Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" S.A.
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW-FABRYCZNA
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW-FABRYCZNA
UlicaOporowska
Nr domu62
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-434
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9319Z - pozostała działalność związana ze sportem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000070008

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Rozchód towarów wycenia się według zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

W przypadku korekty błędów lub zmiany polityki rachunkowości Spółka zapewnia porównywalność danych finansowych w informacji dodatkowej, natomiast dane w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych są prezentowane zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi za rok ubiegły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 20198 roku, poz.35195), zwaną dalej ustawą o rachunkowości, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne:
a) dla wartości niematerialnych i prawnych:
 • inne wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie) 50%
 • b) dla środków trwałych:
 • urządzenia techniczne i maszyny 10-30%
 • środki transportu 20%
 • pozostałe środki trwałe 20%
 • b. Inwestycje krótkoterminowe

  W inwestycjach krótkoterminowych występują wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.
  Na dzień bilansowy są wycenione według wartości nominalnej.

  Inwestycje długoterminowe to udziały w 2 jednostkach zależnych, które nie prowadzą działalności i wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  c. Zapasy

  Składniki zapasów wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.

  d. Należności

  Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpis dokonywany jest w pełnej wysokości dla:
  • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem i skierowanych do egzekucji,
  • należności, z których spłatą dłużnik zwleka, a ocena jego sytuacji wykazuje, że spłata jest wątpliwa bądź ryzyko nieuregulowania należności jest znaczne,
  • należności z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności,
  • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, na które wcześniej dokonano odpisu aktualizującego.

  e. Środki pieniężne

  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. .

  Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie i na rachunkach bankowych .

  f. Kapitały

  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

  g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: skła

  dki na ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, od odpowiedzialności cywilnej, kosztów bezpośrednich związanych z nabyciem zawodników tym opłaty transferowe do klubów oraz opłaty dla menagerów. Koszty bezpośrednie związane z nabyciem zawodników rozliczane są przez okres trwania kontraktu z zawodnikiem. Koszty te prezentowane są jako krótkoterminowe w części, która zostanie rozliczona w okresie kolejnego roku od dnia bilansowego, i jako długoterminowe w części, która zostanie rozliczona w okresie powyżej roku od dnia bilansowego.

  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, które zostaną zafakturowane w przyszłych okresach.

  h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności zafakturowane przychody z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

  i. Rezerwy

  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

  j. Pożyczki i zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych

  W momencie początkowego ujęcia pożyczki oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania pożyczki. Następnie są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

  k. Zobowiązania

  Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

  l. Transakcje w walucie obce

  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku (dla roku 2017 - tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku). Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
  31 grudnia 2018 roku – Euro 4,3000
  31 grudnia 2017 roku – Euro 4,1709

  m. Uznawanie przychodów

  Przychody ze sprzedaży towarów i usług

  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

  Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy.

  Przychody ze sprzedaży usług są ujmowane w momencie wykonania świadczenia. W przypadku usług, które są świadczone przez dłuższy okres czasu lub są świadczone w okresie, który dotyczy kilku lat obrotowych Spółka rozlicza przychody w okresie, w którym są świadczone, przy wykorzystaniu pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów.

  Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

  W przypadku S

  półki do przychodów ze sprzedaży zaliczają się przede wszystkim: świadczenie usług reklamowych, promocyjnych, wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów na mecze piłki nożnej. Dodatkowo Spółka generuje przychody z tytułu sprzedaży powierzchni dla innych podmiotów na działalność w siedzibie klubu przy ul. Oporowskiej 62.

  Przychody z tytułu odsetek

  Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

  Dotacje

  Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

  Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

  n. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

  o. Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i odroczoną.

  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat poprzednich ujęte w bieżącym okresie.

  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową aktywów i zobowiązań i ich wartością ustaloną dla celów podatkowych.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane jeśli Spółka posiada możliwości ich kompensaty w przyszłości.

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy pod kątem prawdopodobieństwa zrealizowania związanych z nimi korzyści ekonomicznych, w przypadku gdy nie jest prawdopodobne zrealizowanie korzyści ekonomicznych związanych z tymi aktywami zostają one odpisane do kwot możliwych do odzyskania.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem opisanych poniżej postanowień.

  Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym prezentuje się przy zastosowaniu wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Na wynik finansowy netto składają się:
  a) wynik działalności operacyjnej podstawowej,
  b) wyniki z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  c) wynik operacji finansowych,
  d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
  Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych
  sporządzono metodą pośrednią.

  informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA powstał w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 28.11.1997 roku, w formie aktu notarialnego nr 6839/97 i dnia 09.12.1997 nr 7098/97 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

  W dniu 12.12.1997 roku postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB7526. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000070008.

  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

  Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność klubów sportowych. WKS Śląsk Wrocław S.A. gra obecnie w najwyższej w hierarchii klasie męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy).W latach 1927–1939 nosiła nazwę Liga, natomiast w latach 1948–2008 I liga. W jej ramach zmagania toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym, jako mistrzostwa kraju i przeznaczone są dla 16 najlepszych polskich klubów piłkarskich.

  Spółka jest jednostką dominującą w odniesieniu do 2 spółek zależnych: WKS Sp z o.o. oraz WKS Sp z o.o. SKA (w których Spółka posiada 100% udziałów). Spółki te nie prowadzą żadnej działalności od momentu ich powstania, stąd Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia art. 56 ustawy o rachunkowości.

  W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe937 973,53995 630,22
  IWartości niematerialne i prawne633,4117 032,61
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2Wartość firmy
  3Inne wartości niematerialne i prawne633,4117 032,61
  4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  IIRzeczowe aktywa trwałe470 006,89440 535,15
  1Środki trwałe415 256,89440 535,15
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej383 694,60420 066,48
  c) urządzenia techniczne i maszyny8 040,584 946,55
  d) środki transportu895,10
  e) inne środki trwałe23 521,7114 627,02
  2Środki trwałe w budowie54 750,00
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IIINależności długoterminowe
  1Od jednostek powiązanych
  2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Od pozostałych jednostek
  IVInwestycje długoterminowe90 999,90112 999,90
  1Nieruchomości
  2Wartości niematerialne i prawne
  3Długoterminowe aktywa finansowe90 999,90112 999,90
  a) w jednostkach powiązanych32 999,9054 999,90
  – udziały lub akcje32 999,9054 999,90
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach58 000,0058 000,00
  – udziały lub akcje58 000,0058 000,00
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe376 333,33425 062,56
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Inne rozliczenia międzyokresowe376 333,33425 062,56
  BAktywa obrotowe2 110 828,085 717 068,88
  IZapasy378 605,45467 702,03
  1Materiały81 629,3255 028,18
  2Półprodukty i produkty w toku
  3Produkty gotowe
  4Towary296 976,13412 673,85
  5Zaliczki na dostawy i usługi
  IINależności krótkoterminowe162 631,67762 197,63
  1Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Należności od pozostałych jednostek162 631,67762 197,63
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:111 943,99742 636,03
  – do 12 miesięcy111 943,39742 943,39
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych38 686,2814 934,60
  c) inne12 002,004 627,00
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe756 690,833 773 252,19
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe756 690,833 773 252,19
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne756 690,833 773 252,19
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach756 690,833 773 252,19
  – inne środki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe812 900,13713 917,03
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne
  Aktywa razem3 048 801,616 712 699,10
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny-18 131 826,63-14 489 730,05
  IKapitał (fundusz) podstawowy51 428 000,0051 428 000,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  VZysk (strata) z lat ubiegłych-65 917 730,05-68 842 468,23
  VIZysk (strata) netto-3 642 096,582 924 738,18
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 180 628,2421 202 429,15
  IRezerwy na zobowiązania461 543,001 553 000,00
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3Pozostałe rezerwy461 543,001 553 000,00
  – długoterminowe205 000,00
  – krótkoterminowe461 543,001 348 000,00
  IIZobowiązania długoterminowe652 702,571 367 203,00
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek652 702,571 367 203,00
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych652 702,571 171 803,00
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne195 400,00
  IIIZobowiązania krótkoterminowe16 674 939,9214 908 416,15
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych9 766 076,409 532 696,84
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:916 713,26817 296,84
  – do 12 miesięcy916 713,26817 296,84
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne8 849 363,148 715 400,00
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 908 863,525 375 719,31
  a) kredyty i pożyczki1 527 065,872 643 797,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych543 000,00300 000,00
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 394 434,901 710 242,50
  – do 12 miesięcy3 394 434,901 710 242,50
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych762 163,51690 785,46
  h) z tytułu wynagrodzeń662 785,33
  i) inne19 413,9130 894,35
  4Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe3 391 442,753 373 810,00
  1Ujemna wartość firmy
  2Inne rozliczenia międzyokresowe3 391 442,753 373 810,00
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe3 391 442,753 373 810,00
  Pasywa razem3 048 801,616 712 699,10
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 430 319,5918 715 332,40
  – od jednostek powiązanych
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 873 419,8818 122 841,56
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów556 899,71592 490,84
  BKoszty działalności operacyjnej36 301 204,8629 276 467,34
  IAmortyzacja94 814,06104 681,39
  IIZużycie materiałów i energii1 656 357,911 983 748,42
  IIIUsługi obce16 237 668,2311 223 534,17
  IVPodatki i opłaty, w tym:1 330 450,19713 375,89
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia15 360 148,8713 473 322,36
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:874 241,01502 956,74
  – emerytalne
  VIIPozostałe koszty rodzajowe370 337,25911 535,87
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów377 187,34363 312,50
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 870 885,27-10 561 134,94
  DPozostałe przychody operacyjne15 921 571,4214 332 639,80
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 924 620,851 239 568,52
  IIDotacje13 100 000,0013 060 000,00
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne896 950,5733 071,28
  EPozostałe koszty operacyjne272 722,94257 693,36
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IIIInne koszty operacyjne272 722,94257 693,36
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 222 036,793 513 811,50
  GPrzychody finansowe1 860,0024 160,13
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  AOd jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  BOd jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  IIOdsetki, w tym:1 500,0023 645,86
  – od jednostek powiązanych
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
  VInne360,00514,27
  HKoszty finansowe421 919,79613 233,45
  IOdsetki, w tym:358 139,60597 506,16
  – dla jednostek powiązanych246 005,00283 477,80
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych22 000,00
  IVInne41 780,1915 727,29
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 642 096,582 924 738,18
  JPodatek dochodowy
  KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 642 096,582 924 738,18
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-14 489 730,05-8 469 658,23
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów-8 944 810,00
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-14 489 730,05-17 414 468,23
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu51 428 000,0051 428 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu51 428 000,0051 428 000,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  – podziału zysku (ustawowo)
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-65 917 730,05-59 897 658,23
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-65 917 730,05-59 897 658,23
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów-8 944 810,00
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-65 917 730,05-68 842 468,23
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-65 917 730,05-68 842 468,23
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-65 917 730,05-68 842 468,23
  6Wynik netto-3 642 096,582 924 738,18
  Azysk netto2 924 738,18
  Bstrata netto-3 642 096,58
  Codpisy z zysku
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-18 131 826,63-14 489 730,05
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-18 131 826,63-14 489 730,05
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-15 849 583,14-10 559 596,22
  IZysk (strata) netto-3 642 096,582 924 738,18
  IIKorekty razem-12 207 486,56-13 484 334,96
  1Amortyzacja94 814,06104 681,39
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)356 639,60573 860,30
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 924 620,85-1 239 568,52
  5Zmiana stanu rezerw-1 091 457,00
  6Zmiana stanu zapasów89 096,96437 021,35
  7Zmiana stanu należności8 362,96131 308,52
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 207 820,07-680 410,59
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-12 942,74248 772,59
  10Inne korekty-11 935 199,24-13 060 000,00
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-15 849 583,14-10 559 596,22
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 348 529,80117 223,02
  IWpływy2 515 823,85674 568,52
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 515 823,85674 568,52
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4Inne wpływy inwestycyjne
  IIWydatki1 167 294,05557 345,50
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 167 294,05557 345,50
  2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4Inne wydatki inwestycyjne
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 348 529,80117 223,02
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej11 484 491,9814 951 398,08
  IWpływy13 100 000,0014 060 000,00
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2Kredyty i pożyczki1 400 000,00
  3Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4Inne wpływy finansowe13 100 000,0013 060 000,00
  IIWydatki1 615 508,021 443 506,16
  1Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4Spłaty kredytów i pożyczek1 150 707,50940 000,00
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych300 000,00300 000,00
  6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8Odsetki164 800,52203 506,16
  9Inne wydatki finansowe
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)11 484 491,9814 951 398,08
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-3 016 561,362 574 120,08
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 016 561,362 574 120,08
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  FŚrodki pieniężne na początek okresu3 773 252,191 199 132,11
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:756 690,833 773 252,19
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  -3 642 096,58
  -808 000,00
  17 632,75
  308 458,76
  1 636 569,84
  -2 487 435,23
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  informacja dodatkowa

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki