Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyToruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Siedziba
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Toruń
GminaM. Toruń
MiejscowośćToruń
Adres
Kod krajuPL
Województwokujawsko-pomorskie
Powiatm. Toruń
GminaM. Toruń
UlicaWłocławska
Nr domu167
MiejscowośćToruń
Kod pocztowy87-100
PocztaToruń
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000066071

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w programie e-nova producent Soneta Sp. z o.o. Kraków na które Spółka posiada licencję.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
1.Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową w okresie 2 lat (licencje na programy komputerowe) lub 5 lat (pozostałe wartości niematerialne i prawne). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiąc oddania do używania. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości nie wystąpiły.
2.Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji Spółka przyjęła ekonomiczną użyteczność. Składniki w cenie jednostkowej nie przekraczające 3500 zł zaliczane są w momencie zakupu w koszty. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości nie wystąpiły.
3.Środki trwałe w budowie wykazuje się w aktywach bilansu, w wartości o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, czyli w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.Zaliczki na środki trwałe w budowie obejmują na dzień bilansowy wartość środków pieniężnych przekazanych wykonawcom na poczet dostaw związanych z budową środków trwałych. Wykazuje się je w aktywach bilansu w wielkości przekazanej dostawcom, to znaczy według ich wartości nominalnej.
5.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące nie wystąpiły. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. Spółka wykazała w należnościach długoterminowych środki wpłacone na pokrycie udziałów w EXEA Sp. z o.o. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła dnia 17 stycznia 2019 roku.
W pozycji tej zaprezentowano należność długoterminową związaną ze sprzedażą nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika 4 w Toruniu z terminem płatności przypadającym w roku 2020 w wysokości 950 000,00 zł
6.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, środki pieniężne w drodze i inne środki pieniężne obejmujące ekwiwalenty środków pieniężnych płatne w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia bilansowego. Wycena następuje według wartości nominalnej.
7.Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.
8.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. Zobowiązania d
ługoterminowe Spółka posiada z tytułu zawartej umowy leasingu samochodu osobowego.
9.Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, prenumeraty itp.) – bierne ustalone w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy kosztów. W zależności od przewidywanego okresy rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkoterminowe.
10.Przychody ze sprzedaży są rozpoznawane według zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty ich otrzymania.
11.Koszty operacyjne ujmowane są w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
12.Podatek dochodowy – bieżące zobowiązanie ustalane jest zgodnie z polskim prawem podatkowym i bilansowym. Jednostka tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią (jednostka osiągnęła zysk) lub też wielkością ujemną (jednostka poniosła stratę) albo wynikiem zerowym (przychody równają się kosztom). W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z poźn.zm. według załącznika nr 1.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe47 107 787,4537 994 202,36
IWartości niematerialne i prawne80 833,44
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne80 833,44
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 148 021,8610 380 469,64
1Środki trwałe9 148 021,869 884 804,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)618 105,83628 002,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 322 891,368 957 407,84
c) urządzenia techniczne i maszyny66 022,9491 910,59
d) środki transportu116 608,36175 758,51
e) inne środki trwałe24 393,3731 725,61
2Środki trwałe w budowie495 664,98
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe1 750 000,006 100 000,00
1Od jednostek powiązanych800 000,006 100 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek950 000,00
IVInwestycje długoterminowe36 064 700,5921 369 980,28
1Nieruchomości4 235 857,284 235 857,28
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe23 964 123,0017 134 123,00
a) w jednostkach powiązanych23 964 123,0017 134 123,00
– udziały lub akcje23 964 123,0017 134 123,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe7 864 720,31
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe145 065,0062 919,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego145 065,0062 919,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 034 223,393 479 394,70
IZapasy27 839,35
1Materiały27 839,35
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 146 239,76278 182,50
1Należności od jednostek powiązanych9 840,009 840,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:9 840,009 840,00
– do 12 miesięcy9 840,009 840,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 136 399,76268 342,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:108 312,21247 428,78
– do 12 miesięcy108 312,21247 428,78
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych703 102,1420 170,47
c) inne2 324 985,41743,25
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe5 748 656,571 640 571,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 748 656,571 640 571,52
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 748 656,571 640 571,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 748 656,571 640 571,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 111 487,711 560 640,68
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne1 775 742,50
Aktywa razem57 142 010,8443 249 339,56
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny38 363 791,8036 661 144,30
IKapitał (fundusz) podstawowy33 290 000,0028 310 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 325 401,807 056 884,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki5 500 000,00
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-266 939,04
VIZysk (strata) netto2 748 390,00-3 938 801,47
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 778 219,046 588 195,26
IRezerwy na zobowiązania319 145,85213 028,72
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 358,0027 904,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne305 787,85185 124,72
– długoterminowa74 940,6497 081,23
– krótkoterminowa230 847,2188 043,49
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe61 202,2470 192,16
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek61 202,2470 192,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe61 202,2470 192,16
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 649 575,61350 873,37
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych24 287,8324 743,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:24 287,8324 743,20
– do 12 miesięcy24 287,8324 743,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 609 666,61320 471,49
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe9 493,5821 397,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 437 049,63227 845,39
– do 12 miesięcy1 437 049,63227 845,39
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 701 513,69
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych202 272,008 019,61
h) z tytułu wynagrodzeń28 803,87
i) inne6 259 337,7134 405,24
4Fundusze specjalne15 621,175 658,68
IVRozliczenia międzyokresowe5 748 295,345 954 101,01
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 748 295,345 954 101,01
– długoterminowe5 567 397,025 768 572,48
– krótkoterminowe180 898,32185 528,53
Pasywa razem57 142 010,8443 249 339,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 029 694,987 544 746,12
– od jednostek powiązanych104 000,0032 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów13 167 877,386 992 010,58
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-138 182,40552 735,54
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej13 909 235,639 359 961,43
IAmortyzacja559 386,96526 700,81
IIZużycie materiałów i energii523 939,89442 589,03
IIIUsługi obce7 460 019,073 873 848,78
IVPodatki i opłaty, w tym:528 093,10563 657,65
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 961 379,603 245 273,98
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:714 924,71577 903,73
– emerytalne332 911,25280 417,96
VIIPozostałe koszty rodzajowe161 492,30129 987,45
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-879 540,65-1 815 215,31
DPozostałe przychody operacyjne3 778 879,35293 469,05
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 547 402,9334 341,32
IIDotacje193 720,68249 084,26
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne37 755,7410 043,47
EPozostałe koszty operacyjne11 399,81218 454,33
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych172 704,28
IIIInne koszty operacyjne11 399,8145 750,05
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 887 938,89-1 740 200,59
GPrzychody finansowe19 752,5483 640,81
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:42,5883 640,81
– od jednostek powiązanych65 158,86
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne19 709,96
HKoszty finansowe5 118,432 215 792,69
IOdsetki, w tym:5 118,434 980,62
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 187 361,92
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne23 450,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 902 573,00-3 872 352,47
JPodatek dochodowy154 183,0066 449,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 748 390,00-3 938 801,47
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)36 661 144,3038 033 344,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-266 939,04
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach36 661 144,3037 766 404,99
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu28 310 000,0026 530 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego4 980 000,001 780 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)6 230 000,004 910 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)6 230 000,004 910 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)1 250 000,003 130 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)1 250 000,003 130 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu33 290 000,0028 310 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 056 884,817 911 377,61
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-4 731 483,01-854 492,80
a) zwiększenie (z tytułu)1 316 459,22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 316 459,22
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)4 731 483,012 170 952,02
– pokrycia straty4 205 740,51854 492,80
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 325 401,807 056 884,81
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 500 000,004 446 459,22
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-5 500 000,001 053 540,78
a) zwiększenie (z tytułu)5 500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)5 500 000,004 446 459,22
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 205 740,51-854 492,80
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 205 740,51-854 492,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-266 939,04
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-4 205 740,51-1 121 431,84
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)4 205 740,51854 492,80
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-266 939,04
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-266 939,04
6Wynik netto2 748 390,00-3 938 801,47
Azysk netto2 748 390,00
Bstrata netto3 938 801,47
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)38 363 791,8036 661 144,30
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)38 363 791,8036 661 144,30
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 057 116,11-1 283 992,36
IZysk (strata) netto2 748 390,00-3 938 801,47
IIKorekty razem2 308 726,112 654 809,11
1Amortyzacja559 386,96526 700,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-27 921,3113 162,05
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4 424,65-60 765,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 563 560,93-32 924,46
5Zmiana stanu rezerw106 117,1325 431,22
6Zmiana stanu zapasów-27 839,35
7Zmiana stanu należności-1 788 057,26704 927,37
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 884 974,92-1 139 205,10
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych161 201,30482 353,13
10Inne korekty2 135 129,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 057 116,11-1 283 992,36
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 681 634,00-6 094 010,55
IWpływy1 801 192,043 459 057,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 801 192,0455 964,55
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 403 092,96
a) w jednostkach powiązanych1 735 158,86
b) w pozostałych jednostkach1 667 934,10
– zbycie aktywów finansowych1 667 934,10
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 482 826,049 553 068,06
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 401,83783 068,06
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 530 000,008 770 000,00
a) w jednostkach powiązanych1 530 000,008 770 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne1 943 424,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 681 634,00-6 094 010,55
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej704 681,635 443 988,80
IWpływy730 000,007 278 660,76
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału730 000,007 278 660,76
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki25 318,371 834 671,96
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 775 742,50
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego20 893,7254 536,34
8Odsetki4 424,654 393,12
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)704 681,635 443 988,80
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 080 163,74-1 934 014,11
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 108 085,05-1 950 181,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych27 921,31-16 166,99
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 659 743,453 590 752,62
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 739 907,191 656 738,51
– o ograniczonej możliwości dysponowania17 874,845 658,68
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 902 573,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 902 385,36
DOTACJE6 902 385,36art 17 ust 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 052 625,98
PFRON13 966,00art 16 ust 1 pkt 36
REZERWY109 088,43art 16 ust 1 pkt 26
AMORTYZACJA LEASING20 577,60art 17a
POZOSTAŁE6 608,59art 16
KOSZTY ROZLICZNE DOTACJAMI BEZ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH6 902 385,36art 16 ust 1 pkt 58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:2 107 306,50
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH - ART 7 UST 5
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:374 890,20
pozostałe 374 890,20
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 320 397,32
K. Podatek dochodowy250 875,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki