Szczegóły spółki

Nazwa MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA "MUNICIPIUM"
NIP 5260250110
REGON 006375209
KRS 0000069503
Adres ul. Marynarska 19A X P., 02-674 Warszawa
Telefon 86229276
Faks 86229276
E-mail biuro@allay.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 5811Z — wydawanie książek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.01 1.86
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.99 -2.17
Płynność bieżąca (CR) 0.35 0.5
Płynność szybka (QR) 0.32 0.45
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.99 -2.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -30.77% 1.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 109.18% -8.63%
Rentowność aktywów (ROA) -110.65% 7.4%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-26 101/2020 315 255793
Poz. 255793. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/200681/20/962]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 255793. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/200681/20/962]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-22 14/2020 275 32290
Poz. 32290. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1545/20/867]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
MUNICIPIUM.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.MUNICIPIUM.COM.PL
Poz. 32290. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1545/20/867]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
MUNICIPIUM.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.MUNICIPIUM.COM.PL
2019-08-28 166/2019 369 993308
Poz. 993308. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/369]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993308. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/369]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-28 166/2019 369 993309
Poz. 993309. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/770]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993309. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/770]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-28 166/2019 369 993310
Poz. 993310. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/171]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993310. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[RDF/174001/19/171]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-16 158/2019 448 974173
Poz. 974173. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45258/19/426]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRÓL 2. JANUSZ 3. 57082615154 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MAJEW-
SKI 2. ZDZISŁAW 3. 55092704918) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. KRÓL
2. MICHAŁ ALEKSANDER 3. 82120214415 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓL 2. MICHAŁ
3. 82120214415 2 1. MAJEWSKI 2. DARIUSZ JERZY
3. 65051014536 wpisać: 3 1. MAJEWSKI 2. PIOTR
ANTONI 3. 98061908737 4 1. KRÓL 2. JANUSZ
MAREK 3. 57082615154
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 1 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
2 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO-
WEJ LUB INTERNET 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
5 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 6 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 73 11 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TAR-
GÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 9 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 2. 58
11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 11 2. 58 13 Z WYDAWA-
NIE GAZET 12 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13 2. 59 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 14 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA 15 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 16 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 17
2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 18 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 19
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 20 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 22 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ-
KOWEJ LUB INTERNET 23 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI 24 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZE-
CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 25 2. 61
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA-
CJI PRZEWODOWEJ 26 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODO-
WEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATE-
LITARNEJ 27 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 28 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 29 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 30
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 31 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
32 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 33 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 34 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 35 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZ-


TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 37
2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 38 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 39
2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA-
CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 40 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 41 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 974173. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM” . KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45258/19/426]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRÓL 2. JANUSZ 3. 57082615154 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MAJEW-
SKI 2. ZDZISŁAW 3. 55092704918) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. KRÓL
2. MICHAŁ ALEKSANDER 3. 82120214415 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓL 2. MICHAŁ
3. 82120214415 2 1. MAJEWSKI 2. DARIUSZ JERZY
3. 65051014536 wpisać: 3 1. MAJEWSKI 2. PIOTR
ANTONI 3. 98061908737 4 1. KRÓL 2. JANUSZ
MAREK 3. 57082615154
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 1 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
2 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO-
WEJ LUB INTERNET 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
5 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 6 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 73 11 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TAR-
GÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 9 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 2. 58
11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 11 2. 58 13 Z WYDAWA-
NIE GAZET 12 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13 2. 59 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 14 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA 15 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 16 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 17
2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 18 2. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 19
2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI-
KÓW INFORMACJI 20 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN-
NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 22 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ-
KOWEJ LUB INTERNET 23 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI-
SKAMI 24 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZE-
CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 25 2. 61
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA-
CJI PRZEWODOWEJ 26 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODO-
WEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATE-
LITARNEJ 27 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 28 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 29 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 30
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 31 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
32 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ-
WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 33 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 34 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 35 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZ-


TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 37
2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 38 2. 82
92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 39
2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA-
CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 40 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 41 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2019-05-16 94/2019 23 25063
Poz. 25063. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA „MUNI-
CIPIUM” w Warszawie. KRS 0000069503. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 grudnia 2001 r.
[BMSiG-24827/2019]

Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM z sie-
dzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr 0000069503, działającej pod adre-
sem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19A p. X, uprzejmie
zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395
w związku z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 1200, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19A p. X.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie regulaminu obrad.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działal-
   ności Spółki w 2018 r. i sprawozdania finansowego
   za 2018 r.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z działalności w 2018 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej
   z badania bilansu spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2018 r. na
   pokrycie strat z lat ubiegłych.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich
   obowiązków.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z ich obowiązków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 16. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 17. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Poz. 25063. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA „MUNI-
CIPIUM” w Warszawie. KRS 0000069503. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 grudnia 2001 r.
[BMSiG-24827/2019]

Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM z sie-
dzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr 0000069503, działającej pod adre-
sem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19A p. X, uprzejmie
zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395
w związku z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 1200, w sie-
dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19A p. X.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie regulaminu obrad.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działal-
   ności Spółki w 2018 r. i sprawozdania finansowego
   za 2018 r.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z działalności w 2018 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej
   z badania bilansu spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2018 r. na
   pokrycie strat z lat ubiegłych.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich
   obowiązków.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z ich obowiązków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 16. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 17. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2019-04-02 65/2019 668 160984
Poz. 160984. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM”. KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17472/19/985]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KON-
DUKTORSKA nr domu 18 nr lokalu 7 kod pocztowy
00-775 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNAR-
SKA nr domu 19A X P. kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 160984. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA
AKCYJNA „MUNICIPIUM”. KRS 0000069503. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17472/19/985]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KON-
DUKTORSKA nr domu 18 nr lokalu 7 kod pocztowy
00-775 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNAR-
SKA nr domu 19A X P. kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
2018-06-18 116/2018 15 26076
Poz. 26076. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA „MUNI-
CIPIUM” w Warszawie. KRS 0000069503. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 grudnia 2001 r.
[BMSiG-25583/2018]

Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM z sie-
dzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, nr KRS 0000069503, działającej pod adresem
Warszawa, ul. Konduktorska 18 lok. 7, uprzejmie zawiadamia
Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395 w związku
z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-dzie się w dniu 18 lipca 2018 r., o godzinie 1200, w siedzibie
Spółki Warszawa, ul. Konduktorska 18 lok. 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie regulaminu obrad.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie Rady
   Nadzorczej z badania bilansu spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
   z wykonania przez nich obowiązków.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Poz. 26076. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA „MUNI-
CIPIUM” w Warszawie. KRS 0000069503. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 grudnia 2001 r.
[BMSiG-25583/2018]

Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM z sie-
dzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, nr KRS 0000069503, działającej pod adresem
Warszawa, ul. Konduktorska 18 lok. 7, uprzejmie zawiadamia
Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395 w związku
z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbę-dzie się w dniu 18 lipca 2018 r., o godzinie 1200, w siedzibie
Spółki Warszawa, ul. Konduktorska 18 lok. 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie regulaminu obrad.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego
   za rok 2017.
  8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania
   z działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie Rady
   Nadzorczej z badania bilansu spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
   z wykonania przez nich obowiązków.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
   Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki