Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat KALISZ
Gmina M.KALISZ
Miejscowość KALISZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat KALISZ
Gmina M.KALISZ
Ulica NOSKOWSKA
Nr domu 3-5
Miejscowość KALISZ
Kod pocztowy 62-800
Poczta KALISZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000070295

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Spółka realizuje wszystkie podstawowe zasady rachunkowości wynikające z art. 10 „Ustawy o Rachunkowości”
- zasadę ciągłości,
- zasadę porównywalności danych,
- zasadę kontynuowania działalności
- zasadę memoriału oraz kompletności,
- zasadę istotności oraz przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną
- zasadę współmierności przychodów i kosztów oraz zasadę ostrożnej
- wyceny.
Wykaz ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe składają się z kont syntetycznych czyli tzw. księgi głównej, kont analitycznych oraz kont pozabilansowych.
Zespoły kont syntetycznych:
„0”- Aktywa trwałe
„1”- Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
„2”- Rozrachunki i roszczenia
„3”- Materiały i towary
„4”- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
„5”- Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
„6”- Produkty i rozliczenia międzyokresowe
„7”- Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
„8”- Kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy
Dokumentacja przetwarzania danych oraz system ochrony danych i ich zbiorów
Księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową.
Program podstawowy - Program Finansowo-Księgowy
Programy uzupełniające:
- Program Gospodarka Magazynowa
- Program Środki Trwałe
- Program Kadry- Płace
- Program Obsługa Sprzedaży
Poszczególne programy komputerowe powiązane są ze sobą systemem sieciowym.
Zbiory danych zabezpieczone są przy pomocy specjalnych programów archiwizujących oraz automatycznie na serwerze sieciowym.
W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasad wyceny składników majątkowych.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
• Aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej: środki trwałe z grup 3-8 amortyzuje się metodą degresywną stosując wskaźnik dygresji 2 (z wyjątkiem samochodów osobowych). Zakupione środki trwałe o wartości do 300 zł (netto) traktuje się jako zakup materiałów podlegający spisaniu w koszty w momencie wydania do użytkowania. Zakupione środki trwałe o wartości od 301 zł do 3500 zł podlegają spisaniu w 100% w koszty w momencie wydania ich do użytkowania oraz podlegają ewidencji pozabilansowej. Środki trwałe o wartości początkowej od 3501 zł podlegają indywidualnej ewidencji bilansowej.
• Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty zakupu materiałów masowych rozlicza się i aktywuje w proporcji do ilości materiałów zużytych i pozostających na stanie na dzień bilansowy, natomiast koszty zakupu materiałów pozostałych rozlicza się w całości w miesiącu ich poniesienia.
• Produkcja budowlano-montażowa w toku dla robót długoterminowych.
W przypadku wystąpienia robót długoterminowych sposób wyceny produkcji w toku ustalany będzie indywidualnie w zależności od charakteru kontraktu przy zastosowaniu metod i rozwiązań przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
• Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
• Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
• Kapitały, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasad wyceny składników majątkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Do ustalenia wyniku finansowego Spółki stosuje się wariant porównawczy „Rachunku zysków i strat”.

Do sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych stosuje się metodę pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych elektronicznie przy wykorzystaniu systemów:
System Finansowo - Księgowy
System Gospodarka Magazynowa
System Środki Trwałe
System Obsługa Sprzedaży
System Kadry i Płace

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 12 690 655,38 11 039 053,66
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 11 854 935,38 10 408 402,66
1 Środki trwałe 11 819 870,38 10 109 146,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 106 482,60 1 166 124,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 866 698,40 669 364,57
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 407 997,92 4 703 822,95
d) środki transportu 4 293 291,92 3 393 339,10
e) inne środki trwałe 145 399,54 176 495,24
2 Środki trwałe w budowie 35 065,00 299 256,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 835 720,00 630 651,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 835 720,00 630 651,00
B Aktywa obrotowe 56 346 078,89 46 314 814,61
I Zapasy 2 580 688,58 2 641 891,87
1 Materiały 2 580 688,58 2 641 891,87
II Należności krótkoterminowe 11 506 267,75 5 112 527,35
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 11 506 267,75 5 112 527,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 951 267,75 4 882 527,35
– do 12 miesięcy 5 533 999,12 1 742 367,84
– powyżej 12 miesięcy 3 417 268,63 3 140 159,51
c) inne 2 555 000,00 230 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe 42 002 036,56 38 308 901,39
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 002 036,56 38 308 901,39
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42 002 036,56 38 308 901,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 41 002 036,56 30 608 901,39
– inne środki pieniężne 1 000 000,00 7 700 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 257 086,00 251 494,00
Aktywa razem 69 036 734,27 57 353 868,27
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 43 311 790,13 35 924 366,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy 502 110,00 502 110,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34 465 856,21 28 504 221,44
VI Zysk (strata) netto 8 343 823,92 6 918 034,77
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 724 944,14 21 429 502,06
I Rezerwy na zobowiązania 4 709 942,06 3 319 218,15
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 398 531,06 3 319 218,15
– długoterminowa 2 794 898,94 2 292 839,72
– krótkoterminowa 1 603 632,12 1 026 378,43
3 Pozostałe rezerwy 311 411,00
– krótkoterminowe 311 411,00
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 20 836 075,48 17 871 715,11
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20 658 235,32 17 745 321,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 277 277,79 11 251 410,13
– do 12 miesięcy 12 337 861,79 10 201 161,18
– powyżej 12 miesięcy 939 416,00 1 050 248,95
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 603 078,83 5 121 608,97
h) z tytułu wynagrodzeń 1 241 943,28 973 479,43
i) inne 535 935,42 398 823,28
4 Fundusze specjalne 177 840,16 126 393,30
IV Rozliczenia międzyokresowe 178 926,60 238 568,80
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 178 926,60 238 568,80
– długoterminowe 119 284,40 178 926,60
– krótkoterminowe 59 642,20 59 642,20
Pasywa razem 69 036 734,27 57 353 868,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 140 120 562,39 124 109 430,87
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 139 517 603,51 123 626 376,50
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 391 766,00 198 449,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 211 192,88 284 605,37
B Koszty działalności operacyjnej 128 788 838,66 113 188 795,26
I Amortyzacja 3 805 812,44 2 972 984,74
II Zużycie materiałów i energii 43 432 664,59 40 230 951,38
III Usługi obce 58 819 551,32 49 763 833,15
IV Podatki i opłaty, w tym: 738 294,63 838 406,06
V Wynagrodzenia 17 408 346,31 15 069 376,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 821 306,23 3 515 024,70
VII Pozostałe koszty rodzajowe 590 334,53 552 453,15
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 172 528,61 245 765,73
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11 331 723,73 10 920 635,61
D Pozostałe przychody operacyjne 318 530,51 239 317,67
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81 792,20 70 536,68
IV Inne przychody operacyjne 236 738,31 168 780,99
E Pozostałe koszty operacyjne 1 410 122,66 2 653 609,22
III Inne koszty operacyjne 1 410 122,66 2 653 609,22
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10 240 131,58 8 506 344,06
G Przychody finansowe 204 155,49 114 671,97
II Odsetki, w tym: 204 155,49 114 671,97
H Koszty finansowe 20 638,15 34 825,26
I Odsetki, w tym: 148,43 14 195,00
IV Inne 20 489,72 20 630,26
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10 423 648,92 8 586 190,77
J Podatek dochodowy 2 079 825,00 1 668 156,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 8 343 823,92 6 918 034,77
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35 924 366,21 29 006 331,44
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35 924 366,21 29 006 331,44
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 502 110,00 502 110,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 502 110,00 502 110,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 28 504 221,44 26 829 848,10
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5 961 634,77 1 674 373,34
a) zwiększenie (z tytułu) 5 961 634,77 1 674 373,34
podziału zysku ponad ustawowo minimalną wysokość 5 961 634,77 1 674 373,34
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34 465 856,21 28 504 221,44
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 918 034,77 1 674 373,34
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 918 034,77 1 674 373,34
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 918 034,77 1 674 373,34
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 918 034,77 1 674 373,34
wypłata dywidendy 956 400,00
zwiększenie kapitału zapasowego 5 961 634,77 1 674 373,34
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 8 343 823,92 6 918 034,77
A zysk netto 8 343 823,92 6 918 034,77
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43 311 790,13 35 924 366,21
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 311 790,13 34 956 966,21
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 469 890,25 23 292 314,00
I Zysk (strata) netto 8 343 823,92 6 918 034,77
II Korekty razem 1 126 066,33 16 374 279,23
1 Amortyzacja 3 805 812,44 2 972 984,74
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -81 792,20 -70 536,68
5 Zmiana stanu rezerw 1 390 723,91 2 635 479,80
6 Zmiana stanu zapasów 61 203,29 49 920,41
7 Zmiana stanu należności -6 393 740,40 7 175 223,87
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 614 162,49 4 255 890,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -270 303,20 -644 683,20
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9 469 890,25 23 292 314,00
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -4 820 355,08 -5 014 247,55
I Wpływy 81 792,20 95 729,60
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 792,20 95 729,60
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 4 902 147,28 5 109 977,15
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 902 147,28 5 109 977,15
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4 820 355,08 -5 014 247,55
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -956 400,00
I Wpływy
II Wydatki 956 400,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 956 400,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -956 400,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 693 135,17 18 278 066,45
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 693 135,17 18 278 066,45
F Środki pieniężne na początek okresu 38 308 901,39 20 030 834,94
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42 002 036,56 38 308 901,39
– o ograniczonej możliwości dysponowania 180 462,16 126 393,30
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 10 423 648,92 8 586 190,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 59 642,20 59 642,20 59 642,20
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 668 149,65 1 668 149,65 2 890 696,88
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -6 400,00 -6 400,00 -2 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 12 025 756,37 11 415 245,45
K. Podatek dochodowy 2 284 894,00 2 168 897,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa została załączona w postaci pliku PDF.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki