Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatM. Jelenia Góra
GminaM. Jelenia Góra
MiejscowośćJelenia Góra
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatM. Jelenia Góra
GminaM. Jelenia Góra
UlicaWincentego Pola
Nr domu21
MiejscowośćJelenia Góra
Kod pocztowy58-500
PocztaJelenia Góra
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1086Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1089Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2042Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
2110Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000066687

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości które stosowane były w sposób ciągły.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawneŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej, nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy, lub wartość godziwą na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku.
Aktywa rzeczowe, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania o wartości poniżej 1500 zł traktuje się jak materiały, a ich wartość odpisuje się w całości jako koszt zużytych materiałów. Aktywa rzeczowe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość mieści się w granicach 1501 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych i dokonuje się od nich jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania. Aktywa te księguje się bezpośrednio na konto środków trwałych z pominięciem konta środki trwałe w budowie. Aktywa rzeczowe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość przewyższa kwotę 3500 zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w ratach miesięcznych.
Wyjątek od powyższej zasady stanowi sprzęt komputerowy, który bez względu na wartość (nawet poniżej 1500 zł.) kwalifikowany jest jako środek trwały i amortyzowany bilansowo przez okres 3 lat.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z

aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych jest przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

Na moment początkowego ujęcia składnika majątku Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 % - 5 %
• urządzenia techniczne i maszyny 5 % - 33,33 %
• środki transportu 10 % - 20 %
• pozostałe środki trwałe 10 % - 20 %

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych: 10% - 33,33%.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
Grunty przyjęte w użytkowanie wieczyste na podstawie decyzji administracyjnej Spółka ujmuje w ewidencji pozabilansowej. Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. ich wartość wynosi 5.190.363,46 zł.
b) InwestycjeInwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Skutki przeszacowania w/w inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do kosztów finansowych.
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
a) „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się pożyczki – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
ustalonej przy zastosowanej efektywnej stopie procentowej,
b) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”, do których zalicza się obligacje, bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, ustalonej przy zastosowanej efektywnej stopie procentowej,

c) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się udziały, akcje, obligacje, bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”, do których zalicza się udziały, akcje – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia,
b) „pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się pożyczki udzielone, należności handlowe i środki pieniężne – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”, do których zalicza się obligacje – wycenia się według skorygowanej ceny nabycia,
d) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”, do których zalicza się udziały, akcje – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

c) Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od

których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

d) ZapasyZapasy są wyceniane według kosztu standardowego skorygowanego o odchylenia (rzeczywistego kosztu ich wytworzenia).
Zapasy materiałów i towarów wykazuje się na dzień bilansowy w wartości nie wyższej od wynikającej z cen sprzedaży netto, tj. możliwych do uzyskania na dzień bilansowy cen sprzedaży.
Materiały i towary ewidencjonowane są po koszcie standardowym, dotyczy to także materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych.
W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży, bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Nie później niż na dzień bilansowy dokonuje się ostrożnej wyceny produktów tj. według kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. Jeżeli koszt wytworzenia jest wyższy niż cena sprzedaży dokonuje się odpisu aktualizującego wartość. Ostrożna wycena naliczana jest na koniec każdego kwartału danego okresu sprawozdawczego. W stosunku do podmiotów innych niż podmioty powiązane stosowana jest cena sprzedaży netto stosowna przez Spółkę w stosunku do sprzedaży do tych podmiotów zewnętrznych, natomiast dla podmiotów powiązanych stosowana jest cena po jakiej Grupa Bausch Health sprzedaje te wyroby do konsumenta finalnego. Marża zawsze musi być dodatnia.
Wyroby gotowe wycenia się wg kosztu standardowego, na który składa się materiały wejściowe (surowce i opakowania), koszt robocizny oraz procesów oraz koszty badania kontroli jakości.
Koszty standardowe są obliczane dla wszystkich pozycji zapasów. Aktualizacja kosztów standardowych jest co roku dokonywana w systemie SAP na podstawie zatwierdzonych budżetów, wykazów materiałów wejściowych (BOM-surowce i opakowania), receptur oraz kosztów standardowych materiałów związanych z procesem. Koszty standardowe dla wyrobów gotowych, półproduktów i masy luzem są automatycznie obliczane w systemie SAP w oparciu o stawki wyznaczone dla zasobów i procesów w corocznej aktualizacji kosztów standardowych wspomnianej powyżej.
Standardowe bezpośrednie koszty robocizny („DL”) są ustalane co roku w oparciu o budżety przygotowywane przez kierowników odpowiedzialnych za dane miejsce powstawania kosztów. Liczba godzin pracy bezpośredniej wymagana do zrealizowania planu produkcji jest obliczana automatycznie w systemie SAP. Identyfikacja kosztów ogólnych (stałych i zmiennych) alokowanych do jednostek magazynowych jest przeprowadzana w systemie SAP na podstawie planowanej ilości zasobów i działań zdefiniowanych przez Dział Planowania Produkcji.
Spółka nie zakłada niewykorzystanych mocy produkcyjnych, o ile jest to uzasadnione.
System SAP zawiera rzeczywiste koszty produkcji. Z tego powodu, w momencie wprowadzania nowego standardu nie ma potrzeby przeszacowywania istniejących zapasów. Przeszacowanie jest funkcją automatyczną w Księdze Materiałowej SAP.
Zmiany kosztów standardowych nie są wprowadzane w trakcie roku. Dzięki funkcji Księgi Materiałowej w systemie SAP koszty standardowe są automatycznie korygowane na koniec każdego okresu rozliczeniowego o powstałe odchy
lenia PPV (cen zakupów) i MV (kosztów produkcji).
Zapasy otrzymane przez magazyn są automatycznie ewidencjonowane w SAP po koszcie standardowym. Uaktualnienie kosztów rzeczywistych jest przeprowadzane w SAP automatycznie w trakcie zamknięcia każdego okresu księgowego w systemie.
Koszty standardowe materiałów bezpośrednich są obliczane zgodnie z powyższym opisem. Aktualizacja kosztów standardowych jest co roku przeprowadzana w systemie SAP. Aktualizacja odbywa się na podstawie dostępnych cenników dostawców, ostatnio zapłaconych cen, uwzględnionego w budżecie kursu wymiany walut oraz stopy inflacji na kolejny rok, przewidywanych rabatów ilościowych i historycznych trendów cenowych.
Standardowe koszty zapasów produkcji w toku („WIP”) oraz wyrobów gotowych („FG”) są ustalane na bazie rocznej zgodnie z powyższym opisem.
Wartość materiałów i towarów podlega przeszacowaniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia, zmian rejestracyjnych itp. Koszty takiego przeszacowania podlegają zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalony jest metodą kalkulacyjną

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
c) W roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.
d) W skład Przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, w związku z tym sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe są sprawozdaniami jednostkowymi.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału, prezentowane są w aktywach Spółki.
Kapitały własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na udziały, wykazywane są w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.
Akcje własne wycenia się w cenie nabycia, prezentuje w aktywach Spółki.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
• nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza. Wypłaty z tytułu programu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce.
• odprawy pośmiertne – pracownikom przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej na zasadach określonych w art. 93 Kodeksu Pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza.
• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku

Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są w pozycji bilansu Inne zobowiązania.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
• ujemną wartość firmy.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane netto.

Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

Zmiany zasad rachunkowości

W 2018 r. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. nie dokonało zmian w polityce rachunkowości, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

Informacje o spółce

a) Siedziba Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Wincentego Pola 21.
W dniu 29 października 1991 r. dokonano przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” w Jeleniej Górze w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą „POLFA” Jelenia Góra Spółka Akcyjna (Repertorium nr 10094/91). W dniu 13 grudnia 1993 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „POLFA” Jelenia Góra podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółki na: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa” Spółka Akcyjna (Akt notarialny – Repertorium A: nr 12314/93).
b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066687. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 095 850 535,541 092 392 089,08
IWartości niematerialne i prawne685 009,52525 904,46
3Inne wartości niematerialne i prawne685 009,52525 904,46
IIRzeczowe aktywa trwałe115 516 701,78112 023 132,64
1Środki trwałe104 279 488,08100 970 842,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)198 875,52198 875,52
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej59 252 786,5263 455 208,58
c) urządzenia techniczne i maszyny38 869 405,3631 979 165,79
d) środki transportu536 042,41503 592,27
e) inne środki trwałe5 422 378,274 834 000,80
2Środki trwałe w budowie6 580 138,838 497 748,02
3Zaliczki na środki trwałe w budowie4 657 074,872 554 541,66
IIINależności długoterminowe3 457 273,793 689 467,53
3Od pozostałych jednostek3 457 273,793 689 467,53
IVInwestycje długoterminowe974 168 230,45974 168 230,45
3Długoterminowe aktywa finansowe974 168 230,45974 168 230,45
a) w jednostkach powiązanych974 168 230,45974 168 230,45
– udziały lub akcje974 168 230,45974 168 230,45
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 023 320,001 985 354,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 023 320,001 985 354,00
BAktywa obrotowe71 549 787,8351 424 751,63
IZapasy35 098 143,9932 958 456,71
1Materiały21 753 891,0519 358 954,83
2Półprodukty i produkty w toku11 192 577,8111 543 198,97
3Produkty gotowe2 147 377,682 056 302,91
5Zaliczki na dostawy i usługi4 297,45
IINależności krótkoterminowe18 224 529,239 400 095,54
1Należności od jednostek powiązanych16 213 739,493 677 913,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:14 965 654,583 223 239,06
– do 12 miesięcy14 965 654,583 223 239,06
b) inne1 248 084,91454 674,00
3Należności od pozostałych jednostek2 010 789,745 722 182,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:380 878,93718 831,90
– do 12 miesięcy380 878,93718 831,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych183 475,573 347 438,13
c) inne1 446 435,241 655 912,45
IIIInwestycje krótkoterminowe17 865 910,358 633 973,47
1Krótkoterminowe aktywa finansowe17 865 910,358 633 973,47
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne17 865 910,358 633 973,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach17 865 910,358 633 973,47
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe361 204,26432 225,91
Aktywa razem1 167 400 323,371 143 816 840,71
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 100 047 981,111 079 908 695,18
IKapitał (fundusz) podstawowy27 316 160,0027 316 160,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 026 828 157,161 070 238 205,69
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:15 631 195,3115 725 689,20
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 038 688,8210 038 688,82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki10 038 688,8210 038 688,82
VIZysk (strata) netto20 233 779,82-43 410 048,53
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 352 342,2663 908 145,53
IRezerwy na zobowiązania12 952 540,9213 091 909,14
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11 595 692,2311 423 802,41
– długoterminowa8 903 710,699 104 631,28
– krótkoterminowa2 691 981,542 319 171,13
3Pozostałe rezerwy1 356 848,691 668 106,73
– długoterminowe1 086 022,881 233 905,23
– krótkoterminowe270 825,81434 201,50
IIIZobowiązania krótkoterminowe53 780 409,4750 816 236,39
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych24 163 003,6823 582 367,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:826 416,84269 031,41
– do 12 miesięcy826 416,84269 031,41
b) inne23 336 586,8423 313 336,35
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 293 405,8216 923 184,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 406 580,737 897 601,36
– do 12 miesięcy9 406 580,737 897 601,36
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 547 359,516 844 684,32
h) z tytułu wynagrodzeń486 158,03451 740,77
i) inne3 853 307,551 729 157,97
4Fundusze specjalne10 323 999,9710 310 684,21
IVRozliczenia międzyokresowe619 391,87
2Inne rozliczenia międzyokresowe619 391,87
– krótkoterminowe619 391,87
Pasywa razem1 167 400 323,371 143 816 840,71
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:159 911 116,06154 377 064,35
– od jednostek powiązanych154 820 808,98146 697 663,56
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów159 887 787,57154 304 746,85
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów23 328,4972 317,50
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-136 241 466,17-128 338 614,60
– jednostkom powiązanym-110 258 495,96-124 962 580,01
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-136 172 138,84-128 260 685,63
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów-69 327,33-77 928,97
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)23 669 649,8926 038 449,75
DKoszty sprzedaży-32 452,58-124 058,53
EKoszty ogólnego zarządu-6 408 517,83-6 329 827,54
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)17 228 679,4819 584 563,68
GPozostałe przychody operacyjne272 229,841 875 518,17
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych33 694,87
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych41 460,66
IVInne przychody operacyjne230 769,181 841 823,30
HPozostałe koszty operacyjne-2 367 875,20-2 695 420,86
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-61 927,97
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-1 595 682,46-246 756,56
IIIInne koszty operacyjne-710 264,77-2 448 664,30
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)15 133 034,1218 764 660,99
JPrzychody finansowe9 912 811,825 676 999,09
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:8 595 600,005 014 381,72
Aod jednostek powiązanych, w tym:8 595 600,005 014 381,72
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale8 595 600,005 014 381,72
IIOdsetki, w tym:69 058,04207 943,37
VInne1 248 153,78454 674,00
KKoszty finansowe-517 094,59-61 444 201,14
IOdsetki, w tym:-431 393,31-3 479 803,21
– dla jednostek powiązanych-1 204 399,53-1 937 831,12
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych-57 787 000,00
IVInne-85 701,28-177 397,93
LZysk (strata) brutto (I+J–K)24 528 751,35-37 002 541,06
MPodatek dochodowy-4 294 971,53-6 407 507,47
OZysk (strata) netto (L–M–N)20 233 779,82-43 410 048,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 079 908 695,181 123 316 092,51
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 079 908 695,181 123 316 092,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu27 316 160,0027 316 160,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu27 316 160,0027 316 160,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 070 238 205,691 064 165 180,24
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-43 410 048,536 073 025,45
a) zwiększenie (z tytułu)6 073 025,45
Skutków przeszacowania dotyczących rozchodowanych środkow trwałych21 264,16
– podziału zysku (ustawowo)6 051 761,29
b) zmniejszenie (z tytułu)-43 410 048,53
– pokrycia straty-43 410 048,53
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 026 828 157,161 070 238 205,69
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości15 725 689,2015 744 302,16
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-94 493,89-18 612,96
a) zwiększenie (z tytułu)26 245,163 271,20
zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego22 167,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych4 078,163 271,20
b) zmniejszenie (z tytułu)-120 739,05-21 884,16
utworzenie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych-120 739,05
zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego-620,00
skutków przeszacowania dotyczących rozchodowanych środków trwałych-21 264,16
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu15 631 195,3115 725 689,20
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu10 038 688,8210 038 688,82
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 038 688,8210 038 688,82
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-43 410 048,536 051 761,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 051 761,29
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 051 761,29
a) zwiększenie (z tytułu)-6 051 761,29
Przeniesienie na kapitał zapasowy-6 051 761,29
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-43 410 048,53
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-43 410 048,53
a) zwiększenie (z tytułu)43 410 048,53
Przeniesienie na kapitał zapasowy43 410 048,53
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto20 233 779,82-43 410 048,53
Azysk netto20 233 779,82
Bstrata netto-43 410 048,53
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 100 047 981,111 079 908 695,18
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 100 047 981,111 079 908 695,18
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 804 391,7548 002 985,91
IZysk (strata) netto20 233 779,82-43 410 048,53
IIKorekty razem-5 429 388,0791 413 034,44
1Amortyzacja11 852 531,5311 243 201,78
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-16 238,16112 557,34
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-8 639 285,38-3 531 224,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej81 501,3157 769 360,46
5Zmiana stanu rezerw-139 368,22-716 083,89
6Zmiana stanu zapasów-2 139 687,282 190 074,02
7Zmiana stanu należności-7 798 829,0417 710 264,85
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 314 764,526 259 193,07
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych47 343,65375 691,41
10Inne korekty7 879,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)14 804 391,7548 002 985,91
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-4 838 967,50-6 853 902,10
IWpływy9 216 004,875 274 214,82
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych620 404,87259 833,10
3Z aktywów finansowych, w tym:8 595 600,005 014 381,72
a) w jednostkach powiązanych8 595 600,005 014 381,72
dywidendy i udziały w zyskach8 595 600,005 014 381,72
IIWydatki-14 054 972,37-12 128 116,92
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-14 054 972,37-12 128 116,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 838 967,50-6 853 902,10
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-749 725,53-45 921 230,56
IWpływy5 454 674,00605 700,10
2Kredyty i pożyczki5 000 000,00
4Inne wpływy finansowe454 674,00605 700,10
IIWydatki-6 204 399,53-46 526 930,66
4Spłaty kredytów i pożyczek-5 000 000,00-44 500 000,00
8Odsetki-1 204 399,53-2 026 930,66
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-749 725,53-45 921 230,56
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 215 698,72-4 772 146,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:9 231 936,88-4 692 784,01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-16 238,1679 362,74
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 643 835,9813 415 982,73
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:17 859 534,698 643 835,98
– o ograniczonej możliwości dysponowania5 412 630,854 834 537,55
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok24 528 751,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-8 595 600,00
Otrzymane dywidendy od udziałów i akcji-8 595 600,00art 22
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:758 164,31
Faktury korygujące przychody wystawione w 2019r. nie wynikające z błędu2 630 622,10art 12
Zarachowane odsetki od należności w roku podatkowym-79 273,05art 12
Zarachowane dodatnie różnice kursowe w roku podatkowym-10 361,02art 15a
Przychody z tyt. rowiązanych rezerw-823 025,88art 16
Przychody z tyt. rowiązanych odpisów na zapasy-788 698,73art 16
Przychody z tyt. rowiązanych odpisów na należności-129 638,45art 16
Przychody z tyt. rowiązanych odpisów dot. ŚT i WNiP-41 460,66art 16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:127 970,20
Zarachowane w poprzednim roku dodatnie różnice kursowe47 925,31art 15a
Zarachowane w poprzednim roku odsetki od należności80 044,89art 12
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:459 854,80
Korekta amortyzacji-37 809,01art 16
Koszty opłat sankcyjnych - NKUP28 380,00art 16
Koszty zwiazków zawodowych- NKUP47 258,88art 15
Koszty przekazanych darowizn- NKUP49 744,00art 16
Koszty przedstawicielstwa Ukraina- NKUP32 942,71art 15
Koszty PFRON-NKUP306 295,05art 16
pozostałe 33 043,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 269 165,84
Zarachowane odsetki od zobowiazań w roku podatkowym111,94art 16
Zarachowane ujemne różnice kursowe w roku podatkowym11 788,38art 15a
Koszty utworzenia odpisów na należności82 384,22art 16
Koszty utworzenia odpisów na zapasy1 997 310,33art 16
Koszty utworzenia rezerw3 177 570,97art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-3 487 643,64
Zarachowane w poprzednim roku ujemne różnice kursowe-26 616,78art 15a
Wykorzystanie utworzonych rezerw w latach poprzednich-3 236 159,33art 16
Wykorzystanie odpisów na zapasy-224 867,53art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym19 060 662,86
K. Podatek dochodowy3 621 526,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe do sprawozdania finasowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

-
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. w 2018 roku
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki