Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WODBUD" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
NIP 7620002215
REGON 001315616
KRS 0000065599
Adres ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.8 0.92
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.05 11.16
Płynność bieżąca (CR) 0.82 0.77
Płynność szybka (QR) 0.8 0.76
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.05 11.16
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.3% -6.64%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -261.53% -112.23%
Rentowność aktywów (ROA) -51.74% -9.23%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 19 30606
Poz. 30606. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 3 grudnia 2001 r.
[BMSiG-30735/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, zarejestrowa-
nej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie dnia
3.12.2001 r., KRS 0000065599, informuje, że 19 sierp-
nia 2020 roku, o godz. 1040, w siedzibie Spółki, w Wyszkowie,
ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego
   obrad.
 2. Sprawy porządkowe.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 4. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki.  5. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
    sowego za 2019 rok.
  6. Wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariu-
    szy spółek niepublicznych lub upoważnienie Zarządu do
    dokonania wyboru podmiotu i podpisanie umowy.
  7. Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności
    w 2020 roku, ewentualnie likwidacji/zakończenia dzia-
    łalności.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poz. 30606. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 3 grudnia 2001 r.
[BMSiG-30735/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, zarejestrowa-
nej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie dnia
3.12.2001 r., KRS 0000065599, informuje, że 19 sierp-
nia 2020 roku, o godz. 1040, w siedzibie Spółki, w Wyszkowie,
ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego
   obrad.
 2. Sprawy porządkowe.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 4. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki.  5. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
    sowego za 2019 rok.
  6. Wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariu-
    szy spółek niepublicznych lub upoważnienie Zarządu do
    dokonania wyboru podmiotu i podpisanie umowy.
  7. Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności
    w 2020 roku, ewentualnie likwidacji/zakończenia dzia-
    łalności.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2020-02-06 25/2020 297 56241
Poz. 56241. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45598/19/13]

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@WODBUD.PL
4. Adres strony internetowej WWW.WODBUD.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2019
R., REP. A NR 5001/2019, NOTARIUSZ PRONOBIS-
-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA § 10 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 800000,00 ZŁ wykreślić: 3. 800 wpisać:
3. 1280 wykreślić: 4. 625,00 ZŁ wpisać: 4. 625,00 ZŁ
wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać: 5. 800000,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 480
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁOD-
KOWSKI 2. JAROSŁAW MACIEJ 3. 60033003618
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ JULIAN
3. 45011503252
Poz. 56241. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45598/19/13]

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@WODBUD.PL
4. Adres strony internetowej WWW.WODBUD.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2019
R., REP. A NR 5001/2019, NOTARIUSZ PRONOBIS-
-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA § 10 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 800000,00 ZŁ wykreślić: 3. 800 wpisać:
3. 1280 wykreślić: 4. 625,00 ZŁ wpisać: 4. 625,00 ZŁ
wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać: 5. 800000,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 480
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁOD-
KOWSKI 2. JAROSŁAW MACIEJ 3. 60033003618
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ JULIAN
3. 45011503252
2019-12-20 246/2019 367 1184221
Poz. 1184221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40386/19/333]W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WOD-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY W BIA-
ŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY OTWO-
RZYŁ POSTĘPOWANIE UKŁADOWE nr VIII GR 38/19
data 04.11.2019 3. organ nr data
Poz. 1184221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40386/19/333]W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WOD-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY W BIA-
ŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY OTWO-
RZYŁ POSTĘPOWANIE UKŁADOWE nr VIII GR 38/19
data 04.11.2019 3. organ nr data
2019-11-13 219/2019 68 58436
Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19.
[BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodar-
czy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt
VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego posta-
nowił:
  I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsię-
   biorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki
   akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków,
   KRS 0000065599;
 II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę
   Dąbrowską-Doroszczyk;
 III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo
   Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
   w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez
   Prezesa Zarządu - Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz
   Wiceprezesa Zarządu - Daniela Pawła Zabłockiego (licen-
   cja nr 1008);
 IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
   restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania
układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą,
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postano-
wienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postano-
wienie o otwarciu postępowania wyłącznie w zakresie pkt IV,
tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt
VIII GRu 1/19.
Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19.
[BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodar-
czy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt
VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego posta-
nowił:
  I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsię-
   biorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki
   akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków,
   KRS 0000065599;
 II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę
   Dąbrowską-Doroszczyk;
 III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo
   Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
   w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez
   Prezesa Zarządu - Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz
   Wiceprezesa Zarządu - Daniela Pawła Zabłockiego (licen-
   cja nr 1008);
 IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
   restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania
układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wie-
rzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu
w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą,
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postano-
wienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postano-
wienie o otwarciu postępowania wyłącznie w zakresie pkt IV,
tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt
VIII GRu 1/19.
2019-11-08 217/2019 418 1115844
Poz. 1115844. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33172/19/412]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRONEK 2. ROMAN 3. 61111706856 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SMÓŁKOWSKI 2. ADAM KON-
RAD 3. 75050409611 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
Poz. 1115844. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33172/19/412]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRONEK 2. ROMAN 3. 61111706856 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SMÓŁKOWSKI 2. ADAM KON-
RAD 3. 75050409611 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
2019-09-04 171/2019 385 1005383
Poz. 1005383. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24239/19/100]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIEŻEK 2. BOŻENA GRAŻYNA 3. 64122110647
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUROWIECKA 2. IWONA
3. 72071500404 wpisać: 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
Poz. 1005383. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24239/19/100]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIEŻEK 2. BOŻENA GRAŻYNA 3. 64122110647
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUROWIECKA 2. IWONA
3. 72071500404 wpisać: 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
2019-08-09 154/2019 14 41417
Poz. 41417. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-41643/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyszkowie (07-200),
ul. 3 Maja 53, KRS nr 0000065599, na podstawie art. 434 § 1
KSH oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii „C”, co do których
akcjonariuszom służy prawo poboru na zasadzie subskryp-
cji zamkniętej, a także na podstawie art. 440 § 1 KSH wzywa
do zapisywania się na akcje zwykłe na okaziciela serii „D”,
co do których wyłączone zostało prawo poboru, informując,
co następuje:

 1. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  nr 3/07/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakłado-
  wego została podjęta w dniu 25.07.2019 r.
 2. Zgodnie z Uchwałą nr 3/07/2019 kapitał zakładowy ulegnie
  podwyższeniu o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł i nie
  wyższą niż 1.000.000,00 zł.
 3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 80 i nie więcej niż
  800 akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej po
  625,00 zł każda, o numerach od 801 do nie mniej niż 880
  i nie więcej niż 160.
 4. Prawo poboru zostało wyłączone w stosunku do akcji na
  okaziciela serii „D” w ilości nie mniej niż 80 i nie więcej
  niż 800 akcji, o wartości nominalnej po 625,00 zł każda,
  o numerach od 1 do nie mniej niż 80 i nie więcej niż 800. 5. Cena emisyjna akcji „C” i „D” wynosi 625,00 zł za każdą
  akcję.
 6. Dotychczasowi akcjonariusze obejmą akcje serii „C”
  z zachowaniem prawa poboru. Za każdą akcje serii „A”, „B”
  posiadaną na koniec dnia ustalenia poboru, akcjonariu-
  szowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.
  Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia
  akcji serii „C” (1:1). Zapisy podstawowe i dodatkowe
  na akcje serii „C” przyjmowane będą w terminie od
  4.08.2019 r. do 4.11.2019 r. przez Zarząd. Akcjonariusze,
  którym służyć będzie prawo poboru akcji serii „C”, będą
  mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie
  dodatkowego zapisu na akcje serii „C” w liczbie nie więk-
  szej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa
  poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte
  w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosun-
  kowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe
  jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować
  za cenę i na warunkach własnego uznania, z tym że cena
  akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.
 7. Przydział akcji serii „D” nastąpi według kolejność dokony-
  wania zapisów na akcje.
 8. Termin wykonania prawa poboru akcji serii „C” upływa
  4.11.2019 r. Skutkiem niewykonania prawa poboru będzie
  jego wygaśnięcie.
 9. Termin do zapisywania się na akcje serii „D” Spółki trwa
  od 4.08.2019 r. do 4.11.2019 r. Zapis na akcje sporządza się
  w formie pisemnej na formularzu dostępnym w siedzibie
  Spółki.
10. Wpłat na akcje serii „C”, co do którym służy akcjona-
  riuszom prawo poboru, należy dokonywać na rachunek
  bankowy Spółki o nr. 09 1020 3802 0000 1402 0008 0564,
  w terminie do dnia 4.11.2019 r. w wysokości równej war-
  tości nominalnej akcji objętych przez poszczególnych
  akcjonariuszy. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte
  zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.
11. Wpłat na akcje serii „D” należy dokonywać na rachunek
  bankowy Spółki o nr. 09 1020 3802 0000 1402 0008 0564,
  w terminie do dnia 4.11.2019 r. w wysokości równej war-
  tości nominalnej akcji objętych przez poszczególnych sub-
  skrybentów. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte
  zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.
12. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem
  na akcje serii „C” lub „D”, jeżeli w terminie 6 miesięcy od
  dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania
  przydziału akcji Zarząd Spółki nie złoży wniosku o wpis
  podwyższenia kapitału do rejestru.
13. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „C” i „D” nastąpi w ter-
  minie dwóch tygodni od dnia dokonania przydziału akcji.
Poz. 41417. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-41643/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyszkowie (07-200),
ul. 3 Maja 53, KRS nr 0000065599, na podstawie art. 434 § 1
KSH oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii „C”, co do których
akcjonariuszom służy prawo poboru na zasadzie subskryp-
cji zamkniętej, a także na podstawie art. 440 § 1 KSH wzywa
do zapisywania się na akcje zwykłe na okaziciela serii „D”,
co do których wyłączone zostało prawo poboru, informując,
co następuje:

 1. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  nr 3/07/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakłado-
  wego została podjęta w dniu 25.07.2019 r.
 2. Zgodnie z Uchwałą nr 3/07/2019 kapitał zakładowy ulegnie
  podwyższeniu o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł i nie
  wyższą niż 1.000.000,00 zł.
 3. Prawu poboru podlega nie mniej niż 80 i nie więcej niż
  800 akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej po
  625,00 zł każda, o numerach od 801 do nie mniej niż 880
  i nie więcej niż 160.
 4. Prawo poboru zostało wyłączone w stosunku do akcji na
  okaziciela serii „D” w ilości nie mniej niż 80 i nie więcej
  niż 800 akcji, o wartości nominalnej po 625,00 zł każda,
  o numerach od 1 do nie mniej niż 80 i nie więcej niż 800. 5. Cena emisyjna akcji „C” i „D” wynosi 625,00 zł za każdą
  akcję.
 6. Dotychczasowi akcjonariusze obejmą akcje serii „C”
  z zachowaniem prawa poboru. Za każdą akcje serii „A”, „B”
  posiadaną na koniec dnia ustalenia poboru, akcjonariu-
  szowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.
  Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia
  akcji serii „C” (1:1). Zapisy podstawowe i dodatkowe
  na akcje serii „C” przyjmowane będą w terminie od
  4.08.2019 r. do 4.11.2019 r. przez Zarząd. Akcjonariusze,
  którym służyć będzie prawo poboru akcji serii „C”, będą
  mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie
  dodatkowego zapisu na akcje serii „C” w liczbie nie więk-
  szej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa
  poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte
  w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosun-
  kowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe
  jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować
  za cenę i na warunkach własnego uznania, z tym że cena
  akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.
 7. Przydział akcji serii „D” nastąpi według kolejność dokony-
  wania zapisów na akcje.
 8. Termin wykonania prawa poboru akcji serii „C” upływa
  4.11.2019 r. Skutkiem niewykonania prawa poboru będzie
  jego wygaśnięcie.
 9. Termin do zapisywania się na akcje serii „D” Spółki trwa
  od 4.08.2019 r. do 4.11.2019 r. Zapis na akcje sporządza się
  w formie pisemnej na formularzu dostępnym w siedzibie
  Spółki.
10. Wpłat na akcje serii „C”, co do którym służy akcjona-
  riuszom prawo poboru, należy dokonywać na rachunek
  bankowy Spółki o nr. 09 1020 3802 0000 1402 0008 0564,
  w terminie do dnia 4.11.2019 r. w wysokości równej war-
  tości nominalnej akcji objętych przez poszczególnych
  akcjonariuszy. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte
  zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.
11. Wpłat na akcje serii „D” należy dokonywać na rachunek
  bankowy Spółki o nr. 09 1020 3802 0000 1402 0008 0564,
  w terminie do dnia 4.11.2019 r. w wysokości równej war-
  tości nominalnej akcji objętych przez poszczególnych sub-
  skrybentów. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte
  zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.
12. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem
  na akcje serii „C” lub „D”, jeżeli w terminie 6 miesięcy od
  dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania
  przydziału akcji Zarząd Spółki nie złoży wniosku o wpis
  podwyższenia kapitału do rejestru.
13. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „C” i „D” nastąpi w ter-
  minie dwóch tygodni od dnia dokonania przydziału akcji.
2019-07-01 125/2019 13 34214
Poz. 34214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-34045/2019]

ZARZĄD Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 25 lipca 2019 roku, o godz. 1500, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   akcyjnego poprzez emisję akcji.
  4. Podjęcie uchwały o dokapitalizowaniu Spółki przez
   akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wszczęcie przez
   zarząd postępowania restrukturyzacyjnego lub upadło-
   ściowego względem Spółki.
  6. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 34214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-34045/2019]

ZARZĄD Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 25 lipca 2019 roku, o godz. 1500, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   akcyjnego poprzez emisję akcji.
  4. Podjęcie uchwały o dokapitalizowaniu Spółki przez
   akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wszczęcie przez
   zarząd postępowania restrukturyzacyjnego lub upadło-
   ściowego względem Spółki.
  6. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-05-14 92/2019 22 24513
Poz. 24513. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-24151/2019]

              ZARZĄD

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD”
Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 18 czerwca 2019 roku, o godz. 1530, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Sprawy porządkowe.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  5. Udzielenie pokwitowania Władzom Spółki.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
    sowego za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności w 2019 r.
  8. Zmiany w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia limitu środ-
    ków, które mogą być przeznaczone na umorzenie akcji
    w 2019 roku.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.
Poz. 24513. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-24151/2019]

              ZARZĄD

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD”
Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 18 czerwca 2019 roku, o godz. 1530, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego obrad.
  2. Sprawy porządkowe.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  5. Udzielenie pokwitowania Władzom Spółki.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
    sowego za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności w 2019 r.
  8. Zmiany w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia limitu środ-
    ków, które mogą być przeznaczone na umorzenie akcji
    w 2019 roku.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.
2018-05-04 86/2018 18 18652
Poz. 18652. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-18043/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 20.06.2018 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki,
w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego
   obrad.
 2. Sprawy porządkowe.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 5. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
   sowego za 2017 rok.
 7. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia limitu środ-
   ków, które mogą być przeznaczone na umorzenie akcji
   w 2018 roku.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.
Poz. 18652. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-18043/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 20.06.2018 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki,
w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego
   obrad.
 2. Sprawy porządkowe.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 5. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finan-
   sowego za 2017 rok.
 7. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia limitu środ-
   ków, które mogą być przeznaczone na umorzenie akcji
   w 2018 roku.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela biorą udział
w głosowaniu pod warunkiem złożenia akcji w Zarządzie
Spółki minimum 7 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia
i nieodebrania ich przed jego ukończeniem.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki