Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat SOSNOWIEC
Gmina M.SOSNOWIEC
Miejscowość SOSNOWIEC
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat SOSNOWIEC
Gmina M.SOSNOWIEC
Ulica TEATRALNA
Nr domu 9
Miejscowość SOSNOWIEC
Kod pocztowy 41-200
Poczta SOSNOWIEC
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
5819Z - pozostała działalność wydawnicza
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000071567

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez jednostkę zasady (polityki) rachunkowości, wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości, wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczalnych do stosowania przez przepisy ustawy o rachunkowości. W przypadku braku uregulowania w przepisach ustawy zasad kwalifikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji lub innego zdarzenia występującego w jednostce, kierownik jednostki ustalając przyjęte zasady (politykę) rachunkowości będzie korzystał z Krajowych Standardów Rachunkowości, a w razie ich braku z Międzynrodowych Standardów Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W odniesieniu do składników aktywów, co do których istnieje przypuszczenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty. W przypaku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu równowartość lub część dokonanych uprzednio odpisów z tytułu utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów.
Agencja dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych - zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" dla celów podatkowych - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczanie do inwestycji wyecnia sę na dień bilansowy według wartości godziwej. Za wartość godziwą przyjmuję się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązania uregulowane na warunkach transkacji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Krajowe środki pieniężne w kasie ina rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzone zostały z uwzględnieniem danych, objaśnień i informacji ze szczegółowością właściwą dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określoną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 14 606 914,52 15 045 400,79
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 524 543,39 1 600 099,14
1 Środki trwałe 1 409 643,39 1 289 275,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 304 124,71 304 124,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 056 305,68 960 633,83
c) urządzenia techniczne i maszyny 46 159,20 20 626,71
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 3 053,80 3 889,89
2 Środki trwałe w budowie 114 900,00 310 824,00
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 13 082 371,13 13 445 301,65
1 Nieruchomości 8 443 000,00 8 443 000,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 639 371,13 5 002 301,65
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4 639 371,13 5 002 301,65
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 4 639 371,13 5 002 301,65
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 13 843 436,29 13 448 138,80
I Zapasy 60 000,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 60 000,00
II Należności krótkoterminowe 712 317,40 1 490 119,04
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 712 317,40 1 490 119,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 602 855,83 1 280 261,66
– do 12 miesięcy 602 855,83 1 280 261,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 95 841,72
c) inne 13 619,85 209 857,38
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 13 060 715,26 11 931 368,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 060 715,26 11 931 368,43
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 5 495 993,64 5 523 082,74
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 5 495 993,64 5 523 082,74
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 564 721,62 6 408 285,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 324 721,62 5 907 461,85
– inne środki pieniężne 3 240 000,00 500 000,00
– inne aktywa pieniężne 823,84
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 403,63 26 651,33
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 28 450 350,81 28 493 539,59
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 11 220 627,25 13 849 104,04
I Kapitał (fundusz) podstawowy 13 355 500,00 13 355 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 132 080,75 46 663,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 361 523,29 361 523,29
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 361 523,29 361 523,29
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -668 497,13
VI Zysk (strata) netto -2 628 476,79 753 914,25
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 229 723,56 14 644 435,55
I Rezerwy na zobowiązania 17 946,00 6 146,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 146,00 6 146,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 11 800,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 11 800,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 14 582 734,14 14 638 289,55
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 841 430,74 1 755 835,67
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 289 403,31 229 857,99
– do 12 miesięcy 289 403,31 229 857,99
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 67 665,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 169 629,25 133 259,11
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 1 314 733,18 1 392 718,57
4 Fundusze specjalne 12 741 303,40 12 882 453,88
IV Rozliczenia międzyokresowe 2 629 043,42
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 629 043,42
– długoterminowe
– krótkoterminowe 2 629 043,42
Pasywa razem 28 450 350,81 28 493 539,59
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 767 436,22 2 945 407,96
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 767 436,22 2 945 407,96
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 5 142 323,35 5 052 313,80
I Amortyzacja 107 952,48 102 438,82
II Zużycie materiałów i energii 754 347,31 782 498,17
III Usługi obce 619 418,10 444 399,09
IV Podatki i opłaty, w tym: 663 653,58 672 134,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 121 731,55 2 074 189,75
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 462 767,62 404 257,01
– emerytalne 204 424,63 173 573,17
VII Pozostałe koszty rodzajowe 412 452,71 572 396,96
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 374 887,13 -2 106 905,84
D Pozostałe przychody operacyjne 14 134 830,36 4 712 204,74
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 706,50
II Dotacje 12 618 403,79 2 844 789,45
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37 438,11 56 881,73
IV Inne przychody operacyjne 1 478 281,96 1 810 533,56
E Pozostałe koszty operacyjne 14 840 514,45 2 713 920,09
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 630 337,64 10 336,19
III Inne koszty operacyjne 14 210 176,81 2 703 583,90
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3 080 571,22 -108 621,19
G Przychody finansowe 483 989,65 623 124,22
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 483 989,65 623 124,22
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 31 895,22 35 472,78
I Odsetki, w tym: 402,97
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 31 492,25 35 472,78
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2 628 476,79 479 030,25
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -274 884,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -2 628 476,79 753 914,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 849 104,04 12 944 610,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13 849 104,04 12 944 610,33
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13 355 500,00 13 355 500,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13 355 500,00 13 355 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 46 663,63 46 663,63
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 85 417,12
a) zwiększenie (z tytułu) 85 417,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 85 417,12
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 132 080,75 46 663,63
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 361 523,29 361 523,29
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 361 523,29 361 523,29
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 753 914,25
– podziału zysku z lat ubiegłych 753 914,25
b) zmniejszenie (z tytułu) 753 914,25
kapitał zapasowy 753 914,25
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -668 497,13 -819 076,59
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -668 497,13 -819 076,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 668 497,13 150 579,46
pokrycie straty lat ubiegłych 668 497,13 150 579,46
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -668 497,13
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -668 497,13
6 Wynik netto -2 628 476,79 753 914,25
A zysk netto 753 914,25
B strata netto 2 628 476,79
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 220 627,25 13 849 104,04
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 220 627,25 13 849 104,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 314 116,89 -749 095,00
I Zysk (strata) netto -2 628 476,79 753 914,25
II Korekty razem 2 942 593,68 -1 503 009,25
1 Amortyzacja 107 952,48 102 438,82
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -483 989,65 -623 124,22
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -706,50
5 Zmiana stanu rezerw 11 800,00 -274 884,00
6 Zmiana stanu zapasów -60 000,00 865,24
7 Zmiana stanu należności 164 350,27 -964 962,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -55 555,41 264 955,24
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 645 291,12 -8 298,13
10 Inne korekty 613 451,37
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 314 116,89 -749 095,00
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 842 319,04 1 387 524,27
I Wpływy 4 042 248,36 4 753 354,86
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 706,50
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 765 740,03 983 641,39
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 765 740,03 983 641,39
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 281 750,38 360 517,17
– odsetki 483 989,65 623 124,22
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 3 275 801,83 3 769 713,47
II Wydatki 3 199 929,32 3 365 830,59
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 396,73 200 097,76
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 319 866,44 2 075 358,27
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 2 319 866,44 2 075 358,27
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 2 319 866,44 2 075 358,27
4 Inne wydatki inwestycyjne 847 666,15 1 090 374,56
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 842 319,04 1 387 524,27
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 12 618 403,79
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 12 618 403,79
II Wydatki 12 618 403,79
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe 12 618 403,79
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 156 435,93 638 429,27
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 156 435,93 638 429,27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 6 408 285,69 5 769 856,42
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 564 721,62 6 408 285,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania 7 140 560,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -2 628 476,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 15 775 660,62
otrzymane dotacje z UE 15 247 447,21 art 17 ust 1 pkt 47
odpisanie Projektu Fundusz Pożyczkowy Dotacja RPO na Fundusz Specjalny 82 415,81 art 12 ust 1
odpisanie Projektu Fundusz Pożyczkowy Wkład Własny w RPO na Fundusz Specjalny 767,47 art 12 ust 1
Odpisanie Funduszu Pożyczkowego ARL S.A. na Fundusz Specjalny 243 667,78 art 12 ust 1
Odpisanie Projektu Fundusz Pożyczkowy dotacja RPO na Fundusz Specjalny 201 362,35 art 12 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 31 001,66
Naliczone odsetki 31 001,66 art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 15 201 273,00
koszty Projektu Fundusz Pożyczkowy z Dotacji RPO 76 480,99 art 16 ust 1 pkt 58
Utworzenie odpisu aktualizującego na należnośc główną 611 929,33 art 16 ust 1 pkt 26a
reprezentacja 26 642,00 art 16 ust 1 pkt 28
Odpisanie Projektu Fundusz Pożyczkowy Dotacja RPO na Fundusz Specjalny 105 151,76 art 15 ust 1
Odpisanie Projektu Fundusz Pożyczkowy Wkład Własny w RPO na Fundusz Specjalny 15 601,48 art 15 ust 1
Odpisanie Funduszu Pożyczkowego ARL S.A. na Fundusz Specjalny 263 185,77 art 15 ust 1
Odpisanie Funduszu Poręczeń Kredytowych ARL S.A. na Fundusz Specjalny -823,84 art 15 ust 1
rozwiązanie naliczonych odsetek od lokat i pożyczek 31 492,25 art 16 ust 1 pkt 11
odsetki budżetowe 56,76 art 16 ust 1 pkt 21
koszty projektu Centrum Usług Rozwojowych 6 894 725,60 art 16 ust 1 pkt 58
koszty projektu Wyspecjalizowani na Starcie 205 097,65 art 16 ust 1 pkt 58
koszty projektu SPNT z Biznesem 2 505 993,68 art 16 ust 1 pkt 58
koszty projektu Sprawna Firma 636 026,29 art 16 ust 1 pkt 58
koszty projektu Startuj z SPNT III 802 599,89 art 16 ust 1 pkt 58
koszty projektu Przyszłość w Twoich Rękach 26 362,00 art 16 ust 1 pkt 58
Koszty projektu Nowe Horyzonty 1 423 001,31 art 16 ust 1 pkt 58
koszty pośrednie projektów 1 453 845,94 art 16 ust 1 pkt 58
wypłacone odszkodowanie 18 103,50 art 15 ust 1
koszty projektu Wiatr w Żagle 105 800,64 art 16 ust 1 pkt 58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -29 205,69
korekta podatku od nieruchomości za lata ubiegłe -47 500,00 art 15 ust 4e
utworzone odpisy aktualizujące należności z tyt. kosztów sądowych 18 294,31 art 16 ust 1 pkt 26a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 2 454 349,14
otrzymane dotacje zaksięgowane jako zaliczki do rozliczenia w przyszłych okresach 2 629 043,42 art 17 ust 1 pkt 47
amortyzacja Budynku Handlowego po przekwalifikowaniu -174 694,28 art 16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki