Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WODBUD" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WODBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WYSZKOWSKI
Gmina WYSZKÓW
Miejscowość WYSZKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WYSZKOWSKI
Gmina WYSZKÓW
Ulica 3 MAJA
Nr domu 53
Miejscowość WYSZKÓW
Kod pocztowy 07-200
Poczta WYSZKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000065599

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.Spółka przyjęła zasady polityki rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ust.2 pkt.3 Ustawy o Rachunkowości 2.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
3.Sprawozdanie finansowe uwzględnia nierozliczone salda Oddziału w Niemczech, który zakończył działalność w 2017r
Organem prowadzącym rejestr sądowy jest Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . Numer KRS 0000065599.
4.Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony
5.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.
6.W najbliższym okresie nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.
7.Spółka przyjęła zasady polityki rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
7.1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.
Środki trwałe o niższej wartości (do granicy dopuszczalnej ustawą 3.500,00 zł ) w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do używania. Dodatkowo w dziale technicznym prowadzi się ewidencję ilościowo - wartościową środków powyżej 500 zł(lub wg. decyzji Dyrektora, Prezesa) , w sposób umożliwiający identyfikację danego środka i osób za nie odpowiedzialnych.
7.2. Zasady wyceny składników majątku :
a) towary wycenia się wg cen zakupu
b) paliwo, części zamienne na potrzeby transportu ,materiały gospodarcze i biurowe zarachowuje się w koszty w momencie zakupu. Zużycie paliwa jest kontrolowane za pomocą norm zakładowych za okresy miesięczne.
c)ewidencja zapasów materiałów prowadzona jest w cenach zakupu, rozchód materiałów do produkcji dokonuje się wg. zasady pierwsze weszło - pierwsze wyszło
d) należności wycenia się w kwotach wymagających do zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych
e) tworzone są rezerwy na odprawy emerytalne oraz na odroczony podatek dochodowy
f) rozliczenie kontraktów budowlanych długoterminowych dokonuje się zgodnie z zasadami art. 34a ust 1 i ust.3 pkt 2 oraz art. 34c ust 2 ustawy o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej a rachunek przepływów – metoda pośrednią
7.3.Wycena operacji gospodarczych w walucie obcej .
Wpływ na rachunek dewizowy waluty pochodzącej a) z zakupu wycenia się wg. kursu sprzedaży banku , b) z zapłaty należności wycenia się wg. kursu średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu
c) naliczenie odsetek bankowych wycenia się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego Rozchód środków z rachunku dewizowego wycenia się:
a) zapłatę zobowiązań wg. kursu sprzedaży banku lub kursów wpływów
b) sprzedaż waluty posiadanej na rachunku bankowym wg kursu kupna banku
c) waluty z rachunku dewizowego - kolejno po kursach waluty, którą jednostka najwcześniej nabyła (FIFO)
d) rozliczenie delegacji następuje po kursie , po jakim była wyceniona zaliczka. W przypadku braku zaliczki delegacja wycenia się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia rozliczenia delegacji.
7.4.Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo.
7.5. Do bilansu zastosowano przeliczenie waluty wg. zasad rachunkowości.
Salda w EUR zostały przeliczone według kursu NBP z dnia 31.12.2018r. 4,3 zł .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
1.1 Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia. Bez zmian w 2018r . Stan BO i BZ - 20378,19 zł , 100% zamortyzowane .Wartości niematerialne i prawne stanowi oprogramowanie.
1.2 Środki trwałe w cenie nabycia BO 6087598,72zł , zakup 38270,65zł , BZ 6112736,10zł , w tym : grupa 0-BO/ BZ = 37320,00 zł : grupa 1 BO/BZ 2995560,38zł : w tym inwestycje długoterminowe - 2607918,17 zł; grupa 2 BO/BZ = 74527,67zł; grupa 3 BO/BZ = 16535,84 zł ; grupa 4 BO 216011,04 zł, zakup 32890zł , BZ = 248901,04; grupa 5 BO/BZ = 604525,44zł; grupa 6 BO/BZ= 93119,23 zł; grupa 7 BO/BZ 1265714,58 zł; grupa 8 BO/BZ =299371,87 zł . Wyposażenie BO 484912,31, zakup 5380zł, likwidacja 13132,91, BZ = 477160,05zł
1.3 Umorzenie /amortyzacja środków trwałych: BO 3621178,15zł, amortyzacja w 2018r 137973,02 zł, likwidacja 13132,91zł, BZ 3746018,26zł . wartość netto = 2366717,84zł
1.5. Zmian wartości inwestycji długoterminowych: BO / BZ brutto- 2612918,17zł , odpisy 2018r 65197,95zł , BZ netto 2232596,79zł
1.5 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie występuje
1.6 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych- nie występuje
1.7 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych- nie występuje
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy- brak
3. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.- brak4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie występuje
4. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają- brak
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. BO - 100 000,00zł , odpis 2018 - 147061,45zł, BZ =247061,45zł

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych wraz z groszami. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie wystąpiły również przesłanki zagrożenia kontynuacji działania.
W skład Spółki nie wchodzą jednostki wewnętrzne samodzielnie sporządzające bilans.
W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą
W roku 2018 zawierano transakcje z PPH WODBUD SA SKA na następujących warunkach
- wzajemny wynajem sprzętu i środków transportu- po cenach rynkowych
- materiały, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, delegacje – refakturowanie po kosztach własnych lub nabycia bez naliczania zyski i marż.
- obciążenie za najem lokalu- ryczałt umowny oparty na cenach rynkowych
- obciążenie kosztami ogólnozakładowymi zarządu – ryczałt zmienny w zależności od poniesionych faktycznych kosztów w Wodbud SA, jednak nie większy niż wynikający z faktycznego rozliczenia tych kosztów w Wodbud SA
- roboty budowlane – po cenach kosztorysowych wynikających z uzgodnień z inwestorem
- pożyczki wzajemne w zależności od trudności finansowych – oprocentowane.
Sprzedaż materiałów i usług do Wodbud SA S.K.A. 387400,00 netto plus VAT 9292,00 zł.
Zakup materiałów i usług od Wodbud SA S.K.A. 111829,81 zł netto plus VAT 20994,40 zł

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej a rachunek przepływów – metoda pośrednią. 1.Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Dane z 2017r są łącznie z Oddziałem Niemieckim , z 2018 r bez Oddziału Niemieckiego ( O/N).
1.1 Przychody netto ze sprzedaży 2017- 21 781 288,97zł w tym O/N 12179859,80;2018 -10 747 410,16
1.2. Zmiany stanu produkt 2017-803 947,11zł w tym O/N-864220,92zł ; 2018r -338 321,89 zł
1.3.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2017r- 161 889,15zł ; 2018r -0
2. Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2018r- 21139231,01 w tym O/N 11315638,88zł ; 2018r -11085732,05
3. Przychody finansowe 2017r- 8203,44zł w tym O/N-1294,38zł ; 2018r- 36407,50
4. Przychody operacyjne 2017r-832 830,16zł w tym O/N- 789774,91zł ;2018r- 4541,71zł
RAZEM 2017r- 21980264,61zł w tym O/N 12106708,17zł; 2018r 11126681,26 zł
różnice kursowe- wyłączne z RZiS 2017r -11291,77zł; 2018r-16953,70 zł
Razem 2017r-21991556,38zł w tym O/N 12106708,17zł; 2018r-11143634,96zł
Wyszczególnienie przychodów:
Przychody finansowe:odsetki-0,94 zł, różnice kursowe-36406,56zł ,wyłaczono z kosztów i przychodów różnicę kursowe 16953,70zł
Przychody operacyjne:wynagrodzenie płatnika -533,05zł, zwrot za aparat telef -406,50zł, zaokrągl VAT i cen - 823,37zł.
5.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałych -nie wystąpiły
6.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. -nie wystąpiły
7.Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania.
8.Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego różni się o wyłączenia, Strata bilansowa brutto =711238,10zł; podstawa opodatkowania -0 ( strata podatkowa= 813876,86zł). W bilansie za 2018 rok uwzględniono wszystkie transakcje i umowy, które miały wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 800 akcji po 625 zł = 500000,00zł 2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych: Kapitał zapasowy BO/ BZ-500 451,87zł; Kapitał rezerwowy BO 3977685,84 zł , pokrycie straty za 2017r - 3596715,26 zł , BZ 380970,58 zł
3. Propozycje co do sposobu podziału zysku (lub pokrycia straty) za rok obrotowy.
Strata netto z prowadzonej działalności w Polsce wynosi (-) 735 814,10
Zarząd będzie wnioskował o pokrycie strat z :
-kapitału zapasowego : 400 000,00 zł
-kapitału rezerwowego: 335 814,10 zł
lub - dopłaty akcjonariuszy
4. Dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początku roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: BO - 9236,57 zł BZ- 117343,85, w tym: podatek odroczony 39226zł,świazobowiązania do1 roku z tytułu:dostaw i usług BO - 2109226,09zł BZ -3113301,09 zł;
inne BO- 1068790,89zł BZ-1297390,46zł;kredyty i poż. BO 2038123,74zł BZ-2474515,54;
razem BO-5216140,72 BZ-6885207,09
5. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku- wpis hipoteczny na nieruchomości Spółki do kwoty 5400 000,00zł tytułem zabezpieczenia kredytu. 6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: czynne - 914281,05zł, w tym ubezpieczenia, gwarancje, prenumeraty 37613,51zł; rozrachunki Oddziału -105241zł;umowy długoterminowe -206451,54zł; usługi do rozliczenia -215000zł, rozliczenie przychodu 349975zł;
7. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w wartościach wynikających z ewidencji pozabilansowej, podaje się na poszczególne grupy jak niżej.
Spółka zawarła umowę na gwarancje bankowe należytego wykonania kontraktów na kwoty:
-78 773,88 zł na okres do 15.05.2021r
8. Przeciętne zatrudnienie w 2017r - 126 etatów, w 2018r - 51 etatów
-pracownicy umysłowi w 2017r-17 ; w 2018r - 10
-pracownicy fizyczni w 2017r - 109 ; w 2018r- 41
9. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).
- zarząd: 566 220,44zł( brutto), w tym zasiłek chorobowy 143 820,44zł
- rada nadzorcza: 86 400,00zł ( brutto)

c.d. informacji

W roku badanym Spółka otrzymywała pożyczki pieniężne od Spółki PPH Wodbud SA SKA , które systematycznie spłacała. Na dzień 31.12.2018r pozostało do spłaty saldo 500 500,00 zł . PPH SA zapłaciła odsetki w kwocie 20549,81zł.
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym za rok obrotowy .
Zawarto umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok , na kwotę 6500,00PLN netto plus należny VAT.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 2 402 827,84 2 507 338,21
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 139 121,05 173 625,47
1 Środki trwałe 139 121,05 173 625,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 37 320,00 37 320,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 76 613,51 57 608,83
d) środki transportu 25 187,54 78 696,64
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 2 232 596,79 2 297 794,74
1 Nieruchomości 2 227 596,79 2 292 794,74
3 Długoterminowe aktywa finansowe 5 000,00 5 000,00
a) w jednostkach powiązanych 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 110,00 35 918,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 861,00 12 797,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 18 249,00 23 121,00
B Aktywa obrotowe 5 566 869,05 4 561 612,69
I Zapasy 129 493,15 76 660,13
1 Materiały 70 946,73 70 644,73
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 58 546,42 6 015,40
II Należności krótkoterminowe 4 182 859,44 4 185 096,54
1 Należności od jednostek powiązanych 14 715,41 229 002,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14 715,41 229 002,88
– do 12 miesięcy 14 715,41 229 002,88
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4 168 144,03 3 956 093,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 092 279,44 3 815 173,56
– do 12 miesięcy 3 092 279,44 3 815 173,56
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 715,41 85 155,68
c) inne 28 442,09 55 764,42
d) dochodzone na drodze sądowej 1 032 707,09
III Inwestycje krótkoterminowe 340 235,41 170 801,86
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 340 235,41 170 801,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 340 235,41 170 801,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 340 235,41 170 801,86
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 914 281,05 129 054,16
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 7 969 696,89 7 068 950,90
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 655 649,24 1 398 577,42
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 500 451,87 500 451,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 10 040,89 17 154,97
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 380 970,58 3 977 685,84
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 380 970,58 3 977 685,84
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 60 956,95
VI Zysk (strata) netto -735 814,10 -3 657 672,21
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 314 047,65 5 670 373,48
I Rezerwy na zobowiązania 117 343,85 92 366,57
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 226,00 14 586,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 690,58 67 353,32
– długoterminowa 55 741,85 59 653,50
– krótkoterminowa 11 948,73 7 699,82
3 Pozostałe rezerwy 10 427,27 10 427,25
– długoterminowe 10 427,25
– krótkoterminowe 10 427,27
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 196 703,80 5 573 128,84
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 546 074,50 393 450,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45 574,50 34 750,64
– do 12 miesięcy 45 574,50 34 750,64
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 500 500,00 358 700,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 339 132,59 4 822 690,08
a) kredyty i pożyczki 2 474 515,54 2 038 123,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 29 562,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 067 726,59 2 074 475,45
– do 12 miesięcy 3 067 726,59 2 074 475,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 637 409,88 512 367,74
h) z tytułu wynagrodzeń 107 792,26 112 087,60
i) inne 51 688,32 56 073,32
4 Fundusze specjalne 311 496,71 356 988,12
IV Rozliczenia międzyokresowe 4 878,07
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 4 878,07
– długoterminowe
– krótkoterminowe 4 878,07
Pasywa razem 7 969 696,89 7 068 950,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 085 732,05 21 139 231,01
– od jednostek powiązanych 387 400,00 441 238,75
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 747 410,16 21 781 288,97
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 338 321,89 -803 947,11
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 161 889,15
B Koszty działalności operacyjnej 11 496 750,06 25 109 837,59
I Amortyzacja 137 973,02 271 448,06
II Zużycie materiałów i energii 4 171 419,77 5 183 880,94
III Usługi obce 3 202 121,16 5 390 488,55
IV Podatki i opłaty, w tym: 153 006,57 227 713,66
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 948 150,68 10 716 253,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 490 434,79 2 351 005,60
– emerytalne 420 920,77 697 755,08
VII Pozostałe koszty rodzajowe 393 644,07 807 157,83
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 161 889,15
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -411 018,01 -3 970 606,58
D Pozostałe przychody operacyjne 4 541,71 832 830,16
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 406,50 7 900,87
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 4 135,21 824 929,29
E Pozostałe koszty operacyjne 125 321,90 5 188,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 973,79
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 125 321,90 3 214,21
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -531 798,20 -3 142 964,42
G Przychody finansowe 36 407,50 8 203,44
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 6 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 0,94 909,06
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 36 406,56 1 294,38
H Koszty finansowe 215 847,40 244 120,47
I Odsetki, w tym: 117 199,74 86 050,89
– dla jednostek powiązanych 20 549,81
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 98 647,66 158 069,58
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -711 238,10 -3 378 881,45
J Podatek dochodowy 24 576,00 278 790,76
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -735 814,10 -3 657 672,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 655 649,24 1 398 577,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 655 649,24 1 398 577,42
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 500 451,87 500 451,87
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 500 451,87 500 451,87
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 17 154,97 17 154,97
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -7 114,08
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 114,08
– zbycia środków trwałych
wycena Oddziału 7 114,08
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 040,89 17 154,97
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3 977 685,84 3 977 685,84
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3 977 685,84 3 977 685,84
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 60 956,95
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 60 956,95 60 956,95
– podziału zysku z lat ubiegłych
korekta po kontroli 60 956,95 60 956,95
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 60 956,95 60 956,95
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) -3 657 672,21
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 3 657 672,21
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 657 672,21
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 596 715,26 60 956,95
6 Wynik netto -735 814,10 -3 657 672,21
A zysk netto
B strata netto 735 814,10 3 657 672,21
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 655 649,24 1 398 577,42
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 655 649,24 1 398 577,42
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -226 649,57 -2 500 136,52
I Zysk (strata) netto -735 814,10 -3 657 672,21
II Korekty razem 509 164,53 1 157 535,69
1 Amortyzacja 137 973,02 271 448,06
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -48 414,40 -8 656,13
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 117 198,80 92 050,89
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7 514,07
5 Zmiana stanu rezerw 24 977,28 -46 105,59
6 Zmiana stanu zapasów -52 833,03 1 084 136,15
7 Zmiana stanu należności 2 237,10 1 933 611,26
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 120 436,80 -3 047 867,49
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -785 296,96 882 501,33
10 Inne korekty -7 114,08 3 931,28
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -226 649,57 -2 500 136,52
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -38 270,65 -53 744,83
I Wpływy 13 900,87
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 900,87
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 6 000,00
a) w jednostkach powiązanych 6 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 38 270,65 67 645,70
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 270,65 67 645,70
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -38 270,65 -53 744,83
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 434 353,77 1 612 668,09
I Wpływy 578 191,80 1 767 823,74
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 578 191,80 1 767 823,74
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 143 838,03 155 155,65
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 29 866,19 69 104,76
8 Odsetki 113 971,84 86 050,89
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 434 353,77 1 612 668,09
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 169 433,55 -941 213,26
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 169 433,55 941 213,26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 170 801,86 1 112 015,12
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 340 235,41 170 801,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -711 238,10 -3 378 881,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -390 682,62 -390 682,62 -12 179 764,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -421 469,89 -12 045 607,82
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -82 255,96 -9 230,45
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 9 230,45 -17 031,55
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 206 451,54
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

sprawozdanie zarzadu