Szczegóły spółki

Nazwa "OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5932308696
REGON 192619130
KRS 0000070606
Adres ul. Jabłoniowa 20 lok. 115, 80-175 Gdańsk
Telefon 600 371 942
Faks 600 371 942
E-mail mjasnoch@oiler.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3822Z — przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-10-11 198/2018 16 44555
Poz. 44555. „OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ I OLEJÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000070606. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-44438/2018]

Zarząd „Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza o powziętej
w dniu 25 września 2018 r. uchwale Walnego Zgromadze-
nia o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.000.000 zł do
kwoty 2.500.000 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej
jednej akcji ze 100 zł do 50 zł, oraz wzywa wierzycieli do zgło-
szenia ich roszczeń wobec Spółki w jej siedzibie, w terminie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poz. 44555. „OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ I OLEJÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000070606. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-44438/2018]

Zarząd „Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ogłasza o powziętej
w dniu 25 września 2018 r. uchwale Walnego Zgromadze-
nia o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.000.000 zł do
kwoty 2.500.000 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej
jednej akcji ze 100 zł do 50 zł, oraz wzywa wierzycieli do zgło-
szenia ich roszczeń wobec Spółki w jej siedzibie, w terminie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki