Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-01-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat kamiennogórski
Gmina Kamienna Góra
Miejscowość Kamienna Góra
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat kamiennogórski
Gmina Kamienna Góra
Ulica Papieża Jana Pawła II
Nr domu 11a
Miejscowość Kamienna Góra
Kod pocztowy 58-400
Poczta Kamienna Góra
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000072790

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10000,00 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania ,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 20 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Inwestycje w nieruchomości :według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, w ramach weryfikacji wartości rynkowej na dzień bilansowy jednostka -Spółka ustala, czy występują przesłanki utraty wartości aktywów, kierując się wytycznymi zawartymi w KSR 4 Utrata wartości aktywów. Corocznie weryfikuje sytuację makroekonomiczną (stopy)
oraz na rynku nieruchomości a także ocenia skutki przeprowadzonych ulepszeń i znaczących remontów i dopiero w miarę potrzeby aktualizuje wartości według stanu na dzień bilansowy. Jeżeli jej weryfikacja wykaże, że brak jest przesłanek do jej ustalania na nowo, przyjmuje dotychczasową wartość za aktualną na dzień bilansowy
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji wyceniono w wg ceny nabycia.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
b) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu - nie występują
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
- dodatnie - do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne - do kosztów operacji finansowych.
Nie występują.
Kapitały własne: w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania : w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne: w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe : w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy :
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku
trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług,
oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych
w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów,
towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach,
papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży
papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności
odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Ustawy o rachunkowości;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 15 760 794,10 15 085 993,06
I Wartości niematerialne i prawne 13 749,96 17 700,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 13 749,96 17 700,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 10 743 778,04 10 126 033,58
1 Środki trwałe 10 670 898,04 9 197 620,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 97 392,00 97 392,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 356 717,20 8 907 342,41
c) urządzenia techniczne i maszyny 149 378,59 92 534,30
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 67 410,25 100 351,79
2 Środki trwałe w budowie 72 880,00 928 413,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 4 889 629,65 4 810 441,23
1 Nieruchomości 4 789 629,65 4 710 441,23
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 100 000,00 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych 100 000,00 100 000,00
– udziały lub akcje 100 000,00 100 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113 636,45 131 818,25
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 113 636,45 131 818,25
B Aktywa obrotowe 4 891 320,19 5 576 813,37
I Zapasy 2 000,00 1 500,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 2 000,00 1 500,00
II Należności krótkoterminowe 287 945,02 330 789,40
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 287 945,02 330 789,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 287 945,02 215 687,40
– do 12 miesięcy 287 945,02 215 687,40
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 115 102,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 4 561 334,31 5 175 965,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 561 334,31 5 175 965,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 561 334,31 5 175 965,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 264,38 12 035,87
– inne środki pieniężne 4 551 069,93 5 163 929,88
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 040,86 68 558,22
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 20 652 114,29 20 662 806,43
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 20 460 691,64 20 389 174,02
I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 372 200,00 11 372 200,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8 916 974,02 8 361 815,25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 100 000,00 100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 100 000,00 100 000,00
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 71 517,62 555 158,77
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 191 422,65 273 632,41
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 191 422,65 273 632,41
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 191 422,65 273 632,41
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 83 987,65 239 775,41
– do 12 miesięcy 83 987,65 239 775,41
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102 435,00 8 857,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 5 000,00 25 000,00
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 20 652 114,29 20 662 806,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 202 787,48 4 777 859,03
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 202 787,48 3 999 109,03
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 778 750,00
B Koszty działalności operacyjnej 4 114 711,47 4 483 433,12
I Amortyzacja 660 673,14 604 173,94
II Zużycie materiałów i energii 962 022,76 911 719,26
III Usługi obce 480 474,96 445 952,28
IV Podatki i opłaty, w tym: 375 639,88 372 290,66
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 257 900,04 1 277 953,19
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 203 720,32 202 425,41
– emerytalne 165 074,82 161 579,89
VII Pozostałe koszty rodzajowe 174 280,37 133 896,38
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 535 022,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 88 076,01 294 425,91
D Pozostałe przychody operacyjne 87 847,29 183 186,44
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79 188,42
IV Inne przychody operacyjne 8 658,87 183 186,44
E Pozostałe koszty operacyjne 91 399,86 10 625,42
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 10 625,42
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 84 523,44 466 986,93
G Przychody finansowe 55 996,61 88 980,67
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 55 996,61 88 980,67
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 31 517,43 808,83
I Odsetki, w tym: 31 517,43 808,83
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 109 002,62 555 158,77
J Podatek dochodowy 37 485,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 71 517,62 555 158,77
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20 389 174,02 20 005 205,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20 389 174,02 20 005 205,25
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 372 200,00 11 472 200,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu) 100 000,00
– umorzenia udziałów (akcji) 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 372 200,00 11 372 200,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8 361 815,25 8 168 051,05
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 555 158,77 193 764,20
a) zwiększenie (z tytułu) 555 158,77 364 954,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 555 158,77 364 954,20
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 171 190,00
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8 916 974,02 8 361 815,25
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 100 000,00
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 100 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 555 158,77 364 954,20
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 555 158,77 364 954,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 555 158,77 364 954,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 555 158,77 364 954,20
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 71 517,62 555 158,77
A zysk netto 71 517,62 555 158,77
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20 460 691,64 20 389 174,02
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 460 691,64 20 389 174,02
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 823 927,84 537 181,61
I Zysk (strata) netto 71 517,62 555 158,77
II Korekty razem 752 410,22 -17 977,16
1 Amortyzacja 660 673,14 604 173,94
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -79 188,42 -243 750,00
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów -500,00 -1 485,24
7 Zmiana stanu należności 42 844,38 -170 130,67
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 81 881,96 -99 544,07
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 46 699,16 -107 241,12
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 823 927,84 537 181,61
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 438 559,28 747 822,57
I Wpływy 778 750,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 778 750,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 438 559,28 747 822,57
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 438 559,28 747 822,57
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 438 559,28 30 927,43
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -171 190,00
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 171 190,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 171 190,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -171 190,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -614 631,44 396 919,04
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -614 631,44 396 919,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 5 175 965,75 4 779 046,71
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4 561 334,31 5 175 965,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 109 002,62 555 158,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 81 559,92 44 427,89
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 3 452,05 2 713,86
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 2 713,86 2 968,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 324 001,60 524 562,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 350 706,11 1 035 548,39
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Objaśnienia

-

Nota nr 1

-

Nota nr 2

-

Nota nr 3

-

Nota nr 4

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki