Szczegóły spółki

Nazwa OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7540335216
REGON 000616882
KRS 0000073447
Adres ul. Marii Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4939Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 4931Z — transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 4520Z — konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 4532Z — sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
 • 8553Z — pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.38
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.74 0.62
Płynność bieżąca (CR) 1.06 1.61
Płynność szybka (QR) 0.94 1.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.74 0.62
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.24% 0.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.44% 0.93%
Rentowność aktywów (ROA) -3.71% 0.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 17 33229
Poz. 33229. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-33285/2020]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień 14 sierp-
nia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które roz-
pocznie się o godzinie 1000 w siedzibie SINDBAD Sp. z o.o.
przy ul. Działkowej 4 w Opolu z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
   Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
   w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
   1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do
    31.12.2019 r.;
   - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykona-
    nia obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 r.;
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
    okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - wyboru podmiotu mającego prowadzić Rejestr Akcjo-
    nariuszy Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 33229. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-33285/2020]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień 14 sierp-
nia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które roz-
pocznie się o godzinie 1000 w siedzibie SINDBAD Sp. z o.o.
przy ul. Działkowej 4 w Opolu z następującym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
   Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
   w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2019 r.
   do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do
   31.12.2019 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
   1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do
    31.12.2019 r.;
   - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykona-
    nia obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 r.;
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
    okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
   - wyboru podmiotu mającego prowadzić Rejestr Akcjo-
    nariuszy Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
2020-04-15 73/2020 318 168342
Poz. 168342. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.12.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2538/20/820]

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 168342. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.12.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2538/20/820]

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-03-02 42/2020 14 11237
Poz. 11237. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-10911/2020]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie art. 456 § 1 KSH,
ogłasza, iż uchwałą nr 5 z dnia 24.02.2020 r. Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Opolskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej S.A. w Opolu uchwalone zostało obni-
żenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.400.000,00 zł do
kwoty 2.300.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszegoogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się
na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego.
Poz. 11237. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-10911/2020]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie art. 456 § 1 KSH,
ogłasza, iż uchwałą nr 5 z dnia 24.02.2020 r. Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Opolskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej S.A. w Opolu uchwalone zostało obni-
żenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.400.000,00 zł do
kwoty 2.300.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszegoogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się
na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego.
2020-01-13 07/2020 14 1325
Poz. 1325. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-847/2020]
Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348) przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, zwołuje na dzień 27 lutego 2020 roku, na
godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Renata Palej
Katarzyna Ostrowska notariusze Sp. P. - w Opolu przy
ul. Ozimskiej 15/4-6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   przez Spółkę nieruchomości oraz prawa użytkowania
   wieczystego wraz z prawem własności budynków i urzą-
   dzeń, położonych w Opolu przy ul. Rodziewiczówny
   i ul. Wapiennej.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
               5.

              Inne
Poz. 1325. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-847/2020]
Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348) przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, zwołuje na dzień 27 lutego 2020 roku, na
godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Renata Palej
Katarzyna Ostrowska notariusze Sp. P. - w Opolu przy
ul. Ozimskiej 15/4-6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   przez Spółkę nieruchomości oraz prawa użytkowania
   wieczystego wraz z prawem własności budynków i urzą-
   dzeń, położonych w Opolu przy ul. Rodziewiczówny
   i ul. Wapiennej.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
               5.

              Inne
2019-12-31 251/2019 21 67365
Poz. 67365. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-67386/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348) przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku, na godzinę 1000.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Renata Palej Katarzyna Ostrowska
notariusze Sp. P. - w Opolu przy ul. Ozimskiej 15/4-6.

I. Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków
   i trybu dobrowolnego umorzenia 500.000 akcji Spółki
   należących do akcjonariusza Ryszarda Wójcika, wyra-
   żenia zgody na nabycie przez Spółkę 500.000 akcji
   własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnie-
   nia Zarządu Spółki do nabycia 500.000 akcji własnych
   Spółki w celu ich umorzenia.
  6. Ogłoszenie i przeprowadzenie 30 minutowej przerwy
   w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
   niaw celu zawarcia przez Spółkę umowy nabycia akcji
   własnych Spółki w celu ich umorzenia.
  7. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia po przerwie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
   Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany
   Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

II. Treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.400.000 (słownie: pięć
milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 540.000
(słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o war-
tości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi
są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000
540 000.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (słow-
nie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 40.000 (słownie:czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej
10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje
serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 040 000.”
Poz. 67365. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-67386/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348) przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych, zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku, na godzinę 1000.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Renata Palej Katarzyna Ostrowska
notariusze Sp. P. - w Opolu przy ul. Ozimskiej 15/4-6.

I. Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków
   i trybu dobrowolnego umorzenia 500.000 akcji Spółki
   należących do akcjonariusza Ryszarda Wójcika, wyra-
   żenia zgody na nabycie przez Spółkę 500.000 akcji
   własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnie-
   nia Zarządu Spółki do nabycia 500.000 akcji własnych
   Spółki w celu ich umorzenia.
  6. Ogłoszenie i przeprowadzenie 30 minutowej przerwy
   w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
   niaw celu zawarcia przez Spółkę umowy nabycia akcji
   własnych Spółki w celu ich umorzenia.
  7. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia po przerwie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
   Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany
   Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

II. Treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.400.000 (słownie: pięć
milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 540.000
(słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o war-
tości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi
są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000
540 000.”

otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (słow-
nie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 40.000 (słownie:czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej
10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje
serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 040 000.”
2019-11-26 228/2019 26 60717
Poz. 60717. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-60663/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348), przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych zwołuje na dzień 8 stycznia 2020 roku, na godzinę 1000,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Renata Palej Katarzyna Ostrowska
Notariusze Sp.P. - w Opolu przy ul. Ozimskiej 15/4-6.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków i trybu
   dobrowolnego umorzenia 500.000 akcji Spółki nale-
   żących do akcjonariusza Ryszarda Wójcika, wyrażenia
   zgody na nabycie przez Spółkę 500.000 akcji własnych   Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu
   Spółki do nabycia 500.000 akcji własnych Spółki w celu
   ich umorzenia.
 6. Ogłoszenie i przeprowadzenie 30 minutowej przerwy
   w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   w celu zawarcia przez Spółkę umowy nabycia akcji wła-
   snych Spółki w celu ich umorzenia.
 7. Wznowienie obradNadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia po przerwie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
   Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
   Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany
   Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
Poz. 60717. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-60663/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348), przy ul. Rodziewi-
czówny 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216
(„Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych zwołuje na dzień 8 stycznia 2020 roku, na godzinę 1000,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Renata Palej Katarzyna Ostrowska
Notariusze Sp.P. - w Opolu przy ul. Ozimskiej 15/4-6.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków i trybu
   dobrowolnego umorzenia 500.000 akcji Spółki nale-
   żących do akcjonariusza Ryszarda Wójcika, wyrażenia
   zgody na nabycie przez Spółkę 500.000 akcji własnych   Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu
   Spółki do nabycia 500.000 akcji własnych Spółki w celu
   ich umorzenia.
 6. Ogłoszenie i przeprowadzenie 30 minutowej przerwy
   w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   w celu zawarcia przez Spółkę umowy nabycia akcji wła-
   snych Spółki w celu ich umorzenia.
 7. Wznowienie obradNadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia po przerwie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
   Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
   dowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
   Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany
   Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
2019-10-14 199/2019 390 1071820
Poz. 1071820. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.12.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5370/19/933]

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2019R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ,
KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR
7811/2019, ZMIENIONO §6 ORAZ §19 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ
BYĆ SKŁADANE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JED-
NOOSOBOWEGO PRZEZ: A) PREZESA ZARZĄDU
LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIEL-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄ-
CEJ KWOTY 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY
ZŁOTYCH) B) PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA
SAMOISTNEGO, ŁĄCZNIE - W SYTUACJI, GDY
OŚWIADCZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZENIEM
PRAWEM WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ
POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTO-
ŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 PLN
(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), JEDNAK NIE PRZE-
KRACZAJĄCEJ KWOTY 1.500.000,00 PLN (JED-
NEGO MILONA PIĘIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), C)
PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILOINA
PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ: A) PRE-
ZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU LUB
PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIELNIE
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄ-
CEJ KWOTY 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY
ZŁOTYCH), B) PREZESA ZARZĄDU (LUB CZŁONKA
ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU (LUB
CZŁONKA ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH). wpisać: 2. OŚWIADCZENIA
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PRZEZ: A) PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA
SAMOISTNEGO, SAMODZIELNIE - W SYTUACJI,
GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZE-
NIEM PRAWEM WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ
POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000,00
PLN (JEDEN MILION ZŁOTYCH), B) PREZESA
ZARZĄDU I PROKURENTA SAMOISTNEGO, ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.000.000,00 PLN (JEDN MILION ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET


TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU I PRO-
KURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
RADY NADZORCZEJ - W SYTUACJI, GDY OŚWIAD-
CZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM
WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE
ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRA-
CZAJĄCEJ KWOTĘ 1.500.000,00 PLN (JEDNEGO
MILIONA PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ:
A) PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU
LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIEL-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTY 1.000.000,00 PLN (JEDEN MILION ZŁO-
TYCH), B) PREZESA ZARZĄDU (LUB CZŁONKA
ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.000.000,00 PLN (JEDEN MILION ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU (LUB
CZŁONKA ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ
1.500.000.00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 1071820. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.12.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5370/19/933]

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2019R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ,
KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR
7811/2019, ZMIENIONO §6 ORAZ §19 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ
BYĆ SKŁADANE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JED-
NOOSOBOWEGO PRZEZ: A) PREZESA ZARZĄDU
LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIEL-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄ-
CEJ KWOTY 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY
ZŁOTYCH) B) PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA
SAMOISTNEGO, ŁĄCZNIE - W SYTUACJI, GDY
OŚWIADCZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZENIEM
PRAWEM WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ
POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTO-
ŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500.000,00 PLN
(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), JEDNAK NIE PRZE-
KRACZAJĄCEJ KWOTY 1.500.000,00 PLN (JED-
NEGO MILONA PIĘIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), C)
PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILOINA
PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ: A) PRE-
ZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU LUB
PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIELNIE
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄ-
CEJ KWOTY 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY
ZŁOTYCH), B) PREZESA ZARZĄDU (LUB CZŁONKA
ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 500.000,00 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU (LUB
CZŁONKA ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH). wpisać: 2. OŚWIADCZENIA
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PRZEZ: A) PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA
SAMOISTNEGO, SAMODZIELNIE - W SYTUACJI,
GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZE-
NIEM PRAWEM WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ
POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000,00
PLN (JEDEN MILION ZŁOTYCH), B) PREZESA
ZARZĄDU I PROKURENTA SAMOISTNEGO, ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.000.000,00 PLN (JEDN MILION ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET


TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU I PRO-
KURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
RADY NADZORCZEJ - W SYTUACJI, GDY OŚWIAD-
CZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM
WZGLĘDNIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE
ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRA-
CZAJĄCEJ KWOTĘ 1.500.000,00 PLN (JEDNEGO
MILIONA PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ:
A) PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU
LUB PROKURENTA SAMOISTNEGO, SAMODZIEL-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTY 1.000.000,00 PLN (JEDEN MILION ZŁO-
TYCH), B) PREZESA ZARZĄDU (LUB CZŁONKA
ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOISTNEGO ŁĄCZ-
NIE - W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUT-
KUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄ-
ZAŃ SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTĘ 1.000.000,00 PLN (JEDEN MILION ZŁO-
TYCH), JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY
1.500.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZESA ZARZĄDU (LUB
CZŁONKA ZARZĄDU) I PROKURENTA SAMOIST-
NEGO ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- W SYTUACJI, GDY OŚWIADCZENIE SKUTKUJE
ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM WZGLĘDNIE
MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ
SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ
1.500.000.00 PLN (JEDNEGO MILIONA PIĘCIUSET
TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2019-07-05 129/2019 1082 570001
Poz. 570001. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/148]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570001. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/148]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1082 570002
Poz. 570002. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/549]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570002. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/549]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1082 570003
Poz. 570003. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/950]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570003. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/950]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1082 570004
Poz. 570004. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/351]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570004. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/133764/19/351]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-15 93/2019 18 24802
Poz. 24802. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-24305/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlo-
wych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień
25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 900, w siedzibie SINDBAD
Sp. z o.o. przy ul. Działkowej 4 w Opolu z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
    Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
    w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2018 do
    31.12.2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 do 31.12.2018.  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
   1.01.2018 do 31.12.2018.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018
    do 31.12.2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 do 31.12.2018,
   - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykona-
    nia obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2018 do 31.12.2018,
   - przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
    okres od 1.01.2018 do 31.12.2018,
   - zmiany statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 24802. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-24305/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlo-
wych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień
25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 900, w siedzibie SINDBAD
Sp. z o.o. przy ul. Działkowej 4 w Opolu z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
    Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
    w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2018 do
    31.12.2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 do 31.12.2018.  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
   1.01.2018 do 31.12.2018.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018
    do 31.12.2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 do 31.12.2018,
   - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykona-
    nia obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2018 do 31.12.2018,
   - przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
    okres od 1.01.2018 do 31.12.2018,
   - zmiany statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
2018-11-14 220/2018 1475 1012487
Poz. 1012487. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819626/18/885]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012487. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819626/18/885]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1475 1012488
Poz. 1012488. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819627/18/286]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012488. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819627/18/286]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1475 1012489
Poz. 1012489. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819628/18/687]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012489. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819628/18/687]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1475 1012490
Poz. 1012490. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819629/18/88]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012490. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000073447. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.12.2001.
[RDF/819629/18/88]

W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-24 100/2018 16 21877
Poz. 21877. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-21363/2018]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień
21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 1500 w siedzibie SINDBAD
Sp. z o.o., przy ul. Działkowej 4 w Opolu, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
    Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
    w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do
    31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
      1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do
      31.12.2017 r.,
     - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wyko-
      nania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
      okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
     - pokrycia straty netto z kapitału zapasowego Spółki,
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmu-
      jący okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 21877. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI-
KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu.
KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 grudnia 2001 r.
[BMSiG-21363/2018]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000073447, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień
21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 1500 w siedzibie SINDBAD
Sp. z o.o., przy ul. Działkowej 4 w Opolu, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez
    Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki
    w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2017 r.
    do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do
    31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
    1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
      1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do
      31.12.2017 r.,
     - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wyko-
      nania obowiązków za rok obrotowy obejmujący
      okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
     - pokrycia straty netto z kapitału zapasowego Spółki,
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmu-
      jący okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki