Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LIBAR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy LIBAR SA
Siedziba
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznański
Gmina Tarnowo Podgórne
Miejscowość Wysogotowo
Adres
Kod kraju PL
Województwo Wielkopolski
Powiat Poznański
Gmina Tarnowo Podgórne
Ulica Kamienna
Nr domu 28
Miejscowość Wysogotowo
Kod pocztowy 62-081
Poczta Przeźmierowo
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000070840

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe stosując uproszczone zasady wg ustawy o rachunkowości dla jednostek małych, tj. zastosowała art.46 ust.5 pkt.4, art.47 ust.4 pkt 4, art.48 ust.3, art 48a ust.3, art.48b ust.4, art.49 ust. 4. Spółka stosuje uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 3 ust.6 oraz art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka wycenia wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wg metody porównawczej

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporzadza wg ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 079 845,46 3 070 592,03
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 079 845,46 3 070 592,03
1 Środki trwałe 4 079 845,46 3 070 592,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 480 857,00 480 857,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 513 832,89 2 512 378,27
c) urządzenia techniczne i maszyny 53 833,38 61 033,38
d) środki transportu 31 322,19 15 336,42
e) inne środki trwałe 986,96
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 1 034 353,84 79 262,25
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 173 646,10 48 989,50
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 173 646,10 48 989,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 141 046,92 48 959,79
– do 12 miesięcy 141 046,92 48 959,79
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32 599,18 29,71
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 830 368,74 2 672,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 830 368,74 2 672,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 830 368,74 2 672,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 830 368,74 2 672,75
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 339,00 27 600,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 5 114 199,30 3 149 854,28
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 939 749,22 2 834 504,58
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 500 000,00 1 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 290 504,58 282 807,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 044 000,00 963 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 105 244,64 88 697,03
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 174 450,08 315 349,70
I Rezerwy na zobowiązania 7 856,16 7 946,01
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 7 856,16 7 946,01
– długoterminowe
– krótkoterminowe 7 856,16 7 946,01
II Zobowiązania długoterminowe 905 000,00
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 905 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 905 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 437 523,92 307 403,69
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 437 523,92 307 403,69
a) kredyty i pożyczki 300 000,00 285 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 3 099,93 3 099,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 872,82 3 568,85
– do 12 miesięcy 9 872,82 3 568,85
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 305,93
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 551,17 15 428,98
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 117 000,00
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 824 070,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 824 070,00
– długoterminowe 570 510,00
– krótkoterminowe 253 560,00
Pasywa razem 5 114 199,30 3 149 854,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 968 484,04 842 541,98
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 965 655,19 835 605,33
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2 828,85 6 936,65
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 763 854,07 723 805,58
I Amortyzacja 120 746,57 178 678,14
II Zużycie materiałów i energii 84 542,59 94 424,78
III Usługi obce 294 273,91 192 652,33
IV Podatki i opłaty, w tym: 46 458,00 42 633,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 110 497,04 115 943,92
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 42 288,32 41 441,31
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 65 047,64 58 032,10
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 204 629,97 118 736,40
D Pozostałe przychody operacyjne 16 173,60 38 062,62
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 000,00 15 035,45
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 15 173,60 23 027,17
E Pozostałe koszty operacyjne 15 487,60 11 706,56
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 15 487,60 11 706,56
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 205 315,97 145 092,46
G Przychody finansowe 1 186,87 25,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 186,87 25,00
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 82 551,20 40 632,43
I Odsetki, w tym: 66 336,47 27 238,37
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 16 214,73 13 394,06
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 123 951,64 104 485,03
J Podatek dochodowy 18 707,00 15 788,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 105 244,64 88 697,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok123 951,64104 485,03
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:11 321,53
pozostałe 11 321,53
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:764,70764,7054 515,24
Amortyzacja od środków trwalych leasingart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>53 226,24
pozostałe 764,70764,701 289,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:42 427,53
Oplaty leasingoweart <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>42 427,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym124 716,00105 251,00
K. Podatek dochodowy18 707,0015 788,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja uzupełniająca

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki