Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopomorskie
Powiatm.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
Powiatm.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
UlicaJabłoniowa
Nr domu20
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-175
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3822Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000070606

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Księgi i rejestry VAT prowadzone są w siedzibie Spółki, w formie komputerowej.Księgi spółki prowadzone są w oparciu o program enova 365 firmy Soneta.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia bądź wartości po aktualizacji - pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Ewidencją objęte są składniki majątku, których cena zakupu przekracza 10 000,00 zł. (wyjątek stanowią amortyzowane w 100% w momencie zakupu).
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są zgodnie z aktualnym planem amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacji zgodnie z przewidywanym okresem ich przydatności.
W przypadku trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ich wartość aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, którego efektem jest doprowadzenie wartości tych aktywów trwałych, wynikającej z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto lub wartości godziwej. O trwałej utracie wartości mówi się gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, na dzień bilansowy - według cen nabycia.
 Wycena rozchodu towarów i materiałów w ciągu roku następuje po rzeczywistych cenach zakupu.
 Zakupione materiały pomocnicze i eksploatacyjne są księgowane w ciężar kosztów działalności, ewentualny ich zapas na koniec roku ustalany jest metodą inwentaryzacji.
 Stan wyrobów gotowych ustalany na koniec miesiąca metodą inwentaryzacji i wyceniany według średniej ceny jednostkowej z danego miesiąca.
 Produkcja w toku ustalana na koniec miesiąca metodą inwentaryzacji i wyceniana według przewidywanego przeznaczenia w cenach rzeczywistych kosztów.
 Należności od odbiorców - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Ewidencjonowane analitycznie na poszczególnych odbiorców.
 Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa jej zapłaty.
5. Zobowiązania wobec dostawców - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej. Ewidencjonowane analitycznie na poszczególnych dostawców.
6. Rozrachunki publicznoprawne w rzeczywistych wartościach zgodnych z deklaracjami. Ewidencja analityczna z podziałem na poszczególne tytuły podatkowe.
7. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
8. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne i kredyty bankowe oraz papiery wartościowe, wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, przeliczonej na walutę polską po kursie kupna lub sprzedaży, zastosowanym dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzysta jednostka.
9. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatko
wą oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem, zgodnie z art.37 ustawy o rachunkowości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy wypoczynkowe jednostka aktualizuje w wysokości prawdopodobnych zobowiązań na dzień bilansowy w związku z pracownikami, którzy zgodnie z kodeksem pracy, zakładowym regulaminem pracy i wewnętrznymi zarządzeniami, mieli ustalone prawo do tych świadczeń.
Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego następuje w oparciu o rachunek porównawczy.Przychody ze sprzedazy usług księgowane są analitycznie w rozbiciu na rodzaje sprzedaży, stawki podatku VAT oraz osiąganą od jednostek powiązanych i pozostałych. Jednostka rejestruje koszty działalności podstawowej przy zastosowaniu pełnego rachunku kosztów. Przyjęty układ zespołu 4 i 5 umożliwia grupowanie i rozliczanie kosztów w przekrojach wymaganych ustawą o rachunkowości oraz sprawozdawczości GUS, jak również pozwalających przekazać odpowiednie informacje władzom spółki.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 089 135,394 146 183,86
IWartości niematerialne i prawne8 060,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 060,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe389 141,79434 143,26
1Środki trwałe389 141,79421 443,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej340 589,38350 093,66
c) urządzenia techniczne i maszyny26 866,6730 778,17
d) środki transportu
e) inne środki trwałe21 685,7440 571,43
2Środki trwałe w budowie12 700,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 699 993,603 699 993,60
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 699 993,603 699 993,60
a) w jednostkach powiązanych3 699 993,603 699 993,60
– udziały lub akcje3 699 993,603 699 993,60
– inne papiery wartościowe-2,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 987,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 987,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 772 565,632 495 517,79
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 063 145,751 124 468,01
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 062 552,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 062 552,75
– do 12 miesięcy1 062 552,75
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 063 145,751 124 468,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 062 552,751 124 129,73
– do 12 miesięcy1 062 552,751 124 129,73
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych593,00338,28
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 708 586,551 368 551,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 708 586,551 368 551,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 708 586,551 368 551,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 708 586,551 368 551,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe833,33
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 861 701,026 641 701,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 598 729,626 325 096,78
IKapitał (fundusz) podstawowy5 000 000,005 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 325 096,781 187 845,53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto273 632,84137 251,25
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania262 971,40316 604,87
IRezerwy na zobowiązania3 846,003 846,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 846,003 846,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa3 846,003 846,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe259 125,40307 158,87
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych55 967,93175 521,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:55 967,93175 251,00
– do 12 miesięcy55 967,93175 521,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek203 157,47131 637,87
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 772,3948 415,14
– do 12 miesięcy5 772,3948 415,14
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych159 537,8548 880,73
h) z tytułu wynagrodzeń37 847,2334 242,00
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 861 701,026 641 701,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 167 178,544 442 109,06
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 163 243,514 454 229,26
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 935,03-12 120,20
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej5 986 119,424 364 766,17
IAmortyzacja55 491,4736 398,80
IIZużycie materiałów i energii46 801,8833 055,35
IIIUsługi obce5 011 794,613 539 309,22
IVPodatki i opłaty, w tym:2 103,511 751,20
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia745 919,39648 166,59
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:114 433,8397 755,77
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe9 574,739 329,24
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)181 059,1277 342,89
DPozostałe przychody operacyjne7 131,6849,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 131,6849,92
EPozostałe koszty operacyjne4,469 516,61
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4,469 516,61
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)188 186,3467 876,20
GPrzychody finansowe121 662,50120 520,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:101 000,00101 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:101 000,00101 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale101 000,00101 000,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 662,5019 520,05
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)309 848,84188 396,25
JPodatek dochodowy36 216,0051 145,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)273 632,84137 251,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 325 096,786 187 846,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 325 096,786 187 845,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000 000,005 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 000 000,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 187 845,531 080 000,05
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego137 251,25107 845,48
a) zwiększenie (z tytułu)137 251,25107 845,48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)10 980,108 627,64
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)126 271,1599 217,84
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 325 096,781 187 845,53
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu137 251,25107 845,48
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu137 251,25107 845,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach137 251,25107 845,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)137 251,25107 845,48
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto273 632,84137 251,25
Azysk netto273 632,84137 251,25
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 598 729,626 325 096,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 598 729,626 325 096,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej273 632,84137 251,25
IZysk (strata) netto-32 167,77-513 164,10
IIKorekty razem55 491,4736 398,80
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-101 000,00-101 000,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw51 145,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności63 322,26-496 432,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-48 033,47-16 804,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych51,97-13 528,13
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)241 465,07-375 912,85
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy101 000,00101 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:101 000,00101 000,00
a) w jednostkach powiązanych101 000,00101 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 430,0043 700,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 430,0043 700,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)340 035,07-318 612,85
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:318 612,85-318 612,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 368 551,481 687 164,33
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 708 586,551 368 551,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok309 848,84188 396,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:101 000,00101 000,00
Dywidenda101 000,00art 22 ust 4 pkt a101 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:26 376,9026 622,69
Koszty reprezentacji3 683,17art 16 ust 1 pkt 283 890,31
Składki ZUS7 794,11art 16 ust 1 pkt 57 lit a8 899,41
Wynagrodzenia14 899,62art 16 ust 1 pkt 5713 832,97
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:20 368,5622 480,59
Wynagrodzenia12 989,13art 16 ust 1 pkt 5712 989,13
ZUS7 379,43art 16 ust 1 pkt 57 lit a9 491,46
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:91 538,35
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym214 857,1891 538,35
K. Podatek dochodowy32 229,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowa informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki