Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZETO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy CSK ZETO S.A.
Siedziba
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat M.KIELCE
Gmina M.KIELCE
Miejscowość KIELCE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat M.KIELCE
Gmina M.KIELCE
Ulica ŚNIADECKICH
Nr domu 31
Miejscowość KIELCE
Kod pocztowy 25-366
Poczta KIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000068191

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza porównawczy rachunek wyników. Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
w bilansie wg cen zakupu wyceniono: materiały oraz towary z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.
wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO.
produkcję w toku (umowy do 3 miesięcy) wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia obejmujących koszty materiałów bezpośrednich i usługi obce.
środki pieniężne w walutach obcych - na dzień bilansowy nie wystąpiły.
rozrachunki wyrażane w walutach obcych - na dzień bilansowy nie wystąpiły.
należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Przy naliczaniu odsetek bierze się pod uwagę dotychczasową współpracę oraz sytuację prawną i finansową kontrahenta. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościągalnych, przeterminowanych o więcej niż 12 miesięcy po szczegółowej analizie wypłacalności kontrahenta. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.
zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
jednostka tworzy aktywa (w związku z powstaniem ujemnych przejściowych różnic między wartością księgową a wartością podatkową aktywów) oraz pasywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (w związku z powstaniem dodatnich przejściowych różnic). Jednostka nie dokonywała kompensaty.
fundusze specjalne tu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są wyceniane w wartości nominalnej.
środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Stosowane metody wyceny i pomiaru elementów wyniku finansowego:
środki trwałe o większej wartości (powyżej zł 3 500,00) amortyzuje się metodą mieszaną:
dla grupy 4-6 stosuje się metodę liniową przy możliwości zastosowania współczynnika podwyższającego x2,
dla grupy 3 i 8 stosuje się metodę degresywną przy możliwości zastosowania współczynnika pod-wyższającego x2,
pozostałe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł 3 500,00) traktowane są jako materiały i odpisywane jed-norazowo w koszty. Dla tych składników prowadzi się ewidencję pozabilansową.
przy amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki podatkowe.
przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej:
powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową,
do kwoty 3 500,00 zł zaliczane są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu.
przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki podatkowe.
Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne i rentowe) ze względu na małą istotność.
Jednostka utworzyła rezerwy z tytułu rękojmi i sprzedaży w wysokości 1% wartości przychodów ze sprzedaży usług działu teletechnicznego.
pozostałe rezerwy wycenia się według kwot wymaganej zapłaty z dnia podjęcia decyzji o ujęciu ich w księgach rachunkowych.
jednostka nie tworzy rezerw na urlopy.
przychody i koszty z tytułu niezakończonych umów długoterminowych przy braku aktualnego globalnego budżetu kosztów umów wyceniane są metodą zysku zerowego z uwzględnieniem kosztów poniesionych w okresie i przychodów, których odzyskanie jest prawdopodobne.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w chwili obecnej nie są znane.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 003 351,18 1 080 705,72
I Wartości niematerialne i prawne 19 664,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 19 664,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 941 678,18 997 793,72
1 Środki trwałe 941 678,18 997 793,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 523 429,00 523 429,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 406 668,69 434 016,01
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 580,49 26 369,75
d) środki transportu 13 978,96
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 673,00 63 248,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 61 673,00 63 248,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 497 254,32 3 663 017,51
I Zapasy 34 829,49 218 566,47
1 Materiały 21 276,31 211 668,98
2 Półprodukty i produkty w toku 13 315,69
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 237,49 6 897,49
II Należności krótkoterminowe 1 077 042,92 1 655 040,96
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 077 042,92 1 655 040,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 076 631,89 1 655 040,96
– do 12 miesięcy 905 638,00 1 516 333,63
– powyżej 12 miesięcy 170 993,89 138 707,33
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 411,03
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 232 487,14 1 588 154,78
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 232 487,14 1 588 154,78
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 232 487,14 1 588 154,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 335 425,00 267 196,82
– inne środki pieniężne 897 062,14 1 320 957,96
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152 894,77 201 255,30
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 500 605,50 4 743 723,23
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 897 658,62 3 008 064,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 050 000,00 1 050 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 361 706,40 355 385,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 100 394,29 106 715,54
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7 481,32 7 481,32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 1 378 076,61 1 488 482,69
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 602 946,88 1 735 658,53
I Rezerwy na zobowiązania 76 603,15 70 071,13
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 76 603,15 70 071,13
– długoterminowe
– krótkoterminowe 76 603,15 70 071,13
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 449 652,53 1 502 668,91
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 449 652,53 1 468 163,88
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 356 369,49 1 053 562,05
– do 12 miesięcy 339 830,29 1 039 150,75
– powyżej 12 miesięcy 16 539,20 14 411,30
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 45 730,00 355 883,26
h) z tytułu wynagrodzeń 21 072,84
i) inne 47 553,04 37 645,73
4 Fundusze specjalne 34 505,03
IV Rozliczenia międzyokresowe 76 691,20 162 918,49
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 76 691,20 162 918,49
– długoterminowe
– krótkoterminowe 76 691,20 162 918,49
Pasywa razem 3 500 605,50 4 743 723,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 832 219,69 9 831 796,06
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 800 497,57 9 688 155,70
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -7 814,72 64 719,26
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 476,36
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 38 060,48 78 921,10
B Koszty działalności operacyjnej 7 122 933,47 8 090 432,69
I Amortyzacja 69 425,47 163 820,12
II Zużycie materiałów i energii 2 126 764,28 1 958 028,82
III Usługi obce 1 779 462,90 2 632 900,76
IV Podatki i opłaty, w tym: 106 878,57 111 637,91
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 474 415,66 2 563 226,57
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 493 808,14 508 356,32
– emerytalne 227 059,26
VII Pozostałe koszty rodzajowe 40 950,39 81 456,10
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 228,06 71 006,09
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 709 286,22 1 741 363,37
D Pozostałe przychody operacyjne 70 393,50 159 452,01
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 271,95 229 056,03
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 50 121,55 159 452,01
E Pozostałe koszty operacyjne 103 266,89 115 447,51
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 103 266,89 115 447,51
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 676 412,83 1 785 367,87
G Przychody finansowe 18 620,92 25 781,90
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 18 620,92 25 781,90
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 1 205,14 446,08
I Odsetki, w tym: 1 028,98 94,10
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 176,16 351,98
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 693 828,61 1 810 703,69
J Podatek dochodowy 315 752,00 322 221,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 378 076,61 1 488 482,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 008 064,70 5 182 526,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 008 064,70 5 182 526,46
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 050 000,00 1 050 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 050 000,00 1 050 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 355 385,15 1 275 385,15
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6 321,15 -920 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 6 321,25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 920 000,00
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 361 706,40 355 385,15
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 106 715,54 106 715,54
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -6 321,25
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 321,25
– zbycia środków trwałych 6 321,25
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 100 394,29 106 715,54
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7 481,32 1 467 481,32
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1 460 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 460 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 481,32 7 481,32
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 488 482,69 1 282 944,45
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 488 482,69 1 282 944,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 488 482,69 1 282 944,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 488 482,69 1 282 944,45
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 1 378 076,61 1 488 482,69
A zysk netto 1 378 076,61 1 488 482,69
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 897 658,62 3 008 064,70
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 897 658,62 3 008 064,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 1 378 076,61 1 488 482,69
II Korekty razem -282 991,76 765 762,42
1 Amortyzacja 69 425,47 163 820,12
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11 104,18 -23 751,76
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20 271,95
5 Zmiana stanu rezerw 6 532,02 63 071,13
6 Zmiana stanu zapasów 183 736,98 -78 812,25
7 Zmiana stanu należności 577 998,04 646 704,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 053 016,38 169 755,36
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36 291,76 -175 025,16
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 095 084,85 2 254 245,11
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 37 730,20 23 751,76
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 626,02
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 11 104,18 23 751,76
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 11 104,18 23 751,76
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 11 104,18 23 751,76
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 1 245,35
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 245,35
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 37 730,20 22 506,41
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 1 488 482,69 3 662 944,45
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 488 482,69 3 662 944,45
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 488 482,69 -3 662 944,45
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -355 667,64 -1 386 192,93
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -355 667,64 -1 386 192,93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 1 588 154,78 2 974 347,71
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 232 487,14 1 588 154,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania 34 505,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 693 828,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 152 010,08
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 58 558,11
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 96 788,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 44 213,36
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 86 347,41
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 653 560,76
K. Podatek dochodowy 314 177,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja_dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki