Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki APUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy APUS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Śródmieście
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Śródmieście
Ulica EMILII PLATER
Nr domu 18
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-688
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000065145

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 12 kolejnych miesięcy tj. styczeń – grudzień 2018 rok, zgodnie z zasadą kosztów historycznych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 r., poz 351).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Udziały i akcje w jednostach notowanych wyceniane są wg wartości rynkowej. Pozostałe udziały i akcje w cenie nabycia. Pożyczki udzielone i otrzymane oraz podobne instrumenty finansowe wyceniane są z uwględnieniem odsetek naliczonych do dnia bilansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników i strat w wersji porównawczej, ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 oraz 5

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 r., poz 351).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 046 152,00 3 965 829,00
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 3 315 000,00 3 315 000,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 315 000,00 3 315 000,00
a) w jednostkach powiązanych 3 310 000,00 3 310 000,00
– udziały lub akcje 3 310 000,00 3 310 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 731 152,00 650 829,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 731 152,00 650 829,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 29 190 667,76 25 260 409,93
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 4 484,15 590,16
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 4 484,15 590,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne 4 484,15 590,16
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 29 186 183,61 25 259 819,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 186 183,61 25 259 819,77
a) w jednostkach powiązanych 1 899 479,42 11 322 755,43
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 899 479,42 11 322 755,43
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 129 110,97 378 449,35
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 129 110,97 378 449,35
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 157 593,22 13 558 614,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 99 108,76 1 717,06
– inne środki pieniężne 27 000 000,00 13 463 000,00
– inne aktywa pieniężne 58 484,46 93 897,93
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 33 236 819,76 29 226 238,93
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 233 010,58 12 901 271,03
I Kapitał (fundusz) podstawowy 150 000 000,00 150 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -137 098 728,97 -137 206 403,03
VI Zysk (strata) netto 3 331 739,55 107 674,06
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 003 809,18 16 324 967,90
I Rezerwy na zobowiązania 57 854,00 472 468,47
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 132,00 448 629,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34 722,00 23 839,47
– długoterminowa
– krótkoterminowa 34 722,00 23 839,47
3 Pozostałe rezerwy 12 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 12 000,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 16 945 955,18 15 836 933,50
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16 515 188,64 15 734 353,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 16 515 188,64 15 734 353,95
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 430 766,54 102 579,55
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 765,00 7 318,50
– do 12 miesięcy 6 765,00 7 318,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 424 001,54 95 261,05
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 15 565,93
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 15 565,93
– długoterminowe
– krótkoterminowe 15 565,93
Pasywa razem 33 236 819,76 29 226 238,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 683,40 -7 595,43
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4 683,40 -7 595,43
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 298 148,47 286 089,70
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 1 709,65 1 511,08
III Usługi obce 118 154,85 147 981,14
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 920,00 4 528,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 151 700,00 113 400,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 22 073,97 18 669,48
– emerytalne 20 492,97 16 037,28
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 590,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -293 465,07 -293 685,13
D Pozostałe przychody operacyjne 35,26 81,79
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 35,26 81,79
E Pozostałe koszty operacyjne 24 213,03 53 759,15
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 24 213,03 53 759,15
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -317 642,84 -347 362,49
G Przychody finansowe 4 944 512,12 2 102 984,78
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 915 555,14 1 392 005,84
A Od jednostek powiązanych, w tym: 3 915 555,14 1 392 005,84
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 915 555,14 1 392 005,84
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 624 525,05 710 978,94
– od jednostek powiązanych 423 680,69 534 656,03
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 3 273,57
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 401 158,36
H Koszty finansowe 791 371,73 909 835,23
I Odsetki, w tym: 780 834,69 792 308,08
– dla jednostek powiązanych 780 834,69 780 834,70
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 57 879,82
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 10 537,04 54 547,33
IV Inne 5 100,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 835 497,55 845 787,06
J Podatek dochodowy 503 758,00 738 113,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 331 739,55 107 674,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 901 271,03 13 590 232,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12 901 271,03 13 590 232,66
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150 000 000,00 150 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150 000 000,00 150 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -137 098 728,97 136 409 767,37
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 137 098 728,97 -136 409 767,34
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -137 098 728,97 -136 409 767,34
a) zwiększenie (z tytułu) -796 635,69
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -796 635,69
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -137 098 728,97 -137 206 403,03
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -137 098 728,97 -137 209 403,03
6 Wynik netto 3 331 739,55 107 674,06
A zysk netto 3 331 739,55 107 674,06
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 233 010,58 12 901 271,03
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 233 010,58 12 901 271,03
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 331 739,55 107 674,06
II Korekty razem -4 333 208,96 -1 627 853,53
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 753 103,67 -1 321 559,92
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -393 894,89 112 427,15
5 Zmiana stanu rezerw -414 614,47 105 810,96
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -3 893,99 20 755,79
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 328 186,99 -394 198,98
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -95 888,93 -151 088,53
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 001 469,41 -1 520 179,47
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 17 709 777,16 8 935 181,29
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 17 709 777,16 8 935 181,29
a) w jednostkach powiązanych 16 887 511,84 8 132 005,84
b) w pozostałych jednostkach 822 265,32 803 175,45
– zbycie aktywów finansowych 28 150,00 60 702,85
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 750 000,00 730 000,00
– odsetki 44 115,32 12 472,60
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 3 245 000,00 1 665 000,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 3 245 000,00 1 665 000,00
a) w jednostkach powiązanych 3 125 000,00 450 000,00
b) w pozostałych jednostkach 120 000,00 1 215 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 120 000,00 1 215 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 14 464 777,16 7 270 181,29
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 171 083,95 138 190,82
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 171 083,95 138 190,82
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 171 083,95 138 190,82
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13 634 391,70 5 888 192,64
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 634 391,70 5 888 192,64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 13 464 717,06 7 576 524,42
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 27 099 108,76 13 464 717,06
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 835 497,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -4 380 188,44 -4 380 188,44
zysk ze spółki komandytowej -3 915 555,14 -3 915 555,14 art 5
zarachowane odsetki od pożyczek i wierzytelności -57 923,27 -57 923,27 art 12 ust 4 pkt 2
rozwiązana rezerwa na należńości i ryzyko finansowe -401 158,36 -401 158,36 art 12 ust 1 pkt 4e
pozostałe -5 551,67 -5 551,67
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 14 042 161,22 14 042 161,22
Zrealizowane odsetki od pozyczek 2 381 696,02 2 381 696,02 art 12 ust 4 pkt 2
Sprzedaż wierzytelności i udziałów 1 525 000,00 1 525 000,00 art 12 ust 1
Przychody spółki komandytowej i jawnej 10 135 465,20 10 135 465,20 art 5
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -848 329,80 -848 329,80
zarachowane odsetki od pozyczek i wierzytelności -780 834,69 -780 834,69 art 16 ust 1 pkt 11
Rozliczenia międzyokresowe bierne -31 156,07 -31 156,07 art 35d ust 1
Rezerwa na należności -24 212,00 -24 212,00 art 16 ust 1 pkt 26a
pozostałe -12 127,04 -12 127,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 8 969 073,94 8 969 073,94
koszty zbycia udziałów, wierzytelności 1 525 000,00 1 525 000,00 art 15
Koszty spółi komandytowej jawnej 7 444 076,94 7 444 076,94 art 5
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 376 726,19
K. Podatek dochodowy 1 021 578,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki