Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKarkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
Powiatjeleniogórski
GminaJelenia Góra
MiejscowośćJelenia Góra
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
Powiatjeleniogórski
GminaJelenia Góra
Ulica1 Maja
Nr domu27
MiejscowośćJelenia Góra
Kod pocztowy58-500
PocztaJelenia Góra
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7810Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7912Z - działalność organizatorów turystyki
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
9004Z - działalność obiektów kulturalnych
9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000073772

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Politykę rachunkowości przyjęto do stosowania w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2019 r. nr 351 (tekst jednolity).
Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych dokonywana jest według ich treści merytorycznej i obejmuje w szczególności:
- sprzedaż,
- koszty wg projektów,
- koszty ogólne jednostki,
- raporty kasowe,
- wyciągi bankowe.
Księgi są prowadzone i objęte programową ochroną w systemie DGCS SYSTEM Księga Handlowa.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa:
• amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł dokonywana jest metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania. Składniki majątkowe do kwoty 10.000,00 zł odpisuje się w koszty jako jednorazową amortyzację, natomiast składniki majątku do kwoty 3.500,00 zł. odpisuje się w momencie zakupu jednorazowo w koszty zużycia materiałów,
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
• inwestycje długoterminowe – udzielone pożyczki: według wartości wynikającej z umowy pożyczki,
• aktywa z tytułu odroczonego podatku (dotyczą rezerwy na świadczenia pracownicze i straty podatkowej) – przy uwzględnieniu stawki podatku dochodowego 19%,
• należności: z tytułu dostaw i usług oraz inne - w kwocie płatności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, dotyczących należności przeterminowanych,
• inwestycje krótkoterminowe – udzielone pożyczki: według wartości wynikającej z umowy pożyczki z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dla pożyczek przeterminowanych,
• środki pieniężne - wg wartości nominalnej.
Pasywa:
• kapitał podstawowy - w wartości nominalnej,
• wynik finansowy - z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności, realizacji i ostrożności,
• rezerwy na zobowiązania (nagrody jubileuszowe) – w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - w kwocie wymagającej zapłaty,
• zobowiązania inne (wobec BGK i Komornika) - w kwocie wymagającej zapłaty,
• fundusze specjalne (pożyczkowe) – w wartości nominalnej,
• rozliczenia międzyokresowe przychodów:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych – w wysokość kwoty pozostającej do rozliczenia proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych
- zaliczki na dotacje – w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się w wariancie porównawczym. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Założenie kontynuacji ustalono w oparciu o posiadany majątek oraz prawidłową płynność finansową.
Spółka prowadząc działalność usługową nie magazynuje na dzień bilansowy zapasów i nie dokonuje wyceny z tego tytułu. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne pracowników. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 897 148,197 856 786,16
IWartości niematerialne i prawne21 345,2819 933,33
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne21 345,2819 933,33
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 547 447,871 619 691,11
1Środki trwałe1 534 465,871 606 709,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)854 500,00854 500,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej627 043,00660 463,14
c) urządzenia techniczne i maszyny35 103,0858 075,12
d) środki transportu0,1512 099,71
e) inne środki trwałe17 819,6421 571,14
2Środki trwałe w budowie12 982,0012 982,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe22 832 375,286 206 377,80
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe22 832 375,286 206 377,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach22 832 375,286 206 377,80
– udziały lub akcje100 000,00100 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki22 732 375,286 106 377,80
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe495 979,7610 783,92
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego494 784,509 091,50
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 195,261 692,42
BAktywa obrotowe22 898 912,8321 872 593,68
IZapasy2 400,002 840,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi2 400,002 840,00
IINależności krótkoterminowe206 892,18152 215,33
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek206 892,18152 215,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:66 492,4842 992,53
– do 12 miesięcy66 492,4842 992,53
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych117 268,8799 643,40
c) inne23 130,839 579,40
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 681 610,9221 706 516,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 681 610,9221 706 516,85
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach11 844 294,2910 448 496,26
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki11 844 294,2910 448 496,26
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 837 316,6311 258 020,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 837 316,6311 257 020,59
– inne środki pieniężne1 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 009,7311 021,50
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem47 796 061,0229 729 379,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 893 401,3611 563 527,60
IKapitał (fundusz) podstawowy5 016 800,003 516 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:786 416,59774 985,86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:553 915,78553 915,78
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:6 706 395,236 574 941,87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki6 706 395,236 574 941,87
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-2 170 126,24142 884,09
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 902 659,6618 165 852,24
IRezerwy na zobowiązania38 950,0047 850,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne38 950,0047 850,00
– długoterminowa22 150,0031 150,00
– krótkoterminowa16 800,0016 700,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe35 130 240,7516 291 625,71
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek26 993 432,181 222 381,47
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe26 940 533,431 162 516,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:46 965,1042 786,39
– do 12 miesięcy46 965,1042 786,39
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 022,16
h) z tytułu wynagrodzeń1 814,07
i) inne5 933,6511 242,00
4Fundusze specjalne8 136 808,5715 069 244,24
IVRozliczenia międzyokresowe1 733 468,911 826 376,53
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 733 468,911 826 376,53
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 733 468,911 826 376,53
Pasywa razem47 796 061,0229 729 379,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 115 624,62997 220,67
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 115 624,62997 220,67
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej9 199 242,677 669 959,93
IAmortyzacja75 814,6275 545,96
IIZużycie materiałów i energii280 329,01363 024,59
IIIUsługi obce1 549 249,16923 882,46
IVPodatki i opłaty, w tym:302 097,25214 502,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 617 821,232 796 898,76
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:721 645,37476 607,85
– emerytalne606 736,68419 168,08
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 652 286,032 819 497,81
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 083 618,05-6 672 739,26
DPozostałe przychody operacyjne5 443 131,686 872 957,65
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 200,00
IIDotacje5 397 947,006 792 422,89
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne45 184,6864 334,76
EPozostałe koszty operacyjne20 955,1223 861,11
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne20 955,1223 861,11
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 661 441,49176 357,28
GPrzychody finansowe66 085,7290 490,98
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:61 473,3426 338,78
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:57 664,00
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych5 813,03
VInne4 612,38675,17
HKoszty finansowe60 463,474 390,89
IOdsetki, w tym:14,461,52
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych50 672,10
IVInne9 776,914 389,37
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-2 655 819,24262 457,37
JPodatek dochodowy-485 693,00119 573,28
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-2 170 126,24142 884,09
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)11 563 527,6011 420 643,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach11 563 527,6011 420 643,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 516 800,003 516 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 500 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 016 800,003 516 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu774 985,86774 985,86
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego11 430,73
a) zwiększenie (z tytułu)11 430,73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)11 430,73
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu786 416,59774 985,98
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości553 915,78553 915,78
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu553 915,78553 915,78
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu6 574 941,877 192 438,87
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych131 453,36-617 497,00
a) zwiększenie (z tytułu)131 453,36
b) zmniejszenie (z tytułu)617 497,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6 706 395,236 574 941,87
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu142 884,09-617 497,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu142 884,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach142 884,09
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)142 884,09
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-617 497,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-617 497,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)617 497,00
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-2 170 126,24142 884,09
Azysk netto142 884,09
Bstrata netto-2 170 126,24
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 893 401,3611 563 527,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 893 401,3611 563 527,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-2 170 126,24142 884,00
IIKorekty razem12 890 039,11-12 490 782,46
1Amortyzacja75 814,6275 545,96
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-61 473,34-26 338,78
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-8 900,00-19 550,00
6Zmiana stanu zapasów440,00-1 490,00
7Zmiana stanu należności-54 676,85-100 044,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów18 838 615,04-7 465 933,04
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-575 091,691 900 915,35
10Inne korekty-5 324 688,67-6 853 887,74
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)10 719 912,87-12 347 898,34
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy11 704 160,8011 947 891,77
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:884 420,89486 373,68
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach884 420,89486 373,68
– zbycie aktywów finansowych157 664,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych882 947,55302 370,90
– odsetki61 473,3426 338,78
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne10 819 739,9111 461 518,09
IIWydatki29 718 097,012 623 412,11
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 983,3385 591,95
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:17 449 077,751 133 820,16
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach17 449 077,751 133 820,16
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe17 449 077,751 133 820,16
4Inne wydatki inwestycyjne12 264 035,931 403 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-18 013 936,219 324 479,66
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy6 873 319,386 792 422,89
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 500 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe5 373 319,386 792 422,89
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)6 873 319,386 792 422,89
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-420 703,963 769 004,18
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-420 703,963 769 004,18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu11 258 020,597 489 016,41
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 837 316,6311 258 020,59
– o ograniczonej możliwości dysponowania12 766,67640,19
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 655 819,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:24 627,62
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:115 271,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-2 565 175,34
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki