Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA "MUNICIPIUM" za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMiędzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaWarszawa
UlicaMarynarska
Nr domu19 A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-674
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5811Z - wydawanie książek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000069503

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

"Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę.

"

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową w okresie:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 36 miesięcy 5 lat
Wartość firmy 60 miesięcy 5 lat
Inne wartości niematerialne i prawne 60 miesięcy 2 lat
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu ujmowane w koszty.
b) Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową według następujących stawek procentowych:
Inwestycje w obcym obiekcie (lokale) 10%
Urządzenia techniczne i maszyny (w tym komputery) 30% - 60%
Środki transportu 20%
Środki transportu (ulepszenia) 10%
Inne środki trwałe 14% - 20%

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala na poziomie wyniku netto

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
Spółka sporządza rachunek przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe810 479,26937 382,58
IWartości niematerialne i prawne400 162,47559 231,62
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne400 162,47559 231,62
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe321 919,53361 690,96
1Środki trwałe321 919,53361 690,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny13 708,0322 566,79
d) środki transportu308 211,39339 124,06
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe88 397,26
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek88 397,26
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe16 460,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego16 460,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe835 796,77575 407,22
IZapasy71 883,8855 842,87
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe58 731,0455 842,87
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi13 152,84
IINależności krótkoterminowe659 045,77318 154,28
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek659 045,77318 154,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:528 797,30223 481,21
– do 12 miesięcy528 797,30223 481,21
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych83 258,3070 556,59
c) inne46 990,1724 116,59
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe85 703,53187 800,98
1Krótkoterminowe aktywa finansowe85 703,53187 800,98
a) w jednostkach powiązanych110 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki110 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne85 703,5377 800,98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach85 112,3377 800,98
– inne środki pieniężne591,20
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 163,5913 609,09
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 646 276,031 512 789,80
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 411 407,86-1 533 228,29
IKapitał (fundusz) podstawowy515 000,00515 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 536,833 536,83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 051 765,12-377 805,00
VIZysk (strata) netto121 820,43-1 673 960,12
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 057 683,893 046 018,09
IRezerwy na zobowiązania42 898,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego42 898,01
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe495 417,77362 769,66
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek495 417,77362 769,66
a) kredyty i pożyczki307 968,20221 243,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe187 449,57141 525,86
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 687 804,041 627 609,76
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 631 549,861 555 227,78
a) kredyty i pożyczki153 228,07469 683,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe87 972,94125 857,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:983 954,64724 998,03
– do 12 miesięcy983 954,64724 998,03
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych125 298,55147 137,83
h) z tytułu wynagrodzeń280 995,6687 550,29
i) inne100,00
4Fundusze specjalne56 254,1872 381,98
IVRozliczenia międzyokresowe874 462,081 012 740,66
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe874 462,081 012 740,66
– długoterminowe
– krótkoterminowe874 462,081 012 740,66
Pasywa razem1 646 276,031 512 789,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 362 506,475 440 657,26
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 436 128,255 496 617,40
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-73 621,78-55 960,14
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej6 051 991,495 662 281,97
IAmortyzacja271 239,04276 529,32
IIZużycie materiałów i energii254 451,06227 581,73
IIIUsługi obce3 830 745,803 665 324,70
IVPodatki i opłaty, w tym:87 446,0331 679,54
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 332 169,731 184 832,73
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:161 215,08135 423,35
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe114 724,75140 910,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)310 514,98-221 624,71
DPozostałe przychody operacyjne338 306,68151 326,50
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne338 306,68151 326,50
EPozostałe koszty operacyjne256 445,9584 946,22
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych50 659,63
IIIInne koszty operacyjne256 445,9534 286,59
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)392 375,71-155 244,43
GPrzychody finansowe13 940,69
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:13 940,69
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe237 572,291 533 421,38
IOdsetki, w tym:127 359,37171 801,36
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych110 000,001 361 620,02
IVInne212,92
IZysk (strata) brutto (F+G–H)154 803,42-1 674 725,12
JPodatek dochodowy32 982,99-765,00
- podatek dochodowy odroczony-26 438,01
- podatek dochodowy bieżący59 421,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)121 820,43-1 673 960,12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)140 731,83140 731,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach140 731,83140 731,83
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu515 000,00515 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu515 000,00515 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 536,83234 721,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty231 184,56
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 536,833 536,83
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2. - pokrycia straty
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-377 805,00-377 805,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-377 805,00-377 805,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-377 805,00-377 805,00
a) zwiększenie (z tytułu)-1 673 960,12
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-1 673 960,12
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 051 765,12-377 805,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 051 765,12-377 805,00
6Wynik netto121 820,43-1 673 960,12
Azysk netto121 820,43
Bstrata netto-1 673 960,12
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 411 407,86-1 533 228,29
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 411 407,86-1 533 228,29
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto121 820,43-1 673 960,12
IIKorekty razem233 891,391 712 202,94
1Amortyzacja271 239,04276 529,32
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)94 328,14135 610,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej69 390,161 347 679,33
5Zmiana stanu rezerw-42 898,012 649,00
6Zmiana stanu zapasów-16 041,016 101,02
7Zmiana stanu należności-429 288,754 955,97
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów414 534,90-182 620,79
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-127 373,08121 298,24
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)355 711,8238 242,82
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy276 422,77
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych276 422,77
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-31 991,88-11 627,82
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-31 991,88-11 627,82
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)244 430,89-11 627,82
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy150 000,00264 803,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki150 000,00264 803,20
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-742 240,16-279 498,22
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-379 731,35-14 537,12
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-268 180,67-119 911,45
8Odsetki-94 328,14-145 049,65
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-592 240,16-14 695,02
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 902,5511 919,98
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 902,5511 919,98
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu77 800,9865 881,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:85 703,5377 800,98
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok154 803,42-1 674 725,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:57 922,38105 417,91
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 005 030,731 725 051,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:112 997,7482 092,92
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:409 376,42
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym312 742,00-377 196,00
K. Podatek dochodowy59 421,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty

-

Wprowadzenie

-

Zatwierdzenie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki