe aktywa finansowe141 470,261 414 032,05
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne141 470,261 414 032,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach106 903,781 288 697,17
– inne środki pieniężne34 566,48125 334,88
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 685 553,473 774 698,04
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem44 614 974,0835 403 705,58
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny32 003 122,4823 464 348,17
IKapitał (fundusz) podstawowy319 000,00245 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 081 069,1111 858 249,97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)9 807 573,31
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:10 225 928,8210 225 928,82
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej10 225 928,8210 225 928,82
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 089 904,421 089 904,42
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 089 904,421 089 904,42
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych103 400,00-584 754,17
VIZysk (strata) netto183 820,13630 019,13
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 611 851,6011 939 357,41
IRezerwy na zobowiązania136 442,32475 819,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne100 593,5799 566,43
– długoterminowa
– krótkoterminowa100 593,5799 566,43
3Pozostałe rezerwy35 848,75376 253,45
– długoterminowe
– krótkoterminowe35 848,75376 253,45
IIZobowiązania długoterminowe1 494 640,001 758 400,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 494 640,001 758 400,00
a) kredyty i pożyczki1 494 640,001 758 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 751 355,283 701 451,53
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 332 107,822 141 172,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 332 107,822 131 639,76
– do 12 miesięcy4 332 107,822 131 639,76
– powyżej 12 miesięcy
b) inne9 532,50
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 419 247,461 558 620,74
a) kredyty i pożyczki263 760,00241 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 308,56
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:382 628,20282 221,12
– do 12 miesięcy382 628,20282 221,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych48 581,89245 410,09
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne724 277,37782 080,97
4Fundusze specjalne1 658,53
IVRozliczenia międzyokresowe5 229 414,006 003 686,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 229 414,006 003 686,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 229 414,006 003 686,00
Pasywa razem44 614 974,0835 403 705,58
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 257 072,0710 764 143,26
– od jednostek powiązanych691 088,48590 805,13
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów824 169,19613 737,95
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 027,1420 006,71
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 433 930,0210 130 398,60
BKoszty działalności operacyjnej10 531 154,1010 775 477,50
IAmortyzacja403 768,9268 064,70
IIZużycie materiałów i energii583 985,73673 693,43
IIIUsługi obce867 231,071 799 186,62
IVPodatki i opłaty, w tym:87 290,0476 403,68
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia978 511,36331 025,94
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:188 157,4266 592,99
– emerytalne91 185,0929 156,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe210 719,58192 291,71
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 211 489,987 568 218,43
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-274 082,03-11 334,24
DPozostałe przychody operacyjne49 450,5811 071,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 863,42
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne44 587,1611 071,92
EPozostałe koszty operacyjne393 819,82351 194,74
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne393 819,82351 194,74
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-618 451,27-351 457,06
GPrzychody finansowe849 802,361 053 409,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:848 160,0079 235,14
AOd jednostek powiązanych, w tym:848 160,0079 235,14
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale848 160,0079 235,14
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 642,369 499,34
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:964 674,84
– w jednostkach powiązanych964 674,84
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe45 168,9636 357,13
IOdsetki, w tym:40 003,1231 817,32
– dla jednostek powiązanych3 978,08
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 165,844 539,81
IZysk (strata) brutto (F+G–H)186 182,13665 595,13
JPodatek dochodowy2 362,0035 576,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)183 820,13630 019,13
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)23 464 348,1727 259 148,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów103 400,00-584 754,17
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach23 567 748,1726 674 393,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu245 000,00245 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego74 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)74 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)74 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu319 000,00245 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 858 249,9714 733 249,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego8 222 819,14-2 875 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 807 573,31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej9 807 573,31
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 584 754,17-2 875 000,00
– pokrycia straty-584 754,17
podziału zysku-1 000 000,00-1 875 000,00
przekazanie na kapitał rezerwowy-1 000 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 081 069,1111 858 249,97
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości10 225 928,8211 610 941,23
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-1 385 012,41
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 385 012,41
– zbycia środków trwałych-1 385 012,41
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu10 225 928,8210 225 928,82
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 089 904,4289 904,42
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 000 000,00
przesunięcie z kapitału zapasowego1 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 089 904,421 089 904,42
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu45 264,96580 052,48
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu630 019,13580 052,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów103 400,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach733 419,13580 052,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-630 019,13-580 052,48
- z tyułu przeznaczenia na wypłatę dywidendy-630 019,13-580 052,48
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu103 400,00
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-584 754,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-584 754,17
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-584 754,17-584 754,17
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)584 754,17
pkrycie straty z kapitału zapasowego584 754,17
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-584 754,17
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu103 400,00-584 754,17
6Wynik netto183 820,13630 019,13
Azysk netto183 820,13630 019,13
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)32 003 122,4823 464 348,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)31 715 902,3522 834 329,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej888 896,401 519 452,15
IZysk (strata) netto183 820,13630 019,13
IIKorekty razem705 076,27889 433,02
1Amortyzacja403 768,9268 064,70
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-820 145,55-82 855,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 863,42-964 674,84
5Zmiana stanu rezerw-339 377,56356 246,74
6Zmiana stanu zapasów-24 485,32-25 848,56
7Zmiana stanu należności209 827,32191 437,74
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 965 452,312 252 615,88
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-685 100,43-320 799,19
10Inne korekty-584 754,17
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)888 896,401 519 452,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-266 019,65-2 147 881,24
IWpływy956 423,421 933 695,79
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 863,42
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:951 560,001 226 097,57
a) w jednostkach powiązanych951 560,001 226 097,57
    -  zbycie aktywów finansowych1 146 862,43
    -  dywidendy i udziały w zyskach951 560,0079 235,14
    -  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    -  odsetki
    -  inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne707 598,22
IIWydatki-1 222 443,07-4 081 577,03
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 222 443,07-3 381 577,03
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne-700 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-266 019,65-2 147 881,24
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 895 438,54294 057,00
IWpływy86 503,602 300 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału86 503,60
2Kredyty i pożyczki2 300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-1 981 942,14-2 005 943,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 705 019,13-1 680 052,48
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-241 600,00-300 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-7 308,56-21 912,44
8Odsetki-28 014,45-3 978,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 895 438,54294 057,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 272 561,79-334 372,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 272 561,79-334 372,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 414 032,051 748 404,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:141 470,261 414 032,05
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok186 182,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-848 160,00-848 160,00
dywidenda-848 160,00-848 160,00art 22 ust 0 pkt 0 lit 0
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:591 174,37591 174,37
amortyzacja przedmiotu leasingu6 137,806 137,80art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
odsetki od zobowiązań budżetowych11 572,0011 572,00art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
darowizny205 261,06205 261,06art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
składki na PFRON2 268,002 268,00art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
pozostałe koszty NKUP21 465,7221 465,72art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
koszty utrzymania nieruchomości NKUP343 442,65343 442,65art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
zwiększenie rezerwy1 027,141 027,14art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-70 855,05-70 855,05
składki ZUS-70 855,05-70 855,05art 16 ust 0 pkt 0 lit 0
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-7 308,56-7 308,56
raty leasingu operacyjnego-7 308,56-7 308,56art 17b ust 0 pkt 0 lit 0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-148 967,11
K. Podatek dochodowy2 335,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Brak opisu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki