Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KOMANDOR BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKOMANDOR BIAŁYSTOK S.A.
Siedziba
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
UlicaGEN. KLEEBARGA
Nr domu66
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Kod pocztowy15-691
PocztaBIAŁYSTOK
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000072752

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spólka nie korzysta z uproszczeń dla małych jednostek.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym spólki jest rok kalendarzowy i obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Kapitał własny akcyjny Spółki wynosi 100.000 ,00 zł.
Akcjonariuszami są : Gawryłowicz Sławomir, Gryko Janusz, łukjaniuk Magdalena , Kottowicz Sylwia .
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych z roku ubiegłego ze sprawozdanie za rok 2018 zawarto w Bilansie Otwarcia.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycenę aktywów i pasywów dokonano wg. rzeczywistych cen zakupu (nabycia) .Środki trwałe o wartości od 1.000,00 do 10.000,00 są amortyzowane w miesiącu wydania do użytkowania w 100% i objęte ewidencją ilościowo - wartościową.
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową i jest zgodna z amortyzacją podatkową.
Materiały na składzie nie występują , Spółka nie posiada magazynów.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek wyników sporządzono metodą porównawcza. Wycena przychodów i kosztów dokonano wg. rzeczywistych cen zakupu i sprzedażybez stosowania odchyleń od cen ewidencyjnych.
Straty i zyski nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.
Na dzien bilansowy nie występują negatywne zjawiska , które w sposób istotny mogłyby wpłynąć na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa ,
zagrażając kontynuacji działalnosci w 2019 roku.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe52 051,4059 957,72
IWartości niematerialne i prawne6 380,003 875,00
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:45 671,4056 082,72
– środki trwałe45 671,4056 082,72
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe826 092,96915 977,39
IZapasy189 289,80190 823,92
IINależności krótkoterminowe, w tym:535 884,31626 385,53
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:535 884,31626 385,53
– do 12 miesięcy533 884,31621 385,53
– powyżej 12 miesięcy2 000,005 000,00
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:16 201,1120 878,53
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:16 201,1120 878,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach16 201,1120 878,53
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe84 717,7477 889,41
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem878 144,36975 935,11
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny87 449,6582 534,80
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe35 713,4435 713,44
VZysk (strata) z lat ubiegłych-53 198,64-11 221,12
VIZysk (strata) netto4 934,85-41 957,52
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania790 694,71893 420,31
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:782 076,84893 420,31
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:762 965,88881 694,37
– Do 12 miesięcy366 715,45351 734,08
– Powyżej 12 miesięcy396 250,43529 960,29
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe8 617,87
Pasywa razem878 144,36975 955,11
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 329 785,331 274 936,23
IPrzychody netto ze sprzedaży1 329 785,331 274 936,23
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej1 313 161,511 303 264,55
IAmortyzacja12 946,3211 186,32
IIZużycie materiałów i energii503 590,30509 263,90
IIIUsługi obce145 170,39161 553,24
IVWynagrodzenia149 844,34164 740,16
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:29 647,7033 667,97
– emerytalne14 298,1416 012,74
VIPozostałe koszty, w tym:471 962,46422 852,96
– wartość sprzedanych towarów i materiałów423 812,97383 564,27
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)16 623,82-28 328,32
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:2,430,02
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:701,76401,59
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:10 989,6413 247,63
IOdsetki, w tym:10 989,6413 247,63
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 934,85-41 977,52
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)4 934,85-41 977,52
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Zobowiązania wobec Budzetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnegoz tytułu uzyskania praw własności nie wystapiły.
W roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe oraz należności.
Na dzien bilansowy Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań zaliczonych do instrumentów finansowych.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki