Szczegóły spółki

Nazwa AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6970011390
REGON 001100873
KRS 0000065962
Adres ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Telefon 713 474 102
Faks 713 474 102
E-mail biuro@akwawit.com.pl
WWW www.akwawit.com.pl
PKD
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.62 0.66
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.67 1.94
Płynność bieżąca (CR) 1.29 1.24
Płynność szybka (QR) 0.94 1.06
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.67 1.94
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -24.84% -3.0%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -55.28% -10.97%
Rentowność aktywów (ROA) -20.73% -3.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-19 118/2020 58 28643
Poz. 28643. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GU 488/19.
[BMSiG-28311/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocła-
wiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia
17 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze VIII GU 488/19
zabezpieczono majątek dłużnika Akwawit S.A. we Wrocławiu
(KRS 0000065962), przez ustanowienie tymczasowego nad-
zorcy sądowego w osobie Kancelarii Insolwencyjnej Sp. z o.o.
we Wrocławiu (KRS nr 0000583226).
Poz. 28643. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GU 488/19.
[BMSiG-28311/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocła-
wiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia
17 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze VIII GU 488/19
zabezpieczono majątek dłużnika Akwawit S.A. we Wrocławiu
(KRS 0000065962), przez ustanowienie tymczasowego nad-
zorcy sądowego w osobie Kancelarii Insolwencyjnej Sp. z o.o.
we Wrocławiu (KRS nr 0000583226).
2019-09-18 181/2019 11 47908
Poz. 47908. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-47998/2019]

Ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Bartimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akwawit S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bar-
timpex S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000140009
(dalej: „Bartimpex”), jako akcjonariusz reprezentujący ponad
50% kapitału zakładowego Spółki Akwawit S.A., wpisanej do
KRS pod numerem 0000065962 (dalej: „Spółka”), działając
zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399 § 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h.
i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na dzień 11 paździer-
nika 2019 r. (godz. 1100) w Warszawie przy ul. Książęcej 15,
III piętro.

Bartimpex, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZ.

Bartimpex informuje jednocześnie akcjonariuszy Akwa-
wit S.A., że Grzegorz Ś., odwołany z Zarządu Bartimpex
i z Zarządu Akwawit, został w dniu 29 sierpnia 2019 r. aresz-
towany przez sąd na 3 miesiące w związku z postawionymi
zarzutami kierowania i udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., niegospodarności
do mienia wielkiej wartości kwalifikowane z art. 296 § 2 i 3 k.k.
oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane
z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a wszystko to doty-
czy działań w zorganizowanej grupie przestępczej na szkodę
spółek z grupy kapitałowej Bartimpex, w tym na szkodę
Akwawit S.A.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez Bartimpex.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez Bartimpex.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
   zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu obję-
   tego śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie dzia-
   łań zorganizowanej grupy przestępczej na szkodę spółek
   z grupy kapitałowej Bartimpex, w tym na szkodę spółki
   Akwawit.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
 6. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez Bartimpex.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZ osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Akcjonariusz lub jego pełnomoc-
nik powinien posiadać przy sobie aktualny dokument potwier-
dzający tożsamość danej osoby.

Przedstawiciele osób prawnych lub pełnomocnicy osób praw-
nych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną
przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli
ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni
dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym
na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświad-
czoną przez notariusza kopią odpisu dokumentu potwier-
dzającego prawo do reprezentowania danego akcjonariusza
Spółki.

Dokumenty te należy okazać przewodniczącemu NWZ wyzna-
czonemu przez Bartimpex najpóźniej bezpośrednio przed roz-
poczęciem NWZ.

Bartimpex, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwołujący
NWZ, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie sfałszo-
wanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa wszyst-
kich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć udział
w zwoływanym NWZ, o okazywanie lub składanie (osobiście
lub przez pełnomocnika) dokumentów akcji (odcinków zbio-
rowych akcji) Spółki w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie
przy ul. Książęcej 15 (III piętro) najpóźniej na tydzień przed
terminem zwoływanego NWZ.

                   Tomasz Gudzowaty
                  Prezes Zarządu Spółki
  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A.
Poz. 47908. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-47998/2019]

Ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
Bartimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akwawit S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bar-
timpex S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000140009
(dalej: „Bartimpex”), jako akcjonariusz reprezentujący ponad
50% kapitału zakładowego Spółki Akwawit S.A., wpisanej do
KRS pod numerem 0000065962 (dalej: „Spółka”), działając
zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399 § 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h.
i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na dzień 11 paździer-
nika 2019 r. (godz. 1100) w Warszawie przy ul. Książęcej 15,
III piętro.

Bartimpex, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZ.

Bartimpex informuje jednocześnie akcjonariuszy Akwa-
wit S.A., że Grzegorz Ś., odwołany z Zarządu Bartimpex
i z Zarządu Akwawit, został w dniu 29 sierpnia 2019 r. aresz-
towany przez sąd na 3 miesiące w związku z postawionymi
zarzutami kierowania i udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., niegospodarności
do mienia wielkiej wartości kwalifikowane z art. 296 § 2 i 3 k.k.
oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane
z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a wszystko to doty-
czy działań w zorganizowanej grupie przestępczej na szkodę
spółek z grupy kapitałowej Bartimpex, w tym na szkodę
Akwawit S.A.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez Bartimpex.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez Bartimpex.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
   zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu obję-
   tego śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie dzia-
   łań zorganizowanej grupy przestępczej na szkodę spółek
   z grupy kapitałowej Bartimpex, w tym na szkodę spółki
   Akwawit.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
 6. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez Bartimpex.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZ osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Akcjonariusz lub jego pełnomoc-
nik powinien posiadać przy sobie aktualny dokument potwier-
dzający tożsamość danej osoby.

Przedstawiciele osób prawnych lub pełnomocnicy osób praw-
nych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną
przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli
ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni
dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym
na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświad-
czoną przez notariusza kopią odpisu dokumentu potwier-
dzającego prawo do reprezentowania danego akcjonariusza
Spółki.

Dokumenty te należy okazać przewodniczącemu NWZ wyzna-
czonemu przez Bartimpex najpóźniej bezpośrednio przed roz-
poczęciem NWZ.

Bartimpex, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwołujący
NWZ, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie sfałszo-
wanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa wszyst-
kich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć udział
w zwoływanym NWZ, o okazywanie lub składanie (osobiście
lub przez pełnomocnika) dokumentów akcji (odcinków zbio-
rowych akcji) Spółki w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie
przy ul. Książęcej 15 (III piętro) najpóźniej na tydzień przed
terminem zwoływanego NWZ.

                   Tomasz Gudzowaty
                  Prezes Zarządu Spółki
  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A.
2019-06-03 106/2019 19 28769
Poz. 28769. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-28406/2019]

Wrocław, dnia 27 maja 2019 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Akwawit S.A.

W związku z tym, że Akwawit S.A. posiada rozbudowany
i rozdrobniony akcjonariat, Zarząd Akwawit S.A. - by dotrzeć
do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy - informuje, że
zwołał na dzień 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbę-
dzie się o godzinie 1200 we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obo-
    wiązków w roku obrotowym 2018.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406 § 1
KSH, w związku z faktem, że wszystkie akcje Spółki są akcjami
imiennymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu daje wpis do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dla Walnego Zgroma-dzenia o zwołaniu, którego informujemy niniejszym zawia-
domieniem, termin ten upływa w dniu 21 czerwca 2019 r.
Dlatego przypominamy wszystkim akcjonariuszom, którzy
w związku ze sprzedażą akcji nie poinformowali Spółki o tym
fakcie o konieczności zgłoszenia tego faktu w celu dokonania
odpowiednich wpisów w księdze akcyjnej.

W celu dokonania weryfikacji uprawnień do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu osoby uprawione proszone są
o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1
godzinę przed ich rozpoczęciem.
Poz. 28769. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-28406/2019]

Wrocław, dnia 27 maja 2019 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Akwawit S.A.

W związku z tym, że Akwawit S.A. posiada rozbudowany
i rozdrobniony akcjonariat, Zarząd Akwawit S.A. - by dotrzeć
do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy - informuje, że
zwołał na dzień 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbę-
dzie się o godzinie 1200 we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok
    obrotowy 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obo-
    wiązków w roku obrotowym 2018.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406 § 1
KSH, w związku z faktem, że wszystkie akcje Spółki są akcjami
imiennymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu daje wpis do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dla Walnego Zgroma-dzenia o zwołaniu, którego informujemy niniejszym zawia-
domieniem, termin ten upływa w dniu 21 czerwca 2019 r.
Dlatego przypominamy wszystkim akcjonariuszom, którzy
w związku ze sprzedażą akcji nie poinformowali Spółki o tym
fakcie o konieczności zgłoszenia tego faktu w celu dokonania
odpowiednich wpisów w księdze akcyjnej.

W celu dokonania weryfikacji uprawnień do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu osoby uprawione proszone są
o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1
godzinę przed ich rozpoczęciem.
2019-05-21 97/2019 17 25936
Poz. 25936. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-25734/2019]

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bar-
timpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd
Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bartim-pex” S.A. (dalej: „Bartimpex”), wpisanej do KRS pod nume-
rem 0000140009, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 50%
kapitału zakładowego Spółki „AKWAWIT” S.A. (dalej „AKWA-
WIT”, „Spółka”), wpisanej do KRS pod numerem 0000065962,
działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399 § 3 k.s.h., art. 402
§ 1 i 2 k.s.h. i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZA”) na dzień
13 czerwca 2019 r. (godz. 1000) w Warszawie przy ul. Książę-
cej 15, III piętro.
„Bartimpex”, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZA.

Porządek obrad NWZA:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZA wyzna-
   czonego przez „Bartimpex”.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZA wyznaczonego przez „Bartimpex”.
  3. Przedstawienie przez „Bartimpex” informacji dla akcjo-
   nariuszy Spółki w zakresie akcji Spółki, księgi akcyjnej
   Spółki i walnych zgromadzeń Spółki w latach 2015-2018.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie
   Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie
   szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nad-
   zoru w Spółce.
  7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZA
   wyznaczonego przez „Bartimpex”.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZA osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować
oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowa-
nia nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym
pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania peł-
nomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariu-
sza kopią odpisu dokumentu potwierdzającego prawo do
reprezentowania danego akcjonariusza Spółki. Akcjonariu-
sze będący osobami fizycznymi, przedstawiciele osób praw-
nych będących akcjonariuszami Spółki oraz pełnomocnicy
akcjonariuszy Spółki powinni posiadać przy sobie aktualny
dokument potwierdzający tożsamość danej osoby. Współwła-
ściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela
do udziału w NWZA. Wszystkie dokumenty potwierdzające
prawo udziału akcjonariusza w NWZA wymagają przedsta-
wienia przed rozpoczęciem NWZA przewodniczącemu NWZA
wyznaczonemu przez „Bartimpex”

„Bartimpex”, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwo-
łujący NWZA, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie
sfałszowanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć
udział w zwoływanym NWZA, o składanie dokumentów akcji
(odcinków zbiorowych akcji) u notariusza, który w wydawa-
nym zaświadczeniu wskaże liczbę i numery akcji oraz stwier-
dzi, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem
zwoływanego NWZA. Takie zaświadczenie wystawione na co
najmniej tydzień przed terminem NWZA oraz przedstawione
w tym terminie „Bartimpex” w Warszawie przy ul. Książę-cej 15, III piętro, a następnie przewodniczącemu NWZA
wyznaczonemu przez „Bartimpex”, bezpośrednio przed
rozpoczęciem NWZA, będzie dawało prawo uczestniczenia
w NWZA.
W związku z przepisem art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. „Bartimpex”
przedstawia zakres zamierzonej zmiany § 2 ust. 1 Statutu
„AKWAWIT” i wskazuje, że dotychczas obowiązujące posta-
nowienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmi: „Siedzibą Spółki
jest Wrocław”, a projektowana zmiana w tym zakresie brzmi:
„Siedzibą Spółki jest Białystok”.
Poz. 25936. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-25734/2019]

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bar-
timpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd
Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bartim-pex” S.A. (dalej: „Bartimpex”), wpisanej do KRS pod nume-
rem 0000140009, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 50%
kapitału zakładowego Spółki „AKWAWIT” S.A. (dalej „AKWA-
WIT”, „Spółka”), wpisanej do KRS pod numerem 0000065962,
działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399 § 3 k.s.h., art. 402
§ 1 i 2 k.s.h. i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZA”) na dzień
13 czerwca 2019 r. (godz. 1000) w Warszawie przy ul. Książę-
cej 15, III piętro.
„Bartimpex”, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZA.

Porządek obrad NWZA:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZA wyzna-
   czonego przez „Bartimpex”.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZA wyznaczonego przez „Bartimpex”.
  3. Przedstawienie przez „Bartimpex” informacji dla akcjo-
   nariuszy Spółki w zakresie akcji Spółki, księgi akcyjnej
   Spółki i walnych zgromadzeń Spółki w latach 2015-2018.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie
   Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie
   szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nad-
   zoru w Spółce.
  7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZA
   wyznaczonego przez „Bartimpex”.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZA osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować
oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowa-
nia nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym
pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania peł-
nomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariu-
sza kopią odpisu dokumentu potwierdzającego prawo do
reprezentowania danego akcjonariusza Spółki. Akcjonariu-
sze będący osobami fizycznymi, przedstawiciele osób praw-
nych będących akcjonariuszami Spółki oraz pełnomocnicy
akcjonariuszy Spółki powinni posiadać przy sobie aktualny
dokument potwierdzający tożsamość danej osoby. Współwła-
ściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela
do udziału w NWZA. Wszystkie dokumenty potwierdzające
prawo udziału akcjonariusza w NWZA wymagają przedsta-
wienia przed rozpoczęciem NWZA przewodniczącemu NWZA
wyznaczonemu przez „Bartimpex”

„Bartimpex”, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwo-
łujący NWZA, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie
sfałszowanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć
udział w zwoływanym NWZA, o składanie dokumentów akcji
(odcinków zbiorowych akcji) u notariusza, który w wydawa-
nym zaświadczeniu wskaże liczbę i numery akcji oraz stwier-
dzi, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem
zwoływanego NWZA. Takie zaświadczenie wystawione na co
najmniej tydzień przed terminem NWZA oraz przedstawione
w tym terminie „Bartimpex” w Warszawie przy ul. Książę-cej 15, III piętro, a następnie przewodniczącemu NWZA
wyznaczonemu przez „Bartimpex”, bezpośrednio przed
rozpoczęciem NWZA, będzie dawało prawo uczestniczenia
w NWZA.
W związku z przepisem art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. „Bartimpex”
przedstawia zakres zamierzonej zmiany § 2 ust. 1 Statutu
„AKWAWIT” i wskazuje, że dotychczas obowiązujące posta-
nowienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmi: „Siedzibą Spółki
jest Wrocław”, a projektowana zmiana w tym zakresie brzmi:
„Siedzibą Spółki jest Białystok”.
2019-05-09 89/2019 22 23626
Poz. 23626. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-23146/2019]

Ogłoszenie Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
wpisanej do KRS pod nr 0000065962

Spółka „AKWAWIT” S.A. („Spółka”), reprezentowana przez
Zarząd Spółki powołany na nową trzyletnią kadencję w dniu
19.04.2019 r., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki („NWZA”), które odbyło się w tym dniu w Warsza-
wie, z którego został sporządzony akt notarialny - protokół
NWZA (Rep. A nr 292/2019), podjęło uchwały o zmianach
we władzach Spółki.
Ze względu na działanie na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy
zostali odwołani: ze składu Zarządu i z funkcji Prezesa Zarządu
Grzegorz Ślak, a z Rady Nadzorczej: Andrzej Matecki, Włady-
sław Adaszyński i Beata Zofia Janczak.

W związku z powyższym w imieniu „AKWAWIT” S.A. prosimy
i wzywamy wszystkie osoby, które posiadają wiedzę na temat
działań na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy przez odwołanych
w dniu 19.04.2019 r. członków władz (Grzegorz Ślak, Andrzej
Matecki, Władysław Adaszyński, Beata Zofia Janczak) o zgła-
szanie takich informacji wraz z materiałami potwierdzającymi
takie działania do nowego Zarządu Spółki na adres: „AKWA-
WIT” S.A., ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa.

Prosimy również i wzywamy wszystkie osoby i podmioty,
które są wierzycielami „AKWAWIT” S.A. o zgłaszanie takich
wierzytelności do nowego Zarządu Spółki na ww. adres.

Jednocześnie w imieniu Spółki „AWAWIT” S.A., która jest
większościowym udziałowcem spółki „Wratislavia-Bio”
Sp. z o.o. (KRS 0000246332), prosimy i wzywamy wszystkie
osoby, które posiadają wiedzę na temat działań na szkodę tej
spółki i jej udziałowców przez Grzegorza Ślaka o zgłaszanie
takich informacji wraz z materiałami potwierdzającymi takie
działania do nowego Zarządu Spółki na ww. adres.Prosimy również i wzywamy wszystkie osoby i podmioty, które
są wierzycielami Spółki „Wratislavia-Bio” Sp. z o.o. o zgła-
szanie takich wierzytelności do nowego Zarządu „AKWA-
WIT” S.A. na ww. adres.

               Prezes Zarządu „AKWAWIT” S.A.
                     Tomasz Gudzowaty
Poz. 23626. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-23146/2019]

Ogłoszenie Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
wpisanej do KRS pod nr 0000065962

Spółka „AKWAWIT” S.A. („Spółka”), reprezentowana przez
Zarząd Spółki powołany na nową trzyletnią kadencję w dniu
19.04.2019 r., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Spółki („NWZA”), które odbyło się w tym dniu w Warsza-
wie, z którego został sporządzony akt notarialny - protokół
NWZA (Rep. A nr 292/2019), podjęło uchwały o zmianach
we władzach Spółki.
Ze względu na działanie na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy
zostali odwołani: ze składu Zarządu i z funkcji Prezesa Zarządu
Grzegorz Ślak, a z Rady Nadzorczej: Andrzej Matecki, Włady-
sław Adaszyński i Beata Zofia Janczak.

W związku z powyższym w imieniu „AKWAWIT” S.A. prosimy
i wzywamy wszystkie osoby, które posiadają wiedzę na temat
działań na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy przez odwołanych
w dniu 19.04.2019 r. członków władz (Grzegorz Ślak, Andrzej
Matecki, Władysław Adaszyński, Beata Zofia Janczak) o zgła-
szanie takich informacji wraz z materiałami potwierdzającymi
takie działania do nowego Zarządu Spółki na adres: „AKWA-
WIT” S.A., ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa.

Prosimy również i wzywamy wszystkie osoby i podmioty,
które są wierzycielami „AKWAWIT” S.A. o zgłaszanie takich
wierzytelności do nowego Zarządu Spółki na ww. adres.

Jednocześnie w imieniu Spółki „AWAWIT” S.A., która jest
większościowym udziałowcem spółki „Wratislavia-Bio”
Sp. z o.o. (KRS 0000246332), prosimy i wzywamy wszystkie
osoby, które posiadają wiedzę na temat działań na szkodę tej
spółki i jej udziałowców przez Grzegorza Ślaka o zgłaszanie
takich informacji wraz z materiałami potwierdzającymi takie
działania do nowego Zarządu Spółki na ww. adres.Prosimy również i wzywamy wszystkie osoby i podmioty, które
są wierzycielami Spółki „Wratislavia-Bio” Sp. z o.o. o zgła-
szanie takich wierzytelności do nowego Zarządu „AKWA-
WIT” S.A. na ww. adres.

               Prezes Zarządu „AKWAWIT” S.A.
                     Tomasz Gudzowaty
2019-04-04 67/2019 15 17829
Poz. 17829. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-17482/2019]

Zarząd Akwawit S.A. informuje, że ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akwawit S.A.
na dzień 19 kwietnia 2019 r., ogłoszonego w MSiG z dnia
28 lutego 2019 r. (nr 62 (5701), poz. 16381) nie zostało ogło-
szone przez żadnego z akcjonariuszy Spółki i jest wynikiem
przestępstwa.

O ogłoszeniu oraz działaniach osoby lub osób godzących
w interesy Akwawit S.A. oraz jej akcjonariuszy Zarząd poin-
formował organy ścigania.

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Spółki oraz ww. ogłoszenia
udziela Biuro Zarządu Akwawit S.A. drogą mailową na adres
e-mailowy: sekretariat@akwawit.com.pl
Poz. 17829. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-17482/2019]

Zarząd Akwawit S.A. informuje, że ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akwawit S.A.
na dzień 19 kwietnia 2019 r., ogłoszonego w MSiG z dnia
28 lutego 2019 r. (nr 62 (5701), poz. 16381) nie zostało ogło-
szone przez żadnego z akcjonariuszy Spółki i jest wynikiem
przestępstwa.

O ogłoszeniu oraz działaniach osoby lub osób godzących
w interesy Akwawit S.A. oraz jej akcjonariuszy Zarząd poin-
formował organy ścigania.

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Spółki oraz ww. ogłoszenia
udziela Biuro Zarządu Akwawit S.A. drogą mailową na adres
e-mailowy: sekretariat@akwawit.com.pl
2019-03-28 62/2019 14 16381
Poz. 16381. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-15816/2019]

  Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
    Bartimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu
           o zwołaniu
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
       na dzień 19 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bar-
timpex” S.A. (dalej: „Bartimpex”), wpisanej do KRS pod
numerem 0000140009, jako akcjonariusz reprezentujący
ponad 50% kapitału zakładowego Spółki „AKWAWIT” S.A.
(dalej „AKWAWIT”, „Spółka”), wpisanej do KRS pod nume-
rem 0000065962, działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej:
„NWZA”) na dzień 19 kwietnia 2019 r. (godz. 1000), w War-
szawie przy ul. Książęcej 15, III piętro.

„Bartimpex”, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZA.

Porządek obrad NWZA:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZA wyzna-
   czonego przez „Bartimpex”.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZA wyznaczonego przez „Bartimpex”.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Grzegorza
   Ślaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki w związku z jego
   działaniami na szkodę Spółki i jej wszystkich akcjona-
   riuszy.
  4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej Spółki.
  5. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZA
   wyznaczonego przez „Bartimpex”.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZA osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ory-
ginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania
nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peł-
nomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomoc-
nictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopiąodpisu dokumentu potwierdzającego prawo do reprezento-
wania danego akcjonariusza Spółki.
Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, przedstawiciele
osób prawnych będących akcjonariuszami Spółki oraz peł-
nomocnicy akcjonariuszy Spółki powinni posiadać przy sobie
aktualny dokument potwierdzający tożsamość.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie
swego przedstawiciela do udziału w NWZA.

Wszystkie dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjo-
nariusza w NWZA wymagają przedstawienia przed rozpoczę-
ciem NWZA przewodniczącemu tego zgromadzenia wyzna-
czonemu przez „Bartimpex”.

„Bartimpex”, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwo-
łujący NWZA, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie
sfałszowanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć
udział w zwoływanym NWZA, o składanie dokumentów akcji
(odcinków zbiorowych akcji) u notariusza Tadeusza Sojki
(Kancelaria Notarialna, ul. Wołoska 18, Warszawa), który
w wydawanym zaświadczeniu wskaże liczbę i numery akcji
oraz stwierdzi, że dokumenty akcji nie będą wydane przez
notariusza przed zakończeniem zwoływanego NWZA.
Takie zaświadczenie przedstawione przed rozpoczęciem NWZA
przewodniczącemu tego zgromadzenia wyznaczonemu przez
„Bartimpex” będzie dawało prawo uczestniczenia w NWZA.
Poz. 16381. AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000065962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 listopada 2001 r.
[BMSiG-15816/2019]

  Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
    Bartimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu
           o zwołaniu
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki „AKWAWIT” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
       na dzień 19 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bar-
timpex” S.A. (dalej: „Bartimpex”), wpisanej do KRS pod
numerem 0000140009, jako akcjonariusz reprezentujący
ponad 50% kapitału zakładowego Spółki „AKWAWIT” S.A.
(dalej „AKWAWIT”, „Spółka”), wpisanej do KRS pod nume-
rem 0000065962, działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1-3 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej:
„NWZA”) na dzień 19 kwietnia 2019 r. (godz. 1000), w War-
szawie przy ul. Książęcej 15, III piętro.

„Bartimpex”, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.,
wyznacza także przewodniczącego tego NWZA.

Porządek obrad NWZA:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZA wyzna-
   czonego przez „Bartimpex”.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZA wyznaczonego przez „Bartimpex”.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Grzegorza
   Ślaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki w związku z jego
   działaniami na szkodę Spółki i jej wszystkich akcjona-
   riuszy.
  4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej Spółki.
  5. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZA
   wyznaczonego przez „Bartimpex”.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w NWZA osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ory-
ginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania
nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peł-
nomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomoc-
nictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopiąodpisu dokumentu potwierdzającego prawo do reprezento-
wania danego akcjonariusza Spółki.
Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, przedstawiciele
osób prawnych będących akcjonariuszami Spółki oraz peł-
nomocnicy akcjonariuszy Spółki powinni posiadać przy sobie
aktualny dokument potwierdzający tożsamość.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie
swego przedstawiciela do udziału w NWZA.

Wszystkie dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjo-
nariusza w NWZA wymagają przedstawienia przed rozpoczę-
ciem NWZA przewodniczącemu tego zgromadzenia wyzna-
czonemu przez „Bartimpex”.

„Bartimpex”, jako większościowy akcjonariusz Spółki zwo-
łujący NWZA, w związku z podejrzeniem istnienia w obrocie
sfałszowanych dokumentów akcji Spółki, informuje i wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć
udział w zwoływanym NWZA, o składanie dokumentów akcji
(odcinków zbiorowych akcji) u notariusza Tadeusza Sojki
(Kancelaria Notarialna, ul. Wołoska 18, Warszawa), który
w wydawanym zaświadczeniu wskaże liczbę i numery akcji
oraz stwierdzi, że dokumenty akcji nie będą wydane przez
notariusza przed zakończeniem zwoływanego NWZA.
Takie zaświadczenie przedstawione przed rozpoczęciem NWZA
przewodniczącemu tego zgromadzenia wyznaczonemu przez
„Bartimpex” będzie dawało prawo uczestniczenia w NWZA.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki