Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo OPOLSKIE
Powiat M.OPOLE
Gmina M.OPOLE
Miejscowość OPOLE
Adres
Kod kraju PL
Województwo OPOLSKIE
Powiat M.OPOLE
Gmina M.OPOLE
Ulica RODZIEWICZÓWNY
Nr domu 1
Miejscowość OPOLE
Kod pocztowy 45-348
Poczta OPOLE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4939Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
4931Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
4520Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
5221Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
8553Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000073447

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego stanowi przyjęta przez Zarząd spółki dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1. do środków trwałych Spółka generalnie zalicza aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia wyższej niż 10.000,00 zł. Wyjątek stanowią kasy fiskalne i komputery, które są zaliczane do środków trwałych, a których wartość nabycia nie jest wyższa niż 10.000,00 zł;
2. do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w „wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Wyjątek stanowi gr. 7 „środków transportu”, co do której od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2011 r. stosowało się 10% stawkę amortyzacji bilansowo i podatkowo. Od dnia 1 stycznia 2012 r., dla nowo zakupionych środków transportu, Spółka stosuje stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w następnym miesiącu po miesiącu przyjęcia do użytkowania;
3. rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje od następnego miesiąca przyjęcia środków trwałych oraz wartości i praw do użytkowania;
4. aktywa finansowe (udziały) oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości;
5. stany i rozchody materiałów i towarów objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się:
 materiały i towary w cenach zakupu, stosując metodę FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”. Koszty zakupu są nieznaczne i odpisywane są w koszty okresu ich poniesienia.
 paliwo w bakach - w cenach ewidencyjnych,
 produkcję w toku - w koszcie wytworzenia;
6. należności wyrażone w walucie obcej – w trakcie roku obrachunkowego są wyceniane zgodnie z art. 31a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Na dzień bilansowy wycena tych należności jest dokonywana zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047);
7. do rozliczania różnic kursowych Spółka przyjęła metodę rachunkową.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki. Ustalając wynik finansowy metodą porównawczą, na dzień zamknięcia ksiąg, salda wszystkich kont kosztów układu rodzajowego przeksięgowuje się na konto 86 "Wynik finansowy". Z uwagi na to, że koszty te zwykle nie odzwierciedlają rzeczywistego kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży, istnieje konieczność ich korekty o zmianę stanu produktów oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą uwzględnia się tzw. zamknięty krąg kosztów (konta zespołu 4, 5 i 6 oraz konto 70-1) oraz obroty wewnętrzne (konto 79-0) i koszt obrotów wewnętrznych (konto 79-1).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z art. 45 oraz zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych w zakresie ustalonym ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 8 749 814,69 11 227 441,29
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 8 501 268,76 10 979 867,71
1 Środki trwałe 8 501 268,76 10 954 052,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 54 626,19 109 368,19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 174 967,63 3 473 130,54
c) urządzenia techniczne i maszyny 385 227,62 300 294,51
d) środki transportu 4 878 375,78 7 061 170,04
e) inne środki trwałe 8 071,54 10 089,43
2 Środki trwałe w budowie 25 815,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 16 500,00 16 500,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 16 500,00 16 500,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 16 500,00 16 500,00
– udziały lub akcje 16 500,00 16 500,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232 045,93 231 073,58
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 240,00 218 233,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 805,93 12 840,58
B Aktywa obrotowe 5 090 498,60 3 494 842,37
I Zapasy 481 705,98 394 138,87
1 Materiały 343 678,65 370 963,08
4 Towary 20 966,24 17 523,10
5 Zaliczki na dostawy i usługi 117 061,09 5 652,69
II Należności krótkoterminowe 1 219 773,02 1 165 054,51
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 1 219 773,02 1 165 054,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 966 487,52 688 043,57
– do 12 miesięcy 966 487,52 688 043,57
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 213 042,81 452 495,24
c) inne 40 242,69 24 515,70
III Inwestycje krótkoterminowe 2 726 580,34 1 148 537,42
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 726 580,34 1 148 537,42
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 726 580,34 1 148 537,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 682 532,70 1 064 972,72
– inne środki pieniężne 44 047,64 83 564,70
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 662 439,26 787 111,57
Aktywa razem 13 840 313,29 14 722 283,66
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 8 552 383,30 8 472 761,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 400 000,00 5 400 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 072 761,77 3 618 231,33
VI Zysk (strata) netto 79 621,53 -545 469,56
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 287 929,99 6 249 521,89
I Rezerwy na zobowiązania 891 085,99 645 482,60
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 483 899,00 510 975,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 407 186,99 134 507,60
– krótkoterminowe 407 186,99 134 507,60
II Zobowiązania długoterminowe 1 109 768,25 2 100 991,88
3 Wobec pozostałych jednostek 1 109 768,25 2 100 991,88
c) inne zobowiązania finansowe 1 109 768,25 2 100 991,88
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 155 881,26 3 308 989,63
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 151 288,03 3 308 710,54
a) kredyty i pożyczki 1 100,00 2 200,00
c) inne zobowiązania finansowe 1 295 620,86 1 467 076,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 619 990,46 761 156,98
– do 12 miesięcy 619 990,46 761 156,98
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 68 994,70 62 797,33
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 473 619,40 461 114,79
h) z tytułu wynagrodzeń 309 023,30 323 692,76
i) inne 382 939,31 230 672,63
4 Fundusze specjalne 4 593,23 279,09
IV Rozliczenia międzyokresowe 131 194,49 194 057,78
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 131 194,49 194 057,78
– długoterminowe 105 739,32 159 441,45
– krótkoterminowe 25 455,17 34 616,33
Pasywa razem 13 840 313,29 14 722 283,66
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 557 395,70 24 346 951,43
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 709 838,86 21 273 814,18
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -131 063,58 104 696,36
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 978 620,42 2 968 440,89
B Koszty działalności operacyjnej 25 282 890,92 24 777 852,57
I Amortyzacja 3 157 324,67 3 501 370,66
II Zużycie materiałów i energii 5 223 146,92 5 054 292,97
III Usługi obce 4 517 882,54 4 303 462,29
IV Podatki i opłaty, w tym: 558 988,44 605 872,90
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 5 575 776,83 5 783 632,59
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 375 133,82 1 366 054,77
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 118 475,46 1 427 006,49
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 756 162,24 2 736 159,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -725 495,22 -430 901,14
D Pozostałe przychody operacyjne 1 574 400,04 643 894,33
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 148 959,59 24 765,50
II Dotacje 20 452,00 25 406,07
IV Inne przychody operacyjne 404 988,45 593 722,76
E Pozostałe koszty operacyjne 634 641,27 635 590,24
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 672,42
III Inne koszty operacyjne 634 641,27 624 917,82
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 214 263,55 -422 597,05
G Przychody finansowe 12 775,08 11 764,54
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 600,00 4 400,00
B Od jednostek pozostałych, w tym: 6 600,00 4 400,00
II Odsetki, w tym: 6 175,08 2 998,83
V Inne 4 365,71
H Koszty finansowe 99 343,10 92 602,05
I Odsetki, w tym: 93 562,19 92 602,05
IV Inne 5 780,91
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 127 695,53 -503 434,56
J Podatek dochodowy 48 074,00 42 035,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 79 621,53 -545 469,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8 472 761,77 9 018 231,33
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8 472 761,77 9 018 231,33
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 400 000,00 5 400 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 400 000,00 5 400 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 618 231,33 3 278 722,29
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -545 469,56 339 509,04
a) zwiększenie (z tytułu) 339 509,04
– podziału zysku (ustawowo) 339 509,04
b) zmniejszenie (z tytułu) 545 469,56
– pokrycia straty 545 469,56
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 072 761,77 3 618 231,33
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -545 469,56 339 509,04
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 339 509,04
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 339 509,04
b) zmniejszenie (z tytułu) 339 509,04
na kapitał zapasowy 339 509,04
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -545 469,56
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -545 469,56
b) zmniejszenie (z tytułu) 545 469,56
pokrycia kapitałem zapasowym 545 469,56
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 79 621,53 -545 469,56
A zysk netto 79 621,53
B strata netto 545 469,56
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 552 383,30 8 472 761,77
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 552 383,30 8 472 761,77
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 79 621,53 -545 469,56
II Korekty razem 2 306 946,12 3 808 641,93
1 Amortyzacja 3 157 324,67 3 501 370,66
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5 121,79 -19 870,94
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 86 692,99 87 713,74
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 123 144,59 -24 765,50
5 Zmiana stanu rezerw 245 603,39 152 400,79
6 Zmiana stanu zapasów -87 567,11 -11 593,83
7 Zmiana stanu należności -54 718,51 238 222,32
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 16 796,82 38 298,51
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 60 836,67 -153 133,82
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 386 567,65 3 263 172,37
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 261 258,54 32 855,30
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 254 658,54 28 455,30
3 Z aktywów finansowych, w tym: 6 600,00 4 400,00
b) w pozostałych jednostkach 6 600,00 4 400,00
– dywidendy i udziały w zyskach 6 600,00 4 400,00
II Wydatki 261 348,63 335 696,20
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 261 348,63 335 696,20
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 999 909,91 -302 840,90
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki 1 810 485,77 2 774 723,34
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 716 092,78 2 682 609,60
8 Odsetki 94 392,99 92 113,74
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 810 485,77 -2 774 723,34
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 575 991,79 185 608,13
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 578 042,92 188 765,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 051,13 -3 157,10
F Środki pieniężne na początek okresu 1 150 845,70 965 237,57
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 726 837,49 1 150 845,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania 4 593,23 279,09
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 127 695,53 -503 434,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 385 121,96 6 600,00 3 349 250,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 191 722,64 191 245,39
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 361 917,09 373 951,13
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 5 657 366,05 5 790 910,73
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 535 534,55 299 165,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 2 282 519,59 3 142 627,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 365 766,10
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 457 382,93 -722 530,49
K. Podatek dochodowy 86 903,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki