Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"ALMA-ALPINEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
MiejscowośćKIELCE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
Ulica1 MAJA
Nr domu191
MiejscowośćKIELCE
Kod pocztowy25-655
PocztaKIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4639Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000072829

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. , poz. 395). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł. są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania.
b) Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub według wartości godziwej.
c) Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu towarów metodą FIFO.
d) Należności, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
e) Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.
f) Inwestycje krótkoterminowe – krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, natomiast inne inwestycje wycenia się według ceny rynkowej. Różnice między ceną zakupu, a wartością rynkową wykazywane są odpowiednio jako koszt finansowe lub przychody finansowe
g) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą, która naliczana jest zgodnie z przepisami podatkowymi, oraz część odroczoną (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na odroczony podatek dochodowy).
W przypadku, gdy kwota wyliczonego podatku odroczonego jest mało istotna Spółka może odstąpić od jego naliczania.
h) Spółka przyjęła do stosowania metodę numerów okresów do podziału opłat leasingowych w leasingu finansowym na część odsetkową i kapitałową .Wartość przedmiotu leasingu ujmowana jest w wartości przedmiotu ustalonej w umowie. Okres amortyzacji stanowi okres ekonomicznej użyteczności dla Spółki.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się przy zastosowaniu zasady memoriału, ostrożności oraz współmierności przychodów i koszów . W celu ustalenia wyniku finansowego Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. , poz. 395). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe30 602 460,8630 706 824,20
IWartości niematerialne i prawne9 993,7836 170,06
3Inne wartości niematerialne i prawne9 993,7836 170,06
IIRzeczowe aktywa trwałe30 521 644,1630 609 588,22
1Środki trwałe30 096 655,1123 579 724,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 976 692,201 976 692,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej24 291 750,1517 724 961,86
c) urządzenia techniczne i maszyny1 598 044,221 700 321,68
d) środki transportu1 871 986,961 934 609,68
e) inne środki trwałe358 181,58243 138,62
2Środki trwałe w budowie420 924,017 029 864,18
3Zaliczki na środki trwałe w budowie4 065,04
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe70 822,9261 065,92
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego42 733,0060 872,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe28 089,92193,92
BAktywa obrotowe49 890 030,9047 663 177,50
IZapasy21 474 577,2520 668 589,22
4Towary21 474 516,5820 668 589,22
5Zaliczki na dostawy i usługi60,67
IINależności krótkoterminowe26 615 733,2825 819 502,65
3Należności od pozostałych jednostek26 615 733,2825 819 502,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 266 973,5824 297 357,16
– do 12 miesięcy26 266 973,5824 297 357,16
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych347 884,701 514 645,49
c) inne875,007 500,00
IIIInwestycje krótkoterminowe1 570 573,68964 292,21
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 570 573,68964 292,21
b) w pozostałych jednostkach200 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe200 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 370 573,68964 292,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 320 373,68873 492,21
– inne środki pieniężne50 200,0090 800,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe229 146,69210 793,42
Aktywa razem80 492 491,7678 370 001,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny30 019 162,8824 439 061,01
IKapitał (fundusz) podstawowy400 000,00400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:23 539 061,0119 402 386,71
VIZysk (strata) netto6 080 101,874 636 674,30
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 473 328,8853 930 940,69
IRezerwy na zobowiązania852 812,13724 602,23
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego630 242,00478 064,00
3Pozostałe rezerwy222 570,13246 538,23
– krótkoterminowe222 570,13246 538,23
IIZobowiązania długoterminowe12 048 518,8514 152 345,37
3Wobec pozostałych jednostek12 048 518,8514 152 345,37
a) kredyty i pożyczki10 604 840,0012 916 422,50
c) inne zobowiązania finansowe1 443 678,851 235 922,87
IIIZobowiązania krótkoterminowe37 571 997,9039 053 993,09
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek37 426 088,4038 917 623,10
a) kredyty i pożyczki2 381 880,002 406 608,93
c) inne zobowiązania finansowe851 863,32907 626,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:32 597 414,4433 832 529,29
– do 12 miesięcy32 597 414,4433 832 529,29
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 196 632,631 366 626,22
h) z tytułu wynagrodzeń398 088,01404 232,34
i) inne210,00
4Fundusze specjalne145 909,50136 369,99
Pasywa razem80 492 491,7678 370 001,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:353 872 719,42300 036 804,31
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 724 502,916 896 081,02
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów346 148 216,51293 140 723,29
BKoszty działalności operacyjnej345 706 408,53293 524 566,84
IAmortyzacja2 598 013,252 293 583,08
IIZużycie materiałów i energii1 985 129,041 583 538,35
IIIUsługi obce15 223 823,7010 436 175,89
IVPodatki i opłaty, w tym:597 036,89552 060,01
VWynagrodzenia6 000 795,726 166 360,35
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 313 895,801 349 631,99
– emerytalne556 780,76565 834,54
VIIPozostałe koszty rodzajowe800 926,64700 941,99
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów317 186 787,49270 442 275,18
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 166 310,896 512 237,47
DPozostałe przychody operacyjne213 340,80177 105,27
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych154 789,5897 113,78
IVInne przychody operacyjne58 551,2279 991,49
EPozostałe koszty operacyjne141 310,28170 794,21
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych107 509,95
IIIInne koszty operacyjne141 310,2863 284,26
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 238 341,416 518 548,53
GPrzychody finansowe4 128,80115 035,23
IIOdsetki, w tym:4 128,80869,45
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych114 165,78
HKoszty finansowe722 708,34887 843,46
IOdsetki, w tym:655 681,65679 534,04
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:114 466,86
IVInne67 026,6993 842,56
IZysk (strata) brutto (F+G–H)7 519 761,875 745 740,30
JPodatek dochodowy1 439 660,001 109 066,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 080 101,874 636 674,30
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)24 439 061,0119 802 386,71
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach24 439 061,0119 802 386,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu400 000,00400 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu400 000,00400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 402 386,7116 249 475,06
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 136 674,303 152 911,65
a) zwiększenie (z tytułu)4 136 674,303 152 911,65
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 136 674,303 152 911,65
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu23 539 061,0119 402 386,71
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 636 674,303 152 911,65
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 636 674,303 152 911,65
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 636 674,303 152 911,65
b) zmniejszenie (z tytułu)4 636 674,303 152 911,65
6Wynik netto6 080 101,874 636 674,30
Azysk netto6 080 101,874 636 674,30
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)30 019 162,8824 439 061,01
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 219 162,8824 439 061,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 423 249,086 655 068,45
IZysk (strata) netto6 080 101,874 636 674,30
IIKorekty razem343 147,212 018 394,15
1Amortyzacja2 598 013,252 293 583,08
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)651 552,85678 664,59
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-154 789,58-97 113,78
5Zmiana stanu rezerw128 209,90124 648,50
6Zmiana stanu zapasów-805 988,03-3 060 816,31
7Zmiana stanu należności-796 230,63-8 382 141,69
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 249 510,2810 499 401,25
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-28 110,27-37 831,49
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 423 249,086 655 068,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 379 536,71-7 262 901,44
IWpływy158 918,38105 997,43
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych154 789,5897 113,78
3Z aktywów finansowych, w tym:4 128,808 883,65
b) w pozostałych jednostkach4 128,808 883,65
– zbycie aktywów finansowych8 014,20
– odsetki4 128,80869,45
IIWydatki1 538 455,097 368 898,87
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 538 455,097 368 898,87
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 379 536,71-7 262 901,44
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 437 430,90373 616,32
IWpływy1 664 001,43
4Inne wpływy finansowe1 664 001,43
IIWydatki4 437 430,901 290 385,11
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli500 000,00
4Spłaty kredytów i pożyczek2 336 311,43
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego945 437,82610 851,07
8Odsetki655 681,65679 534,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 437 430,90373 616,32
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)606 281,47-234 216,67
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:606 281,47-234 216,67
FŚrodki pieniężne na początek okresu964 292,211 198 508,88
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 570 573,68964 292,21
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok7 519 761,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:12 492,88
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności nie stanowiących w 2017r kosztów uzyskania przychodu12 492,88art 12 ust 1 pkt 4e
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 038 995,98
amortyzacja śr. trwałych w leasingu operacyjnym podatkowo (finansowym bilansowo)966 789,97art 17b ust 1
wpłaty PFRON32 195,00art 16 ust 1 pkt 36
należności odpisane jako nieściągalne 11 547,82art 16 ust 1 pkt 25
odpisy aktualizujące należności11 811,45art 16 ust 1 pkt 26a
pozostałe 16 651,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:224 912,52
odpisy aktualizujące należności17 528,64art 16 ust 1 pkt 26a
nieopłacone do ZUS składki finansowane przez płatnika (od płac za 11/2018 wypłata płac 12/2018)81 191,01art 16 ust 1 pkt 57a
nieopłacone do ZUS składki finansowane przez płatnika (od płac za 12/2018 wypłata płac 01/2019)98 339,27art 16 ust 1 pkt 57a
niewypłacone w 2018r należności z tytułu umów zlecenia za 12/201827 853,60art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:319 490,72
składki zus za 11/2017 opłacone 01/201887 328,38art 16 ust 1 pkt 57a
składki zus za 12/2017 opłacone 02/2018102 211,12art 16 ust 1 pkt 57a
należności z tytułu umów zlecenia za 12/2017 wypłacone 01/201825 744,00art 16 ust 1 pkt 57
wynagrodzenia za 12/2017r wypłacone po terminie w 01/20184 606,00art 16 ust 1 pkt 57
odpisy aktualizujące należności - uprawdopodobniona nieściągalnośc w 2018r zg. z art. 16 ust. 2a pkt.1 litera c67 518,64art 16 ust 1 pkt 26a
odsetki od kredytów i zobowiązań zarachowane w 2017r. zapłacone w 2018r32 082,58art 16 ust 1 pkt 11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 770 932,36
opłacone w 2018r raty leasingowe i opłaty wstępne - leasing operacyjny podatkowo (finansowy bilansowo) - zwiększenie kosztów podatkowych czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania 2018 ( zapłacone raty ogółem minus rata odsetkowa) 1083904,69-138466,27 -945 437,82art 17b ust 1
korekty kosztów uzyskania przychodu zarachowane jako zmniejszenie kosztów bilansowych 2018r, do podatku w 2019r. - faktury korygujące otrzymane w 2019r.- zwiększenie kosztów podatkowych za 2018r czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania 2018-3 320 161,46art 15 ust 4i
korekty kosztów uzyskania przychodu zarachowane jako zmniejszenie kosztów bilansowych 2017r, do podatku w 2018r. - faktury korygujące otrzymane w 2018r.- zmniejszenie kosztów podatkowych za 2018r czyli zwiększenie podstawy opodatkowania2 497 871,76art 15 ust 4i
odliczone darowizny na cele OPP-3 000,00art 18 ust 1 pkt 1
odliczone darowiny na cele kultu religijnego-204,84art 18 ust 1 pkt 7
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 680 754,41
K. Podatek dochodowy1 269 343,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia w załączonym pliku

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki