Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH "SHL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A.
Siedziba
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
MiejscowośćKIELCE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatKIELCE
GminaKIELCE
UlicaZAGNAŃSKA
Nr domu27
MiejscowośćKIELCE
Kod pocztowy25-528
PocztaKIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000070591

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-01

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

W 2018 r. Spółka nie dokonała żadnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacji wg poniższego:
- oprogramowanie i licencje od 3 do 5 lat.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
Wartości niematerialne i prawne w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych nakłady na prawa majątkowe w okresie ich przystosowania i ulepszenia.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, które nie służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie Spółka dokonała weryfikacji stawek amortyzacji, które ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
Stawki podatkowe
- grupa I - II od 2,5% do 10 % - amortyzacja liniowa,
- grupa III - VI od 5% do 50% – amortyzacja liniowa,
- grupa VII – VIII od 12,5% do 50%– amortyzacja liniowa.
Stawki bilansowe:
- grupa I - II od 3,33% do 10% - amortyzacja liniowa,
- grupa III - VI 10% – amortyzacja liniowa,
- grupa VII – VIII od 20 % do 25% – amortyzacja liniowa.
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
Środki trwałe w budowieW pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, w tym również:
• nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i z

wiązane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Skutki obniżenia wartości inwestycji zaliczane są do kosztów finansowych.
Zapasy

Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się w cenach nabycia. Na dzień bilansowy ceny materiałów i towarów porównanuje się z cenami sprzedaży netto. Wartość zapasów aktualizuje się poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, które odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

RozrachunkiNależności
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem ostrożności, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
• od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w wysokości 100 % należności,
• od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
• należności przeterminowane od pozostałych dłużników obejmowane były indywidualnym odpisem aktualizującym na podstawie szacunku prawdopodobieństwa nieściągalności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji ‘Należności długoterminowe’.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Spółka uwzględnia w wycenie te odsetki, z których kontrahent nie zrezygnował przez złożenie oświadczenia.
Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka –
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień,
3. Różnice kursowe, dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych
i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi i tworzy w ciężar kosztów podstawowej działalności (koszty wynagrodzeń).

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Inne rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe Spółki obejmują:
- prawa wieczystego użytkowania gruntów wycenione w oparciu o decyzje administracyjne skierowane do Spółki,
- przyszłe zobowiązania handlowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Jako rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmuje się między innymi nieodpłatne prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych od Skarbu Państwa . Rozliczenie amortyzacji z tytułu nieodpłatnego prawa wieczystego użytkowania gruntów w pozostałe przychody operacyjne dokonuje się równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych praw.

Podatek odroczony

Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spół

ki.

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu Spółki.

Strata z lat ubiegłych odzwierciedla ujemny wynik z lat poprzednich pozostający zgodnie z decyzją Zgromadzenia Akcjonariuszy do pokrycia z zysków lat następnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe32 749 410,3734 538 668,06
IWartości niematerialne i prawne127 943,60221 693,12
3Inne wartości niematerialne i prawne127 943,60221 693,12
IIRzeczowe aktywa trwałe32 297 386,7734 005 811,94
1Środki trwałe31 972 369,2232 705 780,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9 464 456,799 579 256,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 746 008,3822 199 828,67
c) urządzenia techniczne i maszyny736 300,02877 833,73
d) środki transportu8 100,0017 799,45
e) inne środki trwałe17 504,0331 063,00
2Środki trwałe w budowie325 017,551 300 030,97
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe324 080,00311 163,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego324 080,00311 163,00
BAktywa obrotowe38 313 605,5032 487 652,04
IZapasy
IINależności krótkoterminowe19 661 286,7318 159 318,99
1Należności od jednostek powiązanych19 377 146,5517 507 903,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:19 377 146,5517 507 903,26
– do 12 miesięcy19 377 146,5517 507 903,26
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek284 140,18651 415,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:261 944,42608 906,71
– powyżej 12 miesięcy261 944,42608 906,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 829,0040 077,95
c) inne6 366,762 431,07
IIIInwestycje krótkoterminowe18 626 062,3413 943 118,30
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 626 062,3413 943 118,30
a) w jednostkach powiązanych8 618 317,488 357 037,67
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe8 618 317,488 357 037,67
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 007 744,865 586 080,63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 802 395,195 562 193,48
– inne aktywa pieniężne205 349,6723 887,15
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe26 256,43385 214,75
Aktywa razem71 063 015,8767 026 320,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny60 147 723,1153 531 476,47
IKapitał (fundusz) podstawowy27 000 000,0027 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 543 259,279 543 259,27
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:16 988 217,208 027 904,21
VIZysk (strata) netto6 616 246,648 960 312,99
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 915 292,7613 494 843,63
IRezerwy na zobowiązania2 458 090,002 352 911,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 480,002 895,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne790 931,00714 202,00
– długoterminowa553 683,00497 046,00
– krótkoterminowa237 248,00217 156,00
3Pozostałe rezerwy1 663 679,001 635 814,00
– długoterminowe1 141 249,001 176 159,00
– krótkoterminowe522 430,00459 655,00
IIZobowiązania długoterminowe
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 738 098,797 364 592,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych89 542,8889 084,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:89 542,8889 084,40
– do 12 miesięcy89 542,8889 084,40
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 648 555,917 275 485,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 029 838,384 188 676,37
– do 12 miesięcy2 029 838,384 188 676,37
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 149 330,672 615 818,17
h) z tytułu wynagrodzeń166 285,76169 435,62
i) inne303 101,10301 555,73
4Fundusze specjalne22,60
IVRozliczenia międzyokresowe3 719 103,973 777 339,74
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 719 103,973 777 339,74
– długoterminowe3 667 712,383 720 689,06
– krótkoterminowe51 391,5956 650,68
Pasywa razem71 063 015,8767 026 320,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 988 334,4025 415 949,78
– od jednostek powiązanych25 354 383,8724 271 195,53
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów25 988 334,4025 415 949,78
BKoszty działalności operacyjnej18 546 249,0918 169 490,57
IAmortyzacja2 515 331,312 581 701,44
IIZużycie materiałów i energii5 436 811,355 615 912,39
IIIUsługi obce3 232 971,043 028 656,23
IVPodatki i opłaty, w tym:3 638 123,813 487 523,53
– podatek akcyzowy358 230,00320 113,00
VWynagrodzenia3 149 437,032 960 597,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:417 526,01379 571,98
VIIPozostałe koszty rodzajowe156 048,54115 527,59
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 442 085,317 246 459,21
DPozostałe przychody operacyjne1 179 809,285 361 317,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 373 647,91
IVInne przychody operacyjne1 179 809,28987 670,06
EPozostałe koszty operacyjne643 874,34834 164,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych77 338,83115 000,00
IIIInne koszty operacyjne566 535,51719 164,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 978 020,2511 773 613,18
GPrzychody finansowe289 466,3034 314,83
IIOdsetki, w tym:22 704,8234 314,83
– od jednostek powiązanych2 587,432 402,63
VInne266 761,48
HKoszty finansowe3 490,91531 406,02
IOdsetki, w tym:3 490,916 365,94
IVInne525 040,08
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 263 995,6411 276 521,99
JPodatek dochodowy1 647 749,002 316 209,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 616 246,648 960 312,99
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)53 531 476,4738 832 405,94
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach53 531 476,4738 832 405,94
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu27 000 000,0027 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu27 000 000,0027 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu9 543 259,279 543 259,27
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 543 259,279 543 259,27
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu8 027 904,217 708 390,38
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych8 960 312,99319 513,83
a) zwiększenie (z tytułu)8 960 312,99319 513,83
- podział zysku z lat ubiegłych8 960 312,99319 513,83
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu16 988 217,208 027 904,21
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 960 312,991 819 513,83
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 960 312,991 819 513,83
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 960 312,991 819 513,83
a) zwiększenie (z tytułu)5 738 757,54
– podziału zysku z lat ubiegłych5 738 757,54
b) zmniejszenie (z tytułu)-8 960 312,99-7 558 271,37
- podział zysku na pokrycie straty-5 738 757,54
-wypłata dywidendy-1 500 000,00
- przekazanie na kapitał rezerwowy-8 960 312,99-319 513,83
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
6Wynik netto6 616 246,648 960 312,99
Azysk netto6 616 246,648 960 312,99
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)60 147 723,1153 531 476,47
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)52 147 723,1153 531 476,47
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 282 939,40355 875,18
IZysk (strata) netto6 616 246,648 960 312,99
IIKorekty razem-1 333 307,24-8 604 437,81
1Amortyzacja2 547 089,362 581 701,44
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-261 280,00525 040,08
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-19 213,91-27 948,89
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej77 338,83171 650,65
5Zmiana stanu rezerw105 179,00121 907,00
7Zmiana stanu należności-1 501 967,74-8 371 400,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 626 494,10-2 664 845,68
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych346 041,32-923 773,56
10Inne korekty-16 768,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 282 939,40355 875,18
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-880 479,022 552 652,71
IWpływy4 400 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 400 000,00
IIWydatki-880 479,02-1 847 347,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-803 140,19-1 847 347,29
4Inne wydatki inwestycyjne-77 338,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-880 479,022 552 652,71
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej19 213,91-1 500 000,00
IWpływy22 704,82
4Inne wpływy finansowe22 704,82
IIWydatki-3 490,91-1 500 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 500 000,00
8Odsetki-3 490,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)19 213,91-1 500 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 421 674,291 408 527,89
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 421 664,231 408 527,89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych4 421 664,231 408 527,89
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 586 080,634 177 552,71
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 007 744,865 586 080,60
– o ograniczonej możliwości dysponowania205 349,6798 679,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 263 995,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-53 979,02-53 979,02
odsetki naliczone, a niezapłacone od cash-pool-2 587,43-2 587,43art 12 ust 4 pkt 2
amortyzacja od wieczystego Prawa Uzytkowania gruntów od Skarbu Państwa otrzymanych nieodpłatnie-51 391,59-51 391,59art 12 ust 1 pkt 2
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:50 582,2230 000,00
darowizna30 000,0030 000,00art 16 ust 14
pozostałe 20 582,2220 582,22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 188 870,363 188 870,36
utworzenie rezerw na koszty w 2018 RMB89 175,0589 175,05art 16 ust 1 pkt 27
utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 2018104 594,00104 594,00art 16 ust 1 pkt 27
niewypłacone wynagrodzenia z umów zlecenia i delegacje83 909,9883 909,98art 16 ust 1 pkt 57
niewypłacone składki ZUS, FP I FGŚP81 421,3981 421,39art 16 ust 1 pkt 57 lit a
amortyzacja bilansowa2 568 256,282 568 256,28art 15 ust 6
amortyzacja od wieczystego Prawo Uzytkowania gruntów107 955,15107 955,15art 16c ust 1
odpisy aktualizujące należności153 558,51153 558,51art 16 ust 1 pkt 26 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-2 712 198,93-2 712 198,93
rozliczenie rezerw na koszty z 2017 RMB i inne-89 775,05-89 775,05art 15 ust 4e
wypłacone wynagrodzenia z umów zlecenia i delegacje-84 993,67-84 993,67art 15 ust 1
wypłacone składki ZUS, FP I FGŚP-79 625,93-79 625,93art 15 ust 1
amortyzacja podatkowa-2 457 193,94-2 457 193,94art 15 ust 6
pozostałe -610,34-610,34
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 737 270,27
K. Podatek dochodowy1 660 081,35
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

Nota 35 a inf. Dodatkowa _n Spr. Energetyczne dystrybucja

-

Nota 35 b inf. Dodatkowa _n Spr. Energetyczne obrot

-

Nota 35 c inf. Dodatkowa _n Spr. Energetyczne pozostałe

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki