Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TEMPO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTEMPO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatM. Wrocław
GminaM. Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatM. Wrocław
GminaM. Wrocław
UlicaMarsz. J. Piłsudskiego
Nr domu12
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-049
PocztaWrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000069474

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

• kwalifikacja umów leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi • nieustalanie aktywów i nietworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego • niestosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych • sporządzanie bilansu zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości • sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości • sporządzanie informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości • niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym • niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych • niesporządzanie sprawozdania z działalności jednostki; w informacji dodatkowej zostaną przedstawione informacje dotyczące nabycia udziałów własnych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w zależności od przewidywanego okresu użytkowania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Stawka amortyzacji jest ustalana w oparciu o przewidywany okres użytkowania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe31 581 643,5332 410 970,83
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:31 499 688,5332 025 115,83
– środki trwałe30 030 688,5330 856 115,83
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe80 000,00380 000,00
IVInwestycje długoterminowe, w tym:1 955,005 855,00
– nieruchomości3 900,00
– długoterminowe aktywa finansowe1 955,001 955,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 251 485,721 802 248,06
IZapasy30 263,01
IINależności krótkoterminowe, w tym:287 271,50223 819,69
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:160 964,9077 010,98
– do 12 miesięcy160 964,9077 010,98
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:1 953 225,661 536 508,87
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:1 953 225,661 536 508,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 232 727,66233 308,87
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 988,5611 656,49
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem33 833 129,2534 213 218,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny30 392 614,3529 392 925,33
IKapitał (fundusz) podstawowy3 300 000,003 300 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:14 293 852,3312 993 852,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe6 228 807,526 155 167,44
VZysk (strata) z lat ubiegłych5 570 265,485 570 265,48
VIZysk (strata) netto999 689,021 373 640,08
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 440 514,904 820 293,56
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:1 760 296,243 161 575,00
– z tytułu kredytów i pożyczek1 397 546,342 860 864,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:1 626 885,331 658 718,56
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek1 463 353,381 475 331,90
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:60 851,8254 855,44
– Do 12 miesięcy60 851,8254 855,44
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne24 403,3424 403,34
IVRozliczenia międzyokresowe53 333,33
Pasywa razem33 833 129,2534 213 218,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 582 102,543 815 150,20
IPrzychody netto ze sprzedaży3 582 102,543 815 150,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej2 501 551,962 478 055,31
IAmortyzacja821 864,07820 578,07
IIZużycie materiałów i energii420 385,27379 674,24
IIIUsługi obce639 789,36694 426,38
IVWynagrodzenia312 206,16294 556,16
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:49 830,0549 407,72
– emerytalne22 920,1523 374,45
VIPozostałe koszty, w tym:257 477,05239 412,74
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)1 080 550,581 337 094,89
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:73 660,23334 734,15
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych33 613,46
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:65 073,9537 707,36
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych52 962,4832 670,21
FPrzychody finansowe, w tym:110 370,08107 414,54
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:97 539,3399 048,56
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych3 930,758 365,98
GKoszty finansowe, w tym:166 235,92215 372,14
IOdsetki, w tym:166 235,92215 372,14
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 033 271,021 526 164,08
IPodatek dochodowy33 582,00152 524,00
JZysk (strata) netto (H - I)999 689,021 373 640,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki